Bai 42 Nong do dung dich

10 431 4
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/10 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 01:26

Chọn đáp án đúng 1- Hoà tan 10 gam muối vào 40 gam nước .nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là : A- 25% B.20% C.2,5% D.2% 2- Hoà tan 30 gam muối ăn vào 90 gam nước Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là ? A.15% B.20% C.25% D.30% 3- Hoà tan 25 g đường vào nước được dung dịch đường có nồng độ 25% .Khối lượng dung dịch cần dùng là : A.90g B.95g C.110g D.100g Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp) II- Nồng độ mol của dung dịch 1- Định nghĩa ( SGK) 2- Công thức C M : Nồng độ mol n : Mol chất tan V :Thể tích dung dịch ( lít) Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ? )(4,0 40 16 moln NaOH == V n M C = Ví dụ 1: Các bước giải : - Đổi thể tích ra lít - Tính số mol chất tan - áp dụng biểu thức tính C M Đổi 200 ml = 0,2l M V n M C 2 2,0 4,0 === Thứ 3 ngày 24 tháng 4 năm 2007 Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp) II- Nồng độ mol của dung dịch 1- Định nghĩa ( SGK) 2- Công thức C M : Nồng độ mol n : Mol chất tan V :Thể tích dung dịch ( lít) Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ? Ví dụ 2: Tính khối lượng H 2 SO 4 có trong 50 ml dung dịch H 2 SO 4 2M. V n M C = Ví dụ 2: Các bước giải : - Tính số mol H 2 SO 4 có trong dd H 2 SO 4 2M - Tính - m H 2 SO 4 Số mol H 2 SO 4 có trong 50ml dung dịch H 2 SO 4 2M là: nH 2 SO 4 = C M .V = 2.0,05 = 0,1 (mol) m H 2 SO 4 = 0,1.98 =9,8 (g) Thứ 3 ngày 24 tháng 4 năm 2007 42 SOH M Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp) Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp) II- Nồng độ mol của dung dịch 1- Định nghĩa ( SGK) 2- Công thức C M : Nồng độ mol n : Mol chất tan V :Thể tích dung dịch ( lít) Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ? Ví dụ 2: Tính khối lượng H 2 SO 4 có trong 50 ml dung dịch H 2 SO 4 2M. Ví dụ 3: Trộn hai lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dich đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn. V n M C = Ví dụ 3: Các bước giải : - Tính số mol có trong dung dịch 1 - Tính số mol có trong dung dịch 2 - Tính thể tích của dung dịch sau khi trộn - Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn. Số mol đường có trong dung dịch 1 : n 1 = C M1 .V 1 = 0,5.2= 1 (mol) Số mol đường có trong dung dịch 2 : n 2 = C M2 .V 2 = 1.3= 3 (mol) Thể tích của dung dịch sau khi trộn V dd =2 + 3 = 5 (lít) Số mol có trong dung dịch sau khi trộn n = 1 + 3 = 4 (mol) * Nồng độ mol của dd sau khi trộn n 4 C 0,8M M V 5 = = = Thứ 3 ngày 24 tháng 4 năm 2007 Chọn đáp án đúng 1 Hoà tan 8 g NaOH vào nước để được 50 ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là : A.1,6M B. 4M C. 0,4M D. 6,26M 2- Trong 200ml dd có chứa 28 g KOH nồng độ mol/ l dung dịch là : A. 2M B. 1,5M C. 1,75M D. 2,5 M 3- Một lít dung dịch NaCl 0,5M có số mol là : A. 0,5 mol B. 0,1 mol C. 0,7 mol D. 0,9 mol 4- Để pha chế 50 g dung dịch MgCl 2 4% cần số gam chất tan là : A. 1 gam B. 1,5 gam C. 2 gam D. 3 gam Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp) Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp) I- Nồng độ phần trăm của dung dịch II- Nồng độ mol của dung dịch 1- Định nghĩa ( SGK) 2- Công thức C M : Nồng độ mol n : Mol chất tan V :Thể tích dung dịch ( lít) Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ? Ví dụ 2: Tính khối lượng H 2 SO 4 có trong 50 ml dung dịch H 2 SO 4 2M. Ví dụ 3: Trộn 2 lít dung dịch đường 0,5M với 3 lít dung dich đường 1M. Tính nồng độ mol của dung dịch sau khi trộn. V n M C = Thứ 3 ngày 24 tháng 4 năm 2007 %100.% dd ct m m C = B i t p Ho tan 6,5 g Kẽm cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M a, Viết phương trình phản ứng b, Tính thể tích dung dịch HCl c, Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng Xác định dạng của bài tập ? Các bước của bài tập tính theo phương trình ? Bµi tËp vÒ nhµ Bµi tËp 2, 3, 4, 6 ( a, c) SGK/146 Xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù cã mÆt cña c¸c th©y c« [...]... Chọn đáp án đúng 1- Hoà tan 10 gam muối vào 40 gam nước .nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là : A- 25% B.20% C.2,5% D.2%2- Hoà tan 30 gam muối ăn vào 90 gam nước Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là ? A.15% B.20% C.25% D.30%3- Hoà tan 25 g đường vào nước được dung dịch đường có nồng độ 25% .Khối lượng dung dịch cần dùng là : A.90g B.95g C.110g D.100g . được dung dịch đường có nồng độ 25% .Khối lượng dung dịch cần dùng là : A.90g B.95g C.110g D.100g Tiết 63 Nồng độ dung dịch (tiếp) II- Nồng độ mol của dung. tích dung dịch ( lít) Ví dụ1: Trong 200ml dung dịch hoà tan 16g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch ? Ví dụ 2: Tính khối lượng H 2 SO 4 có trong 50 ml dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 42 Nong do dung dich, Bai 42 Nong do dung dich, Bai 42 Nong do dung dich

Bình luận về tài liệu bai-42-nong-do-dung-dich

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP