Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3

Owen Chamberlain
Owen Chamberlain(9710 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 32
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 50 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:26

Mô tả: AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ LIÊN ĐỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG TRƯỜNG THCS BÌNH GIANG AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 BẮT ĐẦU ĐI TÌM BẮT ĐẦU ĐI TÌM AI LÀ TRIỆU PHÚ AI LÀ TRIỆU PHÚ Câu 1 : Ở cây có mấy Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ? loại rễ chính ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ? chính ? B. 2A. 1 C. 3 D. 4 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và động vật lấy vào loại khí nào sau động vật lấy vào loại khí nào sau đây ? đây ? A. Hiđro B. Cacbonic C. Oxi D. Ozon Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và Câu 2 : Khi hô hấp thực vật và động vật lấy vào loại khí nào sau động vật lấy vào loại khí nào sau đây ? đây ? C. Oxi B. Cacbonic D. Ozon A. Hiđro 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu 3 : Xã Bình Giang hiện có Câu 3 : Xã Bình Giang hiện có tất cả bao nhiêu trường THCS ? tất cả bao nhiêu trường THCS ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 . 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ Câu 1 : Ở cây có mấy loại rễ chính ? chính ? B. 2A. 1 C. 3 D. 4 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Câu. và động vật lấy vào loại khí nào sau động vật lấy vào loại khí nào sau đây ? đây ? C. Oxi B. Cacbonic D. Ozon A. Hiđro 15 9 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 3

— Xem thêm —

Xem thêm: Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3, Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3, Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 3

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.130923032761 s. Memory usage = 17.6 MB