Đề kiểm tra chương III - Hình học 9

5 4,636 149
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/5 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:26

Họ và tên: kiểm tra 1 tiết Lớp:. 9 . Môn Toán lớp 9 (Hình học chơng III) Thời gian: 45 phút. Đề I I. Trắc nghiệm khách quan: (5 đ) Khoanh tròn những chữ cái đứng trớc các phơng án đúng: Câu1 Tứ giác MNPQ nội tiếp đợc trong một đờng trò nếu có một trong các điều kiện sau: A. MNP + NPQ = 180 0 B. MQP + QPN = 180 0 C. NMQ + NPQ = 180 0 D. MNP + MQP = 90 0 Câu2. Cho đờng tròn (O; R) biết sđ AmB = 120 0 . Diện tích hình quạt tròn OAMB bằng: A. 2 2 3 R B. 2 6 R C. 2 4 R D. 2 3 R Câu3. Cho hình vẽ. Biết AC là đờng kính của đờng tròn (O), ADB = 50 0 Số đo góc x bằng A. 50 0 B. 45 0 C. 40 0 D. 30 0 Câu4. Cho đờng tròn (O) đờng kính AB. Vẽ hai dây AB và BD song song với nhau, thì A. AC = BD B. AD = BC C. ACBD là hình chữ nhật D. Tất cả đều đúng Câu 5: Đờng tròn (O;r) nội tiếp trong hình vuông ABCD; đờng tròn (O;R) ngoại tiếp hình vuông ấy. Khi đó tỉ số R r bằng: A. 2 B. 1 2 C. 2 D. Một kết quả khác II. Phần tự luận: (5 đ) Cho nữa đờng tròn đờng kính AB = 6cm. Từ hai điểm A và B kẻ hai tiếp tuyến A x và By, lấy một điểm M thuộc nữa đờng tròn sao cho góc AOM = 60 0 . Kẻ tiếp tuyến tại M cắt A x và By lần lợt tại C và D. a. Chứng minh tứ giác AOMC nội tiếp đợc trong một đờng tròn. b. Chứng minh: CD = AC + BD c. Tính: AC.BD d. Tính độ dài cung MB và diện tích hình quạt AOM Họ và tên: kiểm tra 1 tiết Lớp:. 9 . Môn Toán lớp 9 (Hình học chơngIII) Thời gian: 45 phút. Đề II I. Trắc nghiệm khách quan: (5 đ) Khoanh tròn những chữ cái đứng trớc các phơng án đúng: Câu1 Tứ giác ABCD nội tiếp đợc trong một đờng trò nếu: A. DAB + DCB = 90 0 B. ABC + CDA = 180 0 C. ABC + BCA = 180 0 D. CDA + BCA = 180 0 Câu2. Biết độ dài cung AB của đờng tròn (O;R) là 2 5 6 R số đo góc AOB bằng: A. 60 0 B. 90 0 C. 120 0 D. 150 0 Câu3. Cho hình vẽ. Biết AC là đờng kính của đờng tròn (O), ADB = 55 0 Số đo góc x bằng A. 50 0 B. 45 0 C. 40 0 D. 35 0 Câu4. Cho đờng tròn (O) đờng kính AB. Vẽ hai dây AB và BD song song với nhau, thì A. AC = BD B. AD = BC C. ACBD là hình chữ nhật D. Tất cả đều đúng Câu 5: Đờng tròn (O;r) nội tiếp trong hình vuông ABCD; đờng tròn (O;R) ngoại tiếp hình vuông ấy. Khi đó tỉ số r R bằng: A. 2 2 B. 2 C. 1 2 D. Một kết quả khác II. Phần tự luận: (5 đ) Cho nữa đờng tròn đờng kính CD = 8cm. Từ hai điểm C và D kẻ hai tiếp tuyến C x và Dy, lấy một điểm N thuộc nữa đờng tròn sao cho góc CON = 60 0 . Kẻ tiếp tuyến tại N cắt C x và Dy lần lợt tại A và B. a. Chứng minh tứ giác CONA nội tiếp đợc trong một đờng tròn . b. Chứng minh: AB = AC + BD c. Tính: AC.BD d. Tính độ dài cung CN và diện tích hình quạt NOB Họ và tên: kiểm tra 1 tiết Lớp:. 9 . Môn Toán lớp 9 (Hình học chơng III) Thời gian: 45 phút. Đề III I. Trắc nghiệm khách quan: (5 đ) Khoanh tròn những chữ cái đứng trớc các phơng án đúng: Câu1 Tứ giác MNPQ nội tiếp đợc trong một đờng trò nếu có một trong các điều kiện sau: A. NMQ + NPQ = 180 0 B. MNP + MQP = 90 0 C. MNP + NPQ = 180 0 D. MQP + QPN = 180 0 Câu2. Cho đờng tròn (O; R) biết sđ AmB = 120 0 . Diện tích hình quạt tròn OAMB bằng: A. 2 6 R B. 2 4 R C. 2 2 3 R D. 2 3 R Câu3. Cho hình vẽ. Biết AC là đờng kính của đờng tròn (O), ADB = 50 0 Số đo góc x bằng A. 40 0 B. 30 0 C. 50 0 D. 45 0 Câu4. Cho đờng tròn (O) đờng kính AB. Vẽ hai dây AB và BD song song với nhau, thì A. ACBD là hình chữ nhật B. AD = BC C. AC = BD D. Tất cả đều đúng Câu 5: Đờng tròn (O;r) nội tiếp trong hình vuông ABCD; đờng tròn (O;R) ngoại tiếp hình vuông ấy. Khi đó tỉ số R r bằng: A. 1 2 B. 2 C. 2 D. Một kết quả khác II. Phần tự luận: (5 đ) Cho nữa đờng tròn đờng kính AB = 6cm. Từ hai điểm A và B kẻ hai tiếp tuyến A x và By, lấy một điểm M thuộc nữa đờng tròn sao cho góc AOM = 60 0 . Kẻ tiếp tuyến tại M cắt A x và By lần lợt tại C và D. 1. Chứng minh tứ giác AOMC nội tiếp đợc trong một đờng tròn 2. Chứng minh: CD = AC + BD 3. Tính: AC.BD 4. Tính độ dài cung MB và diện tích hình quạt AOM Họ và tên: kiểm tra 1 tiết Lớp:. 9 . Môn Toán lớp 9 (Hình học chơngIII) Thời gian: 45 phút. Đề IV I. Trắc nghiệm khách quan: (5 đ) Khoanh tròn những chữ cái đứng trớc các phơng án đúng: Câu1 Tứ giác ABCD nội tiếp đợc trong một đờng trò nếu: A. ABC + CDA = 180 0 B. ABC + BCA = 180 0 C. DAB + DCB = 90 0 D. CDA + BCA = 180 0 Câu2. Biết độ dài cung AB của đờng tròn (O;R) là 2 5 6 R số đo góc AOB bằng: A. 60 0 B. 90 0 C. 120 0 D. 150 0 Câu3. Cho hình vẽ. Biết AC là đờng kính của đờng tròn (O), ADB = 55 0 Số đo góc x bằng A. 40 0 B. 35 0 C. 50 0 D. 45 0 Câu4. Cho đờng tròn (O) đờng kính AB. Vẽ hai dây AB và BD song song với nhau, thì A. AC = BD B. AD = BC C. ACBD là hình chữ nhật D. Tất cả đều đúng Câu 5: Đờng tròn (O;r) nội tiếp trong hình vuông ABCD; đờng tròn (O;R) ngoại tiếp hình vuông ấy. Khi đó tỉ số r R bằng: C. 1 2 A. 2 2 B. 2 D. Một kết quả khác II. Phần tự luận: (5 đ) Cho nữa đờng tròn đờng kính CD = 8cm. Từ hai điểm C và D kẻ hai tiếp tuyến C x và Dy, lấy một điểm N thuộc nữa đờng tròn sao cho góc CON = 60 0 . Kẻ tiếp tuyến tại N cắt C x và Dy lần lợt tại A và B. 1. Chứng minh tứ giác CONA nội tiếp đợc trong một đờng tròn . 2. Chứng minh: AB = AC + BD 3. Tính: AC.BD 4. Tính độ dài cung CN và diện tích hình quạt NOB . tên: kiểm tra 1 tiết Lớp:. 9. Môn Toán lớp 9 (Hình học chơng III) Thời gian: 45 phút. Đề I I. Trắc nghiệm khách quan:. diện tích hình quạt AOM Họ và tên: kiểm tra 1 tiết Lớp:. 9. Môn Toán lớp 9 (Hình học chơngIII) Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chương III - Hình học 9, Đề kiểm tra chương III - Hình học 9, Đề kiểm tra chương III - Hình học 9

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-chuong-iii-hinh-hoc-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP