Toán :tiết 132 Luyện tập chung lớp 4( Bài thi Giáo viên giỏi tỉnh của cô Liên )

18 3,024 4
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:25

Thứ hai ngày 09 tháng 03 năm 2009 Toán  Kiểm tra bài cũ: Bài 2:( SGK trang 139 ) Tính =×× 6 1 4 1 2 1 )a =× 6 1 : 4 1 2 1 )b =× 6 1 4 1 : 2 1 )c 48 1 6 1 8 1 =× 4 3 8 6 1 6 8 1 ==× 3 1 12 4 6 1 1 4 2 1 ==×× Luyeọn taọp chung Bi 1 ( SGK trang 139) Cho cỏc phõn s: 5 3 ; 6 5 ; 30 25 ; 15 9 ; 12 10 ; 10 6 a. Rỳt gn cỏc phõn s trờn b. Cho bit cỏc phõn s trờn cỏc phõn s no bng nhau Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Luyeọn taọp chung 6 5 5:30 5:25 30 25 == 5 3 3:15 3:9 15 9 == 5 3 2:10 2:6 10 6 == 6 5 2:12 2:10 12 10 == b) Cỏc phõn s bng nhau: a) Rỳt gn: Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 5 3 6 5 ; Bi 1: (SGK trang 139) Luyeọn taọp chung 6 5 5:30 5:25 30 25 == 5 3 5 3 3:15 3:9 15 9 == 5 3 2:10 2:6 10 6 == 6 5 2:12 2:10 12 10 == a) Rỳt gn: Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 6 5 ; b) Cỏc phõn s bng nhau: 10 6 15 9 5 3 == Bi 1: (SGK trang 139) Luyeọn taọp chung 6 5 5:30 5:25 30 25 == 5 3 5 3 3:15 3:9 15 9 == 5 3 2:10 2:6 10 6 == 6 5 2:12 2:10 12 10 == a) Rỳt gn: Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 6 5 ; b) Cỏc phõn s bng nhau: 10 6 15 9 5 3 == 12 10 30 25 6 5 == Bi 1: (SGK trang 139) Bi 2: ( SGK trang 139 ) Lp 4A cú 32 hc sinh c chia u lm 4 t. Hi: a. 3 t chim my phn s hc sinh ca lp? b. 3 t cú bao nhiờu hc sinh? Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Bi 2: ( SGK trang 139 ) Lp 4A cú 32 hc sinh c chia u lm 4 t. Hi: a. 3 t chim my phn s hc sinh ca lp? b. 3 t cú bao nhiờu hc sinh? Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Bi gii: a. 3 t chim s hc sinh ca c lp. b. 3 t cú s hc sinh l: 32 x = 24( hc sinh) 4 3 4 3 4 3 ỏp s: a) s hc sinh. b) 24 hc sinh. Bi 3: ( SGK trang 139 ) Quóng ng t nh anh Hi n th xó di 15 km. Anh Hi i t nh ra th xó, khi i c quóng ng thỡ dng li ngh mt lỳc. Hi anh Hi cũn phi i tip bao nhiờu ki-lụ-một na thỡ n th xó? 3 2 Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán [...]... năm 2009 Toán Bài 2: ( SGK trang 139 ) Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều làm 4 tổ. Hỏi:a. 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp? b. 3 t cú bao nhiờu hc sinh?Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Luyện tập chung 655:305:253025==533:153:9159==532:102:6106==652:122:101210==b) Các phân số bằng nhau:a) Rút gn:Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 5365;Bi... 1: (SGK trang 13 9) Luyện tập chung -Hướng dẫn làm bài tập về nhà Bài 4 (SGK trang 13 9) Có một kho chứa xăng.Lần đầu người ta lấy ra 32850 l xăng, lần sau lấy ra bằng lần đầu thì trong kho còn lại 56 200 l xăng.Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lớt xng?Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 31 Bài 3: ( SGK trang 13 9) Bài giải:Anh Hải đã đi được quãng đường là: 15 x = 10 ( km)Quãng đường anh... ( km ) Đáp số : 5 km32 Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Luyện tập chung - Hướng dẫn làm bài tập về nhà Bài 4 (SGK trang 13 9) Có một kho chứa xăng.Lần đầu người ta lấy ra 32850 l xăng, lần sau lấy ra bằng lần đầu thì trong kho còn lại 56 200 l xăng.Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng?- Chuẩn bị bài diện tích hình thoi.Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 31...Luyeọn taọp chung 655:305:253025==53533:153:9159==532:102:6106==652:122:101210==a) Rỳt gn:Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 65;b) Cỏc phõn s bng nhau:10615953==1210302565==Bi 1: (SGK trang 13 9) Luyện tập chung  Bài 1 ( SGK trang 13 9) Cho các phân số:53;65;3025;159;1210;106a. Rút... xăng?- Chuẩn bị bài diện tích hình thoi.Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 31 Luyeọn taọp chung 655:305:253025==53533:153:9159==532:102:6106==652:122:101210==a) Rỳt gn:Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán 65;b) Cỏc phõn s bng nhau:10615953==Bi 1: (SGK trang 13 9) . 09 tháng 03 năm 2009 Toán  Kiểm tra bài cũ: Bài 2:( SGK trang 139 ) Tính =×× 6 1 4 1 2 1 )a =× 6 1 : 4 1 2 1 )b =× 6 1 4 1 : 2 1 )c 48 1 6 1 8 1 =× 4. 2009 Toán Luyeọn taọp chung Thứ hai ngày 09 tháng 3 năm 2009 Toán Bi gii: a. 3 t chim s hc sinh ca c lp. b. 3 t cú s hc sinh l: 32 x = 24( hc sinh) 4 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán :tiết 132 Luyện tập chung lớp 4( Bài thi Giáo viên giỏi tỉnh của cô Liên ), Toán :tiết 132 Luyện tập chung lớp 4( Bài thi Giáo viên giỏi tỉnh của cô Liên ), Toán :tiết 132 Luyện tập chung lớp 4( Bài thi Giáo viên giỏi tỉnh của cô Liên )

Bình luận về tài liệu toan-tiet-132-luyen-tap-chung-lop-4-bai-thi-giao-vien-gioi-tinh-cua-co-lien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP