giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá

48 434 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2017, 07:47

Trờng Đại học Xây dựng Bộ môn : công trình tông cốt thép Bài giảng Giám sát thi công kết cấu tông, tông cốt thép Kết cấu gạch đá Bài giảng đợc biên soạn theo : Quyết định số 1857/QĐ-BXD ngày 29/9/2005 Bộ Trởng Bộ Xây Dựng việc ban hành chơng trình khung bồi dỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo loại công trình xây dựng 2.Công văn số 408/GĐ-TH ngày 11/10/2005 cục giám định nhà nớc chất lợng công trình xây dựng gửi viện , trờng sở đợc phép mở lớp bồi dỡng lớp giám sát thi công Tập tài liệu Trờng đào tạo bồi dỡng cán ngành xây dựng thuộc Bộ Xây Dựng ban hành năm 2003 “ Båi dìng kü s t vÊn gi¸m s¸t chất lợng xây dựng Luật Xây Dựng (Luật số 16/2003/ QH-11 đợc Quốc hội thông qua ngày 26 -11-2003 ) Tập giảng cho lớp”Bồi dìng nghiệp vụ cho cán giảng dậy gíam sát thi côngdo cục gíam định nh nc v Trờng Đại học Xây dùng më vào tháng 5.2008 Th«ng t sè 25/2009/ TT-BXD ngµy 29/7/2009 híng dÉn vỊ båi dìng nghiƯp vơ quản lý dự án đầu t xây dng công trình giám sát thi công xây dựng công trình PGS.TS Lý Trần Cờng 1 Hà nội 11 - 2010 Bài giảng : Mục I II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 III 3.1 3.2 3.3 3.4 Gi¸m s¸t thi công kết cấu tông, tông cốt thép kết cấu gạch đá-chuyên đề Nội dung trang Tổng quan Phân loại kết cấu bêtông , bêtông cốt thép (BTCT) kết cấu gạch đá.Yêu cầu nhiệm vụ giám sát thi công kết cấu bêtông,BTCT kết cấu gạch đá Giám sát thi công kết cấu bêtông BTCT toàn khối Kiểm tra quy trình quản lý chất lợng nhà thầu Giám sát vật liệu bêtông, Giám sát công tác tông Giám sát vật liệu cốt thép, Giám sát công tác cốt thép Giám sát công tác cốt pha , đà giáo Giám sát thi công loại bêtông có đặc thù riêng Nghiệm thu công tác bêtông bêtông cốt thép toàn khối Giám sát thi công kết cấu BT&BTCT lắp ghép Giám sát sản xt cÊu kiƯn KiĨm tra vµ nghiƯm thu cÊu kiƯn Giám sát thi công lắp dựng kết cấu trờng Nghiệm thu kết cấu bêtông bêtông cốt thép lắp ghép Giám sát thi công kết cấu BTCT ứng lực trớc IV 4.1 Kiểm tra quy trình quản lý nhà thầu 4.2 Kiểm tra vật liệu ,thiết bị thi công & giám sát thi công Công tác bêtông Công tác cốt thép Công tác cốt pha đà giáo Công tác thi công bêtông ứng lực trớc(ULT) Công tác nghiệm thu kết cấu bêtông cốt thép øng lùc 4.3 tríc(ULT) 2 GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG KẾT CẤU GẠCH ĐÁ V 5.1 Yêu cầu nội dung giám sát thi công kết cấu gạch đá 5.2 Kiểm tra vật liệu trớc thi công Gạch loại Đá Vữa 4.Yêu cầu tiêu gạch Kiểm soát chất lợng vữa 5.3 Giám sát thi công kết cấu gạch đá Khối xây gạch Khối xây đá hộc công tác trát 5.4 Nghiệm thu công trình kết cấu gạch đá 5.5 Sự cố thờng gặp thi công kết cấu gạch đá Sự cè chđ quan Sù cè kh¸ch quan VI CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT;QUY PHẠM THI CÔNG NGHIM THU I.Tổng quan Phân loại kết cấu tông cốt thép (BTCT)và gạch đá A kết cấu bêtông cèt thÐp KÕt cÊu BTCT lµ mét kÕt cÊu phổ biến xây dựng Nó xuất tất loại công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp , công trình quốc phòng , công trình ngầm , công trình thuỷ điện Trong số công trình , BTCT loại vật liệu cha có vật liệu thay đợc Kết cấu BTCT đợc phân loại theo tiêu chuẩn sau : Theo ứng suất kÕt cÊu , ngêi ta chia : KÕt cấu bêtông cốt thép thờng Kết cấu bêtông cốt thép ứng lực trứơc(ULT) Theo chuyờn ngnh khai thác , ngời ta chia : Kết cấu bêtông cốt thép xây dựng dân dụng công nghiệp Kết cấu bêtông cốt thép xây dựng thuỷ lợi , thuỷ điện Kết cấu bêtông cốt thép xây dựng cầu đờng , sân bay , bến cảng Kết cấu bêtông cốt thép xây dựng công trình đặc biệt nh : mái mỏng không gian , bể chứa , tờng chắn , silô, bunker Theo biện pháp thi công , ngời ta chia : KÕt cÊu BTCT l¾p ghÐp KÕt cấu BTCT toàn khối Kết cấu BTCT bán lắp ghép Mỗi loại kết cấu BTCT lại có u điểm nhợc điểm riêng , tuỳ vào tình hình điều kiện cụ thể mà nhà thầu bàn bạc với chủ đầu t để lựa chọn 3 phơng án cho phù hợp nhằm đảm bảo chất lợng công trình giá thành hợp lý sớm đa công trình vào sử dụng Kết cấu BTCT lắp ghép có u điểm : + Các cấu kiện đợc chế tạo nhà máy , nên chất lợng cấu kiện đợc kiểm soát chặt chẽ + Thời gian thi công đợc rút ngắn + Tiết kiệm đợc cốt pha.Đặc biệt u việt thi công công trình nh mái mỏng không gian loại kết cấu có nhiều chủng loại lặp lại Các nhợc điểm kết cấu BTCT lắp ghép là: + Phải giải mối nối , tốn thép làm mã cho mối nèi Trong ®iỊu kiƯn khÝ hËu nãng Èm cđa níc ta để đảm bảo cho mối nối không bị ăn mòn vất vả , đũi hỏi phải đặc biệt ý thi công để đảm bảo cho công trình không bị thấm , không bị dột + Các mối nối làm giảm độ cứng của kết cấu nói riêng công trình nói chung Kết cấu BTCT toàn khối có u điểm vợt trội so với kết cấu lắp ghép : + Dễ tạo dáng kiến trúc + Công trình có độ cứng cao hẳn so với kết cấu lắp ghép có khả chống thấm chống dột tốt so với kết cấu lắp ghép Nhợc điểm Kết cấu BTCT toàn khối chủ yếu tốc độ thi công chậm tốn cốppha Ngày tiến khoa học kỹ thuật nhợc điểm dần đợc khắc phục cách : Về cốppha sử dụng cốppha thép định hình , vận chuyển bêtông xe chuyên dùng sử dụng loại bơm tông để bơm tới vị trí thi công khác công trờng B kết cấu gạch đá Kết cấu gạch đá đợc sử dụng lâu nớc ta , có u điểm bền theo thời gian , tận dụng đơc vật liệu địa phơng , giá thành hạ Hờn kết cấu gạch đá chủ yếu đợc dùng vào công tác xây dựng nhà thấp tầng , xây móng , xây bể nớc , xây mơng máng thi công công trình thuỷ lợi.Nhợc điểm kết cấu gạch đá nặng nề , chịu kéo , đặc biệt không chịu đợc tải träng rung ®éng.Khuynh hướng người ta sử dụng loại gạch không nung để khỏi đất nông nghiệp hạn chế nhiễm mơi trường.Theo sù chÞu lực khối xây gạch đá đợc phân : 1.Tờng chịu lực có chiều dầy từ 220 mm trở lên (cho khèi x©y theo mặc định Việt nam) 2.Têng bao che , ngăn cách ( thờng có chiều dầy 110 mm 60 mm ) Theo công công trình , chia : 1.Tờng chắn ®Êt 2.Têng rµo 3.Têng nhµ Mãng nhµ… 4 Trong số công trình ngời ta phải gia cờng khối xây cốt thép , lúc khối xây chia : Khối xây không cốt thÐp Khèi x©y có cèt thÐp (Dùng cho cơng trình chịu động đất chịu tải trọng lớn) C.các vấn đề công tác giám sát THI CÔNG KếT CấU TÔNG, BÊTÔNG CốT THéP KếT CấU GạCH Đá nhằm đảm bảo chất lợng cho CễNG TRèNH Giám sát chất lợng thi công gì? Đây công việc theo dõi , kiểm tra thêng xuyªn liªn tơc cã hƯ thèng viƯc thùc hiƯn công tác thi công xây lắp trờng để đảm bảo thi công yêu cầu thiết kế đợc duyệt việc thực theo quy trình,các tiêu chuẩn kỹ thuật hành nhà nớc Mục đích giám sát chất lợng thi công kết cấu nói chung kết cấu bêtông , bêtông côt thép nói riêng : Đảm bảo thi công thiết kế đợc duyệt , loại trừ sai phạm kỹ thuật , tiết kiệm , đảm bảo tiến độ , gía thành xây dựng hợp lý Tõ chÊt l ỵng thiÕt kÕ , chÊt lỵng thi công với chất lợng thiết bị công nghệ tạo chất lợng sản phẩm : Công trình xây dựng Công trình xây dựng sản phẩm mà chất lợng phụ thuộc nhiều yếu tố Giám sát chất lợng thi công cần thiết góp phần đảm bảo chất lợng cho công trình Từ cho thấy đội ngũ cán giám sát phải : Thạo việc , vô t công việc phải có trách nhiệm lơng tâm nghề nghiệp 3.Nhiệm vụ giám sát thi công kết cấu BấTễNG, kết cấu BTCT KếT CấU GạCH Đá Giám sát viên phải : 1.Nghiên cứu hồ sơ công trình , tìm hiểu quy mô , tiến độ hoàn thành nét đặc biệt hồ sơ thiết kế 2.Tìm hiểu đặc điểm vị trí xây dựng , yêu cầu chất lợng nh : cấp bền vững , yêu cầu chống cháy , nhu cầu chống động đất 3.Yêu cầu chủng loại vật liệu 4.Phải có Nội dung cụ thể phơng pháp giám sát chất lợng kết cấu bêtông , BTCT Trong giai đoạn thi công , kỹ s giám sát phải thực chức trách thông qua công tác kiểm tra , thẩm tra báo cáo liên quan đặc biệt trực tiếp kiểm tra trờng ; kiểm tra thí nghiệm cần thiết Cụ thĨ lµ : + KiĨm tra thiÕt kÕ kü tht + Kiểm tra vị trí công trình thực tế + Kiểm tra mốc giới , đờng đỏ + Thẩm tra chứng , trình độ kỹ thuật nhà thầu + Thẩm tra phơng án thi công + Thẩm tra báo cáo thí nghiệm mẫu bêtông , mÉu thÐp + ThÈm tra vỊ thay ®ỉi thiÕt kế , chủng loại vật liệu 5 + Giám sát viên phải thờng xuyên bám sát trờng thi công a) Thời điểm bắt buộc phải kiểm tra chất lợng : + Trớc khởi công + Khi bàn giao nối tiếp công việc + Các công trình phận công trình nằm nơi khuất + Khi ngừng thi công lỳc tiếp tục trở lại thi công b) Phơng pháp kiểm tra Việc kiểm tra đợc tiến hành theo ca kíp làm việc công trờng Kiểm tra theo phơng pháp sau : Bằng mắt , đo thực tế, thí nghiệm , siêu âm + Bằng mắt : Xem,quan sát để đánh giá hình dáng , chất lợng kết cấu , bề mặt có bị nứt nẻ , hình dạng cấu kiện có bị cong vênh +Thí nghiệm : ChØ cã th«ng qua thÝ nghiƯm lÊy mÉu trình đổ tông xác định đợc cng bêtông lấy mẫu từ công trình thực để đánh giá đợc chất lợng tht + Siêu âm : Ngoài thí nghiệm mẫu ngời ta kiểm tra siêu âm.Đối với kết cấu cần kiểm tra độ đặc bêtông ngừơi ta tiến hành siêu âm , nh thi công cọc khoan nhồi, số lợng vị trí đặt ống siêu âm phụ thuộc vào đờng kính cọc 800 đặt ống vµ Φ> 800 đặt > ống siờu õm cc qua cỏc mặt cắt cần kiểm tra.Bên cạnh siêu âm ngời ta đặt ống để khoan lấy mẫu bêtông ca cc c) Đánh giá chất lợng kết cấu bêtông , bêtông cốt thép Đây công việc phức tạp có nhiều tham số nhng bắt buộc phải thực trớc nghịêm thu đa công trình vào sử dụng, khai thác.Công trình đa vào khai thác phải đảm bảo kỹ thuật mà thiết kế đợc duyệt đề Việc đánh giá gồm : + Chất lợng vật liệu : Bêtông cốt thép vật liệu mà thiết kế yêu cầu phải theo quy phạm , sản phẩm lắp ghép phải có chứng xuất xởng kèm + Các loại cờng độ vật liệu bêtông cốt thép thông qua báo cáo kết thí nghiệm mẫu bêtông , mẫu thép có xác nhận phòng Las (Phòng phải có chứng hành nghề ) d) Trách nhiệm giám sát viên : + Ngăn chặn kịp thời sai phạm kỹ thuật cã thĨ xÈy + Ph¸t hiƯn c¸c sai sãt , lỗi nhà thầu , sở tuân thủ chặt chẽ việc ghi nhật ký công trình xác lập biên trờng + Đa khuyến cáo sai phạm với chủ đầu t cấp trao đổi văn Tốt văn + Phải tham gia họp đánh giá khắc phục hậu cố kỹ thuật trình thi công xẩy e) Những yêu cầu giám sát viên : + Phải tốt nghiệp Đại học , Trung học chuyên nghiệp theo ngành nghề giám sát 6 + Thông thạo văn quy phạm pháp luật quản lý xây dựng nhà nớc ngành + Hiểu biết tiêu chuẩn ngành , tiêu chuẩn nhà nớc công tác xây lắp Tốt trải qua thực tế thiết kế , thi công công trờng + TËn t©m , trung thùc nghỊ nghiƯp + Nắm vững biện pháp thi công công trình + Phải theo dõi thờng xuyên , liên tục có ghi nhật ký biên cần thiết II.Gíam sát thi công kết cấu BTCT toàn khối T vấn giám sát thi công đợc chủ đầu t giao cho thay mặt chủ đầu t giám sát chịu trách nhiệm chất lợng công trình thông qua hợp đồng kinh tÕ NhiƯm vơ cđa t vÊn gi¸m s¸t thi công : 1.Giám sát thi công phải : Chấp hành quy định thiết kế mà cấp có thẩm quyền phê duyệt,tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật cam kết chất lợng theo hợp đồng giao nhận thầu 2.Phải kiểm tra vật t , vật liệu mang công trình giai đoạn chuẩn bị thi công : Mọi vật t vật liệu không đảm bảo tính theo yêu cầu phải đợc chở phạm vi công trờng Khi thấy cần thiết, yêu cầu lấy mẫu kiểm tra lại chất lợng vật liệu chế phẩm xây dựng 3.Giai đoạn xây lắp : GSTC phải theo dõi bám sát thờng xuyên trờng mặt chất lợng , tiến độ , ký xác nhận khối lợng hoàn thành , phát sinh Lập báo cáo định kỳ cho chủ đầu t Lập biên nghiệm thu theo mẫu quy định, phần, hạng mục mà thi công có dấu hiệu cha phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu phải lập biên có đánh giá đề xuất đơn vị thiết kế quan chuyên môn có thẩm quyền 4.Giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình : Các tổ chức t vấn giám sát thay mặt cho chủ đầu t tập hợp quản lý toàn hồ sơ chất lợng biên nghiệm thu , sử lý công trình Trên sở hồ sơ chủ đầu t lập thành biên hoàn công công trình biên tổng nghiệm thu Biên tổng nghiệm thu sở pháp lý để bàn giao đa công trình vào sử dụng sở để toán công trình sau 2.1.Kiểm tra quy trình quản lý chất lợng nhà thầu: A Các yêu cầu & mô hình quản lý chất lợng công tác thi công xây dựng Trích Luật xây dựng Quốc hội thông qua ngày -11-2003 vấn đề nh sau: Điều19: Luật xây dựng quy nh Quản lý chất lợng thi công xây dựng công trình nhà thầu nh sau: 1.Nội dung quản lý chất lợng thi công xây dựng công trình nhà thầu : 7 a) LËp hƯ thèng qu¶n lý chÊt lợng phù hợp với yêu cầu , tính chất , quy mô công trình xây dựng , quy định trách nhiệm cá nhân , phận thi công xây dựng công trình việc quản lý chất lợng công trình xây dựng ; b) Thực c¸c thÝ nghiƯm kiĨm tra vËt liƯu , cÊu kiƯn , vật t , thiết bị công trình , thiết bị công nghệ trớc xây dựng lắp đặt vào công trình xây dựng theo tiêu chuẩn yêu cầu thiết kế ; c) Lập kiểm tra thực biện pháp thi công , tiến độ thi công ; d) Lập ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định ; đ) Kiểm tra an toàn lao động , vệ sinh môi trờng bên bên công trờng ; e) Nghiệm thu phận lập vẽ hoàn công cho phận công trình xây dựng , hạng mục công trình xây dựng công trình xây dựng hoàn thành ; f) Báo cáo chủ đầu t tiến độ , chất lợng , khối lợng , an toàn lao động vệ sinh môi trờng thi công xây dựng theo yêu cầu chủ đầu t ; g) Chuẩn bị tài liệu làm nghiệm thu theo quy định lập phiếu yêu cầu chủ đầu t tổ chức nghiệm thu Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trớc chủ đầu t pháp luật chất lợng công việc đảm nhận : Bồi thờng thiệt hại vi phạm hợp đồng , sử dụng vật liệu không chủng loại , thi công không đảm bảo chất lợng gây h hỏng , gây ô nhiễm môi trờng hành vi khác gây thiệt hại Điều 22 Giám sát tác giả nhà thầu thiết kế xây dựng công trình (Trớch luật xây dựng ) - Nhà thầu phải lập qui trình quản lý chất lợng thi cụng cho công trình để thực việc nghiệm thu nội khẳng định chất lợng ®¶m b¶o tríc nghiƯm thu A-TVGS -B - B phải kiên tự thực công việc đảm bảo chất lợng,TVGS không làm thay - Nh thu Cần có cán kỹ thuật chuyên trách công tác hồ sơ - Phải nắm đợc văn , cỏc tiêu chuẩn quy phạm hin hnh Điều 23 Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng (Trớch luật xây dựng) : Nhà thầu thi công phải tự tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng Chủ đầu t có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời sau có phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu xây dựng Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành đợc phép đa vào sử dụng sau đợc chủ đầu t nghiệm thu Khi chủ đầu t , nhà thầu ngời nớc văn phải thể hịên tiếng Việt tiếng nớc chủ đầu t lựa chọn 8 B Các mô hình quản lý chất lợng công tác thi công xây dựng nói chung : NĐ 209/2004/NĐ- CP Quản lý chất lợng công trình xây dựng xác định hai chủ thể để quản lý chất lợng : Nhà thầu xây lắp ( bên B ) chủ đầu t ( bên A ), quan thiết kế thực giám sát tác giả Vai trò quản lý chất lợng , quan trọng nhà thầu xây dựng ( bên B ) Trong thực tế hay sử dụng loại mô hình quản lý sau: Chủ đầu t B : Đây hình thức chủ đầu t ( đủ lực ) trực tiếp quản lý giám sát thực dự án Nếu chủ đầu t quan xây dựng ngời ta không áp dụng hình thức này, áp dụng dùng cho dự án nhỏ nh cải tạo , sửa chữa Khi chủ đầu t có đủ lực thực dự án (là tổng thầu) B A công ty A Đây hình thức hay đợc áp dụng cho công ty cổ phần đầu t xây dựng, sử dụng phòng quản lý xây lắp để điều hành quản lý chất lợng xây dựng Cách lm mang lại hiệu kinh tế nhng v quản lý chất lợng công trình không đợc khách quan Chủ đầu t Ban QLDA B : Giống nh hình thức 1, chủ đầu t giao quyền cho ban QLDA ( đủ lực ) điều hành giám sát dự án Đây hình thức hay đợc áp dụng cho công ty cổ phần đầu t xây dựng , tổng công ty xây dựng tự thực dự án tơng ®èi lín Chđ ®Çu t Ban QLDA TVGS B Trờng hợp chủ đầu t thuê quan T vấn làm quản lý dự án t vấn giám sát Hình thức đựợc áp dụng rộng rãi cho công trình sử dụng vốn ngân sách, chủ đầu t không thuộc lĩnh vực xây dựng Các chủ đầu t tự thực dự án lớn hay áp dụng hình thức này, tốn nhng tính khách quan quản lý cao Trong hình thức, thuê TVGS TVGS ngời đại diện hợp pháp chủ đầu t (các biên nghiệm thu , cấu kiện xây lắp cần chữ ký TVGS đủ ) Nội dung quản lý chất lợng tập trung vào mảng lớn sau : Quản lý chất lợng hồ sơ pháp lý, yêu cầu : đủ, đúng, theo trình tự quản lý ®Çu t xây dựng nhà nước  Giám sát trình thi công, yêu cầu : Thờng xuyên, liên tục, có hệ thống Nội dung giám sát gồm: Chất lợng, khối lợng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trờng Lập hồ sơ quản lý chất lợng thi công cho : Từng loại hình công việc, cho giai đoạn , hoàn thành hạng mục ; cho giai đoạn hoàn thành công trình T vÊn, gi¸m s¸t 9 Néi dung cđa TVGS thĨ hiƯn chÝnh hai nhiƯm vơ ghÐp : T vấn & Giám sát T vấn T vấn kiến thức , khuyên đối tác thực phơng án hợp lý với mục đích Mục đích : Đúng pháp luật , đảm bảo chất lợng , hiệu kinh tế, rút ngắn tiến độ T vấn dùng lời khuyên , không làm thay cho A cho B Vì đòi hỏi ngời kỹ s t vấn phải có kiến thức sâu rộng , bao gồm nhiều lĩnh vực nh: - Pháp lý : Nắm vững luật, nghị định, văn ngành,địa phơng nhà nớc Do cần cập nhật thông tin, tổ chức bồi dỡng đặc biệt tự bồi dỡng - Chuyên môn : Nắm vững tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu có liên quan Tìm hiểu, nắm bắt công nghệ mới, vật liệu , phải hình dung đợc chịu lực kết cấu giai đoạn , thành thạo việc sử dụng thiết bị đo đạc , thiết bị thi công Giám sát Giám sát hoạt động theo dõi, kiểm tra, kiến nghị , xử lý cách thờng xuyên , liên tục, có hệ thống để đảm bảo chất lợng, tiến độ, an toàn vệ sinh môi trờng Thực chất giám sát là: -Ngăn ngừa biểu ( vô tình hay hữu ý ) vi phạm pháp luật,vi phạm chất lợng để công trình đợc thi công thiết kế đợc duyệt -Nghiệm thu công việc chất lợng tiến độ Thể kết công việc : Các biên nghiệm thu Phơng pháp làm việc hiệu TVGS: - Có kế hoạch khoa học: làm việc theo lịch, theo loại công việc - Làm việc văn bản, thông qua: Nhật ký công trình, nhật ký TVGS, phiếu xử lý trờng, phiếu yêu cầu nghiệm thu - Tạo điều kiện cho bên B thi công đảm bảo chất lợng , tiến độ nhng không làm thay cho kỹ thuật B Tránh tợng gây khó khăn , vòi vĩnh bên B thông đồng với B - Khép kín hồ sơ về: Pháp lý, quản lý chất lợng hồ sơ toán công trình Hồ sơ pháp lý TVGS Hồ sơ đủ thủ tục tổ TVGS sau trúng thầu đợc định thầu bao gồm: - Quyết định định thầu trúng thầu TVGS chủ đầu t - Hồ sơ pháp lý lực công ty nhận thầu TVGS - Hợp đồng gói thầu TVGS công trình ( nhiều hợp đồng công trình ) 10 10 Đổ tông , chờ bêtông đông cứng đạt 70% mác thiết kế , cắt cáp khỏi kích UU điểm phơng pháp cng trc là: kéo lúc đợc nhiều cÊu kiƯn , khơng kéo đường cong Ph¬ng pháp căng sau tuân theo bớc sau : Lắp dựng cốt pha , đặt cốt thép thờng trÝ c¸c èng gen cho cốt thÐp ULT cấu kiện theo thiết kế Đổ tông theo mác thiết kế Chờ cho bêtông đóng rắn đạt 70% cờng độ mác thiết kế luồn thép cờng độ cao vào ống gen lp t chuẩn bị kéo cỏp ULT Lắp neo , dùng kích kéo cáp cờng độ cao tới ứng suất khống chế theo định thiết kế ( dụng cụ đo ứng suất phải đợc kiểm định kiểm tra có chứng kèm) Phun vữa xi măng có phụ gia linh động vào ống phải đảm bảo vữa phải phủ đầy kín cáp lp y khe hở ống Vữa khô đạt 70% mác thiết kế cho phép cắt cáp khỏi kích Trong phơng pháp căng sau truyền thống , để bảo vệ cáp khỏi bị xâm thực môi trờng tăng khả bám dính cáp kết cấu , ngời ta phải bơm vào rãnh dung dịch vữa xi măng mác tối thiểu 300(B25) có phụ gia siêu dẻo nhằm cho vữa linh ng phủ kín hết khe hở cáp Đây công nghệ : Cáp bám dính , công nghệ ngời ta thay vữa ximăng dầu cha ống gen nhựa compozits để bảo quản cáp lâu dài õy l cụng ngh : Cáp không bám dính u điểm phơng pháp căng sau : kéo đợc đờng cong dễ dàng 4.1 Kiểm tra quy trình quản lý nhà thầu với kết cấu BTCT ULT Việc kiểm tra quy trình quản lý nhà thầu với kết cấu tông cốt thép ULT giống nh với tông cốt thép thờng , nhng riêng thiết bị thi công ULT phải đợc kiểm tra kỹ phải có chứng thiết bị máy móc kèm phải tìm hiểu lực thi công thực nhà thầu loại kết cấu có đặc thù riêng 4.2 Kiểm tra vật liệu , thiết bị thi công giám sát thi công bt ult Cốt pha , đà giáo ( xem phần BTCT thờng ) 2.Công tác cốt thép Riêng mục quy phạm xây dựng dân dụng cha có nhiều mà có ngành cầu giám sát thi công phải tham khảo quy phạm ngành quy phạm nớc Xuất xứ cáp ULT phải có chứng rõ ràng , loại neo phải đợc kiểm định kèm chứng xuất sứ Công tác tông Trong công tác tông đặc biệt lu ý khâu chất lợng tông trình chuyên chở Vấn đề phụ gia dùng cho tông cần phải có chứng xuất xứ rõ ràng đảm bảo yêu cầu chống ăn mòn phản ứng phụ khác Đặc biệt bêtông phải đảm bảo mác thiết kế 34 34 Công tác thi công cốt thép ULT Đăc biệt lu ý tới vị trí thép ULT cho quỹ đạo thiết kế Vị trí neo vùng chịu ứng suất cục Bên cạnh vấn đề an toàn phải đặc biệt trọng 4.3 Công tác nghiệm thu bêtông cốt thép ult Công tác nghiệm thu kết cấu tông cốt thép ULT phần nghiệm thu nh kết cấu tông cốt thép thờng trình bầy phần theo tiêu chuẩn quy phạm hành Việt nam công tác nghiệm thu kết cấu BTCT phải đợc lu ý điểm sau : Nghiệm thu lúc bố trí cốt thép ULT v : Vị trí , số lợng , chất lợng cáp ULT, quỹ đạo cáp ULT theo thiÕt kÕ KiÓm tra øng suÊt khèng chÕ , kiểm tra neo thiết bị căng , kéo cáp ULT Kiểm tra trình đổ tông xem có làm ảnh hởng tới vị trí cáp ULT không? Kiểm tra khâu bơm vữa ®ãng neo kÕt thóc kÐo c¸p ULT TÊt việc làm phải có biên nghiƯm thu giòa TVGS , CBKT cđa B vµ nÕu cần phải có mặt chủ đầu t V Giám sát THI công kết cấu gạch đá 5.1 Yêu cầu nội dung giám sát thi công kết cấu gạch đá Đảm bảo thi công chất lợng thiết kế đợc duyệt Gạch , vữa phải mác quy định Đảm bảo độ thẳng đứng tờng , cao trình ngang phải thăng Chiều dầy mạch vữa phải đảm bảo từ đến 1,2Cm kín để chống thấm ngang , đặc biệt xây tờng trực tiếp tiếp xúc với trời Đảm bảo góc công trình xây phải đợc vuông , cửa sổ , cửa phải thăng đồng Khi thi công mảng tờng kiến phải đặc biệt lu ý kiểm soát chiều cao xây nhằm chống đổ tờng vào gặp thời tiết giông , ma bÊt thêng 5.2 KiĨm tra vËt liƯu tríc vµ thi công 1.Gạch loại: + Gạch đất sét nung loại vật liệu phổ biến dùng để thi công khối xây + Gạch không nung: gạch silicát , gạch vôi , gạch đất đồi, gạch đá ong, gạch tông , blốc Các loại gạch tuỳ khả khai thác vật liệu địa phơng để sản xuất , ví dụ vùng nhiều sông suối , ngời ta khai thác nhiều sỏi , cát dùng để đúc gạch BT, Vùng Sơn Tây Vĩnh phúc , Phú thọ ngời ta khai thác đá ong làm tờng trình cho nhà Hin nh nc khuyến khích sử dụng gạch khơng nung để tiết kiệm đất nông nghiệp chống ô nhiễm môi trường.Vấn đề phải sử dụng vữa xây chuyên dụng đẻ phù hợp với giá thành ta chống thấm ngang 2.Đá: + Có loại đá đợc đẽo gọt: đá có qui cách 35 35 + Đá quy cách : thờng gặp đá hộc Đá dùng để xây tờng chắn chống sạt lở đất dọc bờ sông ven núi mùa ma , ngời ta xếp đá vào rọ thép để làm thành rồng đá để chống sạt lở cho bờ sông mùa nớc lớn 3.Vữa: Là vật liệu để liên kết gạch đá thành khối thống chịu lực Phụ thuộc vào vËt liƯu lµm chÊt kÕt dÝnh cho vữa ngêi ta chia : a- Vữa XM cát b- Vữa vôi c- Vữa tam hợp ( vôi +cát+ XM), nông thôn ngời ta dùng loại vữa đất sét Những công trình đặc biệt dùng loại vữa khác có phụ gia thích hợp Trong thành phần vữa, tuỳ theo yêu cầu mà cho thêm phụ gia : phụ gia hoá dẻo , phụ gia chèng axÝt , phơ gia chèng thÊm KiĨm soát chất lợng vật liệu dùng công trình Gạch đa vào công trình phải đợc thiết kế chủ đầu t định với chủng loại phù hợp với giá dự toán đợc phê duyệt 4.Yêu cầu tiêu gạch cần định rõ: + Gạch máy hay thủ công + Gạch đặc hay có lỗ rỗng, lỗ rỗng loại ( lỗ tròn, lỗ, lỗ, lỗ ngang, lỗ đứng + Gạch loại: A , B hay loại C + Mác gạch: 50 ; 75 ; 100 Thông thêng, ngêi ta sư dơng g¹ch nh sau: + G¹ch xây móng : Gạch đặc, tuỳ thuộc vào tính chất chịu lực móng mà chọn loại A hay C , mác gạch tối thiểu mác 75 + Xây tờng nhà :Dựng gạch rỗng lỗ ngang , thờng lỗ , có yêu cầu giảm tải trọng tờng dùng gạch lỗ, lỗ Dùng gạch lỗ vuông giá thành đắt Tờng chịu lực dày 220 dùng gạch mác 75 tờng không chịu lực dùng gạch mác 50 + Xây tờng khu vệ sinh Để chống thấm ngời ta dùng gạch đặc xây phần dới , phần dùng gạch rỗng Khi dùng tờng ngăn khu WC dày 110 cần ý đến việc thi công đờng nớc , đờng điện ngầm phải dùng máy cắt để thi công, đục khối xây bị om, nứt, vỡ Điều cần phải tránh thi công + Xây têng ngoµi nhµ : ChiỊu dµy tèi thiĨu 220 mm tốt , dùng gạch rỗng cho viên dọc, dùng viên quay ngang gạch đặc để tờng không bị thấm gặp ma , gió Gạch đa vào công trình cần có: + Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng: Có hợp đồng cung ứng gạch, mẫu gạch, chứng chất lợng gạch phù hợp với yêu cầu thiết kế 36 36 + Kết thí nghiệm xác nh mác gạch ( Thí nghiệm nén thí nghiệm uốn ) Về loại gạch : phân biệt màu sắc, hình dáng : Loại A : Gạch chín, mầu sẫm hồng, phẳng, không cong vênh Loại B : Gạch không chín bằng, màu vàng vàng nhạt, phẳng, không cong vênh Loại C: Gạch bị già non, viên gạch bị cong vênh, bám xỉ Gạch đa sau có đủ điều kiện nhập, xếp thành kiêu để kiểm tra số lợng Kiểm soát chất lợng vữa: Vữa xây: có tác dụng liên kết gạch, đá thành khối để chịu lực truyền lực, vữa bít kín khe hở tạo khả chống thấm , cách âm Vữa trát : Để bảo vệ khối xây khỏi xâm thực môi trờng , nâng cao độ cứng tuổi thọ khối xây, tăng khả chống thấm, tạo mỹ quan bề mặt Thành phần vữa bao gồm : cát chất kết dính Yêu cầu chất lợng cát : + Đúng loại cát, cỡ hạt dùng cho loại công tác, loại công dụng Cát vàng dùng để xây, trát trong, đờng kính cỡ hạt 2mm cho khối xây gạch , khối xây đá hộc phải 5mm Cát hạt mịn dùng để trát ( cát đen) , đờng kính hạt 1,2 mm + Cát phải sạch, không lẫn tạp chất hữu + Độ ẩm cát phải theo yêu cầu cấp phối mà ®iỊu chØnh cho phï hỵp víi tØ lƯ níc(2 ®Õn3%) Trờng hợp dùng vữa phun cần kiểm tra chặt chẽ cỡ hạt độ ẩm Chất lợng vôi ( dùng vữa vôi vữa tam hợp), yêu cầu vụi : + Phải đủ nớc ( vôi phải đợc no nớc, nhuyễn , nở hết , phải đủ thời gian tối thiểu) + Không lẫn tạp chất nh : đất , sỏi , đá , gỗ , Chất lợng vữa, yêu cầu : + Đúng loại mác vữa cho loại công tác + Đảm bảo độ đồng vữa Trộn máy phải đủ thời gian (tối thiểu >2 phút), trộn tay phải xem độ đồng màu hỗn hợp vữa khô kiểm tra lại sau trộn + Dễ xây , giữ đợc nớc, có độ dẻo ( Trờng hợp dùng vữa XM , mùa hè có gió tây yêu cầu phải nhúng ớt gạch), cần thiết dùng phụ gia hoá dẻo Độ dẻo vữa đợc kiểm tra chùy tiêu chuẩn Để quản lý chất lợng vữa cần thiết phải : Luôn kiểm tra cấp phối : kiểm tra dụng cụ đong , liều lợng chất lợng vữa nơi thi công Điều chỉnh chất lợng vữa cần thiết , ví dụ : trát má, chèn cửa phải dùng vữa mác cao : M75 , M100 trở lên Các vật liệu khác nh : Gạch , đá dùng để lát , ốp phải có xuất xứ nơi sản xuất rõ ràng 37 37 Nếu gạch , đá dùng ốp , lát đợc chế tạo nhà máy phải chọn theo cựng mt sri mã số loại gạch, đá mà chủ đầu t duyệt , sau kiểm tra chất lợng nhập : Kích thớc độ đồng kích thớc, độ phẳng sản phẩm, màu sắc độ đồng màu sắc so với viên mẫu đợc chọn 5.3 Giám sát thi công kết cấu gạch đá 1.Khối xây gạch: Yêu cầu chung: + Ngang- : Bắt mỏ căng dây hàng + Thẳng - đứng : Cứ sau - hàng gạch phải dùng dọi để kiểm tra + Mặt - phẳng : Kiểm tra thớc dài : m + Gãc- vu«ng : KiĨm tra từ đặt hàng gạch , cách đặt mốc, căng dây, kiểm tra ke to ®o theo tû lÖ : 3/ 4/ ( Tam giác Pitago) + Không trùng mạch : Các mạch đứng cách 50mm + Mạch vữa đầy, đều, gọn : Mạch vữa ngang tiêu chuẩn 12mm , sai số 3mm , chiều dày trung bình mạch vữa ®øng lµ 10mm, (≥ 8mm vµ ≤ 15mm) Sau xây hàng phải miết mạch Yêu cầu riêng trờng hợp: + Phải sử dụng viên gạch nguyên nơi sau : - Hàng hàng khối xây tầng - Dới kết cấu truyền lực lên tờng , nh : đáy dầm , dàn , xà gồ, ban công - Các phần tờng cạnh cửa - Viên quay ngang để câu, giằng xây tờng có chiều dày 220 ( tờng đôi trë lªn), theo kiĨu däc – ngang , däc – ngang , däc– ngang - Xây phận nhô kết cấu khối xây: mái đua, gờ ( hàng gạch nhô đợc nhỏ 1/3 chiều dài viên gạch Toàn mái đua, gờ nhô không đợc lớn nửa chiều dày tờng , truờng hợp lớn phải dùng BTCT khối xây có cốt thép neo chặt vào khối xây bên + Khối xây chèn khung : Khi xây chèn cần ý : Phần cốt thép giằng cột, vách với tờng xây phải nằm mạch vữa XM cát Phần nằm dới đáy dầm phải dùng gạch nguyên , xây vỉa chèn đầy mạch vữa Công việc cần làm sau chờ cho tờng co ngót xong phần dới + Chiều cao khối xây: Để đảm bảo cho vữa xây chịu đợc trọng lợng , đảm bảo suất an toàn lao động, chiều cao khối xây cho đợt xây qui định 1,2m ( tờng dày < 60 cm , tờng dày chiều cao khối xây thấp hơn) Sau xây đến chiều cao qui định phải dừng 24 đợc 38 38 xây tiÕp? Điều liệu có thực tế ?? Trêng hỵp xây thu hồi tờng 110 cần đặc biệt ý tuân thủ yêu cầu này, cố xây cao dễ bị đổ tờng gây nguy hiểm Khối xây đá hộc Khối xây đá hộc thờng dùng để làm móng, tờng cổ móng, tờng chắn đất , mố cầu nhỏ thích hợp cho vùng có nguồn khai thác đá giá thành hạ Đôi ngời ta dùng khối xây đá để làm tờng trang trí nhờ cách chọn đá xếp đá Xây móng,xây tờng đá hộc : Trớc xây cần dọn mặt , bóc hết đất hữu cơ, bùn đất, đất có lẫn vôi, gạch Phân loại đá kích cỡ để sử dụng : Đá to dùng xây phần móng, phần chân tờng, góc tờng, không đợc xây tập trung đá to chỗ, đá nhỏ chỗ Qui cách xây nh sau: Đặt mặt to đá xuống trớc, ớm thử, dùng búa sửa lại cho đá nằm t thế, khít với vị trí Sau ớm sửa, nhấc đá lên, cho vữa vào, đặt đá vào vị trí lấy tay lay, lấy búa gỗ vào đá cho vữa đùn mặt xung quanh Cho thêm vữa vào mạch đứng dùng que sắt chọc, chèn thêm đá dăm cho đầy mạch vữa Khi xây đá Nghiêm cấm việc đặt đá trớc, đổ vữa sau Trong lớp nên xây so le viên dọc viên ngang , có viên câu ngang để giằng hai mặt tờng Khi xây tờng chắn cần ý để khe co dãn , lỗ thoát nớc qua tờng Xây xong cần làm công tác trát mạch để tăng cờng khả chống thấm, liên kết chặt đá mặt với nhau, tăng vẻ đẹp cho công trình Trát mạch có hai kiểu: Mạch mạch chìm Công tác trát Trát nhằm mục đích: + Tăng độ cứng, tăng tuổi thọ cho tờng khối xây Những tờng lộ thiên không trát chóng hỏng bị nắng ma gió phong hoá nhanh + Tăng khả chống thÊm cho têng nhµ , thµnh bĨ Trong nhiỊu trêng hợp ngời ta dùng gạch để làm tờng tầng hầm, lúc công tác trát chống thấm quan trọng + Tăng vẻ đẹp cho công trình : làm gờ, chỉ, chuẩn bị cho công tác quét vôi, sơn, ốp + Những chức đặc biệt khác nh : Tiêu âm , áo bảo vệ chịu a xít , trát trang trí giả đá Công tác trát thờng đa vào hạng mục hoàn thiện công trình Yêu cầu trình tự thực hiệncông tác trát chuẩn bị truớc trát : + Kiểm tra độ lồi lõm bề mặt cần trát cách dùng máy trắc đạc (nếu mặt công trình cao tầng), căng dây, dùng thớc tầm , 39 39 đặt mốc Những vị trí lồi lõm vào nhiều cần dùng sơn, phấn , đánh dấu lại + Kiểm tra chất lợng tờng gạch Sau xây, thi công hệ thống chôn ngầm tờng ( đờng ống nớc, đờng điện , đờng viễn thông, loại cáp ) tuờng bị đục để lại rãnh sâu, làm om , lµm nøt têng – nhÊt lµ têng 110 + Làm vệ sinh bề mặt : Cọ rửa rêu , vết dầu ; bóc giấy xi măng , bạt dứa, tẩy đục chốt gỗ + Những chỗ lồi tông cần đục tẩy tay máy Tờng bị lồi nhiều, nứt vỡ phải dỡ , xây lại + Những chỗ lõm vào nhiều ( tiêu chuẩn 15mm) cần trát lót trớc, khía bay, chờ cứng trát lót + Các mặt tông nhẵn , trần tông nhẵn cần dùng vữa xi măng tinh vào trớc lớp áo trc , sau trát tip + Tới nớc để giữ ẩm cho tờng trớc trát Tin hnh trỏt: + Căn mốc đặt kiểm tra thớc tầm để phủ lớp lót , chỗ lõm nhiều trát lót dày để bề mặt lớp lót phẳng Lớp lót không cần xoa mặt mà cần miết chặt tay vào mặt gạch + Khi lớp lót se mặt trát lớp áo, dùng thớc cán phẳng mặt + Khi lớp áo se mặt dùng bàn xoa nhúng nớc xoa cho nhẵn dùng thớc tầm để kiểm tra Yêu cầu chất lợng cách kiểm tra: + Chất lợng vữa: Ngoài việc kiểm tra chất lợng cấp phối vữa , cần kiểm tra độ bám dính vữa cách gõ nhẹ mặt trát, chỗ bộp , dính bẩn , phải phá rộng , miết chặt vữa xung quanh chỗ vừa phá , để se mặt trát sửa lại , xoa chỗ giáp lai kỹ Những chỗ cạnh cửa , cạnh tờng, cột cần trộn thêm xi măng vào vữa để tăng mác cho vữa để chịu va đập + Yêu cầu mỹ quan: - Mặt - phẳng : Kiểm tra thớc 2m (độ sai lệch tiêu chuẩn không 5mm/ 2m) - Độ nhẵn: hạt thô bề mặt, vết xoa, vết giáp lai - Ngang - B»ng : KiĨm tra b»ng ni v« - Thẳng - Đứng: kiểm tra dọi , ni v« - Gãc - Vu«ng : KiĨm tra b»ng ke vuông cỡ lớn , dùng tam giác Pitago - Độ sắc nét : Các mép tờng, cột ; giao mép tờng, trần tờng phải thẳng, sắc góc 4.Nghiệm thu công trình kết cấu gạch đá Công tác ngiệm thu công trình kết cấu gạch đá tuân theo bớc TCVN 4091 : 1985 : Nghiệm thu công trình xây dựng hớng dẫn chung theo đầu việc sau : 40 40 - Nguyên tắc chung : Quy định nội dung trình tự tiến hành công tác nghiệm thu để đa công trình vào sử dụng - Ban nghiệm thu sở : nhiệm vụ quyền hạn , nội dung công việc - Hội đồng nghiệm thu sở : nhiệm vụ quyền hạn , nội dung công việc - Hội đồng nghiệm thu nhà nớc: nhiệm vụ quyền hạn , nội dung công việc 10 phụ lục hớng dẫn ( Các loại mẫu biên nghiệm thu phần công việc phận , mẫu kê công việc cha hoàn thành mẫu kê h hỏng , sai sót ) Đặc biệt kết cấu gạch đá phải đợc lu ý tới chống thấm cho công trình khu vệ sinh , biện pháp chống thấm ngang cho tờng, đặc biệt xây tờng kiến Các cố thờng gặp thi công kết cấu gạch đá Trong công tác thi công kết cấu gạch đá thờng hay gặp c¸c sù cè sù chđ quan còng nh kh¸ch quan sau : Sù cè chñ quan - Không đảm bảo chất lợng gạch vữa dẫn tới chất lợng khối xây bị , chí công trình nh bể chứa bị cố thử nớc trớc đa vào sử dụng - Giàn giáo thi công bắc không đợc chăc chắn , thi công bị đổ , sập - Gặp thời điểm giao thời mùa lũ , mùa gặt không đủ gạch cho công trình Việc cần có chuẩn bị kỹ kế hoạch để chủ động tiến độ thi công - Tờng xây bị thấm ngang Đây cố gây khó chịu cho chủ đầu t nh cho nhà thầu mà thi công cần đặc biệt lu ý nhắc nhở kỹ thợ điểm Nếu tờng kiến , phải vào lớp áo xi măng tinh trớc trát mặt tuờng - Các khu vệ sinh bị thấm ngang , tờng bị thấm theo lỗ thi công Ơ cần đặc biệt lu ý vén khay chống thấm ngâm nớc xi măng cho sàn khu WC bịt lỗ giáo - Các góc tờng nhà không vuông , mảng tờng bị xoắn vỏ đỗ , không thẳng , để tránh cố , phải thờng xuyên kiểm tra - Xây tờng kiến cao tờng cha đủ cứng , bị đổ gặp dông ma bất thờng - Khi xây phần ngầm gặp mực nớc ngầm cao , phải tạo ga thu nớc để sử lý - Các mạch vữa không đợc no, mạch vữa dầy khối xây - Tờng đợc xây không đủ cứng gây lún không dẫn tới nứt , nghiêng chí đổ tờng - Không ý tới lớp bêtông ( vữa)cắt ẩm chân tờng lâu dài gây ẩm mốc cho công trình , nhiều trờng hợp gây ảnh hởng tới sức kh cho ngêi sư dơng 41 41 Sự cố khách quan: - Trong trình xây dựng gặp ma gió bất thờng gây đổ tờng , gẫy giáo - Do thiết bị có cố - Do nguyên nhân khác gây VI Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy PHM thi công nghiệm thu 6.1.Các tiêu chuẩn nhà nớc & tiêu chuẩn ngành : Thiết kế Kết cấu bt & bêtông cốt thép kết cấu gạch đá , gạch đá cốt thép Gồm tiêu chuẩn sau: +TCXDVN 356 : 2005(TCVN 5574-2012) ; TCXDVN 375 : 2006 ( Động đất) +TCVN + TCVN + TCXD 5574:1991 5573:1991 42:1970 2.Các tiêu chuẩn quản lý chất lợng: giới thiệu 10 tiêu chuẩn việt nam (TCVN) quản lý chất lợng (sắp xếp theo thời gian ban hành tiêu chuẩn ) : +TCVN 5637:1991: Quản lý chất lợng xây lắp công trình xây dựng.Nguyên tắc +TCVN 5638:1991: Đánh giá chất lợng công tác xây lắp Nguyên tắc +TCVN 5951:1995: Hớng dẫn xây dựng sổ tay chất lợng +TCVN ISO 9000-1: 1996: Các tiêu chuẩn quản lý chất lợng bảo đảm chất lợng Hớng dẫn lựa chọn sử dụng +TCVN ISO 9001: 1996 : Hệ thống chất lợng.Mô hình đảm bảo chất lợng thiết kế , triển khai , sản xuất , lắp đặt dịch vụ kỹ thuật +TCVN ISO 9003: 1996 : Hệ thống chất lợng.Mô hình đảm bảo chất lợng kiểm tra thử nghiƯm ci cïng +TCVN ISO 9004-1: 1996 : Qu¶n lý chất lợng yếu tố hệ thống chất lợng Hớng dẫn chung +TCVN ISO 9004-2: 1996 : Quản lý chất lợng yếu tố hệ thống chất lợng Hớng dẫn cho dịch vụ +TCVN ISO 9004-3: 1996 : Quản lý chất lợng yếu tố hệ thống chất lợng Hớng dẫn đối víi vËt liƯu chÕ biÕn +TCVN ISO 9004-4: 1996 : Quản lý chất lợng yếu tố hệ thống chất lợng Hớng dẫn cải tiến chất lợng 3.Các tiêu chuẩn thi công nghiệm thu : Trong số 22 tiêu chuẩn thi công nghiệm thu , có 13 tiêu chuẩn nhà nc Việt nam(TCVN) tiêu chuẩn ngành xây dựng (TCXD) Các tiêu chuẩn đợc xếp theo thời gian ban hành a) Tiêu chuẩn nhà nớc Việtnam(TCVN) + TCVN 4055 : 1985 : Tỉ chøc thi c«ng 42 42 + TCVN 4091 : 1985 : NghiƯm thu c¸c công trình xây dựng + TCVN 4085 : 1985 : Kết cấu gạch đá , quy phạm thi công nghiƯm thu + TCVN4452 :1987 : KÕt cÊu BT,BTCT l¾p ghép Quy phạm thi công nghiệm thu + TCVN 4459 : 1987 : Híng dÉn pha trén vµ sư dụng vữa xây dựng + TCVN 4252 : 1988 : Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiÕt kÕ thi c«ng + TCVN 4516: 1988 : Hoàn thiện mặt xây dựng.Quy phạm thi công , nghiƯm thu + TCVN 5640 : 1991 : Bµn giao công trình Nguyên tắc + TCVN 5641 : 1991 : BĨ chøa BTCT Quy ph¹m thi công nghiệm thu + TCVN 5672 : 1992 : Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng Hồ sơ thi công + TCVN 5674 : 1992 : Công tắc hoàn thiện xây dựng Thi công nghiệm thu + TCVN 5718 : 1993 : Mái sàn BTCT công trình xây dựng Yêu cầu kỹ thuËt chèng thÊm níc + TCVN 4453: 1995 : KÕt cấu bêtông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công nghiệm thu QUYT NH s 09/2005/Q-BXD, ngày 07 tháng năm 2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng việc ban hành “quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước hoạt động xây dng Vit Nam b) Tiêu chuẩn ngành xây dựng (TCXD) + TCXD 88 : 1982 : Cäc Ph¬ng ph¸p thÝ nhiƯm hiƯn trêng + TCXD 159 : 1986 : Trát đá trang trí Thi công nghiệm thu +TCXD 190:1996 : Mãng cäc tiÕt diÖn nhá Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu +TCXD 196: 1997 : Nhà cao tầng Công tác thử tĩnh kiĨm tra chÊt lỵng cäc khoan nhåi +TCXD 197: 1997 : Nhà cao tầng Thi công cọc khoan nhồi +TCXD 199: 1997 : Nhà cao tầng kỹ thuật thi công tông mác 400600 +TCXD 200: 1997 : Nhà cao tầng kỹ thuật bơm tông +TCXD 201:1997 : Nhà cao tầng kỹ thuật sử dụng giáo treo +TCXD 202: 1997 : Nhà cao tầng kỹ thuật thi công phần thân 6.4.Tóm tắt nội dung số tiêu chuẩn quản lý chất lợng: +TCVN5637:1991Quản lý chất lợng xâylắp công trình xây dựng Nguyên tắc Tiêu chuẩn gồm phần : 43 43 - Quy định chung quản lý chất lợng công trình từ khâu chuẩn bị xây dựng tới khâu bàn giao giai đoạn bảo hành công trình - Hệ thống quản lý chất lợng công trình - Nội dung quản lý chất lợng xây lắp công trình cấp sở - Thanh tra , kiểm tra , giám định xây lắp công trình cấp ngành ,địa phơng cấp thống quản lý nhà nớc Đi kèm tiêu chuẩn phụ lục hớng dẫn ( Mẫu biên , mẫu chất lợng , mẫu khai báo cố kỹ thuật , mẫu biên ®iỊu tra sù cè kü tht , mÉu thèng kª sù cè kü thuËt + TCVN 5638 : 1991: Đánh giá chất lợng công tác xây lắp Nguyên tắc Tiêu chuẩn gồm phần: - Quy định chung : Quy định nội dung trình tự đánh giá chất l ợng công tác xây lắp ®· hoµn thµnh , ®a vµo nghiƯm thu vµ ®a công trình vào sử dụng - Nội dung đánh giá chất lợng công tác xây lắp - Tổ chức đánh giá chất lợng công tác xây lắp phụ lục hớng dẫn( Danh mục công tác cần thiết đánh giá chất lợng , mẫu biên đánh giá chất lợng công tác xây lắp) + Các tiêu chuẩn hệ thống chất lợng , biên soạn theo tiêu chuẩn ISO-9000 cđa tỉ chøc tiªu chn qc tÕ - TCVN 5951: 1995: Hớng dẫn xây dựng sổ tay chất lợng - Các TCVN theo ISO 9000 quản lý chất lợng 6.5.Tóm tắt nội dung số tiêu chuẩn thi công nghiệm thu: + TCVN 4055:1985: Tổ chức thi công Tiêu chuẩn bao gồm phần: - Quy định chung : Quy định nội dung công tác tổ chức thi công xây lắp , khâu chuẩn bị ,cung ứng vật t , máy móc thiết bị , tiến độ ,điều hành sản xuất kiểm tra chất lợng thi công - Chuẩn bị thi công , công tác cung ứng vật t - kỹ thuật - Cơ giới xây dựng - Công tác vận tải - Tổ chức lao động - Lập kế hoạch tác nghiệp ®iỊu ®é s¶n xt - Tỉ chøc kiĨm tra chÊt lợng phụ lục hớng dẫn ( nhật ký chung thi công công trình : danh sách CBKT, kê biên nghiệm thu phần biên nghiệm thu kết cấu đặc biệt quan trọng ) + TCVN 4252:1988: Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ tỉ chøc xây dựng thiết kế thi công Quy phạm thi công nghiệm thu Tiêu chuẩn bao gồm phần: - Nguyên tắc chung : quy định thành phần nội dung trình tự xét duyệt thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế thi công - Thiết kÕ tỉ chøc x©y dùng 44 44 - ThiÕt kÕ thi công - Những quy định bổ xung lập thiết kế thi công công trình chuyên ngành ( nh XDDD&CN ; XD thuỷ lợi XD hầm lò ) phụ lục hớng dẫn ( Bảng phân loại mức độ phức tạp ) + TCVN 4091: 1985: Nghiệm thu công trình xây dựng Tiêu chuẩn bao gồm phần : - Nguyên tắc chung : Quy định nội dung trình tự tiến hành công tác nghiệm thu để đa công trình vào sư dơng - Ban nghiƯm thu c¬ së, nhiƯm vơ quyền hạn , nội dung công việc - Hội đồng nghiệm thu sở , nhiệm vụ quyền hạn , nội dung công việc - Hội đồng nghiệm thu nhà nớc, nhiệm vụ quyền hạn , nội dung công việc 10 phụ lục hớng dẫn ( Các loại mẫu biên nghiệm thu phần công việc phận , mẫu kê công việc cha hoàn thành mẫu kê h hỏng , sai sót ) + TCVN 5640 : 1991 : Bàn giao công trình Các nguyên tắc Tiêu chuẩn bao gồm phần : - Quy định chung : Quy định nguyên tắc , nội dung trình tự tiến hành công tác bàn giao công trình hoàn thành để đa vào sử dụng - Nội dung công tác bàn giao công trình - Trách nhiệm quyền hạn quan có liên quan phụ lục hớng dẫn ( Mẫu biên bàn giao công trình hoàn thành) + TCVN 4085:1985: Kết cấu gạch đá Quy phạm thi công nghiệm thu Tiêu chuẩn bao gồm phần - Quy định chung ( áp dụng thi công nghiệm thu kết cấu gạch đất nung , gạch xỉ , silicat , gạch không nung , đá đẽo , đá hộc , bêtông đá hộc) - Công tác chuẩn bị ( mặt , móng , vật liệu ,vữa dàn giáo ván khuôn) yêu cầu thi công kết cấu gạch đá - Khối xây đá hộc bêtông đá hộc - Khối xây gạch đá ( phần chung : khối xây lanh tô, khối xây mái đua, xây tờng chÌn khung , khèi x©y têng cã cèt thÐp ) - Khối xây vòm ,vỏ mỏng - Những yêu cầu bổ xung cho thi công cho kết cấu gạch đá vùng có động đất - Trát , ốp , lát - Nghiệm thu kết cấu gạch đá + TCVN 4453: 1995: Kết cấu bêtông cốt thép toàn khối.Quy phạm thi công nghiệm thu Tiêu chuẩn bao gồm phần - Phạm vi áp dụng 45 45 Các tiêu chuẩn trích dẫn Cốp pha đà giáo Công tác cốt thép Vật liệu để sản xuất bêtông Thi công bêtông Kiểm tra nghiệm thu phụ lơc híng dÉn (Sè liƯu thiÕt kÕ cèp pha vµ đà giáo, số liệu cốt thép kết cấu BTCT, bảng tính sẵn thành phần cấp phối cho 1m3 bêtông mác 100 , hệ số chuyển đổi loại mẫu khác so với mẫu chuẩn 150x150x150 mm , bảng chuyển đổi đơn vị đo lờng hợp pháp ) + TCVN 4452: 1987: Kết cấu bêtông bêtông cốt thép lắp ghép.Quy phạm Thi công nghiệm thu Tiêu chuẩn bao gồm phần : - Quy định chung - VËn chun , xÕp kho, nghiƯm thu c¸c kÕt cÊu tông BTCT đúc sẵn - Lắp ghép cấu kiện ( Chỉ dẫn chung , lắp dầm , giằng , dàn , panel lắp ghép phơng pháp nâng sàn , lắp ghép theo tổ hợp khối lớn) - Hàn chống ăn mòn mối nối chi tiết đặt sẵn - Chèn kín khe hở hoàn thiện mối nối - kiểm tra nghiệm thu công tác lắp ghép phụ lục híng dÉn ( NhËt ký l¾p ghÐp , nhËt ký công tác hàn , nhật ký đổ bêtông mối nèi , chèng thÊm cho mèi nèi ) + TCVN 5674 : 1992: Công tác hoàn thiện xây dựng Thi công nghiệm thu Tiêu chuẩn gồm phần : - Quy định chung ( không áp dụng cho công trình có yêu cầu đặc biệt) - Công tác trát - Công tác lát láng - Công tác ốp - Công tác đắp - Công tác kính - Công tác trát lắp ghép trần treo - Công tác trát sơn phủ bề mặt + TCXD 159 : 1986 : Trát đá trang trí , thi công nghiệm thu Tiêu chuẩn bao gồm phần : - Quy định chung - Vật liệu - Thi công trát đá trang trí ( Pha trộn vật liệu , phơng pháp thi công) - Kiểm tra nghiệm thu - 46 46 Vµ phơ lơc híng dÉn ( liệt kê nguyên nhân làm ảnh hởng chất lợng đá trang trí , dụng cụ thi công đá trang trí , loại mỏ đá trang trí Việtnam , hớng dẫn đánh bóng đá cách pha trộn vữa cho đá băm +TCVN 4516:1988:Hoàn thiện mặt xây dựng.Quy phạm thi côngvà nghiệm thu Tiêu chuẩn bao gồm phần : - Quy định chung - Chuẩn bị mặt - Đờng ( mặt đờng xỉ , đờng tông ) - hàng rào( Rào dây thép , rào bêtông lắp ghép) - Sân chơi - Trồng xanh phụ lục( hớng dẫn thời gian trồng thích hợp , nhóm có thÓ thay thÕ cho ) +TCXD 190:1996: Mãng cäc tiết diện nhỏ Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu Tiêu chuẩn bao gồm phần: - Quy định chung ( cho cäc cã chiỊu réng nhá h¬n 250mm ) - Chế tạo cọc - Đóng cọc nhỏ - Ðp cäc nhá - ThÝ nghiÖm nÐn tÜnh cäc nhá - Thí nghiệm động cọc nhỏ - An toàn lao ®éng Vµ phơ lơc híng dÉn (MÉu theo dâi ®ãng cäc , mÉu theo dâi Ðp cäc) + TCXD 197: 1997: Nhà cao tầng Thi công cọc khoan nhồi Tiêu chuẩn gồm 13 phần : - Phạm vi ¸p dơng : ¸p dơng thi c«ng cäc khoan nhồi thiết bị khoan gầu , có ống chống tạm thời dùng vữa bentônit để giữ ổn định vách lỗ khoan có đờng kính 60-150Cm với chiều sâu 35-50m - Công tác chuẩn bị - Định vị hố khoan - Hạ ống chống - Kiểm tra đờng ống dẫn bentônit - Công tác khoan - Hạ cốt thép - Thổi rửa đáy hố khoan - Đổ tông - Rót èng chèng - Dung sai - C¸c cäc bÞ h háng - Lý lÞch cäc 47 47 + TCXD 202: 1997: Nhà cao tầng Thi công phần thân - Tiêu chuẩn bao gồm phần : - Phạm vi áp dụng - Nguyên tắc chung - Phơng pháp vận chuyển thiết bị vật t lên cao - Dàn giáo ván khuôn + TCVN 5641: 1991: Bể chứa BTCT Quy phạm thi công nghiệm thu Tiêu chuẩn bao gồm phần : - Quy định chung : áp dụng thi công nghiệm thu phần xây dựng bể chứa nớc , chứa dầu thô , sản phẩm dầu có dạng hình trụ , hình hộp - Vật liệu - Công tác đất - Công tác bêtông bêtông cốt thép (Lớp lót bêtông , đổ bêtông đáy bể thành bể) - Lắp kết cấu bêtông đúc sẵn - Công tác kéo cốt thép vòng (Các nguyên tắc an toàn kéo cốt thép vòng ) - Công tác phun v÷a - ThÝ nghiƯm bĨ chøa ( ThÝ ngiƯm không thoát mái cho bể chứa dầu sản phẩm dầu ) - Nghiệm thu đa vào sử dụng bể hoàn thành phụ lục hớng dẫn (Mẫu biên nghiệm thu bể chứa trụ kéo cáp ULT , nhật ký kéo cáp ULT , biên kéo cáp ULT, nhật ký thi công phun vữa) Trong tiêu chuẩn ban hành đây, với tốc độ thay đổi công nghệ nhanh nhiều tiêu chuẩn , quy phạm bị lạc hậu lĩnh vực nh : Hạ tầng kü tht , sư lý nỊn mãng , thÝ nghiƯm trờng , kiểm định chất lợng , xây dựng nhà nhiều tầng , sử dụng vật liệu , vấn đề môi trờng Chính tiêu chuẩn cần cập nhật hoàn thiện để ngày sát thực tế , đáp ứng nhu cầu công nghệ Bên cạnh tiêu chuẩn để giúp cho kỹ s TVGS có thêm thông tin để hoàn thành tốt công việc , Cục Giám Định Bộ Xây Dựng ấn hành tài liệu: Bồi dỡng kỹ s t vấn giám sát chất lợng.Ti liu ny c cp nht thng xuyờn Các học viên tham khảo CM N CC BẠN Đà LẮNG NGHE ! 48 48 ... 3.4 Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép kết cấu gạch đá- chuyên đề Nội dung trang Tổng quan Phân loại kết cấu b tông , b tông cốt thép (BTCT) kết cấu gạch đá. Yêu cầu nhiệm vụ giám. .. sát thi công kết cấu b tông, BTCT kết cấu gạch đá Giám sát thi công kết cấu b tông BTCT toàn khối Kiểm tra quy trình quản lý chất lợng nhà thầu Giám sát vật liệu b tông, Giám sát công tác bê tông. .. bê tông Giám sát vật liệu cốt thép, Giám sát công tác cốt thép Giám sát công tác cốt pha , đà giáo Giám sát thi công loại b tông có đặc thù riêng Nghiệm thu công tác b tông b tông cốt thép toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá , giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá , IV.GIM ST THI CễNG KT CU Bấ TễNG CT THẫP NG LC TRC (ULT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn