Bảng kê hồ sơ Giải quyết chế độ tử tuất 607

1 383 4 Gửi tin nhắn cho Lưu Thị Quỳnh
Lưu Thị Quỳnh

Lưu Thị Quỳnh

Tải lên: 2,223 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 11:39

Bảng kê hồ sơ Giải quyết chế độ tử tuất BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ Tử tuất.1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………… ….Mã đơn vị:………………2. Điện thoại:…………………………………………… …………………………… .Fax:…………………3. Số lượng hồ sơ:……………bộ. (01 bộ = 01 người lao động).STT Loại giấy tờ, biểu mẫuSố lượng(1) (2) (3)1.Sổ BHXH. (01 quyển)2.Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết đònh của tòa án tuyên bố người lao động đã chết. (03 bản)3.Nếu chết do TNLĐ, BNN (kể cả chết trong thời gian điều trò lần đầu) thì bổ sung biên bản điều tra TNLĐ, bệnh án điều trò BNN. (03 bản)4.Tờ khai hoàn cảnh gia đình theo mẫu 09-HSB. (03bản)5.Giấy xác nhận của chính quyền đòa phương nơi thân nhân của người LĐ khi còn sống phải nuôi dưỡng cư trú . (03bản)6.Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con còn đi học từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. (02 bản)7.Biên bản giám đònh mức suy giảm khả năng lao động của thân nhân người chết từ 81% trở lên. (03 bản)8.Hồ sơ hưu trí hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng (01 bộ, nếu có)1. NLĐ đang tham gia BHXH, đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH chết: hồ sơ gồm các mục 1,2,3,4. Trường hợp có thân nhân đủ điều kiện nhận tuất hàng tháng theo quy đònh, ngoài hồ sơ nêu trên cần bổ sung thêm các mục: hoặc 5, hoặc/và 6 hoặc/và 7.2. Người hưởng lương hưu hoặc đang hưởng trợ cấp TNLĐ - BNN hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động trên 61% chết: hồ sơ gồm các mục 2,4, 8 (nếu có). Trường hợp có thân nhân đủ điều kiện nhận tuất hàng tháng theo quy đònh, ngoài hồ sơ nêu trên cần bổ sung thêm các mục: hoặc 5, hoặc/và 6 hoặc/và 7.Số HS: 607/………………/CĐBHXH-TUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày…… /……./ 200….Người nộp hồ sơ(ký, ghi rõ họ tên)Ngày nhận kết quả:.…… /…….…/200……… Cán bộ TNHS . BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ Tử tuất. 1. Tên, đơn vị (hoặc cá nhân):……………………………………………………. năng lao động trên 61% chết: hồ sơ gồm các mục 2,4, 8 (nếu có). Trường hợp có thân nhân đủ điều kiện nhận tuất hàng tháng theo quy đònh, ngoài hồ sơ nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng kê hồ sơ Giải quyết chế độ tử tuất 607, Bảng kê hồ sơ Giải quyết chế độ tử tuất 607, Bảng kê hồ sơ Giải quyết chế độ tử tuất 607

Bình luận về tài liệu bang-ke-ho-so-giai-quyet-che-do-tu-tuat-607

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP