Thong bao thay doi nhan su chu chot

1 144 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2017, 04:08

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) BQL* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch và Đầu tư, Thành lập và phát triển doanh nghiệpCơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. 100.000 - 200.000đ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp 2. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp 3. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1. Thông báo gồm những nội dung sau: -Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; -Tên dự kiến thay đổi; Thành phần hồ sơ -Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 2. 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết định của chủ sở hữu công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Thông tư 03/2006/TT-BKH của B Thông tư 01/2009/TT-BKH của B Thông tư 01/2009/TT-BKH của B Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không Phụ lục III-5 Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (Thay đổi lần thứ ) Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Do: Cấp ngày: / / Vốn điều lệ (Vốn đầu tư): Ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Số TT Mã ngành Tên ngành Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email: Website: 2. Họ Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch và Đầu tư, Thành lập và phát triển doanh nghiệpCơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. 100.000 - 200.000đ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp 2. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp 3. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1. Thông báo gồm những nội dung sau: CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng năm 2011 THÔNG BÁO Về việc thay đổi thành viên Ban kiểm sốt Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành báo cáo đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội việc thay đổi thành viên Ban kiểm sốt (BKS) Cơng ty sau: - Họ tên người bầu bổ sung: Bà Vũ Thanh Thảo chức vụ: Thành viên BKS - Họ tên người miễn nhiệm: Bà Đặng Thị Hoàng Liên – Thành viên BKS - Lý thay đổi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay bà Đặng Thị Hồng Liên có đơn xin từ nhiệm - Danh sách thành viên BKS sau thay đổi:  Bà Nguyễn Hương Lan - Trưởng Ban kiểm soát  Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh - Thành viên Ban kiểm sốt  Ơng Đặng Anh Minh - Thành viên Ban kiểm soát  Bà Vũ Thanh Thảo - Thành viên Ban kiểm sốt  Ơng Nguyễn Xn Trình - Thành viên Ban kiểm sốt Chúng tơi chịu trách nhiệm hồn tồn tính xác, trung thực nội dung thông báo hồ sơ kèm theo Trân trọng cảm ơn! GIÁM ĐỐC Hồ sơ kèm theo: - Bản Nghị HĐQT - Sơ yếu lý lịch bà Vũ Thanh Thảo (Đã ký) LÊ DŨNG GVHD: ThS.Lưu Minh Tuấn i LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự tại công ty INTECH.” GVHD: ThS.Lưu Minh Tuấn ii MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ vi LỜI CẢM ƠN 1 LỜI MỞ ĐẦU 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 3 1.1. TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 3 1.1.1. Tình hình ứng dụng CNTT trên thế giới 3 1.1.2. Tình hình ứng dụng CNTT tại Việt Nam 4 1.1.3. Tình hình ứng dụng CNTT tại công ty INTECH 6 1.2. TỔNG QUAN VỀ INTERNET 6 1.2.1. Giới thiệu về Internet 6 1.2.2. Lịch sử phát triển của Internet 7 1.2.3. Các dịch vụ trên Internet 8 1.3. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN 12 1.3.1. Đặt vấn đề 12 1.3.2. Yêu cầu bài toán 12 1.3.3. Mục đích của bài toán 13 1.3.4. Phạm vi của bài toán 13 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 14 2.1. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 14 2.2. SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 15 2.2.1. Sơ đồ quy trình hoạt động nghiệp vụ 15 2.2.2. Mô tả quy trình hoạt động nghiệp vụ 15 2.2.3. Yêu cầu của hệ thống 16 GVHD: ThS.Lưu Minh Tuấn iii 2.3. MỘT SỐ MẪU BÁO CÁO THU ĐƯỢC 18 2.4. LỰA CHỌN MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT 25 2.4.1. Apache Web Server 25 2.4.2. Giới thiệu PHP 25 2.4.3. MySQL 32 2.4.4. Giới thiệu công cụ Crystal Report 34 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 36 3.1. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG 36 3.1.1. Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng 36 3.1.2. Mô tả các chức năng 37 3.2. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 38 3.2.1. Các ký hiệu quy ước sử dụng trong biểu đồ luồng dữ liệu 38 3.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 39 3.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 41 3.2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 43 3.3. SƠ ĐỒ THỰC THỂ - LIÊN KẾT (E – R) 52 3.2.1. Xác định các thực thể 52 3.2.2. Xác định các liên kết 53 3.2.3. Xây dựng sơ đồ thực thể - liên kết (E-R) 57 CHƯƠNG 4:THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 58 4.1. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 58 4.1.1. Thiết kế các bảng dữ liệu 58 4.1.2. Mối quan hệ giữa các bảng 68 4.2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN MÀN HÌNH 69 4.2.1 Một số giao diện khi thực hiện chương trình 69 4.2.2. Một số mẫu báo cáo khi thực hiện chương trình 75 GVHD: ThS.Lưu Minh Tuấn iv 4.3. THIẾT KẾ KIỂM SOÁT 78 4.3.1. Xác định nhu cầu bảo mật của hệ thống 78 4.3.2. Chế độ sao lưu, phục hồi dữ liệu 78 4.3.3. Phân định các nhóm người dùng 79 4.3.4. Quy định quyền hạn cho các nhóm người dùng 79 4.4. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 80 4.4.1. Hướng dẫn cài đặt chương trình 80 4.4.2. Hướng dẫn sử dụng chương trình 81 KẾT LUẬN 82 I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC 82 II. NHỮNG TỒN TẠI CỦA HỆ THỐNG 82 III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 GVHD: ThS.Lưu Minh Tuấn v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Giải nghĩa 1 AT&T American Telephone and Telegraph 2 IBM International Business Machines Coporation 3 WAN Wide Area Network 4 LAN Local Area Network 5 MCI Media Control Interface 6 HDI Human Developement Index 7 ARPANET Advanced Research Projects Agency Network 8 TCP/IP Transmission Control Protocol/ Internet Protocol 9 DoD Denial of Service 10 ISP Internet Service Provider 11 FTP File Transfer Protocol 12 IRC Internet Relay Chat 13 WWW World Wide Web 14 CCNA Cisco Certified Network Administrator 15 MCSA Microsoft Certified Systems Administrator 16 KT- KL Khen thưởng- kỷ kuật 17 DSNV Danh sách nhân viên 18 PHP Persional Home Page 19 CSDL Cơ sở dữ liệu 20 HTML HyperText Markup Language 21 CNTT Công nghệ thông tin GVHD: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ Mục lục Mục lục Mục lục 1 1. Lý do chọn đề tài Bước sang thế kỉ 21, sự bùng nổ về công nghệ thông tin, thế giới số đã giúp ích cho con người trong rất nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng,an ninh…Công việc của con người ngày càng phức tạp nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống ngày càng cao của xã hội, chính vì vậy bài toán đặt ra là phải làm sao quản lý nhân sự một cách chặt chẽ và Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--Uỷ ban nhân dânTỉnh XCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỉnh X, ngày tháng năm 2002PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆUTên tài liệu: Số hiệu:Ngày ban hành: Lần soát xét:TT Nội dung thay đổiLần soát xétPhê duyệt Ghi chúLãnh đạo phê duyệt Người soạn thảoPhụ lục 4: Số hiệu: TT-LĐVP-KSTL/00 CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN ------------------- Số: … /TBC-VP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------o0o------ Hà Nội, ngày 15 thỏng 6 năm 2010 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (Thay đổi lần thứ 4) Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do phũng Đăng ký kinh doanh – sở KHĐT Hà nội cấp đổi lần 4 ngày 26/5/2010;Công ty cổ phần Thạch Bàn thông báo thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau: 1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0100107444.Do: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà NộiCấp đăng ký lần đầu ngày: 06/01/2005.Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26 thỏng 05 năm 2010.Chuyển đổi (CPH) từ doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 2020/QĐ–BXD ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ xây dựng.a) Vốn Điều lệ: 22.569.920.000 đồng ( Hai mươi hai tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng VN)b) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất; sản phẩm cơ khí và các loại vật liệu khác;- Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành vật liệu xây dựng;- Tư vấn đầu tư, giám sát, thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; - Khai thác và kinh doanh khoáng sản;- Kinh doanh xuất nhập khẩu các lĩnh vực: vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, phụ gia, hoá Thủ tục hành chính Báo chí-Cục Báo chí Tên thủ tục : Cho phép thay đổi nhân sự của Văn phòng đại diện của báo chí Việt Nam ở nước ngoài Cơ quan thực hiện : Cục Báo chí Nội dung : Thủ tụcCho phép thay đổi nhân sự của Văn phòng đại diện của báo chí Việt Nam ở nước ngoài.Trình tự thực hiện- Khi thay đổi trưởng đại diện và các thành viên, cơ quan báo chí phải làm lại hồ sơ về nhân sự gửi Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.- Cục Báo chí thẩm định hồ sơ và trình Bộ Thông tin và Truyền thông.- Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản trả lời việc chấp thuận hoặc không chấp thuận.Cách thức thực hiện- Trực tiếp tại Cục Báo chí- Thông qua hệ thống bưu chính.Thành phần, số lượng hồ sơ- Đơn xin thay đổi nhân sự.- Lý lịch của trưởng đại diện và các thành viên (có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự). Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.Thời hạn giải quyết: - Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:- Tổ chức Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính- Văn bản chấp thuận Lệ phí (nếu có): Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 ban hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài.- Thông tư 97/TTLB ngày 17/12/1997 của liên bộ Văn hóa – Thông tin - Ngoại giao hướng ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT SỐ 10PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤTMỞ ĐẦU• Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý nhân sự tiền lương của công ty TNHH xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và nội thất• Lý do xây dựng đề tài: • Mục đích, yêu cầu của đề tài• Phạm vi của đề tài• Các phương án thực hiện đề tài• Kết cấu của đề tàiCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT1.1. Hệ thống thông tin quản lý nhân sự1.1.1. Khái niệm về thông tin1.1.1.1.Khái niệm1.1.1.2.Môi trường thông tin1.1.2. Khái niệm về hệ thống thông tin quản lý nhân sự1.2. Phương pháp phát triển hệ thống thông tin quản lý1.2.1. Lý do phát triển hệ thống thông tin quản lý1.2.2. Các bước phát triển của hệ thống thông tin quản lýCHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG2.1. Giới thiệu về công ty Tên đầy đủ công ty: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng và nội thất- Tên tiếng anh: Interior And Material Construction Import Export Company Limiter- Tên viết tắt: I.M.C.I CO .,LTD Địa chỉ: Số 25 Tổ 46B, phường Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội Điện thoại: (04)36557666 Fax: (04)36556474 Mã số thuế: 01012636542.2. Quá trình khảo sát2.2.1. Đặc điểm chung của công ty2.2.1.1.Cơ cấu tổ chức của công ty 2.2.1.2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty2.2.1.3.Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống quản lý nhân sự tiên lương2.2.2. Đánh giá yêu cầu đối với hệ thống thông tin quản lý nhân sự, tiền lương của công ty2.3. Kết quả khảo sát thực trạngCHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG CÔNG TY3.1.Phân tích hệ thống3.1.1.Sơ đồ phân cấp chức năng3.1.2.Sơ đồ luồng dữ liệu3.1.2.1.Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh3.1.2.2.Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh3.1.2.3.Sơ đồ luồng dữ Thay đổi mức vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Công ty cho thuê tài chính cổ phần khi có nhu cầu thay đổi mức vốn điều lệ lập 02 (hai) bộ hồ sơ gửi tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính; 2. Bước 2 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, thẩm định hồ sơ; 3. Bước 3 Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản chấp thuận thay đổi nêu trên của Công ty cho thuê tài chính. Tên bước Mô tả bước Trường hợp không chấp thuận, có văn bản trả lời nêu rõ lý do; 4. Bước 4 Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chấp thuận, Công ty cho thuê tài chính phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những thay đổi và phải đăng báo trung ương, địa phương theo quy định của pháp luật. Công ty cho thuê tài chính phải gửi văn bản đăng ký các thay đổi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực) và các tài liệu khác có liên quan cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và 01 (một) bộ các văn bản nêu trên tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Công ty cho thuê tài chính cổ phần đặt trụ sở chính. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thuê tài chính đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ, Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--Uỷ ban nhân dânTỉnh XCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỉnh X, ngày tháng năm 2002PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆUTên tài liệu: Số hiệu:Ngày ban hành: Lần soát xét:TT Nội dung thay đổiLần soát xétPhê duyệt Ghi chúLãnh đạo phê duyệt Người soạn thảoPhụ lục 4: Số hiệu: TT-LĐVP-KSTL/00CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM D{ic l~p - TV'do - H~nh plnic CONG TY CO PHAN DU LICH DAu KHI PHUONG DONG l-O y Tp Vinh, ~';-thang S6: fPTC- TCHC VIv: Thay d6i nhan S\I HDQT if nam 2015 Kinh giri: - Uy ban - Sa Chirng khoan Nha mroc Giao dich Chung khoan Ha N9i Ten Cong ty: Cong ty Mil Chung khoan: PDC S6 218 D
- Xem thêm -

Xem thêm: Thong bao thay doi nhan su chu chot, Thong bao thay doi nhan su chu chot, Thong bao thay doi nhan su chu chot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn