BAI 5 CAC NUOC DONG NAM A

11 124 1 Gửi tin nhắn cho Đỗ Thế Sử
Đỗ Thế Sử

Đỗ Thế Sử

Tải lên: 11,570 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:27

BAØI 5: CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM AÙ BAØI 5: CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM AÙ I I . Tình hình Đông Nam Á trước và sau . Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 năm 1945 ? Em hãy trình bày những nét chủ yếu về các nước ? Em hãy trình bày những nét chủ yếu về các nước Đông Nam Á trước 1945? Đông Nam Á trước 1945? - Đông Nam Á gồm 11 nước với 4,5 triệu km - Đông Nam Á gồm 11 nước với 4,5 triệu km 2và 536 2và 536 triệu dân ( năm 2002 ) triệu dân ( năm 2002 ) - Trước năm - Trước năm 1945 ,hầu hết các nước Đông Nam Á là 1945 ,hầu hết các nước Đông Nam Á là thuộc đòa của các nước đế quốc ( trừ Thái Lan ) thuộc đòa của các nước đế quốc ( trừ Thái Lan ) 1 . Đông Nam Á trước năm 1945: 1 . Đông Nam Á trước năm 1945: 2 . Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới lần 2 . Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 : thứ 2 : ? Em hãy cho biết tình hình Đông Nam Á sau chiến tranh ? Em hãy cho biết tình hình Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 ? thế giới lần thứ 2 ? - Tháng 8/1945 sau khi Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh Tháng 8/1945 sau khi Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh nhân dân các nước nỗi dậy khởi nghóa dành chính nhân dân các nước nỗi dậy khởi nghóa dành chính quyền :Inđônêsia (17/8/1945) ,Việt Nam (19/8/1945) ,Lào quyền :Inđônêsia (17/8/1945) ,Việt Nam (19/8/1945) ,Lào (12/10/1945) (12/10/1945) - Nhân dân Mã Lai ,Miến Điện ,Philippin đều nỗi dậy Nhân dân Mã Lai ,Miến Điện ,Philippin đều nỗi dậy đấu tranh đấu tranh ? Sau khi một số nước dành độc lập ,tình hình khu vưc này ra sao? ? Sau khi một số nước dành độc lập ,tình hình khu vưc này ra sao? - Sau khi một số nước dành độc lập ,bọn đế quốc trở lại xâm lược nhân dân phải - Sau khi một số nước dành độc lập ,bọn đế quốc trở lại xâm lược nhân dân phải đứng lên chống xâm lược : Việt Nam ,Lào ,Inđônêsia đứng lên chống xâm lược : Việt Nam ,Lào ,Inđônêsia - Tháng 7/1946 Anh trao trả độc lập choPhilippin ,Miến Điện (1/1948) ,Mã Lai (8/1957) Tháng 7/1946 Anh trao trả độc lập choPhilippin ,Miến Điện (1/1948) ,Mã Lai (8/1957) - Giữa những năm 50 các nước Đông Nam Á lần lượt dành độc lập Giữa những năm 50 các nước Đông Nam Á lần lượt dành độc lập ?Từ giữa những năm 50 của thế kỷ XX đường lối ?Từ giữa những năm 50 của thế kỷ XX đường lối đối ngoại các nước Đông Nam Á có gì thay đổi ? đối ngoại các nước Đông Nam Á có gì thay đổi ? - Tình hình Đông Nam Á căng thăng và phân hóa do - Tình hình Đông Nam Á căng thăng và phân hóa do Mỹ can thiệp Mỹ can thiệp - Tháng 9/1954 khối quân sự Đông Nam Á thành lập - Tháng 9/1954 khối quân sự Đông Nam Á thành lập (SEATO) nhằm: (SEATO) nhằm: + Ngăn chặn chủ nghóa xã hội + Ngăn chặn chủ nghóa xã hội + Đẩy lùi phong trao đấu tranh giải phóng dân tộc + Đẩy lùi phong trao đấu tranh giải phóng dân tộc + Thái Lan ,Philippin gia nhập khối SEATO + Thái Lan ,Philippin gia nhập khối SEATO + Mỹ tiến hành xâm lược Đông Dương + Mỹ tiến hành xâm lược Đông Dương + Inđônêsia và Miến Điên thực hiện chính sách + Inđônêsia và Miến Điên thực hiện chính sách hòa bình trung lập hòa bình trung lập II . Sự ra đời của tổ chức ASEAN II . Sự ra đời của tổ chức ASEAN ? THẢO LUẬN : ? THẢO LUẬN : Em hãy nêu hoàn cảnh ra đời , Em hãy nêu hoàn cảnh ra đời , mục tiêu hoạt động và mục tiêu hoạt động và quan hệ với Việt Nam quan hệ với Việt Nam của tổ chức ASEAN ? của tổ chức ASEAN ? 1/ Hoàn cảnh ra đời : 1/ Hoàn cảnh ra đời : - Sau khi dành độc lập một số nước Đông Nam Á có nhu cầu Sau khi dành độc lập một số nước Đông Nam Á có nhu cầu hợp tác ,phát triển hợp tác ,phát triển - Ngày 8/8/1967 ASEAN ra đời gồm 5 nước : Inđônêsia ,Thái Lan Ngày 8/8/1967 ASEAN ra đời gồm 5 nước : Inđônêsia ,Thái Lan ,Malaixia ,Philippin ,Xingapo ,Malaixia ,Philippin ,Xingapo 2/ Mục tiêu hoạt động 2/ Mục tiêu hoạt động : : - Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự hợp tác hòa Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự hợp tác hòa bình ,ổn đònh giữa các thành viên bình ,ổn đònh giữa các thành viên - Nguyên tắc : Tôn trọng chủ quyền , toàn vẹn lãnh thổ không Nguyên tắc : Tôn trọng chủ quyền , toàn vẹn lãnh thổ không can thiệp vào nội bộ của nhau . Giải quyết mọi tranh cháp can thiệp vào nội bộ của nhau . Giải quyết mọi tranh cháp bằng phương pháp hòa bình . Hợp tác và phát triển bằng phương pháp hòa bình . Hợp tác và phát triển 3/ Quan hê giữa Việt Nam và ASEAN 3/ Quan hê giữa Việt Nam và ASEAN : : - Trước 1979 là quan hệ “đối đầu” Trước 1979 là quan hệ “đối đầu” - Cuối thập kỷ 80 chuyển từ “đối đầu” sang “đối thoại” hợp tác Cuối thập kỷ 80 chuyển từ “đối đầu” sang “đối thoại” hợp tác cùng tồn tại hòa bình để phát triển cùng tồn tại hòa bình để phát triển ? Tổ chức ASEAN đã phát triển như thế nào? ? Tổ chức ASEAN đã phát triển như thế nào? - Tháng 1/1984 Brunây xin gia nhập ASEAN Tháng 7/1995 Tháng 1/1984 Brunây xin gia nhập ASEAN Tháng 7/1995 Việt Nam , 9/1997 Lào và Myanma , 4/1999 Việt Nam , 9/1997 Lào và Myanma , 4/1999 Campuchia Campuchia - Hiên nay ASEAN co 10 nước - Hiên nay ASEAN co 10 nước ? Hoạt động chủ yếu của ASEAN ? Hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nay là gì ? hiện nay là gì ? - Hợp tác kinh tế ,xây dựng một Đông Nam Á hòa - Hợp tác kinh tế ,xây dựng một Đông Nam Á hòa bình , ổn đònh để cùng nhau phát triển phồn vinh bình , ổn đònh để cùng nhau phát triển phồn vinh III . Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”: III . Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”: ? Những hoạt động cụ thể của ASEAN trong thập kỷ ? Những hoạt động cụ thể của ASEAN trong thập kỷ 90có những nét gì mới ? 90có những nét gì mới ? - Năm 1992 ,khu vực mậu dòch chung của Đông Nam Á - Năm 1992 ,khu vực mậu dòch chung của Đông Nam Á ra đời (AFTA) ra đời (AFTA) - Năm 1994 , diễn đàn khu vực ARF gồm 23 nước trong - Năm 1994 , diễn đàn khu vực ARF gồm 23 nước trong và ngoài khu vực để cùng nhau hợp tác và phát và ngoài khu vực để cùng nhau hợp tác và phát triển triển ? Hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nay có nét gì ? Hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nay có nét gì mới ? mới ? - Mở rộng hợp tác ngoài khu vực và tăng cường giữa - Mở rộng hợp tác ngoài khu vực và tăng cường giữa các thành viên trong tổ chức các thành viên trong tổ chức [...]... Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới lần 2 . Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 :thứ 2 :? Em hãy cho biết tình hình Đông Nam Á sau chiến tranh ? Em hãy cho biết tình hình Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 ?thế giới lần thứ 2 ?-Tháng 8/19 45 sau khi Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh Tháng 8/19 45 sau khi Phát xít Nhật đầu hàng đồng minh nhân dân các nước nỗi dậy khởi ngh a. .. dân các nước nỗi dậy khởi ngh a dành chính quyền :Inđônêsia (17/8/19 45) ,Việt Nam (19/8/19 45) ,Lào quyền :Inđônêsia (17/8/19 45) ,Việt Nam (19/8/19 45) ,Lào (12/10/19 45) (12/10/19 45) -Nhân dân Mã Lai ,Miến Điện ,Philippin đều nỗi dậy Nhân dân Mã Lai ,Miến Điện ,Philippin đều nỗi dậy đấu tranhđấu tranh? Sau khi một số nước dành độc lập ,tình hình khu vưc này ra sao?? Sau khi một số nước dành độc... khu vưc này ra sao?- Sau khi một số nước dành độc lập ,bọn đế quốc trở lại xâm lược nhân dân phải - Sau khi một số nước dành độc lập ,bọn đế quốc trở lại xâm lược nhân dân phải đứng lên chống xâm lược : Việt Nam ,Lào ,Inđônêsia đứng lên chống xâm lược : Việt Nam ,Lào ,Inđônêsia -Tháng 7/1946 Anh trao trả độc lập choPhilippin ,Miến Điện (1/1948) ,Mã Lai (8/1 957 )Tháng 7/1946 Anh trao trả độc lập... 7/1946 Anh trao trả độc lập choPhilippin ,Miến Điện (1/1948) ,Mã Lai (8/1 957 )Tháng 7/1946 Anh trao trả độc lập choPhilippin ,Miến Điện (1/1948) ,Mã Lai (8/1 957 )-Gi a những năm 50 các nước Đông Nam Á lần lượt dành độc lậpGi a những năm 50 các nước Đông Nam Á lần lượt dành độc lập . BAØI 5: CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM A BAØI 5: CAÙC NÖÔÙC ÑOÂNG NAM A I I . Tình hình Đông Nam Á trước và sau . Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 19 45. 8/8/1967 ASEAN ra đời gồm 5 nước : Inđônêsia ,Thái Lan Ngày 8/8/1967 ASEAN ra đời gồm 5 nước : Inđônêsia ,Thái Lan ,Malaixia ,Philippin ,Xingapo ,Malaixia ,Philippin
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI 5 CAC NUOC DONG NAM A, BAI 5 CAC NUOC DONG NAM A, BAI 5 CAC NUOC DONG NAM A

Bình luận về tài liệu bai-5-cac-nuoc-dong-nam-a

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP