ĐỀ THI GIAO LƯU LỚP 5

Steve Ballmer
Steve Ballmer(9773 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 38
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 35 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 01:27

Mô tả: Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Đạo đức Câu 1: Trong những việc làm nào cần đến UBND xã(phường) để giải quyết? A: Đăng ký tạm chú cho khách ở lại qua đêm B: Tổ chức giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn C: Xác nhận hộ khẩu để đi học, đi làm, Đáp án : A: Đăng ký tạm chú cho khách ở lại qua đêm. C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 To¸n C©u 2: 23m 2 = ha… … … A: 0,23. B: 0,0023. C: 0,023. D: 0,00023. §¸p ¸n : B: 0,0023 C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 LÞch sö C©u 11: Thùc d©n Ph¸p næ sóng x©m l­îc n­íc ta vµo th¸ng, n¨m nµo? A: Th¸ng 8/1845. B: Th¸ng 9/1858. C: Th¸ng 9/1855. §¸p ¸n : B: Th¸ng 9/1858. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Tin học Câu 4: Có những dạng thông tin nào thường gặp: A:Thông tin dạng văn bản. B: Thông tin dạng âm thanh. C:Thông tin dạng hình ảnh. D:Tất cả các phương án trên. Đáp án : D: Tất cả các phương án trên. C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 To¸n C©u 5: Khi nh©n ab víi 101 ta ®­îc kÕt qu¶ bao nhiªu?: A: ab. B: abab. C: ababab. §¸p ¸n : B: abab. C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 Tiªng viÖt C©u 6: §o¹n kÞch Lßng d©n cã nh÷ng nh©n vËt nµo?“ ” A:3 nh©n vËt. B: 4 nh©n vËt. C: 5 nh©n vËt. §¸p ¸n : C: 5 nh©n vËt. C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 TiÕng anh C©u 7: … Is the date to day? A: Where. B: How. C: Why. D: What. §¸p ¸n : D: What . Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Khoa học Câu 8: Để cung cấp vi-ta-min thường xuyên cho cơ thể cần? A: Tiêm vi-ta-min. B: Uống vi-ta-min. C:Ăn các loại thức ăn có chứa nhiều vi-ta-min. Đáp án : C:Ăn các loại thức ăn có chứa nhiều vi-ta- min Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Địa lí Câu 9: Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là? A:Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa. B:Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. C:Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa. Đáp án : B:Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. . th¸ng, n¨m nµo? A: Th¸ng 8/18 45. B: Th¸ng 9/1 858 . C: Th¸ng 9/1 855 . §¸p ¸n : B: Th¸ng 9/1 858 . Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Tin học Câu 4: Có những dạng. häc sinh líp 5 TiÕng anh C©u 7: … Is the date to day? A: Where. B: How. C: Why. D: What. §¸p ¸n : D: What . Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Khoa học Câu

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ THI GIAO LƯU LỚP 5, ĐỀ THI GIAO LƯU LỚP 5, ĐỀ THI GIAO LƯU LỚP 5

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.107013940811 s. Memory usage = 17.67 MB