thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

11 5,721 3
Ninh Vị

Ninh Vị

Tải lên: 13 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 02:17

GA công nghệ 9 Ngày soạn : 22/11/2012 - Ký duyệt: 24/11/2012 Ngày giảng : 26/11/2012 Tuần 14 Tiết 14 Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Hiểu đợc nguyên lý làm việc Vẽ đợc sơ đồ lắp đặt Lắp đợc mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng qui trình và đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn 2. Kỹ năng Quan sát, tìm hiểu và phân tích biết cách vẽ và lắp đặt đợc mạch điện đèn ống huỳnh quang và làm việc theo qui trình. 3. Thái độ Say mê hứng thú ham thích môn học có tính làm việc theo qui trình. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên : - Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo. - Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện (hoặc khoan tay) thớc kẻ, bút chì, bút thử điện. - Vật liệu và thiết bị: Bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp. 2. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi, chuẩn bị một số dụng cụ và vật liệu thiết bị nh giáo viên. iii. tiến trình lên lớp: 1. ổn định tổ chức. (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ. Không kiểm tra 3. Bài mới. (40 phút) Hoạt động của gv và hs TG nội dung Hoạt động 1: Dụng cụ, vật liệu và thiết bị GV: Phát dụng cụ, vật liệu và thiết bị cho các nhóm thực hành. Hoạt động 2: Nội dung và trình tự thực hành. I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị. - Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện (hoặc khoan tay) th- ớc kẻ, bút chì, bút thử điện. - Vật liệu và thiết bị: Bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp. II. Nội dung và trình tự thực hành. 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt. a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang. GV: Cho học sinh quan sát hình 7 1 sgk 34 qua bảng phụ. HS: Quan sát ? Sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm mấy phần tử . Tắc te và chấn lu đợc mắc nh thế nào? GV: Kết luận lại sau khi học sinh đã trả lời và nhận xét. GV: Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt của bộ đèn ống huỳnh quang dựa trên sơ đồ nguyên lý. HS: Vẽ GV: Quan sát học sinh vẽ và uốn nắn học sinh có cách xẽ sai , giáo viên treo bảng phụ cho học sinh quan sát sơ đồ lắp đặt của bộ đèn ống huỳnh quang dựa trên sơ đồ nguyên lý. O A - Sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 5 phần tử . Tắc te đợc mắc song song với đèn ống huỳnh quang và chấn lu đợc mắc nối tiếp với đèn ống huỳnh quang. b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. - Sơ đồ lắp đặt mạch điện( hình 1) O A Hình 1 Hoạt động của gv và hs TG nội dung GV: Yêu cầu các nhóm lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị dựa trên sơ đồ lắp đặt 2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. CL CL HS: Các nhóm lập bảng yêu cầu trởng nhóm làm trên phiếu học tập bảng dự trù của nhóm GV: So sánh kết quả của các nhóm sau đo đa ra kết luận về bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. - Bảng 1 *Bảng 1 tt tên dụng cụ vật liệu và thiết bị số lợng (cái) yêu cầu kỹ thuật 1 Dao thợ điện 1 Không mẻ, cách điện tốt 2 Kìm tuốt dây 1 Còn tốt 3 Kìm tròn 1 Còn tốt 4 Kìm điện 1 Còn tốt 5 Bút thử điện 1 Còn tốt 6 Búa 1 Cán chắc chắn 7 Dùi khoan 1 Mũi nhọn, sắc cứng, vững 8 Khoan tay 1 9 Tuốc nơ vít 1 Còn tốt 10 Tuốc nơ vít nhỏ 1 Còn tốt 11 Thớc 1 Còn tốt 12 Ca 1 Còn tốt 13 Công tắc 2 cực 1 Còn tốt 14 Cầu chì 1 Còn tốt 15 Bảng điện 1 Còn tốt 16 Dây điện đơn cứng 2m Không bị hở điện 17 Vít gỗ 10 Còn tốt 18 Đèn huỳnh quang 1,2m 1 bóng Còn tốt 19 Chấn lu 220V-40W 1 Còn tốt 20 Tắc te 1 Còn tốt 21 Đế đèn 1 bộ Còn tốt 22 Máng đèn 1 Còn tốt 23 Băng cách điện 1 cuộn Còn tốt 24 Giấy ráp 2 tờ Còn tốt 4. Củng cố - Hớng dẫn : 4 phút GV: Hớng dẫn học sinh tự đánh giá Hoặc đánh giá chéo kết quả thực hành theo các tiêu chí của bài GV: Nhận sét bài học về sự chuẩn bị, kết quả thực hành quy trình tiến hành, thái độ tham gia thực hành của các nhóm. - Về nhà tập vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt, chuẩn bị - Vật liệu: Bảng điện dây dẫn điện, giấy ráp, băng dính cách điện, 1 bóng đèn. - Thiết bị: 2 cầu chì, 1 ổ cắm điện, một công tắc điện - Dông cô: K×m c¾t d©y,k×m má nhän, k×m trßn, tua vÝt, bót thö ®iÖn ®Ó giê sau thùc hµnh l¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang. iv. rót kinh nghiÖm. Ngày soạn : 29/11/2012 - Ký duyệt: 02/12/2012 Ngày giảng : 05/12/2012 Tuần 15 Tiết 15 Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Hiểu đợc nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Lắp đợc mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng qui trình và đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn điện. 2. Kỹ năng Quan sát, tìm hiểu và phân tích biết cách vẽ và lắp đặt đợc mạch điện đèn ống huỳnh quang và làm việc theo qui trình. 3. Thái độ Say mê hứng thú ham thích môn học có tính làm việc theo qui trình. Có ý thức bảo vệ môi trờng II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên : - Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo. - Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện (hoặc khoan tay) thớc kẻ, bút chì, bút thử điện. - Vật liệu và thiết bị: Bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp. 2. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi, chuẩn bị một số dụng cụ và vật liệu thiết bị nh giáo viên. iii. tiến trình lên lớp: 1. ổn định tổ chức. (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ. Kiểm tra chuẩn bị của học sinh 3. Bài mới. (40 phút) Hoạt động của gv và hs TG nội dung GV: Cho các nhóm học sinh nghiên cứu qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang trong SGK rồi tiến hành công việc. 3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Đo, vạch dấu các vị trí thiết bị, lõ khoan trên bảng điện. - Tiến hành khoan lỗ trên bảng điện. - Nối dây và lắp thiết bị điện trên bảng điện. HS: Các nhóm phân tích các công việc cần làm GV: Phân tích nội dung, yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn để chỉ ra công đoạn và kỹ năng mới và khi lắp học sinh cần chú ý các điểm sau: GV: Thao tác kỹ năng mới HS: Quan sát GV: Chỉ định 1 học sinh làm lại những thao tác đó, phân tích những sai hỏng dể mắc phải khi thực hiện những thao tác đó cho học sinh. GV: Cho phân tích từng công đoạn của qui trình vào mẫu phiếu học tập sau. - Nối dây vào bộ đèn. - Kiểm tra việc lắp đặt mạng điện Chú ý khi lắp mạch điện - Cầu chì và công tắc đợc mắc ở dây pha. - Các mối nối phải đợc bọc cách điện. Phiếu học tập Các công đoạn Nội dung công việc Dụng cụ Yêu cầu kỹ thuật 1. Vạch dấu - Vạch dấu vị trí lắp đặt các thiết bị điện - Vạch dấu đờng đi dây và vị trí lắp đặt bộ đèn ống huỳnh quang - Thớc - Mũi vạch - Bút chì - Bố trí thiết bị hợp lý - Vạch dấu chính xác 2. Khoan lỗ bảng điện - Khoan lỗ bắt vít (chọn mũi khoan 2mm) - Khoan lỗ luồn dây (chọn mũi khoan 5mm) - Mũi khoan - Máy khoan - Khoan chính xác lỗ khoan - Lỗ khoan thẳng 3. Lắp thiết bị điện vào bảng điện - Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện - Lắp đặt các thiết bị điện vào bảng điện - Kìm tuốt dây, kìm tròn, kìm điện, băng dính, tuốc nơ vít. - Mối nối đúng yêu cầu kỹ thuật. - Lắp thiết bị đúng vị trí. - Các Thiết bị đợc lắp chắc, đẹp 4. Nối dây bộ đèn ống huỳnh quang - Nối dây dẫn của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt - Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào máng đèn - Kìm - Tuốc nơ vít - Nối dây đúng sơ đồ - Lắp các phần tử của bộ đèn đúng vị trí. - Các phần tử của bộ đèn lắp chắc chắn, đẹp 5. Nối dây mạch điện Đi dây từ bảng điện ra đèn - Kìm - Tuốc nơ vít - Nối dây đúng sơ đồ mạch điện 6. Kiểm tra - Lắp đặt các thiết bị và đi dây đúng sơ đồ mạch điện - Nối nguồn - Bút thử điện - Mạch điện đúng sơ đồ, chắc, đẹp - Mạch điện làm việc tốt, đúng yêu cầu kỹ - Vận hành thử thuật Hoạt động của gv và hs TG nội dung HS: Làm việc theo nhóm tiến hành theo từng công đoạn. GV: Đi kiểm tra, hớng dẫn chi tiết cho từng nhóm và giải đáp các thắc mắc của từng học sinh. Trong quá trình hớng dẫn thờng xuyên giáo viên lu ý ngoài việc sửa chữa lỗi thông tin cho từng nhóm nên có những thông tin trao đổi giữa các nhóm nhằm động viên học sinh học tập. Hoạt động 3: Kiểm tra và vận hành thử mạch điện đèn ống huỳnh quang. GV: Hớng dẫn học sinh tự kiểm tra và kiểm tra chéo trong nhóm khi cha nối nguồn theo những tiêu chuẩn sau: GV: Kiểm tra lại sau khi học sinh tự kiểm tra và chỉ ra chỗ lỗi cho học sinh sửa nếu có. Sản phẩm phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật giáo viên nối nguồn, vận hành thử mạch điện xem có làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế không. Nếu sản phảm không vận hành đúng yêu cầu, tìm nguyên nhân và sửa chữa lại III. Kiểm tra và vận hành thử mạch điện đèn ống huỳnh quang. Kiểm tra theo tiêu chuẩn: - Lắp đúng qui trình. - Mạch điện lắp đúng theo sơ đồ lắp đặt - Các mối nối chặt, chắc, gọn, đẹp - Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành. hiện tợng nguyên nhân khắc phục Đóng điện mà đèn vẫn không sáng - Bóng bị đứt dây tóc. - Tắc te không làm việc - Chấn lu hỏng. - Mạch điện hỏng - Thay mới - Thay mới - Thay mới - Kiểm tra lại mạch Đèn phát sáng nhng cờng độ phát sáng yếu - không đủ điện áp - Bóng đèn quá cũ - Tắc te bị hỏng - Tăng điện áp - Thay mới - Thay mới Đèn tắt sáng liên tục và đầu đèn lúc nào cũng đỏ. - Mạch bị hỏng - Không đủ điện áp - Bóng đèn quá cũ. - Kiểm tra lại mạch - Tăng điện áp - Thay mới Hai đầu đèn cháy đỏ nhng đèn không phát sáng - Tắc te bị hỏng - Tiếp xúc điện kém - Tắc te bị hỏng do bị chập. - Thay mới - Kiểm tra lại mạch - Thay mới - Gv kiểm tra lại mới cho học sinh nối nguồn vận hành thử xem mạch điện xem có làm việc theo mẫu thiết kế không? nếu sản phẩm không vận hành đúng yêu cầu. Gv tìm nguyên nhân và sửa chữa lại. - Gv chia lớp ra thành các nhóm và yêu cầu làm bài thực hành nh các bớc giáo viên đã làm. - Các tiết sau giáo viên cho học sinh thực hành và giáo viên đi quan sát uốn nắn các học sinh có cách làm sai. - Nhấn mạch cho học sinh là việc phải đảm bảo an toàn và làm việc theo đúng qui trình 4. Củng cố - Hớng dẫn : 4 phút - Gv tổng kết nhận xét quá trình học tập của các nhóm và từng học sinh. Lấy điểm nhóm có kết quả tốt nhận xét và thông báo cho các em học sinh ở nhóm khác để tuyên dơng kết quả ( nếu còn thời gian ) và các nhóm khác rút kinh nghiệm. Học và vẽ sơ đồ mạch điện đèn ống huỳnh quang và khi thực hành phải trải qua mấy giai đoạn. chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, thiết bị cho bài thực hành sau iv. rút kinh nghiệm. Ngày soạn : 06/12/2012 - Ký duyệt: 08/12/2012 Ngày giảng : 12/12/2012 Tuần 16 Tiết 16 Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Hiểu đợc nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Lắp đợc mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng qui trình và đúng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn điện. 2. Kỹ năng Quan sát, tìm hiểu và phân tích biết cách vẽ và lắp đặt đợc mạch điện đèn ống huỳnh quang và làm việc theo qui trình. 3. Thái độ Say mê hứng thú ham thích môn học có tính làm việc theo qui trình. Có ý thức bảo vệ môi trờng II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên : - Sách giáo khoa, giáo án, tài liệu tham khảo. - Dụng cụ: Kìm cắt dây, kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, bút thử điện, khoan điện (hoặc khoan tay) thớc kẻ, bút chì, bút thử điện. - Vật liệu và thiết bị: Bóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp. 2. Học sinh : Sách giáo khoa, vở ghi, chuẩn bị một số dụng cụ và vật liệu thiết bị nh giáo viên. iii. tiến trình lên lớp: 1. ổn định tổ chức. (1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ. Kiểm tra chuẩn bị của học sinh 3. Bài mới. (40 phút) Hoạt động của gv và hs TG nội dung GV: Cho các nhóm học sinh nghiên cứu qui trình lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang trong SGK rồi tiến hành công việc. 3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Đo, vạch dấu các vị trí thiết bị, lõ khoan trên bảng điện. - Tiến hành khoan lỗ trên bảng điện. - Nối dây và lắp thiết bị điện trên bảng điện. HS: Các nhóm phân tích các công việc cần làm GV: Phân tích nội dung, yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn để chỉ ra công đoạn và kỹ năng mới và khi lắp học sinh cần chú ý các điểm sau: GV: Thao tác kỹ năng mới HS: Quan sát GV: Chỉ định 1 học sinh làm lại những thao tác đó, phân tích những sai hỏng dể mắc phải khi thực hiện những thao tác đó cho học sinh. GV: Cho phân tích từng công đoạn của qui trình vào mẫu phiếu học tập sau. - Nối dây vào bộ đèn. - Kiểm tra việc lắp đặt mạng điện Chú ý khi lắp mạch điện - Cầu chì và công tắc đợc mắc ở dây pha. - Các mối nối phải đợc bọc cách điện. HS: Làm việc theo nhóm tiến hành theo từng công đoạn. GV: Đi kiểm tra, hớng dẫn chi tiết cho từng nhóm và giải đáp các thắc mắc của từng học sinh. Trong quá trình hớng dẫn thờng xuyên giáo viên lu ý ngoài việc sửa chữa lỗi thông tin cho từng nhóm nên có những thông tin trao đổi giữa các nhóm nhằm động viên học sinh học tập. Hoạt động 3: Kiểm tra và vận hành thử mạch điện đèn ống huỳnh quang. GV: Hớng dẫn học sinh tự kiểm tra và kiểm tra chéo trong nhóm khi cha nối nguồn theo những tiêu chuẩn sau: GV: Kiểm tra lại sau khi học sinh tự kiểm tra và chỉ ra chỗ lỗi cho học sinh sửa nếu có. Sản phẩm phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật giáo viên nối nguồn, vận hành thử mạch điện xem có làm việc đúng yêu cầu III. Kiểm tra và vận hành thử mạch điện đèn ống huỳnh quang. Kiểm tra theo tiêu chuẩn: - Lắp đúng qui trình. - Mạch điện lắp đúng theo sơ đồ lắp đặt - Các mối nối chặt, chắc, gọn, đẹp - Bố trí các thiết bị hợp lý, đẹp, thuận tiện cho việc vận hành. . 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Hiểu đợc nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Lắp đợc mạch điện. 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Hiểu đợc nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Lắp đợc mạch điện
- Xem thêm -

Xem thêm: thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang, thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Bình luận về tài liệu thuc-hanh-lap-mach-dien-den-ong-huynh-quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP