Các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên TTCK Việt Nam

58 319 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2013, 19:52

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành từ tháng 7/2000, đánh dấu bằng việc khai trương Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của TTGDCK đã tạo ra một cơ chế linh hoạt trong thu hút và phân bổ các nguồn vốn trung, dài hạn đến nơi sử dụng có hiệu quả, góp phần cùng với hệ thống ngân hàng tạo nên một hệ thống cung ứng vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, việc đưa vào vận hành TTGDCK chỉ mới là giai đoạn thử nghiệm trước khi chúng ta xây dựng một Sở giao dịch chứng khoán hoàn chỉnh với quy mô hiện đại, vì vậy các thiết chế vận hành, quy mô và đối tượng tham gia vào thị trường còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của một thị trường vốn đầy đủ. Đặc biệt là sự tham gia của các trung gian tài chính vào thị trường chứng khoán còn nhiều hạn chế, đây là các định chế tài chính đã tồn tại và phát triển gần 50 năm và có quan hệ gần gũi và mật thiết với thể chế thị trường chứng khoán. Mặc dù trong thời gian qua, các ngân hàng thương mại, tổ chức bảo hiểm và tổ chức kiểm toán đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cơ chế vận hành của thị trường chứng khoán. I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành từ tháng 7/2000, đánh dấu bằng việc khai trương Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của TTGDCK đã tạo ra một cơ chế linh hoạt trong thu hút và phân bổ các nguồn vốn trung, dài hạn đến nơi sử dụng có hiệu quả, góp phần cùng với hệ thống ngân hàng tạo nên một hệ thống cung ứng vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, việc đưa vào vận hành TTGDCK chỉ mới là giai đoạn thử nghiệm trước khi chúng ta xây dựng một Sở giao dịch chứng khoán hoàn chỉnh với quy mô hiện đại, vì vậy các thiết chế vận hành, quy mô và đối tượng tham gia vào thị trường còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của một thị trường vốn đầy đủ. Đặc biệt là sự tham gia của các trung gian tài chính vào thị trường chứng khoán còn nhiều hạn chế, đâycác định chế tài chính đã tồn tại và phát triển gần 50 năm và có quan hệ gần gũi và mật thiết với thể chế thị trường chứng khoán. Mặc dù trong thời gian qua, các ngân hàng thương mại, tổ chức bảo hiểm và tổ chức kiểm toán đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cơ chế vận hành của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu, hoạt động mang tính chất thăm dò, vì vậy trong quá trình triển khai các trubg gian này hoạt động không hiệu quả, chưa khẳng định được vị thế của mình. Nhiều tổ chức ngân hàng và tài chính vẫn đứng ngoài cuộc chơi của thị trường chứng khoán, bởi lẽ cơ chế vận hành và cách thức tham gia vào thị trường như thế nào để phát huy hiệu quả vẫn là những trở ngại ban đầu đối với các định chế này. Xuất phát từ yêu cầu trên, đề tài: “Các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên TTCK Việt Nam” là đề tài nghiên 1 cứu nhằm góp phần vào việc khẳng định vị thế của các trung gian tài chính trong cơ cấu thị trường chứng khoán và đánh giá vai trò, khả năng tham gia của các tổ chức ngân hàng-tài chính trong giai đoạn vừa qua, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức này vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích: - Nghiên cứu một số mô hình các trung gian trên thị trường chứng khoán quốc tế - Đánh giá vai trò của các trung gian tài chính trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán (giai đoạn ban đầu và phát triển sau này). - Các nhân tố ảnh hưởng tới sự tham gia của các trung gian tài chính - Các hoạt động của trung gian tài chính trên TTCK - Đánh giá thực trạng của các trung gian tài chính Việt Nam và hiện trạng tham gia của các định chế này vào thị trường chứng khoán. - Các hình thức tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam của các định chế ngân hàng và tài chính. - Kiến nghị một số giải pháp tham gia. 3.Đối tượng nghiên cứu Các hoạt động chính,các kết quả đạt được,sự tham gia của trung gian tài chính từ khi TTCK Việt nam ra đời và đi vào hoạt động 4. Phạm vi của đề tài: Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu của đề tài, nên phạm nghiên cứu chỉ đề cập đến một số trung gian tài chính hoạt động mang tính chất trung gian trên thị trường chứng khoán, trong đó khía cạnh nghiên cứu tập trung đi sâu vào các ngân hàng thương mại và một số trung gian tài chính khác tham gia dưới hình thức cung ứng các dịch vụ tài chính đối với thị trường (môi giới, tư vấn, định mức tín nhiệm, bảo lãnh phát hành, kế toán, kiểm 2 toán .vv), chứ không nghiên cứu dưới góc độ tạo lập hàng hoá cho thị trường. 5.Kết cấu của đề tài Tên đề tài “Các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên TTCK Việt Nam” Ngoài phấn mở đầu ,phần kết luận,danh mục tài liệu tham khảo.Đề án gồm hai chương - Chương I: Sự tham gia của trung gian tài chính vào TTCK - ChươngII: Thực trạng và các giả pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính vào TTCK 3 CHƯƠNGI: SỰ THAM GIA CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN(TTCK) 1- KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH 1.1. Khái niệm trung gian tài chính Trung gian tài chính là một doanh nghiệp mà tài sản chủ yếu của nó là các tài sản tài chính hay còn gọi là các hình thức trái quyền- như cổ phiếu, trái phiếu và khoản cho vay- thay vì tài sản thực như nhà cửa, công cụ và nguyên vật liệu. Trung gian tài chính cho khách hàng vay hoặc mua chứng khoán đầu tư trong thị trường tài chính. Ngoài ra các định chế này còn cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính khác, từ bảo hiểm và bán các hợp đồng lương hưu, cho đến giữ hộ tài sản có giá và cung cấp một cơ chế cho việc thanh toán, chuyển tiền và lưu trữ thông tin tài chính. 1.2. Những trung gian tài chính chủ yếu Những trung gian tài chính chủ yếu xuất hiện trong nền kinh tế thị trường gồm có: Ngân hàng thương mại Hiệp hội tiết kiệm và các tổ chức tín dụng khác. Công ty tài chính Công ty chứng khoán Công ty tư vấn tài chính Công ty quản lý quỹ và các quỹ đầu tư (tương hỗ, hưu trí, phát triển). Các tổ chức bảo hiểm Các tổ chức kiểm toán độc lập Các tổ chức định mức tín nhiệm. Mặc dù các tổ chức tài chính thực hiện cùng lúc một chức năng cơ bản giống nhau- chấp nhận chứng khoán sơ cấp từ chủ thể vay và phát hành chứng khoán thứ cấp cho chủ thể cho vay, nhưng giữa chúng vẫn có sự 4 khác nhau. Một số có thể mang tên là các tổ chức trung gian tiền gửi, bởi vì phần lớn những tài sản tài chính của họ (các nguồn quỹ có thể cho vay) được tạo thành từ tiền gửi của các doanh nghiệp, hộ gia đình và các tổ chức khác. Nhóm này bao gồm các ngân hàng thương mại, hiệp hội tiết kiệm và các tổ chức tín dụng khác. Các tổ chức trung gian quan trọng khác, mệnh danh là các tổ chức trung gian hợp đồng, ký hợp đồng với khách hàng của họ để khuyến khích tiết kiệm và/hoặc bảo vệ tài chính cho trường hợp mất mát tài sản và nhân mạng. Trong số những tổ chức trung gian hợp đồng được biết đến nhiều nhất là các công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn, các quỹ lương hưu tư nhân và dân chúng. Một nhóm tổ chức trung gian thứ 3 thường được gọi là các tổ chức trung gian thứ cấp bởi vì họ lệ thuộc rất nhiều vào những định chế tài chính khác (như ngân hàng thương mại) về những quỹ có thể cho vay. Tiêu biểu là các công ty tài chính và quỹ đầu tư địa ốc. Một nhóm tổ chức trung gian tài chính khác được mệnh danh các tổ chức trung gian đầu tư, bởi vì họ cung cấp cho dân chúng những chứng khoán có thể giữ lại vô hạn định, như là một khoản đầu tư dài hạn hoặc bán đi nhanh chóng khi khách hàng thu hồi quỹ. Những tổ chức trung gian đầu tư gồm có quỹ chứng khoán tương hỗ. Nói chung người ta thừa nhận rằng các chu chuyển tiền nhập và xuất của những tổ chức trung gian chứng khoán và hợp đồng có thể dự đoán dễ dàng hơn là các quỹ phải thông qua những loại tổ chức trung gian tiền gửi. Điều này cho phép các tổ chức trung gian chứng khoán và hợp đồng giảm thiểu những khoản đầu tư lưu hoạt ngắn hạn và vươn tới những tài sản đầu tư dài hạn có mức sinh lợi cao hơn. 1.3. Vai trò của các trung gian tài chính trênTTCK Các trung gian tài chính là một phần của hệ thống tài chính. Hệ thống tài chính bao gồm một mạng lưới các thị trường tài chính, tiền tệ, các 5 định chế, các doanh nghiệp, công chúng và nhà nước tham gia trong hệ thống đó và điều tiết hoạt động của nó. Cầu nối tài chính giữa người cho vay và người sử dụng vốn. Chức năng nền tảng của các trung gian tài chính là chuyển những khoản tiền từ những người cho vay đến những người đi vay. Những tổ chức, cá nhân có các khoản thu nhập dư thừa có thể cho các cá nhân, tổ chức khác trong hệ thống tài chính vay. Các cá nhân, tổ chức và chính phủ thiếu hụt vốn cho các khoản chi phí và đầu tư phát triển có thể vay, huy động vốn thông qua hệ thống tài chính. Hệ thống tài chínhcác trung gian tài chính là con kênh chuyển các khoản vốn các cá nhân, tổ chức dư thừa vốn sang các cá nhân tổ chức thiếu vốn. Trong các nền kinh tế định hướng thị trường ngày nay thì hầu hết tiền tiết kiệm của các cá nhân lưu chuyển thông qua hệ thống tài chính đến người sử dụng vốn chínhcác doanh nghiệp và chính phủ. Thông qua các trung gian tài chính, người cho vay và người sử dụng vốn đều được thoả mãn các yêu cầu về tài chính bên canh đó người cho vay được đảm bảo an toàn đối với khoản tiền của họ và người đi vay có thể nhận được khoản tiền họ cần một cách nhanh chóng cho các nhu cầu sử dụng vốn của họ. Người cho vay muốn thông qua các trung gian tài chính vì họ giảm thiểu đối với các rủi ro không được thanh toán, tính thanh khoản cao, nhà đầu tư có số tiền dư thừa nhỏ cũng co thể tham giasự thuận tiện được cung cấp dịch vụ bởi một trung gian tài chính tại địa phương. Giảm thiểu rủi ro trên cơ sở đa dạng hoá đầu tư. Các trung gian tài chính còn tham gia vào việc tập trung rủi ro và lợi dụng quy mô hoạt động của họ. Khi đầu tư vào các khoản cho vay và các tài sản có khác mang tính đa dạng về rủi ro và lợi nhuận thì sự đa dạng đó sẽ nâng cao tính an toàn của nguồn vốn do nhà đầu tư cung cấp. Hầu hết các nhà đầu tư nhỏ không thể nào phân tán đúng mức việc sử dụng các 6 khoản tiền vào nhiều loại đầu tư khác nhau. Tuy nhiên, một trung gian tài chính có thể tập hợp các khoản tiền phân tán của nhiều nhà đầu tư nhỏ và phân bổ một cách có hiệu quả vào nhiều danh mục khác nhau, do đó giảm thấp rủi ro cho tất cả moi nhà đầu tư. Các trung gian tài chính thông thường sử dụng nguồn vốn huy động nhằm cho vay và đầu tư chứng khoán. Khi nhận thấy nhu cầu về tín dụng mạnh thì họ có thể đầu tư ít vào chứng khoán, và sẽ bán số chứng khoán đã đầu tư trước đó để tạo vốn cho vay mới. Còn khi mức cầu tín dụng thấp đi, các định chế tài chính sẽ tăng mức đầu tư vào chứng khoán nhằm tăng thu nhập, tránh thuế, phân tán rủi ro, và tính thanh khoản của chứng khoán đầu tư. Giảm thiểu chi phí hợp đồng và chi phí xử lý thông tin Khi các trung gian tài chính phát triển về quy mô thì phí hoạt động theo đơn vị có thể thấp hơn và có thể giảm phí dịch vụ ngân hàng, tài chính cung cấp cho công chúng.Nhà đầu tư thường không có thời gian và nghiệp vụ để nắm bắt những thay đổi của thị trường và cũng không thể tiếp cận thông tin liên quan về các điều kiện của thị trường và cơ hội đầu tư. Các trung gian tài tài chính sử dụng năng lực của mình để thu thập và xử lý thông tin từ thị trường tài chính thay cho nhà đầu tư. Nhằm thu nhập thông tin đầy đủ về người đi vay, các trung gian tài chính phải tiêu tốn đáng kể về thời gian, vốn và nghiệp vụ- những nguồn lực mà những nhà đầu tư nhỏ và ngay cả một số nhà đầu tư lớn không có được. Ngày nay,các trung gian tài chính không những chỉ thực hiện chức năng quan trọng là thu thập thông tin về người đi vay và xác định độ tín nhiệm , mà còn giám sát điều kiện và việc chấp hành của người đi vay để đảm bảo rằng họ tuân thủ các điều khoản của hợp đồng tín dung và tiếp tục giữ vững uy tín. Bên cạnh đó, thông tin về người đi vay được trao đổi giữa các trung gian tài chính, do đó 7 người đi vay có thể tìm kiếm thêm vốn đầu tư từ các trung gian tài chính khác trên thị trường. Cung cấp một cơ chế thanh toán. Trong hệ thống tài chính ngân hàng của một quốc gia, các trung gian tài chính thông qua một trung tâm bù trừ trung ương cung cấp dịch vụ thanh toán cho toàn xã hội. Hệ thống bù trừ giữa các ngân hàng giải quyết các giao dịch trong một giai đoạn xác định và chỉ thanh toán các khoản tiền ròng cần thiết để quyết toán các khoản thu chi giữa các ngân hàng. Cơ chế thanh toán mà hệ thống tài chính ngân hàng cung cấp cho xã hội cho phép giảm bớt chi phí, đảm bảo an toàn cho việc thực hiện các giao dịch. Thông qua mạng lưới rộng khắp của mình, hệ thống tài chính ngân hàng cho phép việc thực hiện thanh toán một cách nhanh nhất trên phạm vi toàn thế giới 2. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2.1. Khái niệm thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán (TTCK) là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán,trao đổi các loại chứng khoán trung và dài hạn. Xét về mặt hình thức, TTCK chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi các loại chứng khoán, qua đó thay đổi các chủ thể nắm giữ chứng khoán. Xét về mặt bản chất: - TTCK là nơi tập trung và phân phối các nguồn vốn tiết kiệm. - TTCKtrung gian tài chính trực tiếp:cả chủ thể cung và cầu vốn đều tham gia vào thị trường một cách trực tiếp.Qua kênh dẫn vốn trực tiếp, các chủ thể đầu tư đã thực sự gắn quyền sử dụng và quyền sở hữu về vốn, nâng cao tiềm năng quản lý vốn - TTCK thực chất là quá trình vận động của tư bản tiền tệ, chuyển tư bản tiền tệ từ tư bản sở hữu sang tư bản chức năng. 2.2 Phân loại TTCK 8 2.2.1. Phân loại theo hàng hoá Căn cứ vào hàng hoá được mua bán trên thị trường chứng khoán,có thể phân chia TTCK thành thị trường trái phiếu ,thị trường cổ phiếu và thị trường các công cụ dẫn xuất Thị trường trái phiếu là thị trường mà hàng hoá được mua bán đó là các trái phiếu .Trái phiếu: là một loại chứng khoán nợ xác nhận của tổ chức phát hành cam kết trả một số tiền được xác định trước (vốn gốc và lãi) vào một thời điểm được xác định trước trong tương lai.Đơn vị phát hành trái phiếu là chính phủ, chính quyền địa phương, và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật. Thị trường cổ phiếu là nơi giao dịch mua bán trao đổi giây tờ xác nhận cổ phần đóng góp của cổ đông.Cổ phiếu: Khi một công ty cần huy động vốn, số vốn cần huy động được chia thành nhiều phần nhỏ bằng nhau gọi là cổ phần. Người mua cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy xác nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Cổ phiếu có hai loại: cổ phiếu thường (cổ phiếu phổ thông) và cổ phiếu ưu đãi.Cổ phiếu sẽ cho phép cổ đông có quyền yêu cầu đối với lợi nhuận sau thuế của công ty cung như đối với tài sản của công ty khi tài sản này được đem bán Thị trường các công cụ dẫn xuất là nơi giao dịch mua bán các khoán phái sinh như quyền mua trước,chứng khế, hợp đồng quyền chọn,hợp đồng tương lai, Nó cung cấp các công cụ phòng vệ hữu hiệu ,đồng thời cũng là công cụ đầu cơ lý tưởng cho nhà đầu tư 2.2.2. Phân loại theo quá trình luân chuyển vốn . Thị trương sơ cấp: Còn gọi là thị trường cấp một hay thị trường phát hành, hàm ý chỉ nơi diễn ra các hoạt động mua bán chứng khoán mới phát hành lần đầu. Thị trường sơ cấp là thị trường tạo vốn cho đơn vị phát hành. Thị trường thứ cấp: Còn gọi là thị trường cấp hai hay thị trường lưu thông,là nơi diễn ra các giao dịch mua bán chứng khoán sau khi đã phát 9 hành lần đầu. Nói cách khác thị trường thứ cấp là thị trường mua đi bán lại các loại chứng khoán được phát hành qua thị trường sơ cấp. 2.2.3. Phân loại theo hình thức tổ chức của thị trường - Thị trường chứng khoán tập trung,tổ chức hình thành nên các sở giao dịch :là thị trường hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật,là nơi mua bán các loại chứng khoán đã được đăng ký tưc là đã đựoc cơ quan có thẩm quyền cho phép bảo đảm phân phối và mua bán qua trung gian.Đây là nơi mua bán trao đổi các loại chứng khoán của các công ty lớn và hoạt động có hiệu quả. Hay các loại chứng khoán do chính phủ hoặc các cơ quan công quyền phát hành và đảm bảo. - Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC): là thị trường mua bán chứng khoán nằm ngoài sở giao dịch, không có địa điểm tập trung mà có thể diễn ra tại tất cả các quầy sàn giao dịch của các thành viên,đây là thị trường của các nhà buôn, những người tạo lập thị trường (market makers) các giao dịch ở đây chủ yếu dựa váo thoả thuận giữa người mua và người bán các chứng khoán giao dịch ở đây thưong là chứng khoán của các công ty nhỏ mức độ rủi ro cao,ít người biết đến hoặc ít người mua bán 2.2.4. Phân loại theo cơ chế giao dịch Thị trường giao ngay:là thị trường mua bán chứng khoán theo giá ở thời điểm giao dịch nhưng việc thực hịên thanh toán và giao hàng có thể diễn ra sau đó một vài ngày theo thoả thuận Thị trừơng giao sau:là thị trường mua bán chứng khoán theo một hợp đồng định sẵn giá cả được thoả thuận trong ngày giao dịch nhưng việc thanh toán và giao hàng diễn ra trong tương lai 2.3.Vai trò của thị trường chứng khoán TTCK có vai trò rất quan trong đối với nền kinh tế của mỗi nước, trong xu thế hội nhập hiện nayđòi hỏi các quốc gia phải thúc đẩy phát triển 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên TTCK Việt Nam, Các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trên TTCK Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn