giao an lich su 10 bai 37 mac va ang ghen su ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc

4 103 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 13:08

 Sinh ra trong một gia đình Sinh ra trong một gia đình luật gốc do thái có tư luật gốc do thái có tư tưởng tự do tiến bộ. Năm tưởng tự do tiến bộ. Năm 23 tuổi ông đỗ tiến sĩ với 23 tuổi ông đỗ tiến sĩ với luận án xuất sắc về đề tài luận án xuất sắc về đề tài chiết học cổ đại hi lạp. Sau chiết học cổ đại hi lạp. Sau đó ông tham gia hoạt động đó ông tham gia hoạt động cách mạng .trong những bài cách mạng .trong những bài viết của mình, ông nhận viết của mình, ông nhận định: Giai cấp vô sản được định: Giai cấp vô sản được giác ngộ lí luận cách mạng giác ngộ lí luận cách mạng là giai cấp sẽ đảm đương sứ là giai cấp sẽ đảm đương sứ mệnh lịch sử giải phóng mệnh lịch sử giải phóng loài người khỏi áp bức bóc loài người khỏi áp bức bóc lột. lột. C¸c - m¸c (1818 – 1883)  Ph. Ăng-ghen sinh ngày 28 Ph. Ăng-ghen sinh ngày 28 tháng 11 năm 1820 tại tháng 11 năm 1820 tại Barmen, tỉnh Ranh, Vương Barmen, tỉnh Ranh, Vương quốc Phổ trong một gia quốc Phổ trong một gia đình chủ xưởng dệt. Từ nhỏ đình chủ xưởng dệt. Từ nhỏ Ph. Ăng- ghen đã bộc lộ Ph. Ăng- ghen đã bộc lộ tính cách độc lập . Ông tính cách độc lập . Ông tham gia hoạt động cách tham gia hoạt động cách mạng gặp Mác tại Pa ri. mạng gặp Mác tại Pa ri. Ph - ¨ng – ghen(1820 – 1895) Caùc Maùc vaø Gienny Caùc Maùc vaø Ang ghen 2. Tổ chức đồng minh những người 2. Tổ chức đồng minh những người cộng sản tuyên ngôn của đảng cộng sản tuyên ngôn của đảng cộng sản cộng sản  C.mác ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những C.mác ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa người chính nghĩa  Tháng 6-1847, tại đại hội Đồng minh những người chính Tháng 6-1847, tại đại hội Đồng minh những người chính nghĩa họp ở Luân đôn, theo đề nghị của ăng-ghen tổ chức nghĩa họp ở Luân đôn, theo đề nghị của ăng-ghen tổ chức được đổi tên thành “Đồng minh những người cộng sản” với được đổi tên thành “Đồng minh những người cộng sản” với mục đích” .lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô mục đích” .lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu hội tư sản cũ”. sản, thủ tiêu hội tư sản cũ”. Đại hội lần thư hai của đông minh đã được thông qua. Đại hội lần thư hai của đông minh đã được thông qua. Tháng 2-1848, cương lĩnh của đồng minh được công nhận dưới Tháng 2-1848, cương lĩnh của đồng minh được công nhận dưới hình thức bản tuyên ngôn- hình thức bản tuyên ngôn- tuyên ngôn của đảng cộng sản tuyên ngôn của đảng cộng sản Nội dung chủ yếu của tuyên ngôn Nội dung chủ yếu của tuyên ngôn  Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là tác phẩm kinh điển chủ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa hội khoa học. Những nguyên lý C yếu của chủ nghĩa hội khoa học. Những nguyên lý C .Mác Ph.Ăng ghen trình bày trong tác phẩm là nền .Mác Ph.Ăng ghen trình bày trong tác phẩm là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào tảng tư tưởng kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào cộng sản công nhân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀI 37: MARX ENGELS SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thấy công lao to lớn nhà sáng lập CNXH khoa học nghiệp cách mạng giai cấp công nhân - Sự đời tổ chức “Đồng minh người cộng sản”, luận điểm quan trọng “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” ý nghĩa văn kiện - Các khái niệm: cương lĩnh, Tuyên ngơn, cộng sản, vơ sản… Tư tưởng, tình cảm: Giáo dục cho học sinh lòng tin vào chủ nghĩa Mác, lòng biết ơn ngưới sáng lập CNXH khoa học Kỹ năng: Phân biệt khác khái niệm: phong trào công nhân, phong trào cộng sản, CNXH không tưởng, CNXH khoa học II ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC: Giáo viên: - Giáo trình lịch sử giới Cận đại, ĐHSP, 2003 - Chân dung, tiểu sử Marx Engels - Tư liệu viết tình bạn vĩ đại cảm động Marx Engels Học sinh: - Đọc trước SGK, ý thử trả lời câu hỏi SGK, sưu tập tư liệu liên quan đến giảng III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định lớp kiểm tra cũ: - Giai cấp vô sản công nghiệp đời nào? - Qua khởi nghĩa công nhân Anh, Pháp, Đức vào nửa đầu kỷ XIX, chứng minh giai cấp công nhân trở thành lực lượng trị độc lập - Trình bày mặt tích cực hạn chế CNXH khơng tưởng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giảng mới: a Mở bài: Phong trào công nhân châu Âu năm 30 – 40 kỷ XIX đánh dấu thời kỳ đấu tranh mang tính độc lập cơng nhân cuối thất bại chưa có đường lối đấu tranh khoa học xác, chưa có tổ chức lãnh đạo đắn sáng suốt CNXH không tưởng không khắc phục hạn chế Trong bối cảnh đó, CNXH khoa học Marx Engels sáng lập, đời, đặt sở lý luận cho việc giải yêu cầu giai cấp công nhân b Các bước thực học: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ NỘI DUNG BÀI Cho học sinh trình bày phần chuẩn bị Buổi đầu hoạt động cách mạng K nhà tiểu sử hai nhà Marx & F Engels CNXH khoa học Marx Engels, đặt vấn đề: - K Marx: Em có suy nghĩ, nhận xét tiểu sử đời Marx Engels? + Sinh ngày 5/5/1818 gia đình luật người Do Thái có tư tưởng tiến - Tình bạn hai ông xây dựng Năm 23 tuổi, ông đậu tiến sĩ với luận án sở nào? xuất sắc - GV kể thêm cho học sinh nghe tình bạn vĩ đại Marx Engels, + Từ 1843 sang Pháp, Bỉ Anh, tiếp xúc qua giáo dục học sinh có nhận thức đắn tình bạn, tình đồng với nhà cách mạng phong trào cơng chí, tình u – động lực quan nhân, tham gia xuất tạp chí Biên niên Pháp – Đức trọng giúp em vượt qua trở ngại để đạt mơ ước tương lai - F Engels: Sinh ngày 28 / 11/ 1820 Để xây dựng chủ nghĩa hội khoa gia đình chủ xưởng Năm 1842 sang học, Marx Engels làm gì? Anh viết tác phẩm “Tình cảnh giai cấp (miệt mài nghiên cứu lý luận + tích cơng nhân Anh” cực hoạt động cách mạng, đồng thời quan tâm đến việc xây dựng - Cơ sở tình bạn Marx Engels: đảng độc lập cho giai cấp công nhân) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Phân tích khác chất Đồng minh người nghĩa (ủng hộ khuynh hướng hoạt động có tính chất âm mưu) với Đồng minh người cộng sản (lật đổ giai cấp tư sản, thủ tiêu hội tư sản, xác lập thống trị giai cấp vô sản) + Cùng sinh Đức, có học vấn un bác, thơng cảm với nỗi khổ giai cấp vô sản, muốn giải phóng họ khỏi áp bóc lột + Năm 1844, hai ơng gặp Paris, tình bạn lớn nảy sinh - Phân tích làm rõ + CNTB đời bước tiến lớn lao lịch sử loài người, lòng chứa đựng nhièu mâu thuẫn khơng thể điều hòa → đầu tranh tư sản vô sản tất yếu phải xảy + Những người cộng sản phận tiên tiến, giác ngộ giai cấp vô sản Muốn thực thành công cách mạng vô sản, giai cấp cơng nhân phải có đảng + Tun ngơn trình bày cách có hệ thống nguyên lý CNCS, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong chế độ tư thắng lợi chế độ cộng sản mục tiêu cuối người cộng sản thực CNCS toàn giới cách mạng đó, “giai cấp vơ sản chẳng ngồi xiềng xích trói buộc họ” Hiện nay, Tun ngơn có ý nghĩa nào? + Cả nhận định: trang bị lý luận cách mạng đắn giai cấp vơ sản giai cấp giải phóng lồi người khỏi áp bóc lột + Từ 1844 – 1847, hai ơng bước xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác Tổ chức Đồng minh người cộng sản Tuyên ngôn Đảng Cộng sản - Tháng 6/1847, tổ chức Đồng minh người cộng sản nhằm mục tiêu “… lật đổ giai cấp tư sản, xác định thống trị vô sản, thủ tiêu hội tư sản cũ” - Tháng 2.1948 Marx Engels soạn thảo cương lĩnh cho tổ chức Đồng minh (còn gọi Tuyên ngôn Đảng Cộng sản) - Tuyên ngôn gồm có Lời mở đầu chương với nội dung chủ yếu là: CNTB bị diệt vong, CNCS thắng lợi người đảm nhận vai trò giai cấp vô sản (tiếp tục soi sáng đường đấu tranh chống áp giai cấp công nhân vơ sản tồn giới, đòi - Tun ngơn kết thúc hiệu: “Vơ quyền tự bình đẳng cho dân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tộc “tư tưởng Tuyên ngôn làm sống làm hoạt động ngày tồn giai cấp vơ sản có tổ chức chiến đấu giới văn minh”) sản tất nước đoàn kết lại” - Ý nghĩa: văn kiện có tính chất khoa học trang bị lý luận cách mạng cho giai cấp cơng nhân * Kết luận: Marx & Engels có công lao to lớn phong trào cộng sản công nhân quốc tế CNXH khoa học hai ông sáng lập đỉnh cao tư lý luận nhân loại lúc di sản vô giá mãi sau Củng cố bài: - Vai trò Marx Engels việc thành lập Đồng minh người cộng sản? - Nội dung ý nghịa lịch sử Tuyên ngơn Đảng Cộng ...M M Á Á C C – – Ă Ă N N G G G G H H E E N N S S Ự Ự R R A A Đ Đ Ờ Ờ I I C C Ủ Ủ A A C C H H Ủ Ủ N N G G H H Ĩ Ĩ A A X X Ã Ã H H Ộ Ộ I I K K H H O O A A H H Ọ Ọ C C I I . . M M Ụ Ụ C C T T I I Ê Ê U U B B À À I I H H Ọ Ọ C C Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được: 1. Kiến thức - Nắm vững công lao của Mác Angghen những nhà sáng lập ra chủ nghĩa hội khoa học đối với sự nghiệp Cách mạng của giai cấp công nhân. - Nắm được ra đời của tổ chức Đồng Minh những người Cộng sản, những luận điểm quan trọng của Tuyên ngôn độc lập của Đảng cộng sản ý nghĩa của văn kiện này. 2. Tư tưởng, tình cảm Giáo dục cho HS lòng tin vào chủ nghĩa Mác, tin vào sự nghiệp cách mạng hội chủ nghĩa mà chúng ta đang đi, lòng biết ơn đối với những người sáng lập chủ nghĩa hội khoa học. 3. Kỹ năng - Kỹ năng phân tích nhận định đánh giá vai trò của Mác Angghen về những đóng góp của chủ nghĩa hội khoa học. - Khoa học đối với lý luận đấu tranh của giai cấp công nhân. - Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm phong trào công nhân, phong trào cộng sản, chủ nghĩa hội không tưởng chủ nghĩa hội khoa học. I I I I T T H H I I Ế Ế T T B B ị ị , , T T À À I I L L I I Ệ Ệ U U D D Ạ Ạ Y Y - - H H Ọ Ọ C C - Tranh ảnh về C.Mác Ăngghen. - Sưu tầm những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động tình bạn giữa C.Mác Ăngghen. I I I I I I T T I I Ế Ế N N T T R R Ì Ì N N H H T T Ổ Ổ C C H H Ứ Ứ C C D D Ạ Ạ Y Y - - H H Ọ Ọ C C 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi l: Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức ,chứng tỏ giai cấp công nhân đã trở thành một giai cấp chính trị độc lập? Câu hỏi 2: hãy cho biết những mặt tích cực hạn chế của chủ nghĩa hội không tưởng? 2. Tổ chức các hoạt động trên lớp Các hoạt động của thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cá nhân - Trước hết, GV tổ chức cho HS đọc SGK đoạn nói về tiểu sử, cuộc đời sự nghiệp của C.Mác Angghen. Kết hợp với giới thiệu về chân chung C.Mác Angghen. - GV nêu câu hỏi: Đưa ra tiểu sử của C.Mác Ăngghen, cho biết hai ông có điểm gì chung? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi. - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: + Cả C.Mác Ăngghen đều ở Đức, là nơi công nghiệp tư bản giai cấp tư sản phản động nhất, chúng thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động, bản chất xấu xa, phản động của chúng được phơi bày rõ nét nhất. + C.Mác Ăngghen đêu có học vấn uyên  Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác Ăngghen. - Cơ sở tình bạn Mác Ăngghen: + Cùng quê ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản phản động nhất. + Đều có học vấn uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động, cùng chung chí hướng là giải phóng Các hoạt động của thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững bác thấu hiểu, đồng cảm với đời sống những người lao động khổ cực. Mác là tiến sĩ luật học, Ăngghen không có bằng như Mác nhưng học thức vẫn uyên bác. - GV yêu cầu HS tìm hiểu tình bạn giữa C.Mác Ăngghen. - HS tìm hiểu trả lời câu hỏi: - GV nhận xét, trình bày rõ: Ăngghen là con một chủ xưởng có kinh tế khá giả, thường xuyên giúp đỡ Mác về kinh tế, để Mác có điều kiện nghiên cứu khoa học. Khi Mác mất, Ăngghen viết tiếp những tác phẩm của Mác, người đời sau đọc không biết đâu là đoạn Mác viết, đâu là đoạn Ăngghen viết. Giữa họ đã cò một sự đồng cảm về tâm hồn, ý chí của sự hiểu biết. Tiếp đó, GV trình bày phân tích những hoạt động của C.Mác Ăngghen. nhân dân lao động thoát khỏi áp bức bóc lột. - Hoạt động của C.Mác: + C.Mác sinh ngày 05/05/1818 tại thành phố Tơriơ ở Đức, năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh. + Năm 1843 sang Pari rồi Brúcxen xuất bản tạp chí biên niên Pháp – Các hoạt động của thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững - Mác sinh ngày 05/05/1818 tại Tơriơ ở Đức, năm 1842 là công tác Sử 10-bài 37: MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAXÃHỘI KHOA HỌC Các Mác Gien-ny.(tức vợ của Mác) C.mác (1818-1883) 1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác Ăng-ghen. - Cơ sở tình bạn Mác Ăng-ghen: + C.Mác Ăng-ghen đều ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản giai cấp tư sản phản động nhất, chúng thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động. + C.Mác Ăng-ghen đều có học vấn uyên bác thấu hiểu, đồng cảm với đời sống những người lao động khổ cực. Mác là tiến sĩ luật học, Ăng-ghen không có bằng như Mác nhưng học thức vẫn uyên bác. - Hoạt động của Mác: + Mác sinh ngày 5 - 5 1818 tại Tơ-ri-ơ ở Đức, năm 1842 làm tổng biên tập báo Sông Ranh. + Năm 1843 sang Pa-ri rồi Bỉ xuất bản tạp chí biên niên Pháp - Đức. Mác nhận thấy vai trò sứ mệnh của giai cấp vô sản giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột. - Hoạt động của Ăng ghen: +Sinh ngày 28 - 11 - 1820 ở thành phố Bác-men (Đức) . +Năm 1842 ông sang Anh làm thư ký hãng buôn viết cuốn Tình cảnh giai cấp công nhân Anh, phê phán bóc lột của giai cấp tư sản, thấy được vai trò của giai cấp công nhân. + Năm 1844 - 1847 C.Mác Ăng ghen cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế - chính trị học chủ nghĩa hội khoa học đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác. Ph. Angghen ( Friedrich Engels, 1820 – 1895 ) 2. Tổ chức đồng minh những người cộng sản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. a. Tổ chức đồng minh những người cộng sản: + C.Mác Ăng-ghen liên hệ với một tổ chức bí mật là đồng minh những người chính nghĩa. Đây là tổ chức của những người Đức lánh nạn chủ yếu là thợ may, về sau có thêm thợ thủ công phát triển từ Pháp, sang Anh, Đức + Tháng 6 - 1847 tại đại hội “Đồng minh những người chính nghĩa”, theo đề nghị của Ăng- ghen , đổi tên thành tổ chức “Đồng minh những người cộng sản”. Đồng minh những người chính nghĩa là một tổ chức bí mật của cộng sản Tây Âu, ủng hộ khuynh hướng hoạt động có tính chất âm mưu, còn Đồng minh những người cộng sản đề ra mục đích đấu tranh rõ ràng là lật đổ giai cấp tư sản. - Ngoài việc nghiên cứu lý luận C.Mác Ăng-ghen đặc biệt quan tâm xây dựng một chính đảng độc lập cho giai cấp vô sản. - Mục đích: Lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của giai cấp vô sản, thủ tiêu hội tư sản cũ. b.Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. * Hoàn cảnh: -Đại hội lần thứ hai của Đồng minh những người cộng sản họp ở Luân Đôn (11- 12 -1874) với sự tham gia của C.Mác Ăng-ghen đã thông qua điều lệ - Tháng 2 - 1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C.Mác Ang-ghen soạn thảo. *Nội dung: + Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lãnh đạo cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, xây dựng chế độ cộng sản chủ nghĩa. + Cần thành lập chính Đảng thiết lập chuyên chính vô sản, đoàn kết các lực lượng công nhân thế giới. + Dùng bạo lực để lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, kêu gọi quần chúng đứng lên làm cách mạng. "Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại". *Nhận xét: + Khẳng định sứ mệnh lịch sử vai trò của giai cấp vô sản là lãnh đạo cách mạng. Muốn cách mạng thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình. + Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa cộng sản, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ tư bản thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. * Ý nghĩa: + Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa hội khoa học, đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa hội với phong trào công nhân. + Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường. *Công lao to lớn của C.Mác MÁC - ĂNG GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA HỘI KHOA HỌC I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức. - Nắm vững công lao của Mác - Ăng ghen những nhà sáng lập ra chủ nghĩa hội khoa học đối với sự nghiệp Cách mạng của giai cấp công nhân. -Hiểu được sự ra đời của tổ chức Đồng minh những người Cộng sản, những luận điểm quan trọng của Tuyên ngôn độc lập của Đảng cộng sản ý nghĩa của văn kiện này. 2. Tư tưởng, tình cảm. Giáo dục cho HS lòng tin vào chủ nghĩa Mác tin vào sự nghiệp Cách mạng hội chủ nghĩa mà chúng ta đang đi, lòng biết ơn đối với những người sáng lập chủ nghĩa hội khoa học. 3. Kỹ năng. - Kỹ năng phân tích nhận định đánh giá vai trò của Mác vầ Ăng ghen, về những đóng góp của chủ nghĩa hội khoa học. khoa học đối với lý luận đấu tranh của giai cấp công nhân. - Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niện phong trào công nhân, phong trào cộng sản, chủ nghĩa hội không tưởng chủ nghĩa hội khoa học II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU DẠY HỌC. - Tranh ảnh về C. Mác ăng - ghen. - Sưu tầm những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động tình bạn giữa C.Mác ăng ghen. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC. 1. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 1: Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức chứng tỏ giai cấp công nhân đã trở thành một giai cấp chính trị độc lập. Câu hỏi 2: Hãy cho biết những mặt tích cực hạn chế của chủ nghĩa hội không tưởng. 2. Dẫn dắt vào bài mới. Hồ Chí Minh nói "Ngày nay học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng học thuyết về khoa học cách mạng nhất là học thuyết C. Mác ăng ghen để thấy được sự ra đời tính khoa học đứng đầu của học thuyết C. Mác ăng ghen " chúng ta tìm hiểu bài học hôm nay. 3. Tổ chức các hoạt động dạy trên lớp. Hoạt động của thầy trò Kiến thức cơ bản HS cần nắm vững Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân - Trước hết, giáo viên tổ chức cho học sinh đọc SGK đoạn nói về tiểu sử, cuộc đời sự nghiệp của C. Mác ăng 1. Buổi đầu hoạt động của C. Mác Ăng ghen ghen. Kết hợp với giới thiệu chân dung C. Mác ăng ghen. - GV nêu câu hỏi: Đưa ra tiểu sử của C. Mác ăng ghen cho biết hai ông có điểm gì chung? - HS dựa vào sách giáo khoa tự trả lời câu hỏi: - GV nhận xét, bổ sung chốt ý: + Cả C. Mác ăng ghen đều ở Đức, là nơi chủ nghĩa tư sản giai cấp tư sản phản động nhất, chúng thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại, phản động, bản chắt sấu xa, phản động của chúng được phơi bày rõ nét nhất, + C. Mác Ăng ghen đều có học thức uyên bác thấu hiểu, đồng cảm với đời sống những người lao động khổ cực. Mác là tiến sĩ luận học Ăng ghen không có bằng như Mác nhưng học thức vẫn uyên bác. - Giáo viên yêu cầu học sinh tìm hiểu tình bạn giữa C. Mác ăng ghen. - Học sinh tìm hiểu trả lời câu hỏi: - Cơ sở tình bạn Mác Ăngghen: + Cùng quê ở Đức, nơi chủ nghĩa tư bản phản động nhất. + Đều có học thuyết uyên bác, thấu hiểu đồng cảm với người lao động, cùng chung chí hướng là giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi áp bức bóc lột. - Giáo viên nhận xét, trình bày rõ: ăng ghen là con một chủ xưởng có kinh tế khá giả, thường xuyên giúp đỡ Mác về kinh tế, để Mác có điều kiện nghiên cứu khoa học. Khi Mác mất Ăng ghen viết tiếp những tác phẩm của Mác, người đời sau đọc không biết đâu là đoạn Mác viết đâu là đoạn mà Ăng ghen viết. Giữa họ đã có một sự đồng cảm về tâm hồn, ý chí của sự hiểu biết. Tếp đó, giáo viên trình bày phân tích những hoạt động của C. Mác ăng - ghen. - Mác sinh ngày 5- 5- 1818 tại Tơ Vi ở Đức năm 1842 là cộng tác viên của tổng biên tập báo sông ranh, 1843 [...]... SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAHỘI KHOA HỌC 1 Buổi đầu hoạt động cách mạng của C Mác Ph.Ăng ghen * 1844 -1847 C Mác Ăng- ghen đã cho ra đời những tác phẩm về triết học, kinh tế - chính trị học chủ nghĩa hội khoa học, đặt cơ sở hình thành chủ nghĩa Mác C .Mác Ăngghen MÂC ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAHỘI KHOA HỌC Lênin học trò xuất sắc nhất của Mác MÂC ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ... ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAHỘI KHOA HỌC 1 Buổi đầu hoạt động cách mạng của C Mác Ph.Ăng ghen C .Mác Ăngghen Qua tìm hiểu tiểu sử của C Mác Ăng ghen em hãy cho biết hai ông có điểm gì chung? MÂC ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAHỘI KHOA HỌC 2 Tổ chức đồng minh những người cộng sản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản -Khi hoạt động ở Anh, C Mác ăng-ghen đã tham gia tổ chức bí mật của công nhân... bản về sự phát triển của hội cách mạng hội chủ nghĩa Hãy cho biết nội dung tuyên ngôn Đảng cộng sản? MÂC ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAHỘI KHOA HỌC 2 Tổ chức đồng minh những người cộng sản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản + Bố cục: Tuyên ngôn của Đảng cộng sản gồm có lời mở đầu 4 chương + Nội dung cơ bản: khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là lật đổ sự thống trị của giai... của chủ nghĩa hội khoa học, đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa hội khoa học với phong trào công nhân - Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường để thực hiện mục tiêu cuối cùng của những người cộng sản là xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới MÂC ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAHỘI KHOA HỌC 1 Buổi đầu hoạt động cách mạng của C Mác Ph.Ăng ghen 2 Tổ chức đồng... xhội cộng sản Muốn thực hiện được mục tiêu đó, giai cấp công nhân phảI thành lập chính đảng của mình, thiết lập nền chuyên chính vô sản, đoàn kết các lực lượng công nhân trên toàn thế giới MÂC ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAHỘI KHOA HỌC 2 Tổ chức đồng minh những người cộng sản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản => Ý nghĩa: - Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa hội khoa. .. người chính nghĩa -Tháng 6- 1847 hai ông cải tổ “Đồng minh những người chính nghĩa đổi tên thành “Đồng minh những người cộng sản” Đây là chính đảng độc lập đầu tiên của giai cấp vô sản quốc tế MÂC ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAHỘI KHOA HỌC 2 Tổ chức đồng minh những người cộng sản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản - Tháng 2 - 1848 C .Mác ăng-ghen công bố cương lĩnh “Tuyên ngôn của Đảng cộng... MÂC ĂNG-GHEN SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨAHỘI KHOA HỌC 1 Buổi đầu hoạt động cách mạng của C Mác Ph.Ăng ghen 2 Tổ chức đồng minh những người cộng sản Tuyên ngôn của Đảng cộng sản Nêu sự tiến bộ hơn hẳn chủ nghĩa hội khoa học so với chủ nghĩa hội không tưởng? ... – 40 kỷ XIX đánh dấu thời kỳ đấu tranh mang tính độc lập cơng nhân cuối thất bại chưa có đường lối đấu tranh khoa học xác, chưa có tổ chức lãnh đạo đắn sáng su t CNXH không tưởng không khắc phục... hội khoa gia đình chủ xưởng Năm 1842 sang học, Marx Engels làm gì? Anh viết tác phẩm “Tình cảnh giai cấp (miệt mài nghiên cứu lý luận + tích cơng nhân Anh” cực hoạt động cách mạng, đồng thời quan... Củng cố bài: - Vai trò Marx Engels việc thành lập Đồng minh người cộng sản? - Nội dung ý nghịa lịch sử Tun ngơn Đảng Cộng sản? Ơn tập chu n bị bài: - Học hai câu hỏi sách giáo khoa, trang 178 - Đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lich su 10 bai 37 mac va ang ghen su ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc, giao an lich su 10 bai 37 mac va ang ghen su ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc, giao an lich su 10 bai 37 mac va ang ghen su ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn