giao an buoi 2 lop 2

6 306 5
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:27

Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 2 – bi 2 Tn25 Thø hai, ngµy th¸ng n¨m 2009 To¸n Lun tËp I/ Mơc tiªu: Cđng cè vµ n©ng cao - B¶ng chia 4, 1/4 - Lun tËp thùc hµnh b¶ng chia 5 II/ D¹y – häc. 1. GT bµi 2. H. dÉn h/s lµm bµi tËp * Bµi1/ Sè? 12 : 4 = 15 : 5 = 24 : 3 = 10 : 5 = 16 : 4 = 30 : 5 = Bµi 2: §iỊn sè thÝch hỵp vµo … a/ 1/4 cđa 24m lµ: b/ 1/4 cđa 12 lÝt lµ: c/1/3 cđa 30 cm lµ: Bµi 3: Cã 32 b¹n chia ®Ịu cho 4 tỉ . Hái mçi tỉ cã mÊy b¹n? Bµi 4: T×m y y x 5 = 10+ 20 4 x y = 5 x 4 y x 4 = 20 - 4 • HSTB lµm bµi 1,2,3, • HSKG lµm bµi ,1,2,3,4 3. Cđng cè – dỈn dß: T 2 ND bµi. Hoµn thµnh bµi tËp (HS u) Tập Đọc DỰ BÁO THỜI TIẾT I/ MỤC TIÊU 1. Đọc - Đọc lưu loát được cả bài. Đọc đúng các từ khó, các từ dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ. - Ngắt nghỉ hơi đúng câu sau các dấu câu và giữa các cụm từ 2. Hiểu - Hiểu nghóa các từ được chú giải cuối bài. - Biết tên các vùng và các tỉnh được giới thiệu trong bài - Hiểu tác dụng của dự baó thời tiết : Giúp con người biết trước tình hình mưa, nắng, nóng, lạnh, … và các hiện tượng thời tiết khác do thiên nhiên gây ra để biết cách ăn mặc, sắp xếp công việc một cách hợp lí, đảm bảo sưc khoẻ và tránh rủi ro. II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 2 – bi 2 - Bảng đồ minh hoạ các khu vực được dự bào thời tiết, nếu có - Bảng ghi sẵn các từ các câu cần luyện ngắt giọng III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 1/ KIỂM TRA BÀI CŨ - Gọi 3 HS lên bảng kiểm tra bài Sơn Tinh, Thuỷ Tinh. 2/ DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Luyện đọc b) Hướng dẫn luyệnđọc nối tiếp câu - Đọc lần 1- GV nhận xét cách đọc của HS - Đọc lần 2: K/h đọc từ khó: : nắng, mưa rào rãi rác, c) Hướng dẫn luyện đọc nối tiếp đoạn - Đọc lần 1- GV nhận xét cách đọc của HS - Đọc lần 2 – k/h đọc chú giải - Đọc lần 3: Luyện đọc câu dài: + Nếu ngày mai trời sáng, con sẽ : mặc áo cộc tay,/ đội mũ rộng vành./ mang nước đi học,/ đi tắm mát/ … c) Đọc nhóm đôi - HS đọc nhóm - Sửa lỗi cho nhau và đọc trước lớp. - Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm. 2.3. Tìm hiểu bài - Hãy kể tên các vùng được dự báo thời tiết trong bản tin - Nơi em ở thuộc vùng nào ? Bản tin nói về thời tiết vùng này ra sao ? - Em sẽ làm gì nếu biết trước ngày mai trời sẽ nắng / trời sẽ mưa ? - Dự báo thời tiết có lợi ích gì đối với cuộc sống của chúng ta? 2.4. Luyện đọc lại bài : - Yêu cầu đọc bài cá nhân. - Theo dõi HS đọc bài, chấm điểm cho HS. 3/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ - Gọi 1 HS đọc lại bài tập đọc. - Nhận xét giờ học và yêu cầu HS về nhà đọc lại bài, chuẩn bò bài sau. TËp lµm v¨n §¸p LêI phđ ®Þnh. Nghe - tr¶ lêi c©u hái I. Mơc tiªu: Gióp HS - Lun t¹p ®¸p lêi phđ ®Þnh trong giao tiÕp ®¬n gi¶n. - Nghe – tr¶ lêi c©u hái víi mét c©u chun do GV kĨ. II. D¹y häc 1.Giíi thiƯu bµi 2.GV nªu ®Ị bµi Giáo án giảng dạy lớp 2 buổi 2 Bài 1:Ghi lại lời đáp của em: a/ Cô làm ơn chỉ giúp cháu nhà cô giáo Thoa đâu ạ? - Kia kìa cháu đi đến chỗ rẽ trớc mặt, cổng nhà cô giáo Thoa bên tay trái. - b/ Bạn có đem cho mình mợn quyển sách đó không? - Xin lỗi, mình quên mất, mai nhé! - c/ Bà có thấy rễ chịu không ạ! - Cháu ngoan lắm bà đã đỡ nhiều rồi cháu ạ -. Bài 2/ Nghe kể câu chuyện Hai con dê + TLCH - Hai con dê đi đâu? - Chuyện gì xảy ra trên cầu? - Kết cục câu chuyện nh thế nào? - HS suy nghĩ trả lời GV + HS nhận xét góp ý 3. Củng cố - Dặn dò: Tóm tắt nội dung bài Hoàn thành bài HSY Thứ ba, ngày tháng năm 2009 Toán Luyện tập I/ Mục tiêu: Củng cố và nâng cao - Cách ghi nhớ bảng chia 5 I/ Dạy học. 1. GT bài 2.HDHS làm bài tập * Bài 1: Tìm y a/ y x 5 = 15 b/ 5 x y = 30 Bài 2: Điền số thích hợp vào a/ 1/5 của 25m là: b/ 1/5 của 20 lít là: c/1/5 của 15 là: Bài 3: Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạnđợc mấy quyển vở? Bài 4: Tô màu 1/4mỗi hình dới đây: Giáo án giảng dạy lớp 2 buổi 2 * HS làm lần lợt từng bài GV quan sát giúp đỡ 3. Củng cố dặn dò: Tóm tắt ND bài. Hoàn thành bài tập (HS yếu) Tập viết Luyện viết bài chữ hoa: U, Ư I/ Mục tiêu. - Biết viết cữ U, Ư và từ ứng dụng đúng mẫu, đều nét. - Biết viết chữ U, Ư theo kiểu chữ nghiêng II/ Dạy học. 1. GT bài 2. HS nêu lại cách viết chữ U, Ư - 1,2 HS nêu - Nhận xét 3. HDHS viết chữ nghiêng HS nhắc lại cách đặt vở viết 4. HS viết bài vào vở - GV nêu y/c - HS viết - GV quan sát uốn nắn cho HS 4. Củng cố dặn dò: Về nhà luyện viết. Thứ năm, ngày tháng năm 2009 Toán Luyện tập I/ Mục tiêu: - Luỵên tập thực hành bảng chia 5 - Nhận biết 1/5 II/ Dạy học. 1. GT bài 2. H. dẫn h/s làm bài tập * Bài1/ Tính 30 : 5 + 27 = 45 : 5 + 16 = 25 : 5 x 4 = 35 : 5 + 0 = 20 : 5 x 4 = 15 : 5 x 3 = *Bài 2: Tìm x X x 5 = 20 X x 5 = 5 x 6 5 x X = 39 4 X x 5 = 26 + 4 *Bài 3: Tính 1/5 của 15 kg là: 1/5 của 40 m là: 1/5 của 30 lít là: Giáo án giảng dạy lớp 2 buổi 2 Bài 4: Một túi gạo cân nặng 50 kg. Nếu chia đều vào túi gạo thành 5 phần bằng nhau thì mỗi phần có mấy kilôgam gạo? HSTB làm bài 1,2,3, HSKG làm bài ,1,2,3,4 3. Củng cố dặn dò: T 2 ND bài. Hoàn thành bài tập (HS yếu) Chính tả tập chép: quả tim khỉ I/ Mục tiêu. - Luyện viết đúng một số chữ có âm đầu s/x, uc/ut - Chép chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài Quả tim Khỉ II/ Dạy học. 1. GT bài 2. Luyện viết đúng 1 số tiếng có âm đầu s/x và vần uc/ut + GV đọc HS viết bảng con + Nhận xét về mẫu chữ, cỡ chữ - S/x: cá sấu, tính xấu, nức sâu, xâu kim, sông Hồng, xông hơi. - uc/ut: bút bi, máy xúc, cái đục, sút bóng 3. HS viết bài HS nhìn SGK chép bài GV quan sát giúp đỡ HS 4. Chấm bài nhận xét (HSY) 4. Củng cố dặn dò: Về nhà luyện viết. Luyện từ và câu ôn: Từ ngữ về loài thú. dấu chấm, dấu phẩy I. Mục tiêu - Nêu tên, đặc điểm của loài thú - Luyện tập về dấu chấm, dấu phẩy II. Dạy học 1.Giới thiệu bài 2.HDHS làm bài tập Bài 1/ Điền từ: Lời biếng, chăm chỉ, trung thành, nhanh nhẹn vào - Trâu. - Thỏ. - Mèo - Chó. Bài 2/ Điền tên con vật thích hợp vào chỗ trống - Hôi nh Chăm nh. - Nói nh. Yếu nh. Bài 3/21 (LT và NC): GV ghi đề HS làm bài vào vở - Chấm một số bài Chữa bài Nhận xét 3. Củng cố, dặn dò: Hoàn thành bài viết Gi¸o ¸n gi¶ng d¹y líp 2 – buæi 2 . GT bài 2. H. dẫn h/s làm bài tập * Bài1/ Tính 30 : 5 + 27 = 45 : 5 + 16 = 25 : 5 x 4 = 35 : 5 + 0 = 20 : 5 x 4 = 15 : 5 x 3 = *Bài 2: Tìm x X x 5 = 20 X. Tinh. 2/ DẠY - HỌC BÀI MỚI 2. 1. Giới thiệu bài 2. 2. Luyện đọc b) Hướng dẫn luyệnđọc nối tiếp câu - Đọc lần 1- GV nhận xét cách đọc của HS - Đọc lần 2: K/h
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an buoi 2 lop 2, giao an buoi 2 lop 2, giao an buoi 2 lop 2

Bình luận về tài liệu giao-an-buoi-2-lop-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP