Hoạt động NGLL- Chủ điếm tháng 3 (HĐ 1)

Steve Ballmer
Steve Ballmer(11587 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 170
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

Mô tả: Trường THCS Cát Thành Năm học: 2008-2009 Ngày soạn: 09/03/ 2009 Ngày thực hiên: 12/03/2009 Thực hiện lớp: 9A3 * Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên Đoàn Ho¹t ®éng 1: Tọa đàm về vai trò của Đoàn và lý tưởng thanh niên hiện nay. I/Yªu cÇu gi¸o dơc: Gióp häc sinh nhËn thøc ®ỵc: Vai trß, nhiƯm vơ cđa ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ lý tëng cđa thanh niªn trong sù nghiƯp ®ỉi míi ®Êt níc hiƯn nay. Tin tëng vµ tù hµo vỊ tỉ chøc §oµn TNCS Hå ChÝ Minh BiÕt biĨu ®¹t ý kiÕn cđa m×nh vỊ vai trß cđa ®oµn vµ lý tëng cđa thanh niªn häc tËp vµ rÌn lun theo tinh thÇn tiªn phong cđa ngêi ®oµn viªn. II/Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1/ Néi dung: - Vai trß cđa tỉ chøc ®oµn - NhiƯm vơ cđa §oµn thanh niªn hiƯn nay. - LÝ tëng cđa thanh niªn. 2/ H×nh thøc: To¹ ®µm, tho¶ ln, v¨n nghƯ. III/Chn bÞ ho¹t ®éng: 1/ VỊ ph ¬ng tiƯn : §iỊu lƯ §oµn, t liƯu b¸o chÝ ph¶n ¸nh c¸c ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cđa §oµn, vỊ nhiƯn vơ lý tëng cđa thanh niªn. C¸c c©u hái ®Ĩ to¹ ®µm th¶o ln. 2/VỊ tỉ chøc: - Yªu cÇu HS t×m ®äc ®iỊu lƯ ®oµn, su tÇm t×m hiĨu c¸c t liƯu vỊ ®oµn ®Ĩ tham gia ho¹t ®éng. - Mêi ban chÊp hµnh §oµn lµm cè vÊn. - Ph©n c«ng ngêi ®iỊu khiĨn ch¬ng tr×nh to¹ ®µm.( Lê Võ Tiến) VI/TiÕn hµnh ho¹t ®éng: Người điều khiển: Néi dung ho¹t ®éng TG Lê Võ Tiến ( Lớp trưởng) * H oạt động mở đầu : -§· ®Õn giê SH xin mêi c¶ líp chóng ta h¸t vang bµi: “ TiÕn lªn ®oµn viªn”. -KÝnh tha c¸c thÇy c« gi¸o tha toµn thĨ c¸c b¹n HS th©n mÕn. ThÕ lµ 1 n¨m ®· tr«i qua chóng ®· b¾t ®Çu bíc sang tn häc ®Çu của tháng ba- Tháng mà cả nước chúng ta tổ chức kỉ niệm chào mừng Ngày thành lập Đoàn. Trong bi ho¹t ®éng h«m nay chóng ta cïng nhau t×m hiĨu vỊ vai trß vµ nhiƯm vơ cđa ®oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ lý tëng cđa ngêi thanh niªn trong sù nghiƯp ®ỉi míi h«m nay. Tõ ®ã cã ý thøc häc tËp rÌn lun theo tinh thÇn tiªn phong cđa ngêi ®oµn viªn. -VỊ dù víi giê SH h«m nay em xin tr©n träng giíi thiƯu cã: + BGH nhà trường: Thầy:……………… + Tổng phụ trách đội: Thầy Phong + Thầy giáo chủ nhiệm lớp 9A3 . + Cùng 42 bạn HS của lớp 9A3 , xin c¶ líp nhiƯt liƯt chµo mõng. -Sau ®©y em xin th«ng qua ch¬ng tr×nh lµm viƯc: P 1 : §¸nh gi¸ thi ®ua tn 22 P 2 :Ph¬ng híng tn 23. P 3 : Th¶o ln theo chđ ®Ị “T×m hiĨu vỊ vai trß cđa ®oµn vµ lý tëng cđa thanh niªn 5’ Giáo án: Hoạt động NGLL - 1 - Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Trường THCS Cát Thành Năm học: 2008-2009 Thầy giáo chủ nhiệm lớp Lê Võ Tiến ( Lớp trưởng) Lê Võ Tiến ( Lớp trưởng) Đònh thò Mỹ Linh ( Lớp phó VTM) hiƯn nay”.xin c¶ líp 1 trµng ph¸o tay thËt to ®Ĩ CT xin ®ỵc b¾t ®Çu. * Hoạt động 1/ Tổng kết tuần 27: - Mởë ®Çu CT xin mêi b¹n Điệp lªn ®¸nh gi¸ nhËn xÐt thi ®ua tn 27: 1.NỊ nÕp 2.Häc tËp ( Biên bản kèm theo) C¶ líp võa nghe b¹n Điệp nhËn xÐt ®¸nh gi¸ H§ tn 27 cã b¹n nµo cã ý kiÕn g× kh«ng? mêi c¸c b¹n. Cßn ai cã ý kiÕn g× n÷a kh«ng? NÕu kh«ng chóng ta chun sang phÇn tiÕp theo em xin tr©n träng kÝnh mêi Thầy gi¸o CN lªn phỉ biÕn KH vµ NV tn häc tíi. Xin tr©n träng kÝnh mêi Thầy. -Phỉ biÕn KH vµ giao NV tn häc míi. -C¶ líp võa ®ỵc nghe Thầy gi¸o chđ nhiƯm phỉ biÕn KH vµ giao NV tn häc míi . Thay mỈt cho c¸c b¹n trong líp em xin c¶m ¬n Thầy vµ høa víi Thầy chúng em sÏ thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ mµ Thầy võa giao cho. Em xin kÝnh chóc Thầy cïng gia ®×nh m¹nh kh vµ c«ng t¸c tèt.TiÕp theo ch¬ng tr×nh chóng ta cïng nhau nghe 1 c©u chun kĨ vỊ B¸c: Trong ho¹t ®éng vµ sinh ho¹t ®êi thêng, ®iỊu mµ B¸c ghÐt nhÊt lµ thãi quan liªu, tham nhòng, xa hoa, l·ng phÝ tiỊn b¹c, c«ng søc vµ thêi gian cđa nh©n d©n. Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, mét ®ång chÝ cÊp tíng ®Õn lµm viƯc víi B¸c sai hen 15 phót, B¸c ®· nh¾c nhë “Chó lµm tíng mµ chËm mÊt ®Õn 15 phót th× bé ®éi cđa chó sÏ hƯp ®ång sai ®i bao nhiªu? H«m nay chó ®· chđ quan, kh«ng chn bÞ ®Çy ®đ ph¬ng ¸n nªn chó ®· kh«ng dµnh ®ỵc chđ ®éng. Mét lÇn kh¸c B¸c vµ ®ång bµo ph¶i ®ỵi 10 phót mét ®ång chÝ c¸n bé ®Õn ®Ĩ b¾t ®Çu cc häp. B¸c chØ cho ®ång chÝ ®ã hiĨu 10 phót cđa chó ph¶i nh©n víi 500“ ngêi ®ỵi á ®©y. N¨m 1953, B¸c qut ®Þnh ®Õn th¨m líp chØnh hn cđa anh chÞ em trÝ thøc. Dï trêi ma nh chót níc, dån dËp, xèi x¶. Mäi ngêi khi ®ã kh«ng cßn hi väng B¸c ®Õn ®- ỵc nhng B¸c vÉn xt hiƯn ®óng giê. B¸c nãi: ®· hĐn th× ph¶i ®Õn, ®Õn cho ®óng“ giê. Thµ mét m×nh B¸c vµ vµi chó chÞu ít cßn h¬n ®Ĩ c¶ líp häc ph¶i chê ng c«ng. * Hoạt động 2/ Tọa đàm, thảo luận - PhÇn tiÕp theo cđa ch¬ng tr×nh chóng ta cïng nhau t×m hiĨu vỊ vai trß cđa ®oµn vµ lý tëng cđa thanh niªn hiƯn nay. §Ĩ gióp chóng em t×m hiĨu em xin tr©n träng kÝnh mêi Thầy gi¸o chđ nhiƯm lªn nªu c©u hái pháng vÊn: C1: Em h·y nªu vai trß cđa §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. C2: §oµn TNCS Hå ChÝ Minh ®ỵc thµnh lËp ngµy th¸ng n¨m nµo? C3: Em h·y cho biÕt nhiƯm vơ cđa ngêi §oµn viªn C4: Em h·y nªu lý tëng cđa TN hiƯn nay? - Yªu cÇu c¸c nhãm trao ®ỉi th¶o ln cư ngêi tr¶ lêi. Mêi c¸c nhãm ph¸t biĨu. - Mêi thÇy c« cè vÊn gióp ®ì - DCT kh¸i qu¸t c©u tr¶ lêi cđa c¸c nhãm * Hoạt động3/ Văn nghệ: Më ®Çu lµ tiÕt mơc v¨n nghƯ cđa b¹n …… víi bµi… C¶ líp cỉ vò b¹n b»ng 1 trµng ph¸o tay thËt to. TiÕp theo ch¬ng tr×nh lµ tiÕt mơc v¨n nghƯ cđa b¹n ….víi bµi… 8’ 22’’ 7’ V/KÕt thóc ho¹t ®éng: (3’) GVCN nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc th¸i ®é cđa häc sinh trong giê ho¹t ®éng. Tuyªn bè kÕt thóc ho¹t ®éng. * Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Giáo án: Hoạt động NGLL - 2 - Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Trường THCS Cát Thành Năm học: 2008-2009 Giáo án: Hoạt động NGLL - 3 - Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng . Thành Năm học: 2008-2009 Ngày soạn: 09/ 03/ 2009 Ngày thực hiên: 12/ 03/ 2009 Thực hiện lớp: 9A3 * Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên Đoàn Ho¹t ®éng 1: Tọa đàm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Giáo án: Hoạt động NGLL - 2 - Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Trường THCS Cát Thành Năm học: 2008-2009 Giáo án: Hoạt động NGLL - 3 - Giáo viên: Nguyễn

— Xem thêm —

Xem thêm: Hoạt động NGLL- Chủ điếm tháng 3 (HĐ 1), Hoạt động NGLL- Chủ điếm tháng 3 (HĐ 1), Hoạt động NGLL- Chủ điếm tháng 3 (HĐ 1)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu hoat-dong-ngll-chu-diem-thang-3-hd-1

Đăng ký

Generate time = 0.123272180557 s. Memory usage = 18.43 MB