100 cụm từ hay gặp nhất trong Part 1 Megabook

5 60 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2017, 22:24

... watering a plant water /ˈwɔːtə/ tưới waving flags from a window wave /weɪv/ flag /flag/ cờ bay gió từ cửa sổ wearing a helmet wear /wɛː/ /ˈhɛlmɪt/ weighing one’s luggage weigh /weɪ/ luggage cân hành
- Xem thêm -

Xem thêm: 100 cụm từ hay gặp nhất trong Part 1 Megabook, 100 cụm từ hay gặp nhất trong Part 1 Megabook, 100 cụm từ hay gặp nhất trong Part 1 Megabook

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn