Trang thiết bị điện tàu container 1800 TEU đi sâu nghiên cứu ứng dụng labview xây dựng chương trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy

84 84 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2017, 15:43

LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.s Nguyễn Thanh Vân thầy giáo KS Đồn Hữu Khánh tận tình bảo giảng giải kiến thức quý giá để em hồn thành đồ án hạn Sau đó, em xin cảm ơn thầy cô khoa bạn giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Nhƣng bị hạn chế trình độ thời gian nên đồ án tốt nghiệp em thiếu sót Em mong muốn thầy, cô khoa bảo để đồ án em đƣợc tốt Hải Phòng, tháng 11 năm 2015 Sinh viên Trịnh Trung Đức i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án làm em Những thơng tin có đồ án xác trung thực Nó chƣa đƣợc cơng bố đồ án khác Hải Phòng, tháng 11 năm 2015 Sinh viên Trịnh Trung Đức ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: BẢNG ĐIỆN CHÍNH TÀU CONTAINER 1800TEU 1.1 Giới thiệu bảng điện tàu container 1800 TEU 1.2 Giới thiệu mạch động lực mạch đo lƣờng bảng điện 1.3 Mạch điều khiển đóng aptomat 10 1.4 Hệ thống điều khiển động Secvo 15 1.5 Hệ thống lấy điện bờ 17 1.6 Quá trình phân chia tải 18 1.7 Công tác song song máy phát điện 20 1.8 Bảo vệ cho trạm phát điện 22 CHƢƠNG II: HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG TRÊN TÀU CONTAINER 1800TEU 27 2.1 Hệ truyền động điện bơm, quạt phục vụ máy tàu 1800 TEU 27 2.1.1 Khái quát chung 27 2.1.2 Sơ đồ bơm chuyển dầu nặng H.F.O 28 2.1.3 Sơ đồ bơm chuyển dầu nhẹ M.D.O 31 2.2 Hệ thống điều khiển điều hòa khơng khí tàu 1800 TEU 33 2.2.1 Khái niệm 33 2.2.2 Hệ thống điều hòa khơng khí hãng HI AIR- KOREA 34 CHƢƠNG III: ĐI SÂU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LABVIEW XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT HỆ THỐNG CHỐNG NGHIÊNG TÀU THỦY 37 3.1 Khái quát chung hệ thống chống nghiêng tàu thủy 37 3.1.1.Giới thiệu chung 37 3.1.2 Cấu trúc hệ thống 39 3.1.3 Xây dựng mơ hình thực tế 42 iii 3.2 Khái quát chung LabVIEW 55 3.2.1 Khái niệm 55 3.2.2 Cấu trúc chƣơng trình LABVIEW 56 3.3 Ứng dụng phần mềm LabVIEW xây dựng chƣơng trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy 59 3.3.1 Xây dựng chƣơng trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy 60 3.3.2 Kết chạy chƣơng trình với mơ hình thực tế 70 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 1:BẢNG ĐIỆN CHÍNH TÀU CONTAINER 1800TEU PL1 PHỤ LỤC 2:HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN BƠM DẦU PHỤC VỤ MÁY CHÍNH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ TRÊN TÀU CONTAINER 1800TEU PL2 PHỤ LỤC 3:SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CHỐNG NGHIÊNG TÀU THỦY .PL3 iv MỞ ĐẦU Hiện ngành giao thông vận tải góp phần khơng nhỏ vào phát triển đất nƣớc Đặc biệt với thuận lợi điều kiện tự nhiên, sở vật chất ngƣời Ngành cơng nghiệp đóng tàu nƣớc ta phát triển có bƣớc tiến vƣợt bậc Chúng ta cho đƣợc tàu lớn chất lƣợng cao với trang thiết bị đại đƣợc nhiều nƣớc tin cậy đặt hàng mang lại hiệu kinh tế cao Đang sinh viên học ngành Điện tự động tàu thủy thuộc khoa Điện Điện Tử trƣờng Đại Học Hàng Hải Việt Nam Sau năm học, em hồn thành chƣơng trình học Đƣợc đồng ý ban chủ nhiệm khoa, em đƣợc giao đề tài tốt nghiệp: “ Trang thiết bị điện tàu container 1800 TEU - Đi sâu nghiên cứu ứng dụng Labview xây dựng chƣơng trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy.” Sau thời gian quy định( tháng), em hoàn thành xong đồ án Nội dung đồ án bao gồm chƣơng chính: CHƢƠNG I: BẢNG ĐIỆN CHÍNH TÀU CONTAINER 1800TEU CHƢƠNG II: HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG TRÊN TÀU CONTAINER 1800TEU CHƢƠNG III: ĐI SÂU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LABVIEW XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT HỆ THỐNG CHỐNG NGHIÊNG TÀU THỦY Do trình độ thân hạn chế; nên đồ án em tránh khỏi sai sót Em mong bảo thầy cô khoa bạn để đồ án em đƣợc tốt Sinh viên Trịnh Trung Đức CHƢƠNG I: BẢNG ĐIỆN CHÍNH TÀU CONTAINER 1800TEU 1.1 Giới thiệu bảng điện tàu container 1800 TEU a Cấu trúc chung Bảng điện gồm có 10 panel: - Panel SNP1: panel phục vụ cho Diezel lai máy phát số (sơ đồ No.1 GEN PANEL (SHEET No.30)) - Panel SNP 2: panel phục vụ cho Diezel lai máy phát số (sơ đồ No.2 GEN PANEL (SHEET No.33)) - Panel SNP3: panel phục vụ cho Diezel lai máy phát số (sơ đồ No.3 GEN PANEL (SHEET No.36)) - Panel SNP4: panel kết nối điện lƣới với máy phát(sơ đồ BUS – TIE PANEL (SHEET No.39)) - Panel SNP5: panel cấp nguồn cho thiết bị hoà đồng máy phát (sơ đồ SYNCHRO PANEL(SHEET No.42)) - Panel SNP 8A: panel cấp nguồn 3~60Hz 440V cho phụ tải( sơ đồ No.1 AC440V F.PA(SHEET No.48)) - Panel SNP 9A: panel cấp nguồn 3~60Hz 440V cho phụ tải (sơ đồ No.2 AC440V F.P – A (SHEET No.53)) - Panel SNP 9B: panel cấp nguồn 3~60Hz 440V cho phụ tải (sơ đồ No.2 AC440V F.P– B (SHEET No.55)) - Panel SNP 10: panel cấp nguồn 60Hz 220V cho phụ tải (sơ đồ AC 220V FEEDER PANEL (SHEET No 57)) b Giới thiệu phần tử hệ thống Bảng điện tàu container 1800 TEU gồm có 10 panel với phần tử đƣợc giới thiệu cụ thể nhƣ sau: * Panel SNP : panel phục vụ cho Diezel lai máy phát số (sơ đồ No.1 GEN PANEL (SHEET No.30)) - V11: đồng hồ vôn kế dùng đo điện áp máy phát - A11: đồng hồ ampe kế dùng đo dòng điện máy phát - F11: đồng hồ tần số kế dùng đo tần số máy phát - VS11: công tắc chọn đo điện áp pha cái, có vị trí (OFF– RS– ST– TR–BUS) - AS11: cơng tắc chọn đo dòng điện pha, có vị trí (OFF – R – S – T) - SL11: đèn màu xanh lam báo máy phát số hoạt động - SL12: đèn màu xanh lam báo aptomat máy phát đóng - SL13: đèn màu đỏ báo aptomat máy phát mở - SL14: đèn báo động sấy - PB11: đèn báo ngắt báo động reset aptomat - SH11: cơng tắc lựa chọn điện trở sấy, có vị trí (ON – OFF) - RHM: đồng hồ đo thời gian hoạt động máy phát * Panel SNP 2: panel phục vụ cho Diezel lai máy phát số (sơ đồ No.2 GEN PANEL (SHEET No.33)) Các phần tử thông số kĩ thuật nhƣ máy phát số * Panel SNP 3: panel phục vụ cho Diezel lai máy phát số (sơ đồ No.3 GEN PANEL (SHEET No.36)) Các phần tử thông số kĩ thuật nhƣ máy phát số số hai * Panel SNP 4: panel kết nối điện lƣới với máy phát (sơ đồ BUS– TIE PANEL (SHEET No.39)) - SL42: đèn màu xanh lam báo hòa máy phát lên lƣới - SL43: đèn màu đỏ báo ngắt máy phát khỏi lƣới * Panel SNP 5: panel cấp nguồn cho thiết bị hoà đồng máy phát (sơ đồ SYNCHRO.PANEL (SHEET No.42)) - SL57: đèn màu trắng - SL58: đèn màu xanh lam - SL59: đèn màu xanh lam - EL51: đèn màu trắng nối đất báo cách điện pha R, S, T - 101, 201, 301: hiển thị thông số cụm máy phát 1, 2, - W11, W21, W31: đồng hồ đo công suất máy phát số 1, 2, - GSL10, GSL20, GSL30: hình hiển thị tín hiệu điều khiển máy phát số 1, 2, - MΩ: đồng hồ đo điện trở cách điện - 501: hiển thị thông số máy phát hay lƣới điện - GSL50: tín hiệu điều khiển lƣới - FF: đồng hồ đo tần số lƣới máy phát cần hòa - VV: đồng hồ đo điện áp lƣới máy phát cần hòa - SY: đồng kế kiểm tra điều kiện hòa đồng - ECM11, ECM21, ECM31: nút ấn màu trắng chọn chế độ hòa máy phát tay cho máy phát 1, 2, - ECM12, ECM22, ECM32: nút ấn màu trắng chọn chế độ hòa máy phát tự động cho máy phát 1, 2, - ECS11, ECS21, ECS31: công tắc khởi động động diesel lai máy phát máy phát 1, 2, 3, có vị trí (STOP– OFF– START) - GS11, GS21, GS31: cơng tắc điều khiển động servo điều khiển tần số máy phát 1, 2, 3, có vị trí (LOWER- OFF- RAISE) - CS11, CS21, CS31: cơng tắc đóng mở aptomat máy phát số 1, 2, 3, có vị trí(O PEN – OFF – CLOSE ) - ES51: nút ấn màu đen đèn kiểm tra nối đất - LL: đèn màu xanh dƣơng báo tải - HL: đèn màu xanh lam báo non tải - LLC: nút ấn màu vàng hủy bỏ non tải - SYL: hệ thống đèn kiểm tra điều kiện hòa đồng - SYS: cơng tắc chọn hòa đồng chọn đồng hồ đo điện áp/ tần số cụm máy phat 1, 2, - BZ: chuông báo - 3-11L: nút ấn màu đen báo đèn chng còi kiểm tra thử - 3R-28: nút ấn màu xanh dƣơng dừng nhấp nháy kiểm tra ABN - 3-28Z: nút ấn dừng còi báo động * Panel SNP 8A: panel cấp nguồn 3~60Hz 440V cho phụ tải (sơ đồ No.1 AC440V F.P – A (SHEET No.48)) - 2MBA1, 2MBA2, 2MBA3, 2MBA4, 2MBA5: hộp phân bố tải số 1, 3, 5, 7, - SP: hộp trống (bộ phận dự trữ) - 2MBA7: hộp sấy khơng khí cho E.C.R - 2MBA8: hộp chứa điều khiển nồi - 2MBA9: hộp chứa tải cấu lái số - 2MBA10: hộp chứa tải máy nén khí số - 2MBA11: hộp chứa tải máy nén khí - 2MBA12: hộp chứa tải quạt gió cho máy - 2MBA14, 2MBA17: hộp chứa tải tời neo số 1, - 2MBA15: hộp chứa tải neo đuôi tàu số - 2MBA16: biến số (AC 450/230V, 3ϕ, 60Hz, 120KVA) - MSB-VCC: hộp chứa hệ thống điều khiển từ xa cho bơm ba lát bơm la canh - 2MBA13-1~3 : hộp ghép nối * Panel SNP 8B: panel cấp nguồn 3~60Hz 440V cho phụ tải (đồ No.1 AC440V F.P – B (SHEET No.51)) - 2MBB1: hộp chứa nhóm panel khởi động số cho hầm hàng chứa số - 2MBB2: hộp chứa nhóm panel khởi động số cho hầm hàng chứa số - SP: hộp trống (bộ phận dự trữ) - MSB-ACH: hộp chứa hệ thống chống nghiêng tàu - 2MBB8-1~5, 2MBB9-1~5, 2MBB11-1~3, 2MBB12-1~4, 2MBB10-1~5: hộp chứa panel hầm hàng lạnh số 1, 2, 4, 5, - 2MBB6: hộp chứa máy nén khí số * Panel SNP 9A: panel cấp nguồn 3~60Hz 440V cho phụ tải (sơ đồ No.2 AC440V F.P– A (SHEET No.53)) - 7MBA1, 7MBA2, 7MBA3, 7MBA4, 7MBA5, 7MBA6: phân bố tải số 2, 4, 6, 8, 10, 12 - 7MBA7: hộp chứa tải lò đốt rác - 7MBA9: hộp chứa máy nén khí số - 7MBA11: hộp chứa tải neo đuôi tàu số - 7MBA12: biến số (AC 450/230V, 3ϕ, 60Hz, 120KVA) - 7MBA13: hộp chứa tải máy nén khí - 7MBA15: hộp chứa tải quạt gió cho máy - 7MBA16: hộp chứa điều khiển nồi * Panel SNP 9B: panel cấp nguồn 3~60Hz 440V cho phụ tải (sơ đồ No.2 AC440V F.P – B (SHEET No.55)) - 7MBB3: hộp chứa nhóm panel khởi động số cho hầm hàng chứa số - 7MBB14: hộp chứa thiết bị hạ thủy cho xuồng cứu sinh - SP: hộp trống (bộ phận dự trữ) - 7MBB6-1~4: hộp chứa panel hầm hàng lạnh số - 1MBB7-1~5: hộp chứa panel hầm hàng lạnh số - 7MBB1-1~2: hộp chứa nhóm panel khởi động số cho hầm hàng chứa số - 7MBB2-1~2: hộp chứa nhóm panel khởi động số cho hầm hàng chứa số - 7MBB8-1~5: hộp chứa panel hầm hàng lạnh số - 7MBB9-1~5: hộp chứa panel hầm hàng lạnh số - 7MBB10-1~5: hộp chứa panel hầm hàng lạnh số 10 * Panel SNP 10: panel cấp nguồn 60Hz 220V cho phụ tải (sơ đồ AC 220V FEEDER PANEL (SHEET No 57)) - EL61: đèn màu trắng nối đất báo cách điện pha R, S, T - V61: đồng hồ vôn kế đo hiệu điện lƣới - MΩ 61: đồng hồ đo điện trở cách điện - A61: đồng hồ ampe kế đo dòng điện lƣới - VS61: công tắc chọn đo điện áp pha cái, có vị trí (OFF– RS– ST– TR–BUS ) Hình 3.34 Khối Tab Control Sau chỉnh sửa ta đƣợc giao diện giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy Hình 3.35 Giao diện giám sát chống nghiêng Page Tab Control Tiếp theo, page Tab Control ta xây dựng hình lịch sử chƣơng trình Kích chuột sang page Tab Control, ta Right Click> List, Table & Tree> Table Sau đổi tên thành lịch sử 66 Hình 3.36 Giao diện lịch sử Ta Right Click vào vùng trắng Table> Visible item> Column headers Sau ta đặt tên cho cột theo ý muốn Hình 3.37 Giao diên lịch sử sau chỉnh sủa Sau xây dựng xong khối bên cửa sổ Front Panel ta xây dựng khối đọc tín hiệu vào số tƣơng tự bên cửa sổ Block Diagram 67 Ta lấy tín hiệu vào số: cửa sổ Block Diagram ta Right Click>> myRIO >> Defualt >> Digital input Sau lấy khối Digital input ta chọn đủ số kênh cách chuột trái vào khối Add số kênh muốn Ta lấy tín hiệu số: cửa sổ Block Diagram ta Right Click>> myRIO >> Defualt >> Digital output Sau lấy khối Digital output thì ta chọn đủ số kênh cách chuột trái vào khối Add số kênh muốn Ta lấy tín hiệu vào tƣơng tự: cửa sổ Block Diagram ta Right Click>> myRIO >> Defualt >> Analog input Sau lấy khối Analog input thì ta chọn đủ số kênh cách chuột trái vào khối Add số kênh muốn Ta lấy tín hiệu tƣơng tự: cửa sổ Block Diagram ta Right Click>> myRIO >> Defualt >> Analog output Sau lấy khối Analog output thì ta chọn đủ số kênh cách chuột trái vào khối Add số kênh muốn Hình 3.38 Các khối đọc tín hiệu Các khối đọc tín hiệu cổng điều khiển NI myRIO- 1900 thực tế Sau chọn đƣợc kênh điều khiển mong muốn ta tiến hành kết nối chúng với khối hiển thị giám sát xây dựng trƣớc Chƣơng trình đọc tín hiệu vào hiển thị trạng thái mức nƣớc két Port side Starboard side, góc nghiêng Heel Meter sau đƣợc kết nối 68 Hình 3.39 Chƣơng trình đọc tín hiệu hiển thị trạng thái Ta xây dựng chƣơng trình hiển thị trạng thái van 1÷ 4( Valve 1, Valve 2, Valve 3, Valve 4) trạng thái bơm( Pump); báo chế độ hoạt động tay (Manual mode) tự động (Auto mode); trạng thái dừng khẩn cấp (Emergency), tải (Overload); tắt còi( Buzzer stop) Đồng thời xây dựng kết nối tín hiệu điều khiển việc báo động mức nƣớc két trái thấp PS < 10%, báo động mức nƣớc két phải thấp SPS < 10%; báo động góc nghiêng Heel > 2.5o > 5o, báo trạng thái bơm bơm nƣớc từ két sang két (Pump Directon PS, Pump Directon SB) Hình 3.40 Chƣơng trình đọc tín hiệu hiển thị 69 Hình 3.41 Cảnh báo mức nƣớc, góc nghiêng Ta xây dựng chƣơng trình thị lịch sử: Hình 3.42 Chƣơng trình hiển thị lịch sử 3.3.2 Kết chạy chƣơng trình với mơ hình thực tế Chọn chế độ điều khiển tự động: 70 + Với góc nghiêng < 2.5o đèn báo trạng thái van đóng sáng bơm khơng sáng Hình 3.43 Giao diện báo chế độ tự động với góc nghiêng < 2.5o + Với góc nghiêng > 2.5o < 5o có đèn báo trạng thái Heel> sáng Giả sử tàu nghiêng sang phải có đèn báo van 1, 3; bơm, đèn báo thể việc bơm nƣớc từ két phải sang két trái sáng Hình 3.44 Giao diện báo chế độ tự động, góc nghiêng > 2.5o 71 + Với góc nghiêng >5o có đèn báo trạng thái Heel> 2.5 Heel> sáng Giả sử tàu nghiêng sang phải đèn báo van 1, 3; bơm, đèn báo thể việc bơm nƣớc từ két phải sang két trái khơng sáng Hình 3.45 Giao diện báo chế độ tự động, góc nghiêng > 5o Hình 3.46 Giao diện báo mức nƣớc két trái nhiều 80% 72 Hình 3.47 Giao diện báo mức nƣớc két trái thấp 10% Hình 3.48 Giao diện báo dùng cố 73 Hình 3.49 Giao diện lịch sử xảy số cố Nhận xét: + Các thông số, trạng thái hệ thống thực đƣợc thể tƣơng đối xác qua thơng số, trạng thái tƣơng ứng giao diện giám sát + Dữ liệu thông số, trạng thái giám sát đƣợc cập nhập vào chƣơng trình có sai số nhỏ có độ nhiễu nhỏ + Thời gian nhận tín hiệu nhanh chóng xác 74 KẾT LUẬN Trong trình làm đồ án “Trang thiết bị điện tàu container 1800 TEU - Đi sâu nghiên cứu ứng dụng Labview xây dựng chương trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy”, nhờ giúp đỡ thầy, cô hƣớng dẫn bạn bè em hoàn thành đồ án Bằng phần mềm LabVIEW, em nghiên cứu xây dựng thành cơng chƣơng trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy Nội dung đồ án trình bày đƣợc số vấn đề: + Tìm hiểu đƣợc bảng điện chính, số hệ thống truyền động điện tự động tàu + Tìm hiểu kết cấu chung, chức nguyên lý hệ thống chống nghiêng tàu thủy + Tìm hiểu kết nối đƣợc điều khiển NI myRIO với mơ hình thực tế + Sử dụng phần mềm LabVIEW xây dựng đƣợc chƣơng trình giám sát cho hệ thống Tuy nhiên mặt hạn chế: + nhiều thiếu sót nội dung đồ án + chƣơng trình đơn giản, độ thẩm mĩ chƣa cao + phần hoạt động chƣơng trình có chỗ chƣa hợp lí + chƣa thử nghiệm hệ tàu thật phòng thí nghiệm trƣờng Em mong thầy cô bảo để đồ án em đƣợc hồn thiện hơn; em tin có thêm thời gian suy nghĩ tìm hiểu chƣơng trình giám sát em hồn chỉnh xác Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn thầy cô bạn giúp em hoàn thành đồ án 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Bá Hải 2012 Lập trình LABVIEW Trình độ: Cơ ĐHQG.HCM- 12 ( TS Nguyễn Bá Hải 2012) KS Quỳnh Anh 2015 “Trên tay NI myRIO- Công cụ hỗ trợ đắc lực cho sinh viên” Truy cập ngày 20/11/2015 http://dbmstore.net/tren-tay-ni-myrio-cong-cu-ho-tro-dac-luc-cho-sinhvien/ (Quỳnh Anh 2015) TS Hoàng Đức Tuấn, Th.S Nguyễn Hữu Quyền, KS Đoàn Hữu Khánh 2015 Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển tự động chống nghiêng tàu thủy Báo nội san Khoa Điện-Điện tử Đại học Hàng Hải Việt Nam Nguyễn Thị Lan Hƣơng, Phạm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Việt Tùng, LabVIEW Thiết bị đo giao diện người máy, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Hà Nội Lƣu Đình Hiếu (2004), Truyền động điện tàu thủy, Nhà xuất xây dựng Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải, Dƣơng Văn Nghi ( 2008), Điều chỉnh tự động truyền động điện, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Xn Phú, Tơ Đằng (2001), Khí cụ điện lý thuyết kết cấu tính tốn lựa chọn sử dụng, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Phan Quốc Phơ (2006), Giáo trình cảm biến, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Lƣu Kim Thành (2007) , Phần tử tự động, Nhà xuất Hải Phòng 10.Nguyễn Trọng Thuần (2000), Điều khiển logic ứng dụng, Nhà xuất khoa học kỹ thuật 11.Diễn điện tử, LaVIEW bản, http://codientu.org/forums/367/ 12 Phần mềm LabVIEW, https://lib.lhu.edu.vn/ViewFile/10668 76 77 PHỤ LỤC BẢNG ĐIỆN CHÍNH TÀU CONTAINER 1800TEU PL PHỤ LỤC HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN BƠM DẦU PHỤC VỤ MÁY CHÍNH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ TRÊN TÀU CONTAINER 1800TEU PL PHỤ LỤC SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CHỐNG NGHIÊNG TÀU THỦY PL ... BẢNG ĐI N CHÍNH TÀU CONTAINER 180 0TEU CHƢƠNG II: HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐI N VÀ TỰ ĐỘNG TRÊN TÀU CONTAINER 180 0TEU CHƢƠNG III: ĐI SÂU NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LABVIEW XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT HỆ THỐNG... giao đề tài tốt nghiệp: “ Trang thiết bị đi n tàu container 1800 TEU - Đi sâu nghiên cứu ứng dụng Labview xây dựng chƣơng trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy. ” Sau thời gian quy định(... 56 3.3 Ứng dụng phần mềm LabVIEW xây dựng chƣơng trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy 59 3.3.1 Xây dựng chƣơng trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy 60 3.3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Trang thiết bị điện tàu container 1800 TEU đi sâu nghiên cứu ứng dụng labview xây dựng chương trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy , Trang thiết bị điện tàu container 1800 TEU đi sâu nghiên cứu ứng dụng labview xây dựng chương trình giám sát hệ thống chống nghiêng tàu thủy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn