Quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái

110 178 1
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2017, 01:55

i Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đề tài “Quản trị chuỗi cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái” cơng trình nghiên cứu riêng thân Các số liệu điều tra, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố tài liệu khác Tác giả Lê Vĩnh Tường ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ĐT&PT: - SC (Supply chain): - SCM (supply chain management): - XNK: - ISCM: - CRM: - SRM: Đầu tư phát triển Chuỗi cung ứng Quản trị chuỗi cung ứng Xuất nhập Quản lý chuỗi cung ứng nội Quản lý mối quan hệ khách hàng Quản lý mối quan hệ nhà cung cấp DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Hình 1.1: Cơ cấu chuỗi cung ứng chiến lược Hình 1.2: Các giai đoạn định chuỗi cung ứng Error: Reference source not found Hình 1.3: Các thành phần chuỗi cung ứng Error: Reference source not found Hình 1.4: Quy trình mua hàng Error: Reference source not found Bảng 2.1: Tình hình lao động Công ty qua năm (2008 - 2010) Error: Reference source not found Bảng 2.2 Danh mục nhà xưởng chủ yếu Error: Reference source not found Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn An Thái giai đoạn 2008-2010 Error: Reference source not found Bảng 2.4: Tình hình tiêu thụ công ty từ 2008-2010 Error: Reference source not found Bảng 2.5: Kết sản xuất kinh doanh An Thái 2008-2010 Error: Reference source not found Bảng 2.6 Các tiêu khái qt tình hình tài kết KD Error: Reference source not found Bảng 2.7: Khả cạnh tranh số đối thủ mạnh .Error: Reference source not found Bảng 2.8: Kết cấu giá thành sản phẩm cà phê công ty An Thái Error: Reference source not found Bảng 2.9: Kế hoạch sản xuất chi phí trực tiếp năm 2009, 2010 Error: Reference source not found Bảng 2.10: Thống kê thời gian giao hàng năm 2010 Error: Reference source not found Bảng 2.11: Thống kê tồn kho nguyên liệu năm 2010 Error: Reference source not found iii Bảng 2.12: Thống kê tồn kho thành phẩm năm 2010 Error: Reference source not found Bảng 2.13: Chi phí vốn tồn kho năm 2010 Error: Reference source not found Bảng 3.1 Kết thực kế hoạch sản xuất An Thái 2008-2015 Error: Reference source not found Sơ đồ 1.1 : Quy trình tổng thể mối quan hệ chuỗi cung ứng Error: Reference source not found Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức quản lý công ty Error: Reference source not found Sơ đồ 2.2: Chuỗi cung ứng tổng quát Công ty cổ phần ĐT&PT An Thái Error: Reference source not found Biểu đồ 2.1: Tình hình tiêu thụ doanh thu 2008-2010 Error: Reference source not found iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Tác giả i Lê Vĩnh Tường i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii - SCM (supply chain management): Quản trị chuỗi cung ứng ii - XNK: Xuất nhập .ii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 1.1 Khái niệm Quản trị chuỗi cung ứng 1.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng 1.1.2 Khái niệm Quản trị chuỗi cung ứng 1.1.3 Vai trò Quản trị chuỗi cung ứng .6 1.1.4 Chức Quản trị chuỗi cung ứng 1.1.5 Mục tiêu Quản trị chuỗi cung ứng 1.2 Các phận cấu thành chuỗi cung ứng 1.2.1 Cơ cấu chuỗi cung ứng tổ chức .8 Hình 1.1: cấu chuỗi cung ứng chiến lược 1.2.1.1 Chiến lược kinh doanh (công ty) 1.2.1.2 Những cấp độ định chuỗi cung ứng 10 Hình 1.2: Các giai đoạn định chuỗi cung ứng 10 1.2.2 Quy trình tổng thể chuỗi cung ứng doanh nghiệp 12 Sơ đồ 1.1 : Quy trình tổng thể mối quan hệ chuỗi cung ứng .12 1.2.2.1 Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) 12 1.2.2.2 Quản lý chuỗi cung ứng nội (ISCM) 14 1.2.2.3 Quản lý mối quan hệ nhà cung cấp (SRM) 15 1.2.3 Tổ chức chuỗi cung ứng doanh nghiệp 15 Hình 1.3: Các thành phần chuỗi cung ứng 17 v 1.2.3.1 Dự báo 17 1.3.3.2 Kế hoạch tổng hợp 19 1.2.3.3 Mua hàng .23 Hình 1.4: Quy trình mua hàng 23 1.2.3.4 Sản xuất 24 1.2.3.5 Phân phối 24 1.2.4 Các cấp độ chuỗi cung ứng 26 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng 27 1.3.1 Vốn 27 1.3.2 Công nghệ .27 1.3.3 Cơ sở hạ tầng 28 1.3.4 Chính trị, luật pháp .28 1.3.5 Cạnh tranh 29 1.3.6 Nguồn nhân lực .29 1.3.7 Nguồn nguyên liệu 29 1.3.8 Vật tư, thiết bị .29 1.3.9 Logistics .30 1.3.10 Phân phối 30 1.3.11 Công nghệ thông tin 30 1.4 Đánh giá chuỗi cung ứng 31 1.4.1 Đánh giá dịch vụ khách hàng 31 1.4.2 Đánh giá hiệu suất nội .31 1.4.3 Đánh giá tính linh hoạt nhu cầu 32 1.4.4 Đánh giá phát triển sản phẩm 33 1.4.5 Đánh giá chất lượng sản phẩm 33 1.4.6 Đánh giá thời gian bổ sung hàng 33 1.4.7 Đánh giá chi phí chuỗi cung ứng 33 Kết luận chương .34 Chương 35 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI 35 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN THÁI 35 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 36 2.1.2.1 Chức 36 2.1.2.2 Nhiệm vụ .37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 37 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty 37 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức quản lý công ty .37 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phận 38 2.1.4 Các nguồn lực Công ty 39 2.1.4.1 Nguồn nhân lực 39 vi Bảng 2.1: Tình hình lao động Cơng ty qua năm (2008 - 2010) 39 2.1.4.2 Cơ sở vật chất 40 Bảng 2.2 Danh mục nhà xưởng chủ yếu 40 2.1.4.3 Nguồn vốn .41 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn An Thái giai đoạn 2008-2010 41 2.1.4.4 Uy tín thương hiệu 42 2.1.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thời gian qua 43 2.1.5.1 Tình hình thực doanh thu .43 Bảng 2.4: Tình hình tiêu thụ cơng ty từ 2008-2010 43 Biểu đồ 2.1: Tình hình tiêu thụ doanh thu 2008-2010 44 2.1.5.2 Phân tích lợi nhuận tiêu tài 45 Bảng 2.5: Kết sản xuất kinh doanh An Thái 2008-2010 45 Bảng 2.6 Các tiêu khái quát tình hình tài kết KD 45 2.1.6 Đánh giá khả cạnh tranh: 46 Bảng 2.7: Khả cạnh tranh số đối thủ mạnh 47 2.1.7 Những thuận lợi, khó khăn Cơng ty .47 2.2 Thực trạng công tác Quản trị chuỗi cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái 49 2.2.1 Chiến lược kinh doanh công ty .49 2.2.2 Chiến lược chuỗi cung ứng 50 Bảng 2.8: Kết cấu giá thành sản phẩm cà phê công ty An Thái 52 2.2.3 Các hoạt động chuỗi cung ứng nội 53 Sơ đồ 2.2: Chuỗi cung ứng tổng quát Công ty cổ phần ĐT&PT An Thái 53 2.2.3.1 Dự báo nhu cầu 53 2.2.3.2 Công tác lập kế hoạch tổng hợp .54 2.2.3.3 Hoạt động mua hàng 56 2.2.3.4 Hoạt động sản xuất 58 Bảng 2.9: Kế hoạch sản xuất chi phí trực tiếp năm 2009, 2010 .59 2.2.3.5 Hoạt động logistics 60 Bảng 2.10: Thống kê thời gian giao hàng năm 2010 61 Bảng 2.11: Thống kê tồn kho nguyên liệu năm 2010 64 Bảng 2.12: Thống kê tồn kho thành phẩm năm 2010 66 Bảng 2.13: Chi phí vốn tồn kho năm 2010 66 2.2.4 Quản lý mối quan hệ SC .73 2.2.4.1 Quản lý mối quan hệ nhà cung cấp 73 2.2.4.2 Quản lý mối quan hệ nội 74 2.2.4.3 Quản lý mối quan hệ khách hàng 75 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị chuỗi cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái 77 2.3.1 Vốn .77 vii 2.3.2 Cạnh tranh 77 2.3.3 Nguồn nhân lực .78 2.3.4 Công nghệ thông tin 78 Chương 80 HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 80 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN THÁI 80 3.1 Các để hoàn thiện công tác quản trị chuỗi cung ứng 80 3.2 Định hướng việc hồn thiện cơng tác quản trị chuỗi cung ứng 81 3.3 Các mục tiêu cần đạt sau quản trị chuỗi cung ứng 82 3.3.1 Mục tiêu doanh số 82 3.3.2 Mục tiêu sản xuất .82 Bảng 3.1 Kết thực kế hoạch sản xuất An Thái 2008-2015 82 3.3.3 Giảm thời gian việc đặt hàng, mua hàng .83 3.3.4 Giảm tồn kho nguyên liệu tồn kho thành phẩm 83 3.3.5 Tăng tỷ lệ giao hàng hẹn 83 3.3.6 Giảm chi phí 83 3.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị chuỗi cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái 84 3.4.1 Xây dựng chiến lược chuỗi cung ứng theo chiến lược kinh doanh .84 3.4.2 Xây dựng quản trị mối quan hệ chuỗi cung ứng .84 3.4.2.1 Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp 84 3.4.2.2 Quản lý mối quan hệ khách hàng 87 3.4.2.3 Xây dựng mối quan hệ hợp tác thành công 87 3.4.3 Cải tiến số chức hoạt động chuỗi cung ứng nội 87 3.4.3.1 Kết nối phận Chuỗi 87 3.4.3.2 Cải tiến chức dự báo lập kế hoạch 89 3.4.3.3 Cải tiến chức mua hàng 90 3.4.3.4 Cải tiến chức sản xuất 91 3.4.3.5 Cải tiến chức logistics 92 3.4.3.6 Chuẩn hóa nguồn nguyên liệu hệ thống kho chứa 93 3.4.3.7 Tăng cường công tác marketing, bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 94 3.4.3.8 Quản lý tốt hàng trả 97 3.4.3.9 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị chuỗi cung ứng 98 Ứng dụng công nghệ thông tin việc quản lý chuỗi cung ứng giúp Công ty trao đổi thông tin hiệu với đối tác khách hàng Việc thu thập, sử dụng xử lý hiệu thông tin ứng dụng phần mềm giúp giảm thời gian làm việc nhân viên dành cho việc tìm kiếm chứng từ Ngồi ra, đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin giúp việc cải tiến tổ chức hoạt động công ty, thắt chặt mối quan hệ với đối tác, phản ứng nhanh trước thay đổi thị trường Nếu Cơng ty khơng có đủ tiềm lực để đầu tư công nghệ cho việc quản trị chuỗi cung ứng Cơng ty hoạch định mặt hàng kinh doanh cốt lõi (mang lại giá viii trị cao), nhằm lựa chọn gói cơng nghệ hợp lý để đầu tư quản trị chuỗi cung ứng Các cơng ty cung cấp dịch vụ ln có gói đầu tư nhỏ sẵn sàng tư vấn cho Công ty chọn giải pháp phù hợp việc quản trị chuỗi cung ứng Hoặc doanh nghiệp đầu tư theo cách “cuốn chiếu”, đầu tư cho phận cần thiết quan trọng, sau triển khai toàn hệ thống 98 Kết luận chương 98 KẾT LUẬN .100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tồn cầu hố thương mại quốc tế đặt cho doanh nghiệp thách thức kiểm sốt tích hợp dòng chảy hàng hố, thơng tin tài cách hiệu Điều đồng nghĩa với việc doanh ngiệp xây dựng chuỗi cung ứng nhanh nhạy, thích nghi cao sáng tạo giúp họ dễ dàng vượt qua đối thủ chiến cạnh tranh Việt Nam quốc gia có tốc độ hội nhập vào kinh tế giới nhanh mạnh mẽ, thành phần thiếu nhiều công thức sản phẩm đa quốc gia Thế chuỗi cung ứng ta gặp phải vấn đề thách thức làm giảm tốc độ chạy đua Hoạt động cung ứng nguyên vật liệu sản phẩm đóng vai trò quan trọng q trình thực yêu cầu mục tiêu doanh nghiệp, đặc biệt đảm bảo cân trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm Quản trị cung ứng nguyên vật liệu điều kiện tiền đề cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí tồn kho, tiết kiệm vật tư, đảm bảo cho hoạt động sản xuất có hiệu Quản trị cung ứng sản phẩm nâng cao tính chủ động việc đáp ứng yêu cầu khách hàng, giảm thiểu chi phí quản lý, bảo quản, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tồn kho hao hụt Quản trị tốt chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp sống khỏe môi trường cạnh tranh khốc liệt, gia tăng lợi nhuận phục vụ tốt cho người tiêu dùng, điều quan trọng doanh nghiệp Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái doanh nghiệp sản xuất cà phê đóng chân địa bàn tỉnh ĐắkLắk với sản phẩm chủ yếu cà phê bột cà phê hòa tan, khối lượng lớn số sản phẩm phục vụ cho xuất Mặc dù tham gia vào lĩnh vực sản xuất chế biến cà phê nhiều năm, công ty đầu tư nhiều trang thiết bị chế biến đại cộng với bí cơng nghệ riêng, đội ngũ công nhân chế biến lành nghề thị phần thị trường Công ty bị bó hẹp, khả cạnh tranh với thương hiệu lớn G7, Vinacafe, Moment… thấp Mơ hình hoạt động chủ yếu công ty thu mua sản phẩm cà phê đại lý chế biến, sau bán thị trường Nhận thức chuỗi cung ứng đội ngũ lãnh đạo công ty hình thành từ lâu chưa tìm cách thức để hoạt động hiệu Chính vậy, để góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm cà phê công ty định chọn đề tài “Quản trị chuỗi cung ứng công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Hy vọng với hệ thống lý luận chuỗi cung ứng giải pháp đưa tài liệu tham khảo có giá trị cho cơng ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái nói riêng doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng có kiến thức bổ ích chuỗi cung ứng để áp dụng thành cơng vào doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa mặt lý luận liên quan đến hoạt động chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng nhằm vận dụng vào việc quản trị chuỗi cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác quản trị chuỗi cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung - Nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh thực trạng công tác quản trị chuỗi cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái - Đề xuất giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái + Về không gian Đề tài nghiên cứu vấn đề liên quan đến công tác quản trị chuỗi cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái 88 mắt xích vấn đề quan trọng cần phải thực để chuỗi hoạt động cách sn sẻ Một số giải pháp cần có để kết nối phận sau: - Chuỗi cung ứng cần có người lãnh đạo - nhà quản lý chuỗi toàn thời gian, chịu trách nhiệm chung toàn chuỗi Cần phải có người chịu trách nhiệm thành công chuỗi đảm bảo tất công việc thực Người phải có quyền định thực thi định Nếu có giám sát ban ban lãnh đạo mà nhà quản lý chuỗi báo cáo kết tốt Nhưng ban lãnh đạo lại định thời điểm cần thiết Nếu giữ vai trò q trình thực chi phí thực chuỗi phản ánh vấn đề cụ thể Hoạt động chuỗi cung ứng không nhịp nhàng, hiệu thấp chi phí phát sinh cao - Xác định mục tiêu lượng hóa khơng chồng chéo lên Điều cần thiết để hồn thành mục đích hay sứ mạng chuỗi Nhất thiết phải xác định mục tiêu Công ty cách cụ thể để người giao trách nhiệm biết kỳ vọng điều họ Cũng cần đảm bảo mục tiêu khơng chồng chéo lên điều gây kiểm sốt mâu thuẫn phận tham gia giao trách nhiệm hoàn thành mục tiêu chồng chéo Phải đảm bảo mục tiêu thực cần thiết để đạt mục đích chung cơng ty Đừng cố gắng đạt mục tiêu ý tưởng hay Cuối cùng, phải đảm bảo sau mục tiêu hồn thành đạt mục đích hay sứ mạng đơn vị Các mục tiêu cần phải gồm có tất vấn đề cần thực chuỗi - Giao mục tiêu chuỗi cho phận trưởng phận phải có kỹ kỹ thuật cần thiết Một phận tập hợp người có kỹ năng, kinh nghiệm kinh doanh kỹ thuật cần thiết, tự tổ chức để tất thành viên phát huy hết điểm mạnh, không để điểm yếu ảnh hưởng đến kết chung 89 Phân chia công việc thành công tác khoảng thời gian định Xác định giá trị kinh doanh đạt sau thời gian làm việc 3.4.3.2 Cải tiến chức dự báo lập kế hoạch Nguyên vật liệu công ty thường mua với giá chiết khấu phận kế hoạch chưa dự báo cầu nguyên vật liệu cần có Để lên kế hoạch đặt hàng, phận thường đợi đơn hàng gửi sau tiến hành mua nguyên vật liệu, đơn hàng gửi cho nhà cung cấp thường bị xé lẻ theo đơn đặt hàng khách Do cần phối hợp chặt chẽ phận kế hoạch phận kinh doanh công tác tiếp nhận dự báo tự dự báo Nguồn để dự báo nhu cầu liệu khứ hoạt động marketing khuyến mãi, trưng bày, giảm giá, chiến dịch quảng cáo… với yếu tố tác động đến sản lượng bán hoạt động đối thủ cạnh tranh, đối thủ xâm nhập thị trường, xu hướng biến động thị trường,… Công ty dùng kết hợp hai phương thức dự báo dự báo theo mô hình chuỗi thời gian mơ hình nhân Có nghĩa công ty dựa vào liệu bán hàng khứ chọn mơ hình phù hợp dựa vào phân bố liệu yếu tố ảnh hưởng với cộng tác từ khách hàng (khách hàng dự báo nhu cầu theo định kỳ) Sau đó, Công ty thực so sánh dự báo khách hàng với dự báo mà Công ty tự thực để đưa dự báo cuối Trên sở dự báo đó, phận kế hoạch đặt mua nguyên vật liệu dài lâu hơn, với số lượng lớn cà phê nguyên liệu, bao gói sản phẩm phụ gia sữa, đường, hương liệu… nhà cung cấp bán với giá ưu đãi hưởng số sách chiết khấu định Mặt khác, phận kế hoạch cần phối hợp chặt chẽ với phận kinh doanh để theo dõi xu hướng giá nguyên vật liệu thị trường Nếu xu hướng giá giảm thời gian tới nên đặt hàng với số lượng thấp để sản xuất thời gian ngắn đáp ứng nhu cầu khách hàng để chờ giá giảm Ngược lại, dự báo thời gian tới giá nguyên vật liệu tăng nên đặt hàng nhiều dạng ký gửi chuyển dần kho công ty thỏa thuận với nhà cung cấp với mức giá chấp nhận 90 Hiện có nhiều cơng cụ phục vụ dự báo tương đối phổ biến hữu ích phần mềm manugistics, phần mềm CNS.MRP … hầu hết phù hợp với mơ hình mà Cơng ty cần dự báo Các thời hạn dự báo sau: - Dự báo năm: cuối chu kỳ năm, dự báo cho năm - Dự báo năm: tháng 10 năm trước, dự báo nhu cầu năm sau - Dự báo quý: đầu quý, Công ty dự báo nhu cầu cho quý - Dự báo tháng: trước 20 hàng tháng, dự báo cho nhu cầu tháng Bên cạnh đó, Cơng ty cần có sách chiết khấu cho khách hàng Có thể thực hình thức chiết khấu cho khách hàng mua với số lượng lớn chiết khấu cho khách hàng đặt mua với thời điểm dài trước giao hàng Áp dụng sách thưởng cho đơn vị có dự báo xác nhu cầu sản phẩm thời gian tới Với cách làm này, tác giả hi vọng khuyến khích khách hàng đặt hàng nhiều hơn, sớm so với tích cực việc phản hồi thơng tin, đóng góp ý kiến dự báo nhu cầu khách hàng Với thông tin thu thập được, phận kế hoạch đưa dự báo nhu cầu tương đối sát với thực tế nguyên vật liệu đầu vào, thời điểm số lượng mua, số lượng tồn kho… để đạt chi phí thấp 3.4.3.3 Cải tiến chức mua hàng Chức mua hàng hoạt động mang lại giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị công ty, tiết kiệm chi phí tồn kho, tiết kiệm chi phí giá, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng sản xuất kịp thời Để đạt mục tiêu trên, phận mua hàng cần phải xây dựng mối quan hệ với nhà cung cấp thật tốt Ngoài ra, phận mua hàng cần liên kết với phận lên kế hoạch nguyên liệu thật chặt chẽ nhằm đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kịp thời Hoạt động mua hàng cần đa dạng hóa nhà cung cấp nhằm giảm thiểu rủi ro có nhà cung cấp gặp cố rủi ro cơng ty có nhà cung cấp dự phòng để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nguyên liệu kịp thời, không làm ngưng trệ thiếu hụt nguyên liệu 91 Bộ phận mua hàng cần tìm kiếm đánh giá nhà cung cấp để chọn nhà cung cấp có lực đáp ứng nhu cầu cho công ty đảm bảo giao hàng hạn nhằm giảm thiểu lượng tồn kho an toàn Như vậy, lượng nguyên liệu tồn kho giảm thiểu Cơng ty có kế hoạch mua hàng dài hạn có kế hoạch năm cung cấp thơng tin cho nhà cung cấp để nhà cung cấp ổn định giá chuẩn bị đáp ứng nhu cầu cơng ty kịp thời Ngồi ra, cơng tác mua hàng ngồi chức mình, phận mua hàng tham gia tích cực vào quy trình chuỗi cung ứng, liên kết chặt chẽ với kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên liệu, tập trung vào lợi ích tổng thể cơng ty để làm giảm tổng chi phí 3.4.3.4 Cải tiến chức sản xuất Đối với chức sản xuất, công ty cần quan tâm việc phải phân loại chiến lược sản xuất cho phù hợp với chiến lược chuỗi cung ứng phân loại mặt hàng nào, thời gian sản xuất theo chiến lược “sản xuất để dự trữ”, mặt hàng nào, thời gian sản xuất theo chiến lược “sản xuất theo đơn hàng” Đối với mặt hàng bán nhanh 20% mặt hàng chiếm khoản 80% doanh số tồn cơng ty cơng ty nên chọn chiến lược “sản xuất để tồn kho”, mặt hàng lại, công ty chọn chiến lược “sản xuất theo đơn đặt hàng” Như vậy, công ty giảm bớt lượng tồn kho thành phẩm tồn kho bao bì, nguyên liệu đáp ứng nhu cầu khách hàng Ngồi ra, cơng ty áp dụng phương thức “sản xuất tinh gọn” vào sản xuất để tối ưu hóa hoạt động sản xuất Hồn thiện cấu tổ chức, tăng cường đào tạo trình độ chun mơn nghiệp vụ cho cán quản lý, ứng dụng thành khoa học công nghệ vào việc quản lý điều hành sản xuất Thuyên chuyển cán máy làm việc không hiệu sang phận khác buộc việc 92 3.4.3.5 Cải tiến chức logistics a/ Cải tiến hoạt động quản lý đơn hàng Hoạt động quản lý đơn hàng điểm tiếp xúc công ty với khách hàng Nó nhân tố quan trọng để xây dựng liên kết mối quan hệ khách hàng với mối quan hệ nội công ty mắt xích để làm cho mối liên kết nội trơn tru Khi nhận đơn hàng, đơn hàng phải truyền tải khắp tổ chức từ phận nhận đơn hàng, sản xuất, phận kế hoạch, kho, giao hàng, phận dịch vụ khách hàng, phận kế toán… Như vậy, đơn hàng phận liên quan thực Ngoài ra, phận nhận đơn hàng phải thực chức điều phối đơn hàng cho đáp ứng nhu cầu thực khách hàng, tránh trường hợp nhà phân phối lợi dụng biến động thị trường, đặt hàng dư thừa để tồn kho gây nên trình trạng cân đối tồn đọng chuỗi cung ứng b/ Cải tiến hoạt động xếp hàng kho bãi Để hoạt động xếp hàng nhanh chóng đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh chóng tiết kiệm chi phí, cơng ty cần xây dựng sơ đồ kho vi tính hóa hoạt động quản lý kho hệ thống máy tính Nhờ đó, cơng ty kiếm soát chủng loại hàng tồn kho, vị trí hàng tồn kho, hạn sử dụng nhằm phục vụ cho việc xếp hàng nhanh chóng thực nguyên tắc nhập trước xuất trước (tránh trường hợp hàng bị hết hạn sử dụng quản lý kho không nắm hàng tồn kho theo hạn sử dụng sản phẩm) c/ Cải tiến hoạt động dịch vụ khách hàng Hoạt động công ty hoạt động mang tính tổng thể tích hợp hoạt động riêng lẻ Hoạt động dịch vụ khách hàng khâu quan trọng việc tích hợp mối quan hệ nội (ISCM) với mối quan hệ khách hàng (CRM) Do đó, công ty cần xây dựng phận dịch vụ khách hàng tích hợp vào phận kinh doanh để nhận đơn hàng, trả lời khiếu nại, thắc mắc, phản hồi thơng tin tình trạng đơn hàng, thơng báo thông tin liên quan đến sản phẩm, thông tin hệ thống phân phối, sách phân phối, thông tin mà công ty muốn 93 chuyển đến cho khách hàng quan tâm đến khách hàng chương trình chăm sóc cụ thể thời điểm cụ thể d/ Cải tiến chức giao hàng Hoạt động giao hàng cần xây dựng lịch trình, tuyến giao hàng công suất chở hàng xe cho tổng chi phí tối ưu Để đạt mục tiêu phận giao hàng phải liên kết chặt chẽ với sản xuất phận quản lý đơn hàng để vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng nhanh chóng, vừa tối thiểu hóa chi phí giao hàng kết hợp đơn hàng tuyến đường để hàng giao đầy tải Hay xây dựng lịch trình để thông báo cho khách hàng để khách hàng đặt hàng vào tuyến mà kết hợp với khách hàng khác giao hàng đầy tải vận chuyển Đối với đơn hàng địa điểm xa cơng ty hợp tác với công ty giao nhận chuyên nghiệp để chuyển dịch vụ cho đối tác thực nhằm đảm bảo hàng hóa đến tay khách hàng cách nhanh chóng 3.4.3.6 Chuẩn hóa nguồn nguyên liệu hệ thống kho chứa Để đảm bảo chất lượng sản phẩm cần có nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng cao mà quan trọng hạt cà phê phẩm chất Tuy nhiên chất lượng sản phẩm lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố chăm sóc, thu hái vào bảo quản sau thu hoạch Theo tác giả Công ty nên có chiến lược để chuẩn hóa nguồn cung cấp ngun vật liệu cho cách liên kết với nông trường cà phê, hộ cá thể trồng chăm sóc cà phê với hình thức hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, thu hái, ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, bao tiêu sản phẩm đầu theo chế giá hợp lý Bên cạnh Cơng ty thực việc giám sát thu hoạch để sản phẩm đạt tỷ lệ chín đạt yêu cầu hỗ trợ đối tác việc phơi sấy cà phê hạt tiêu chuẩn Bên cạnh sản phẩm cà phê thu hoạch mùa việc sản xuất lại diễn quanh năm Chính để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định 94 Công ty cần xây dựng hệ thống kho đạt chuẩn nhằm bảo quản, dự trữ nguồn nguyên liệu thời gian dài Tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược cộng tác với đại lý, nhà cung cấp để ưu tiên đáp ứng nhanh đơn hàng theo yêu cầu với chất lượng đảm bảo 3.4.3.7 Tăng cường công tác marketing, bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm - Thành lập phận Marketing nhằm thực công tác Marketing xây dựng đội ngũ tiếp thị Thành lập phận Marketing ban đầu gồm hai người đứng đầu Trong người phụ trách hoạt động Marketing công ty thiết kế chương trình quảng cáo, khuyến xúc tiến thương mại người lại chịu trách nhiệm giám sát đội ngũ tiếp thị, thu thập tổng hợp thông tin thị trường, xây dựng chiến lược phát triển thị trường - Đa dạng hoá chủng loại sản phẩm cà phê bột cà phê hòa tan cách thiết kế đưa nhiều mẫu mã mới, hương liệu cách pha chế khác cho đối tượng khách hàng khác với giá hợp lý - Quan tâm đến công tác quảng cáo, khuyến để kích thích nhu cầu người tiêu dùng Tuy nhiên trước mắt không cần quảng cáo rầm rộ mà sử dụng hình thức quảng cáo phóng tự giới thiệu báo thơng qua đội ngũ tiếp thị, trưng bày siêu thị, hội chợ triển lãm… - Thiết kế lại Website cho công ty nhằm quảng bá sâu rộng nhiều khu vực toàn quốc quốc tế - thị trường xuất khẩu, vấn đề quan trọng cần có cán chuyên trách biên tập nội dung hình ảnh sinh động Web lôi bạn đọc khách hàng mục tiêu Hiện cơng ty có website thông tin nghèo nàn không cập nhật thông tin - Thiết kế Bromchue thư chào hàng Bromchue thư chào hàng hình thức thiết kế có hình ảnh sản phẩm, Nhà xưởng sản xuất quy mô, tên công ty, số điện thoại liên lạc, địa Website, email, Logo Sologan Về nội dung phải làm rõ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, phương thức quản lý chất lượng, 95 loại sản phẩm, hướng dẫn sử dụng bảo quản sản phẩm, định hướng phát triển, hoạt động mang tính cộng đồng trách nhiệm xã hội Công ty - Tham gia hội chợ, triển lãm, hội thảo Công ty phải có chuẩn bị chuyên nghiệp thiết kế gian hàng, chọn lọc trưng bày sản phẩm tốt nhất, tập huấn kỹ lưỡng kỹ cho người giới thiệu sản phẩm gian hàng, gửi tặng Bromchue gian hàng Bên cạnh đó, cơng ty nên tham gia Hội thảo/Hội nghị liên quan đến ngành cà phê để mở rộng mối quan hệ - Mở rộng phát triển thị trường xuất Đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng nước ngồi, tăng cường cơng tác tiếp thị nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ từ nước giới Để tiếp tục mở rộng phát triển thị trường xuất công ty cần thực số cơng tác sau: Duy trì phát triển mối qua hệ hợp tác với khách hàng để tiếp tục khai thác sâu vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc Tiến hành tìm kiếm khách hàng thông qua Internet, đợt hội chợ thương mại quốc tế tổ chức nước nước từ kiều bào hay trung gian giới thiệu Nhanh chóng đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu nước khu vực có tiềm để đẩy mạnh xuất Thường xuyên tích cực tham gia hội chợ triển lãm quốc tế, đặc biệt hội chợ tổ chức nước ngồi để tìm kiếm khách hàng Tổ chức chuyến khảo sát tìm hiểu thị trường nước để nắm bắt hội Trên sở tính tốn, thăm dò gởi mẫu Catologe tới nước khu vực tiềm chưa khai thác để tìm kiếm khách hàng cho xuất Quan tâm nghiên cứu tâm lý tiêu dùng nước xuất để có mẫu mã, chất lượng phù hợp nhu cầu khách hàng trước xuất khẩu, tránh hàng bị trả gây tổn thất kinh tế ảnh hưởng uy tín mối quan hệ với khách hàng Hiện công ty sử dụng biện pháp lập kế hoạch vào kết kinh doanh năm trước để đặt mục tiêu doanh số cho năm sau, sau mục tiêu doanh 96 số phân bổ theo mặt hàng phụ trách nhãn hàng, người tự lập kế hoạch cho để đạt mục tiêu Về phía cơng ty hỗ trợ bán hàng hình thức chiết khấu, thưởng doanh số đầu tư phần ngân sách cho hoạt động marketing khác quảng bá sản phẩm, vật tư phục vụ công tác khuyến mại… Đối với phận khác, công ty chưa có chiến lược hoạt động cụ thể để phối hợp hành động Tuy nhiên, chiến lược cạnh tranh tốt chiến lược phát huy tối đa hiệu chuỗi giá trị doanh nghiệp, việc phát triển sản phẩm mới, marketing/bán hàng, sản xuất, phân phối dịch vụ… Việc thực chiến lược cạnh tranh đòi hỏi phải có tham gia, phối hợp đồng phận chuỗi, ví dụ: chiến lược phát triển sản phẩm nhằm đưa định hướng phát triển loại sản phẩm tương lai; chiến lược marketing bán hàng xác định phân khúc thị trường, cách thức định vị sản phẩm, định giá sách bán hàng; chiến lược chuỗi cung ứng xác định cách thức mua hàng, vận chuyển, tồn kho, phân phối, dịch vụ khách hàng… Sự thành bại doanh nghiệp phụ thuộc vào hai điều kiện: thứ chiến lược cạnh tranh chiến lược quản trị chuỗi cung ứng phải quản trị tốt để phận chuỗi phù hợp với để hình thành chiến lược hợp tác tổng thể, hoạt động, phận chuỗi phải có khả hỗ trợ chức khác, đồng thời giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu cạnh tranh; thứ hai phải thiết kế hoạt động phòng ban chức phù hợp với nguồn lực sẵn có, để đảm bảo phòng ban thực tốt chiến lược đề Nói cách khác, phận chuỗi phải hoạt động nhịp nhàng, tạo phù hợp ăn ý, hỗ trợ tối đa cho mục tiêu chung chuỗi Hoạt động chuỗi không hiệu thiếu tính đồng nhất, nguồn lực khơng đủ khả hỗ trợ chiến lược, ví dụ marketing đưa chương trình giao hàng đến tận tay khách hàng vòng 24h, phận logistics lại muốn giảm chi phí vận chuyển phận logistics có xu 97 hướng muốn gom đơn hàng lại để giao lúc, điều mâu thuẫn với hoạt động marketing… Để xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả, điều quan trọng Công ty phải xác định nhu cầu khách hàng phân khúc thị trường mà muốn nhắm tới, đồng thời xem xét vấn đề mà chuỗi cung ứng gặp phải việc thoả mãn nhu cầu Tìm hiểu nhu cầu khách hàng yêu cầu để giúp doanh nghiệp xác định yêu cầu mức độ dịch vụ chi phí, tìm hiểu yếu tố bất thường nhằm giúp doanh nghiệp nhận dạng tình xảy để có phương án đối phó 3.4.3.8 Quản lý tốt hàng trả Hàng bị lỗi trả bao gồm hai loại hàng nguyên vật liệu không đạt yêu cầu trả nhà cung cấp hàng thành phẩm không đạt chất lượng khách hàng trả Đối với nguyên vật liệu không đạt yêu cầu bảo quản khu riêng biệt, lập thống kê báo cáo cho phận mua hàng nguyên nhân để phận thông báo với nhà cung cấp việc nguyên vật liệu không đạt yêu cầu làm thủ tục cần thiết để đổi, trả có biện pháp xử lý hàng Sau kế hoạch đổi hàng thông qua, phận mua hàng thông báo đến phận kho để bố trí trả nhận hàng, phận sản xuất để lên kế hoạch sản xuất Để hạn chế việc trả lại nguyên vật liệu cho nhà cung cấp, phận thu mua Công ty cần thực tốt mối quan hệ đối tác với nhà cung ứng đầu vào, việc làm cho Công ty tiết giảm nhiều chi phí việc đổi trả hàng gây Đối với việc thu hồi thành phẩm xuất bán, lô hàng xuất nước ngồi cơng tác thu hồi thực phức tạp, tốn nhiều chi phí ảnh hưởng đến uy tín Cơng ty Đối với hàng hóa bán nước, trình thu hồi chủ yếu thông qua đại lý gửi trả lại Công ty Công ty vận chuyển hàng sản xuất đến Để hạn chế tối đa việc phải thu hồi hàng hóa, Cơng ty cần xem xét nâng cao chất lượng sản phẩm, quản lý tốt hàng hóa 98 kho để xuất hàng theo hạn sử dụng theo phương pháp nhập trước xuất trước Chỉnh trang công tác vận chuyển để đảm bảo hàng hóa vận chuyển cách đến tận điểm bán 3.4.3.9 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị chuỗi cung ứng Ứng dụng công nghệ thông tin việc quản lý chuỗi cung ứng giúp Công ty trao đổi thông tin hiệu với đối tác khách hàng Việc thu thập, sử dụng xử lý hiệu thông tin ứng dụng phần mềm giúp giảm thời gian làm việc nhân viên dành cho việc tìm kiếm chứng từ Ngoài ra, đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin giúp việc cải tiến tổ chức hoạt động công ty, thắt chặt mối quan hệ với đối tác, phản ứng nhanh trước thay đổi thị trường Nếu Cơng ty khơng có đủ tiềm lực để đầu tư công nghệ cho việc quản trị chuỗi cung ứng Cơng ty hoạch định mặt hàng kinh doanh cốt lõi (mang lại giá trị cao), nhằm lựa chọn gói cơng nghệ hợp lý để đầu tư quản trị chuỗi cung ứng Các công ty cung cấp dịch vụ ln có gói đầu tư nhỏ sẵn sàng tư vấn cho Công ty chọn giải pháp phù hợp việc quản trị chuỗi cung ứng Hoặc doanh nghiệp đầu tư theo cách “cuốn chiếu”, đầu tư cho phận cần thiết quan trọng, sau triển khai tồn hệ thống Kết luận chương Hoàn thiện chuỗi cung ứng việc làm khó khăn, đòi hỏi tâm lãnh đạo cố gắng tồn nhân viên cơng ty Ngày nay, chế thị trường vấn đề đặt lên hàng đầu với doanh nghiệp hiệu kinh tế Có hiệu kinh tế đứng vững thị trường, đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp khác vừa có điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh Để làm điều cơng ty phải kiểm tra, đánh giá đầy đủ xác diễn biến kết hoạt động sản xuất kinh doanh mặt mạnh mặt yếu công ty mối quan hệ với môi trường xung quanh tìm giải pháp để khơng ngừng nâng cao hiệu kinh tế 99 Chương đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu SCM công ty đầu tư phát triển An Thái như: tái tổ chức cấu doanh nghiệp; hoạch định chiến lược cạnh tranh tổng thể, xây dựng chiến lược cho phòng ban chức năng; phân khúc khách hàng; xây dựng chế quản lý mở đại hố sản xuất, nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên Với giải pháp kiến nghị trên, hy vọng cơng ty xem xét, áp dụng nhằm xây dựng chuỗi cung ứng tốt hơn, tiết giảm chi phí mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng 100 KẾT LUẬN Một chuỗi cung ứng hoàn thiện hiệu đường dẫn tới thành công cho doanh nghiệp Một giải pháp tốt cho chuỗi cung ứng giúp nhà quản lý đạt mục tiêu kinh doanh hiệu phát triển doanh nghiệp, ngành kinh tế Trong giai đoạn hội nhập nay, vai trò chuỗi cung ứng quan trọng đặc biệt hiệu xây dựng hoàn thiện cách hợp lý Việc xây dựng chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam cần thiết giai đoạn Quản trị chuỗi cung ứng lĩnh vực Việt Nam, nên hoạt động gặp nhiều khó khăn yếu doanh nghiệp nói chung công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái nói riêng Nhưng quản trị chuỗi cung ứng lại đóng góp lớn vào hiệu hoạt động doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý tốt chi phí, nâng cao khả phản ứng với thay đổi thị trường, phát huy sức mạnh tổng thể doanh nghiệp Chính mà ngày có nhiều doanh nghiệp, nhiều người quan tâm đến lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu cấp thiết ngày có nhiều đề tài lĩnh vực nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn Đề tài "Quản trị chuỗi cung ứng công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái" nghiên cứu nhằm hướng tới mục tiêu Nội dung đề tài tập trung vào nghiên cứu làm rõ cách tổng quát lý luận chung SCM khái niệm, lịch sử đời, ý nghĩa doanh nghiệp kinh tế, chất, hoạt động cách thức tổ chức SCM doanh nghiệp + Tìm hiểu, phân tích thực trạng hoạt động quản trị chuỗi cung ứng công ty công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái từ rút kết đạt mặt hạn chế hoạt động chuỗi + Đề số giải pháp với kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị chuỗi cung ứng công ty 101 Quản trị chuỗi cung ứng lĩnh vực có phạm vi rộng, muốn nghiên cứu đầy đủ cần có nhiều cơng sức, thời gian nhiều nguồn lực khác Mặc dù, tác giả cố gắng chuyển tải cách đầy đủ phạm trù phạm trù rộng sâu, với thời gian phạm vi đề tài có hạn nên đề tài truyền tải cách đầy đủ chi tiết quản trị chuỗi cung ứng Thêm vào đó, việc thu thập thơng tin doanh nghiệp thông tin thị trường để thực đề tài hạn chế nên việc phân tích đánh xây dựng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động chuỗi cung ứng cho cơng ty chưa thật hồn hảo Vì mong quan tâm đến vấn đề nghiên cứu rộng hơn, đặc biệt áp dụng quản trị chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, để quản trị chuỗi cung ứng phát huy tối đa lợi ích nó, đóng góp vào phát triển cộng đồng doanh nghiệp Qua đây, tơi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thanh Liêm tận tình hướng dẫn tơi q trình làm luận văn tốt nghiệp, cám ơn anh/chị lớp cao học QTKD, cám ơn gia đình bạn bè động viên tơi suốt trình theo học 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty cổ Phần đầu tư phát triển An Thái, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2008, 2009, 2010 Nguyễn Công Anh (2006), Quản lý chuỗi cung ứng, Đại học mở bán cơng thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Cơng Bình (2008), Quản trị chuỗi cung ứng, NXB Thống Kê Hồ Tiến Dũng (2008), Quản trị sản xuất điều hành, NXB Lao Động Phạm Như Hiền, Đỗ Huy Bình, Nguyễn Hồng Dũng (2007), Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Đại học kinh tế Đà Nẵng, Quản trị chuỗi cung ứng PGS TS Đoàn Thị Hồng Vân (2002), Quản trị cung ứng, NXB Thống kê PGS TS Đoàn Thị Hồng Vân (2003), Logistics vấn đề bản, NXB Thống Kê, Hà Nội PGS TS Đoàn Thị Hồng Vân (2006), Quản trị logistics, NXB Thống kê 10 Arjan Jvan Weele (2002), purchasing and supply chain management, Thamson Learing, Lon Don 11 Donald J Bowersox, David J Closs – M Bixby Cooper (2007), Supply chain logistics management, McGraw Hill, USA 12 Peter Bolstorff, Robert Rosenbaum (2011), Quản trị chuỗi cung ứng hoàn hảo, NXB Lao động – Xã hội 13 J.Aitken, Supply Chain Management Integration within the context of a Supplier Association 14 Sunil Chopra, Peter Meindl (2007), Supply chain management, Pearson Prentice Hall, New Jersey 15 http://howe.stevens.edu/academics ... TRẠNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI 35 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN THÁI 35 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái 35 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển. .. đề tồn công tác cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái - Đề xuất giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết... tác quản trị chuỗi cung ứng Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Thái 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 1.1 Khái niệm Quản trị chuỗi cung ứng 1.1.1 Khái niệm chuỗi cung ứng Để
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái, Quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển An Thái

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn