ĐỀ THI GIAO LƯU LỚP 5

Steve Ballmer
Steve Ballmer(11587 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 185
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 35 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 01:27

Mô tả: Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Đạo đức Câu 1: Trong những việc làm nào cần đến UBND xã(phường) để giải quyết? A: Đăng ký tạm chú cho khách ở lại qua đêm B: Tổ chức giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn C: Xác nhận hộ khẩu để đi học, đi làm, Đáp án : A: Đăng ký tạm chú cho khách ở lại qua đêm. C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 To¸n C©u 2: 23m 2 = ha… … … A: 0,23. B: 0,0023. C: 0,023. D: 0,00023. §¸p ¸n : B: 0,0023 C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 LÞch sö C©u 11: Thùc d©n Ph¸p næ sóng x©m l­îc n­íc ta vµo th¸ng, n¨m nµo? A: Th¸ng 8/1845. B: Th¸ng 9/1858. C: Th¸ng 9/1855. §¸p ¸n : B: Th¸ng 9/1858. Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Tin học Câu 4: Có những dạng thông tin nào thường gặp: A:Thông tin dạng văn bản. B: Thông tin dạng âm thanh. C:Thông tin dạng hình ảnh. D:Tất cả các phương án trên. Đáp án : D: Tất cả các phương án trên. C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 To¸n C©u 5: Khi nh©n ab víi 101 ta ®­îc kÕt qu¶ bao nhiªu?: A: ab. B: abab. C: ababab. §¸p ¸n : B: abab. C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 Tiªng viÖt C©u 6: §o¹n kÞch Lßng d©n cã nh÷ng nh©n vËt nµo?“ ” A:3 nh©n vËt. B: 4 nh©n vËt. C: 5 nh©n vËt. §¸p ¸n : C: 5 nh©n vËt. C©u hái giao l­u häc sinh líp 5 TiÕng anh C©u 7: … Is the date to day? A: Where. B: How. C: Why. D: What. §¸p ¸n : D: What . Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Khoa học Câu 8: Để cung cấp vi-ta-min thường xuyên cho cơ thể cần? A: Tiêm vi-ta-min. B: Uống vi-ta-min. C:Ăn các loại thức ăn có chứa nhiều vi-ta-min. Đáp án : C:Ăn các loại thức ăn có chứa nhiều vi-ta- min Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Địa lí Câu 9: Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là? A:Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa. B:Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. C:Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa. Đáp án : B:Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. . th¸ng, n¨m nµo? A: Th¸ng 8/18 45. B: Th¸ng 9/1 858 . C: Th¸ng 9/1 855 . §¸p ¸n : B: Th¸ng 9/1 858 . Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Tin học Câu 4: Có những dạng. häc sinh líp 5 TiÕng anh C©u 7: … Is the date to day? A: Where. B: How. C: Why. D: What. §¸p ¸n : D: What . Câu hỏi giao lưu học sinh lớp 5 Khoa học Câu

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỀ THI GIAO LƯU LỚP 5, ĐỀ THI GIAO LƯU LỚP 5, ĐỀ THI GIAO LƯU LỚP 5

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-giao-luu-lop-5

Đăng ký

Generate time = 0.17297387123108 s. Memory usage = 18.53 MB