Hành động xã hội xã hội học

9 128 2
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 00:38

... loại hình thành hành vi yếu tố chưa đủ để giải thích đa dạng hành động xã hội Q trình xã hội hóa cấu xã hội: + Q trình xã hội hóa: Các nhà xã hội học thường có xu hướng nhấn mạnh tác động yếu... cách ly xã hội trẻ em, Kingsley Davis q trình xã hội hóa sớm trẻ thơ có hệ lâu dài phát triển nhân cách người Peter Berger Thomas Luckmanm bổ sung quan điểm trình xã hội học đời người quy định hành... hành động khác với số đơng nhóm họ có xu hướng thay đổi hành động quan điểm theo số đơng để có cảm giác yên tâm hành động họ đúng, chuẩn Các kết nghiên cứu áp lực nhóm đến chủ thể mạnh nhất,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành động xã hội xã hội học, Hành động xã hội xã hội học, Hành động xã hội xã hội học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn