Bai tap chuong halogen

2 220 9 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2013, 01:25

LUYỆN TẬP CHƯƠNG HALOGEN Câu 1: Viết và cân bằng các phản ứng xảy ra (nếu có), khi cho khí clo bay vào: a) Al (t o ). b) Fe (t o ). c) H 2 O. d) KOH. e) NaBr. f) CaF 2 . Câu 2: Viết các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho brom vào: a) Zn. b) K. c) NaOH. d) KCl. Câu 3: Bổ túc các phản ứng sau: a) KBr + Cl 2 . b) NaI + Cl 2 . c) HBr + MnO 2 . d) AgNO 3 + NaI. e) H 2 SO 4 + KI. f) KI + Br 2 . Câu 4: Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau: a) NaCl → HCl → Cl 2 → NaClO → NaCl → HCl → CuCl 2 → AgCl → Ag. b) Cl 2 → KClO 3 → KCl → HCl → Cl 2 → CaCl 2 → Cl 2 → X Y. Biết X làm hồ tinh bột hóa xanh. c) Mangan dioxyt → Cl 2 Br 2 . d) HCl → Cl 2 → FeCl 3 → NaCl → HCl → FeCl 2 → Fe(NO 3 ) 2 → Al(NO 3 ) 3 → Al(OH) 3 . e) F 2 O 2 . f) Cl 2 → Br 2 HBrO. Câu 5: Cho các chất: KCl, CaCl 2 , MnO 2 và H 2 SO 4 đậm đặc. Từ những chất nào có thể điều chế được: a) hidro clorua? b) clo? Câu 6: Cho hỗn hợp khí (X) gồm: clo và hidro clorua. Bằng phương pháp hóa học, hãy: a) xác định có khí clo trong hỗn hợp (X)? b) thu khí clo từ hỗn hợp (X)? c) thu khí hidro clorua từ hỗn hợp (X)? Viết PTHH của các phản ứng xảy ra. Câu 7: Chỉ dùng 2 thuốc thử (không dùng AgNO 3 ), hãy nhận biết các dd NaCl, NaBr, NaI đựng trong các lọ mất nhãn? 6 + Al H 2 O xt Hidro clorua → Sắt (II) clorua → Sắt (II) sunfua (FeS). Kali clorat → Kali clorua → Kali hidroxit. CaF 2 . HF → SiF 4 . Natri bromua → Bạc bromua → Br 2 → I 2 → HI. HBr. Câu 8: Cho một luồng khí Cl 2 qua dd KBr một thời gian dài. Viết PTHH của các phản ứng có thể xảy ra? Câu 9: Cho khí clo đi qua dd NaBr, ta thấy dd có màu vàng. Tiếp tục cho khí clo đi qua, ta thấy dd mất màu. Lấy vài giọt dd sau thí nghiệm nhỏ lên giấy quỳ tím thì giấy quỳ hóa đỏ. Hãy giải thích các hiện tượng và viết các PTHH? Câu 10: Hiện tượng gì xảy ra khi ta thêm dần dần nước clo vào dd KI có chứa sẵn một ít hồ tinh bột? Viết các PTHH của các phản ứng có thể xảy ra. Câu 11: Bằng phương pháp hóa học nào có thể loại bỏ khí clo có lẫn trong khí oxi? Câu 12: Nếu có iot lẫn tạp chất là natri iotua thì cách đơn giản nhất để có iot tinh khiết là gì? Câu 13: Muối NaCl có lẫn tạp chất là NaI. a) Hãy chứng minh trong muối NaCl nói trên có lẫn tạp chất NaI? b) Làm thế nào để có NaCl tinh khiết? Câu 14: Cho 1,03 (g) muối natri halogenua (A) tác dụng với dd AgNO 3 dư, thì thu được một kết tủa (X). Phân hủy hoàn toàn (X), được 1,08 (g) Ag. Xác định công thức của muối A? Câu 15: Cho 300 ml một dd có hòa tan 5,85 (g) NaCl tác dụng với 200 ml dd có hòa tan 34 (g) AgNO 3 , người ta thu được một kết tủa X và một nước lọc A. a) Tính khối lượng X? b) Tính nồng độ mol của chất trong A? Biết thể tích nước lọc A thu được thay đổi không đáng kể. Câu 16: Một dd A chứa đồng thời HCl và H 2 SO 4 . Cho 400 ml dd A tác dụng với dd BaCl 2 dư, tạo 46,6 (g) kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, thu được nước lọc. Để trung hòa hết nước lọc, phải dùng 200 ml dd NaOH 1,6M. Tính nồng độ mol mỗi dd axit trong A? Cho: H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; S = 32; Ag = 108; Ba = 137. F = 19; Cl = 35,5; Br = 80; I = 127. 7 . LUYỆN TẬP CHƯƠNG HALOGEN Câu 1: Viết và cân bằng các phản ứng xảy ra (nếu có), khi cho khí clo. NaI? b) Làm thế nào để có NaCl tinh khiết? Câu 14: Cho 1,03 (g) muối natri halogenua (A) tác dụng với dd AgNO 3 dư, thì thu được một kết tủa (X). Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap chuong halogen, Bai tap chuong halogen, Bai tap chuong halogen

Bình luận về tài liệu bai-tap-chuong-halogen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP