Hoạt động NGLL- Chủ điếm tháng 3 (HĐ 1)

3 187 2
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

Trường THCS Cát Thành Năm học: 2008-2009 Ngày soạn: 09/03/ 2009 Ngày thực hiên: 12/03/2009 Thực hiện lớp: 9A3 * Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên Đoàn Ho¹t ®éng 1: Tọa đàm về vai trò của Đoàn và lý tưởng thanh niên hiện nay. I/Yªu cÇu gi¸o dơc: Gióp häc sinh nhËn thøc ®ỵc: Vai trß, nhiƯm vơ cđa ®oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh vµ lý tëng cđa thanh niªn trong sù nghiƯp ®ỉi míi ®Êt níc hiƯn nay. Tin tëng vµ tù hµo vỊ tỉ chøc §oµn TNCS Hå ChÝ Minh BiÕt biĨu ®¹t ý kiÕn cđa m×nh vỊ vai trß cđa ®oµn vµ lý tëng cđa thanh niªn häc tËp vµ rÌn lun theo tinh thÇn tiªn phong cđa ngêi ®oµn viªn. II/Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng: 1/ Néi dung: - Vai trß cđa tỉ chøc ®oµn - NhiƯm vơ cđa §oµn thanh niªn hiƯn nay. - LÝ tëng cđa thanh niªn. 2/ H×nh thøc: To¹ ®µm, tho¶ ln, v¨n nghƯ. III/Chn bÞ ho¹t ®éng: 1/ VỊ ph ¬ng tiƯn : §iỊu lƯ §oµn, t liƯu b¸o chÝ ph¶n ¸nh c¸c ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cđa §oµn, vỊ nhiƯn vơ lý tëng cđa thanh niªn. C¸c c©u hái ®Ĩ to¹ ®µm th¶o ln. 2/VỊ tỉ chøc: - Yªu cÇu HS t×m ®äc ®iỊu lƯ ®oµn, su tÇm t×m hiĨu c¸c t liƯu vỊ ®oµn ®Ĩ tham gia ho¹t ®éng. - Mêi ban chÊp hµnh §oµn lµm cè vÊn. - Ph©n c«ng ngêi ®iỊu khiĨn ch¬ng tr×nh to¹ ®µm.( Lê Võ Tiến) VI/TiÕn hµnh ho¹t ®éng: Người điều khiển: Néi dung ho¹t ®éng TG Lê Võ Tiến ( Lớp trưởng) * H oạt động mở đầu : -§· ®Õn giê SH xin mêi c¶ líp chóng ta h¸t vang bµi: “ TiÕn lªn ®oµn viªn”. -KÝnh tha c¸c thÇy c« gi¸o tha toµn thĨ c¸c b¹n HS th©n mÕn. ThÕ lµ 1 n¨m ®· tr«i qua chóng ®· b¾t ®Çu bíc sang tn häc ®Çu của tháng ba- Tháng mà cả nước chúng ta tổ chức kỉ niệm chào mừng Ngày thành lập Đoàn. Trong bi ho¹t ®éng h«m nay chóng ta cïng nhau t×m hiĨu vỊ vai trß vµ nhiƯm vơ cđa ®oµn TNCS Hå ChÝ Minh vµ lý tëng cđa ngêi thanh niªn trong sù nghiƯp ®ỉi míi h«m nay. Tõ ®ã cã ý thøc häc tËp rÌn lun theo tinh thÇn tiªn phong cđa ngêi ®oµn viªn. -VỊ dù víi giê SH h«m nay em xin tr©n träng giíi thiƯu cã: + BGH nhà trường: Thầy:……………… + Tổng phụ trách đội: Thầy Phong + Thầy giáo chủ nhiệm lớp 9A3 . + Cùng 42 bạn HS của lớp 9A3 , xin c¶ líp nhiƯt liƯt chµo mõng. -Sau ®©y em xin th«ng qua ch¬ng tr×nh lµm viƯc: P 1 : §¸nh gi¸ thi ®ua tn 22 P 2 :Ph¬ng híng tn 23. P 3 : Th¶o ln theo chđ ®Ị “T×m hiĨu vỊ vai trß cđa ®oµn vµ lý tëng cđa thanh niªn 5’ Giáo án: Hoạt động NGLL - 1 - Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Trường THCS Cát Thành Năm học: 2008-2009 Thầy giáo chủ nhiệm lớp Lê Võ Tiến ( Lớp trưởng) Lê Võ Tiến ( Lớp trưởng) Đònh thò Mỹ Linh ( Lớp phó VTM) hiƯn nay”.xin c¶ líp 1 trµng ph¸o tay thËt to ®Ĩ CT xin ®ỵc b¾t ®Çu. * Hoạt động 1/ Tổng kết tuần 27: - Mởë ®Çu CT xin mêi b¹n Điệp lªn ®¸nh gi¸ nhËn xÐt thi ®ua tn 27: 1.NỊ nÕp 2.Häc tËp ( Biên bản kèm theo) C¶ líp võa nghe b¹n Điệp nhËn xÐt ®¸nh gi¸ H§ tn 27 cã b¹n nµo cã ý kiÕn g× kh«ng? mêi c¸c b¹n. Cßn ai cã ý kiÕn g× n÷a kh«ng? NÕu kh«ng chóng ta chun sang phÇn tiÕp theo em xin tr©n träng kÝnh mêi Thầy gi¸o CN lªn phỉ biÕn KH vµ NV tn häc tíi. Xin tr©n träng kÝnh mêi Thầy. -Phỉ biÕn KH vµ giao NV tn häc míi. -C¶ líp võa ®ỵc nghe Thầy gi¸o chđ nhiƯm phỉ biÕn KH vµ giao NV tn häc míi . Thay mỈt cho c¸c b¹n trong líp em xin c¶m ¬n Thầy vµ høa víi Thầy chúng em sÏ thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ mµ Thầy võa giao cho. Em xin kÝnh chóc Thầy cïng gia ®×nh m¹nh kh vµ c«ng t¸c tèt.TiÕp theo ch¬ng tr×nh chóng ta cïng nhau nghe 1 c©u chun kĨ vỊ B¸c: Trong ho¹t ®éng vµ sinh ho¹t ®êi thêng, ®iỊu mµ B¸c ghÐt nhÊt lµ thãi quan liªu, tham nhòng, xa hoa, l·ng phÝ tiỊn b¹c, c«ng søc vµ thêi gian cđa nh©n d©n. Trong kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, mét ®ång chÝ cÊp tíng ®Õn lµm viƯc víi B¸c sai hen 15 phót, B¸c ®· nh¾c nhë “Chó lµm tíng mµ chËm mÊt ®Õn 15 phót th× bé ®éi cđa chó sÏ hƯp ®ång sai ®i bao nhiªu? H«m nay chó ®· chđ quan, kh«ng chn bÞ ®Çy ®đ ph¬ng ¸n nªn chó ®· kh«ng dµnh ®ỵc chđ ®éng. Mét lÇn kh¸c B¸c vµ ®ång bµo ph¶i ®ỵi 10 phót mét ®ång chÝ c¸n bé ®Õn ®Ĩ b¾t ®Çu cc häp. B¸c chØ cho ®ång chÝ ®ã hiĨu 10 phót cđa chó ph¶i nh©n víi 500“ ngêi ®ỵi á ®©y. N¨m 1953, B¸c qut ®Þnh ®Õn th¨m líp chØnh hn cđa anh chÞ em trÝ thøc. Dï trêi ma nh chót níc, dån dËp, xèi x¶. Mäi ngêi khi ®ã kh«ng cßn hi väng B¸c ®Õn ®- ỵc nhng B¸c vÉn xt hiƯn ®óng giê. B¸c nãi: ®· hĐn th× ph¶i ®Õn, ®Õn cho ®óng“ giê. Thµ mét m×nh B¸c vµ vµi chó chÞu ít cßn h¬n ®Ĩ c¶ líp häc ph¶i chê ng c«ng. * Hoạt động 2/ Tọa đàm, thảo luận - PhÇn tiÕp theo cđa ch¬ng tr×nh chóng ta cïng nhau t×m hiĨu vỊ vai trß cđa ®oµn vµ lý tëng cđa thanh niªn hiƯn nay. §Ĩ gióp chóng em t×m hiĨu em xin tr©n träng kÝnh mêi Thầy gi¸o chđ nhiƯm lªn nªu c©u hái pháng vÊn: C1: Em h·y nªu vai trß cđa §oµn TNCS Hå ChÝ Minh. C2: §oµn TNCS Hå ChÝ Minh ®ỵc thµnh lËp ngµy th¸ng n¨m nµo? C3: Em h·y cho biÕt nhiƯm vơ cđa ngêi §oµn viªn C4: Em h·y nªu lý tëng cđa TN hiƯn nay? - Yªu cÇu c¸c nhãm trao ®ỉi th¶o ln cư ngêi tr¶ lêi. Mêi c¸c nhãm ph¸t biĨu. - Mêi thÇy c« cè vÊn gióp ®ì - DCT kh¸i qu¸t c©u tr¶ lêi cđa c¸c nhãm * Hoạt động3/ Văn nghệ: Më ®Çu lµ tiÕt mơc v¨n nghƯ cđa b¹n …… víi bµi… C¶ líp cỉ vò b¹n b»ng 1 trµng ph¸o tay thËt to. TiÕp theo ch¬ng tr×nh lµ tiÕt mơc v¨n nghƯ cđa b¹n ….víi bµi… 8’ 22’’ 7’ V/KÕt thóc ho¹t ®éng: (3’) GVCN nhËn xÐt tinh thÇn, ý thøc th¸i ®é cđa häc sinh trong giê ho¹t ®éng. Tuyªn bè kÕt thóc ho¹t ®éng. * Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Giáo án: Hoạt động NGLL - 2 - Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Trường THCS Cát Thành Năm học: 2008-2009 Giáo án: Hoạt động NGLL - 3 - Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng . Thành Năm học: 2008-2009 Ngày soạn: 09/ 03/ 2009 Ngày thực hiên: 12/ 03/ 2009 Thực hiện lớp: 9A3 * Chủ điểm tháng 3: Tiến bước lên Đoàn Ho¹t ®éng 1: Tọa đàm. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Giáo án: Hoạt động NGLL - 2 - Giáo viên: Nguyễn Quang Dũng Trường THCS Cát Thành Năm học: 2008-2009 Giáo án: Hoạt động NGLL - 3 - Giáo viên: Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động NGLL- Chủ điếm tháng 3 (HĐ 1), Hoạt động NGLL- Chủ điếm tháng 3 (HĐ 1), Hoạt động NGLL- Chủ điếm tháng 3 (HĐ 1)

Bình luận về tài liệu hoat-dong-ngll-chu-diem-thang-3-hd-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP