Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên việt nam

45 497 1 Gửi tin nhắn cho David Brewster
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/45 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 01:26

TRệễỉNG TRệễỉNG TH& TH& THCS MINH THCS MINH Cầm Cầm ba chẽ quảng ninh ba chẽ quảng ninh NAấM HOẽC: 2008-2009 NAấM HOẽC: 2008-2009 Ng Ng ười thực hiện Nguyễn Văn Hà ười thực hiện Nguyễn Văn Hà Giáo viên Trường TH&THCS Minh Cầm Giáo viên Trường TH&THCS Minh Cầm Trường TH&THCS Minh Cầm kính chào quý thầy cô dự hội nghị chuyên đề Địa cấp trường Năm học: 2008 - 2009 Người thực hiện: Nguyễn Văn Hà Giáo viên Trường TH&THCS Minh Cầm Lòch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam Lòch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam có thể chia làm mấy giai đoạn lớn? có thể chia làm mấy giai đoạn lớn? Giai đoạn Tiền Cambri Giao đoạn Cổ kiến Tạo Giai đoạn Tân kiến tạo Em hãy cho biết giai đoạn Tiền Em hãy cho biết giai đoạn Tiền Cambri xảy ra cách đây bao Cambri xảy ra cách đây bao nhiêu năm ? nhiêu năm ? Cách đây 570 triệu năm Em hãy cho biết giai đoạn này đặc Em hãy cho biết giai đoạn này đặc điểm lãnh thổ Việt Nam như thế điểm lãnh thổ Việt Nam như thế nào? nào? • Đại bộ phận nước ta còn là biển Dựa trên H 25.1 em hãy Dựa trên H 25.1 em hãy cho biết vào giai đoạn Tiền cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng Cambri đã có những mảng nền nào? nền nào? KONTUM VIỆT BẮC, HOÀNG LIÊN SƠN SÔNG MÃ Quan sát bảng niên biểu đòa chất Quan sát bảng niên biểu đòa chất (rút gọn) (rút gọn) Em hãy cho biết Em hãy cho biết sinh vật và khí sinh vật và khí hậu lúc bấy giờ hậu lúc bấy giờ như thế nào? như thế nào? Sinh vaọt raỏt ớt Sinh vaọt raỏt ớt vaứ ủụn giaỷn vaứ ủụn giaỷn Khoõng khớ raỏt Khoõng khớ raỏt ớt oxi ớt oxi [...]... phận vững một bộ phận vững chắc của Châu Á – chắc của Châu Á – Thái Bình DươngThái Bình Dương Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam có thể chia làm mấy giai đoạn lớn?có thể chia làm mấy giai đoạn lớn?Giai đoạn Tiền CambriGiao đoạn Cổ kiến TạoGiai đoạn Tân kiến tạo Ở Việt Nam con người có mặt như Ở Việt Nam con người có mặt như thế nào?thế... tạo còn kéo dài cho tới ngày nay TTIIEÀEÀNNCCAAMMRRII1122334455667788 GIẢI Ô CHỮGIẢI Ô CHỮ11223344556677889 KÍ TỰ9 KÍ TỰ10 KÍ TỰ8 KÍ TỰ6 KÍ TỰ7 KÍ TỰ7 KÍ TỰ9 KÍ TỰ SINH VẬT GIAI ĐOẠN TRUNG SINH VẬT GIAI ĐOẠN TRUNG SINHSINH Hình thành các cao nguyên badan Hình thành các cao nguyên badan và các đồng bằng phù sa... biết giai đoạn này đặc Em hãy cho biết giai đoạn này đặc điểm lãnh thổ Việt Nam như thế điểm lãnh thổ Việt Nam như theỏ naứo?naứo?ãẹaùi boọ phaọn nửụực ta coứn laứ bieồn Sự kiện nổi bật trong giai đoạn Tân Sự kiện nổi bật trong giai đoạn Tân kiến tạo là gì?kiến tạo là gì?Sự xuất hiện Sự xuất hiện của Loài của Loài người trên người trên trái đất?trái ñaát? KKHHỦỦNNGGLLOONNGGTTIIỀỀNNCCAAMMRRIIĐĐÔÔNNGGBBẮẮCCHHEECCXXIINNIISSÔÔNNGGĐĐÀÀHHIIMMAALLAAYYAAL... KKHHỦỦNNGGLLOONNGGTTIIỀỀNNCCAAMMRRIIĐĐÔÔNNGGBBẮẮCCHHEECCXXIINNIISSÔÔNNGGĐĐÀÀHHIIMMAALLAAYYAAL L OOÀÀIINNGGƯƯỜỜII1122334455667788 KONTUMVIỆT BẮC, HOÀNG LIÊN SƠNSÔNG MÃ . viên Trường TH&THCS Minh Cầm Lòch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam Lòch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam có thể chia làm mấy giai đoạn lớn?. đoạn này đặc Em hãy cho biết giai đoạn này đặc điểm lãnh thổ Việt Nam như thế điểm lãnh thổ Việt Nam như thế nào? nào? • Đại bộ phận nước ta còn là biển Dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên việt nam, Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên việt nam, Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên việt nam

Bình luận về tài liệu bai-25-lich-su-phat-trien-cua-tu-nhien-viet-nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP