Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xuất khẩu đến tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFPG ), mức độ cấp tỉnh

90 181 1
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2017, 21:44

B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP HỒ CHÍ MINH HÀ THẾ TÀI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẦU T TRựC TIÉP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀ XUẤT KHẨU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT CÁC YẾU TỐ TỎNG HỢP (TFPG), MỨC Đ ộ CẤP TỈNH LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TÉ Tp Hồ Chí Minh - năm 2017 B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HÒ CHÍ MINH HÀ THẾ TÀI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀU T TRựC TIÉP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀ XUẤT KHẨU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT CÁC YẾU TỐ TỎNG HỢP (TFPG), MỨC Đ ộ CẤP TỈNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triến Mã số: 60310105 LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỮU DŨNG Tp Hồ Chí Minh - năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hoàn toàn thực Các trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dều đuợc dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết TP.HCM, ngày tháng năm 2017 Học viên thực Hà Thế Tài MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ MỞ ĐÀU 1 Đặt vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp nghiên u .2 Kết cấu báo cáo nghiên u CHƯƠNG I: TỐNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 Năng suất yếu tố tổng họp (Total Factor Productivity) .4 1.2 Lý thuyết 1.2.1 Lý thuyết tăng trưởng ngoại sinh (Exogenous Theory) .4 1.2.2 Lý thuyết tăng trưởng nội sinh (Endogenous Growth Theory) 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến TFP tốc độ tăng trưởng TFP 1.3.1 Đầu tư trực tiếp nước (FDI) 1.3.2 Xuất 13 1.3.3 Vốn người 15 1.3.4 Khoa học công nghệ 16 1.3.5 Thể chế 16 1.3.6 1.4 Cơ sử hạ tầng 17 Nghiên cứu thực nghiệm 17 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 23 2.1 Phưong pháp tính tốc độ tăng trưởng TFP 23 2.1.1 Phương pháp phân tích hồi quy 23 2.1.2 Công thức hạch toán tăng trưởng tính TFP 23 2.2 Nguồn liệu 25 2.2.1 Dự liệu cho biến phụ thuộc tốc độ tăng trưởng TFP (TFPG) 25 2.2.2 Dự liệu biến độc lập 27 2.3 Mô hình kinh tế lượng 27 2.4 Định nghĩa biến mô hình nghiên cứu 28 2.4.1 Tốc độ tăng trưởng suất yếu tố tổng hợp (TFPG) 28 2.4.2 Vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) 28 2.4.3 Xuất (Export) 29 2.4.4 Vốn người (HC) 29 2.4.5 Lạm phát (Inflation) 29 2.4.6 Chi tiêu phủ (Govexpend) 30 2.4.7 Chi tiêu cho R&D (Rdexpend) 30 2.4.8 Dân số (Pop) 30 2.4.9 Khủng hoảng tài toàn cầu năm 2008 (Dummy2008) .30 2.5 Cách thức ước lượng 32 2.6 Các kiểm định sử dụng nghiên cứu 33 2.6.1 Kiểm định đa cộng tuyến: .33 2.6.2 Kiểm định tồn ảnh hưởng cố định (Kiểm định F) 33 2.6.3 Kiểm định Breusch Pagan Lagrangian 34 2.6.4 Hausman test 34 2.6.5 Kiểm định phương sai thay đổi .34 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THựC NGHIỆM 37 3.1 Tổng quan tăng trưởng TFP Việt Nam giai đoạn 2006-2014 37 3.2 Kết thực nghiệm từ mô hình nghiên cứu 43 3.2.1 Thống kê mô tả: 43 3.2.2 Ket kiểm định lựa chọn mồ hình nghiên cứu .46 3.2.3 Phân tích chi tiết mô hình chọn (FEM) 50 CHƯƠNG IV: KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ CHÍNH SÁCH 58 4.1 Kết luận 58 4.2 Kiến nghị sách 59 4.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 60 4.3.1 Hạn chế nghiên cứu 60 4.3.2 Hướng nghiên cứu 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIÉT TẮT FDI: Foreign Direct Investment - Đầu tư trực tiếp nước FEM: Fixed Effects Model - Mô hình ảnh hưởng cố dinh GDP: Gross Domestic Product - Tổng sản phẩm quốc nội REM: Random Effects Model - Mô hình tác động ngẫu nhiên TFP: Total Factor Productivity - Năng suất yếu tố tổng hợp TFPG: Total Factor Productivity Growth - Tăng trưởng suất yếu tố tổng hợp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Mô tả kỳ vọng dấu biến độc lập 31 Bảng 3.1 Tốc độ tăng trưởng TFP tỉnh thành vùng Đông Nam giai đoạn 200 -2 38 Bảng 3.2: Tốc độ tăng trưởng TFP tỉnh thành vùng Đồng Bằng sông Hồng giai đoạn 2006 - 2014 .39 Bảng 3.3: Tốc độ tăng trưởng TFP tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ duyên Hải miền Trung giai đoạn 2006 - 2014 40 Bảng 3.4: Tốc độ tăng trưởng TFP tỉnh thành vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2006 -2 41 Bảng 3.5: Tốc độ tăng trưởng TFP tỉnh thành vùng Tây nguyên giai đoạn 200 -2 42 Bảng 3.6: Tốc độ tăng trưởng TFP tỉnh thành vùng Trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2006 - 2014 42 Bảng 3.7: Mô tả liệu nghiên cứu cách tính qua phần mềm stata 12 .44 Bảng 3.8: Ma trận hệ số tương quan biến mô hình nghiên cứu 45 Bảng 3.9: Ket hệ số phóng đại VIF biến độc lập 46 Bảng 3.10 : Ket mô hình kiểm định phù hợp mô hình 47 Bảng 3.11: Ket phân tích chi tiết mô hình chọn (FEM) ,51 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ tác động yếu tố tới TFPG 21 Hình 3.1 Tốc độ tăng trưởng suất yếu tố tổng hợp Việt Nam giai đoạn 0 - 37 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề nghiên cứu Năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) ba nhóm yếu tố góp phần phát triển kinh tế (hai yếu tố lại tăng thêm vốn tăng thêm cùa lao động TFP phản ánh gia tăng chất lượng lao động, chất lượng máy móc, vai trò quản lý tổ chức sản xuất TFP phụ thuộc hai yếu tố: tiến công nghệ hiệu sử dụng vốn, lao động Solow (1956) cho tăng trưởng kinh tế mà tiến công nghệ (một nguồn tăng suất) trì đứng lại Đầu tư trực tiếp nước (FDĨ) có vai trò việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ đến nước nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài, v ề nguyên tắc, công nghệ truyền qua kênh sau: bắt trước trình sản xuất công nghệ công ty FDI doanh nghiệp nước (Wang & Blomstrom, 1992) Học hỏi kỹ quản lý kiến thức từ công ty FDI cách công ty địa phương thuê công nhân làm doanh nghiệp FDI (Dasgupta, 2012); Sự cạnh tranh với công ty FDI doanh nghiệp nước buộc phải học hỏi, sử dụng công nghệ hiệu (Glass & Saggi, 1998) Vấn đề số nghiên cứu kết luận rang FDI có tác động tích cực tăng trưởng (Bitzer & Gorg, 2009), nhiên nghiên cứu khác thấy diện FDI ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng đến suất, tác động không rõ ràng (Ang, 2009; Azman-Saini et al, 2010) Tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho chưa chưa tối đa lợi ích mà FDI mang lại Cơ sở dẫn dển nhận xét đa số dự án đầu tư nước có quy mô chưa lớn, đa số sử dụng công nghệ từ nước châu Á, đạt mức trung bình, giống Việt Nam chưa thu hút dự án lớn công ty đa quốc gia có khả công nghệ cao sẵn sàng truyền đạt công nghệ tri thức quản lý (Nguyễn Thị Tuệ Anh cộng sự, 2006) Bài nghiên cứu tìm hiểu yếu tố tác động đến TFPG tỉnh nhằm phát yếu tố tác động tích cực đến TFPG giai đoạn 2006-2014 đặc PHỤ LỤC Kết tính TFP tỉnh thành Việt Nam giai đoạn 2006-2014 Kết tính TFP tỉnh thành Việt Nam giai đoạn 2006-2014 Tỉnh CT CT CT CT CT CT CT CT CT DN DN DN DN DN DN DN DN DN HP HP HP HP HP HP HP HP HP HN HN HN HN HN HN HN HN HN TPHCM Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 TFP 26.3686 26.92234 26.08775 25.46164 24.89181 24.35047 24.17039 24.69924 25.42127 21.0721 21.38819 21.1743 20.98374 20.58552 20.21457 19.21551 18.68649 19.19654 21.33925 22.0697 21.1207 20.4026 20.78091 20.23247 19.66287 19.98833 20.40127 22.15692 22.86594 21.90558 21.07316 21.40371 20.49715 20.26598 20.69496 21.24588 32.89337 Tỉnh KG KG KG KG KG KG KG KG KG KT KT KT KT KT KT KT KT KT LCH LCH LCH LCH LCH LCH LCH LCH LCH LD LD LD LD LD LD LD LD LD LS Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 TFP 25.60879 26.71622 32.01655 17.79036 13.50109 11.47268 9.689022 9.306144 19.44013 11.16326 11.3649 8.963959 8.266689 7.971163 7.385213 7.331422 7.610142 8.100851 8.627499 8.800049 7.928844 7.262821 6.567942 6.366892 6.313266 6.682467 6.890842 27.20889 28.02516 24.32584 21.43106 18.93213 18.09975 17.70602 17.94974 17.9532 16.00408 TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM TPHCM AG AG AG AG AG AG AG AG AG BRVT BRVT BRVT BRVT BRVT BRVT BRVT BRVT BRVT BG BG BG BG BG BG BG BG BG BK BK BK BK BK BK BK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 34.04464 34.14677 34.55653 35.09492 36.22728 37.3736 38.80907 39.99598 31.43673 32.06546 28.47413 26.25315 23.93477 19.23292 17.76253 17.74323 18.12282 24.10762 24.83085 24.59744 24.62204 25.06504 27.15473 29.81535 32.9498 36.5875 16.68687 16.72025 14.66366 13.40258 12.65136 11.77257 11.08893 10.64801 10.66042 21.73228 22.07999 18.63551 16.13836 14.33562 12.36405 10.9124 LS LS LS LS LS LS LS LS LC LC LC LC LC LC LC LC LC LA LA LA LA LA LA LA LA LA ND ND ND ND ND ND ND ND ND NA NA NA NA NA NA NA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 16.05209 13.90111 12.28858 10.86952 10.57963 10.74224 11.04715 11.49014 14.70615 14.53262 10.66063 9.737038 8.444269 7.821542 6.824489 6.345626 7.340686 31.69535 32.94621 24.70054 17.76043 12.36922 9.539247 8.289194 8.421469 8.84133 22.83729 23.81159 21.42382 19.04357 15.44331 13.12147 11.57635 10.99232 10.73566 25.1132 25.61547 20.74853 16.95155 14.00947 12.14987 10.79162 BK BK BL BL BL BL BL BL BL BL BL BN BN BN BN BN BN BN BN BN BT BT BT BT BT BT BT BT BT BD BD BD BD BD BD BD BD BD BDU BDU BDU BDU 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 9.594701 8.57538 23.38848 23.43525 22.28692 21.35087 20.49859 20.13816 19.77315 20.10783 20.79916 19.17251 21.35817 21.37953 22.61955 24.33729 26.37932 28.76738 32.13918 35.53967 15.2225 15.07028 14.61817 14.32581 14.18821 13.58729 12.71803 13.12811 13.1586 21.97968 22.63907 19.10738 16.50877 14.92394 14.69482 14.66769 14.17807 13.91169 20.64499 21.26434 21.37067 21.58437 NA NA NB NB NB NB NB NB NB NB NB NT NT NT NT NT NT NT NT NT PT PT PT PT PT PT PT PT PT QB QB QB QB QB QB QB QB QB QN QN QN QN 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 10.21651 10.11003 12.55993 13.02464 12.03477 11.40896 10.88548 10.52698 10.71244 10.86947 11.18476 18.67226 19.21704 17.4905 16.05079 15.46944 12.97777 12.35664 12.02967 12.29956 14.37571 14.93636 14.6227 14.34486 14.10634 13.8697 13.59699 13.32821 13.18552 13.12593 12.92576 8.890757 7.112605 6.694179 6.223244 6.802361 6.212969 5.711451 30.8066 31.51515 25.5445 21.04867 BDU BDU BDU BDU BDU BP BP BP BP BP BP BP BP BP BTH BTH BTH BTH BTH BTH BTH BTH BTH CM CM CM CM CM CM CM CM CM CB CB CB CB CB CB CB CB CB DL 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 21.89675 23.36304 25.43489 27.72968 30.7879 20.05107 20.10117 19.86717 19.12926 18.28871 17.38053 17.38532 17.31129 18.18498 19.06796 19.44932 17.69888 16.37146 15.35174 14.64023 13.97065 13.69757 13.79771 15.24135 15.00824 14.79565 13.025 13.05294 12.19477 11.99421 12.13161 13.41177 14.503 14.518 12.485 10.750 9.322 8.394 7.578 7.677 7.770942 16.56687 QN QN QN QN QN QNA QNA QNA QNA QNA QNA QNA QNA QNA QNI QNI QNI QNI QNI QNI QNI QNI QNI QT QT QT QT QT QT QT QT QT ST ST ST ST ST ST ST ST ST SL 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 17.34304 14.99823 14.51814 14.82772 15.47087 17.49137 19.14086 20.71446 22.61876 25.1163 23.25057 23.51072 26.0645 24.3729 28.88356 29.8656 27.1777 25.00348 23.20864 21.59745 20.87242 21.42831 22.298 19.92069 20.2199 17.83802 17.67041 16.65582 14.3784 12.9861 12.34482 12.26684 13.33225 14.63222 12.19673 12.75371 11.91871 10.3419 10.25539 9.569309 9.040598 20.97025 DL DL DL DL DL DL DL DL DNO DNO DNO DNO DNO DNO DNO DNO DNO DB DB DB DB DB DB DB DB DB DNA DNA DNA DNA DNA DNA DNA DNA DNA DT DT DT DT DT DT DT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 15.26585 14.40415 13.36374 12.62169 12.2816 13.13993 14.02199 14.87511 14.38351 14.67118 13.96697 13.38035 12.84472 12.42256 12.33873 12.46415 12.77794 14.87597 13.80435 12.51978 12.81583 11.92234 9.555913 9.088416 8.8649 8.84036 21.17835 22.00431 22.18034 22.42433 22.68374 24.29921 26.37569 28.7751 32.01344 19.84586 19.92555 18.14193 21.60213 20.04655 17.83998 16.63404 SL SL SL SL SL SL SL SL TNI TNI TNI TNI TNI TNI TNI TNI TNI TB TB TB TB TB TB TB TB TB TN TN TN TN TN TN TN TN TN TH TH TH TH TH TH TH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 21.27995 17.39836 16.17711 15.12715 12.00089 9.933403 8.954187 9.278405 21.8897 22.66676 21.68103 20.85715 20.10579 19.67065 19.33546 19.71441 20.63017 27.62692 28.17946 22.9099 18.83194 15.72092 13.64627 12.35799 11.91824 11.90855 22.76545 23.65045 19.74813 16.64767 14.0441 12.83091 11.93905 12.47262 13.34231 22.62624 23.2824 19.06828 15.94109 13.40623 11.90201 10.76147 DT DT GL GL GL GL GL GL GL GL GL HG HG HG HG HG HG HG HG HG HNA HNA HNA HNA HNA HNA HNA HNA HNA HT HT HT HT HT HT HT HT HT HD HD HD HD 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 15.84479 17.97709 16.47193 16.09721 15.2697 13.4743 13.07379 12.26145 12.00168 11.44167 11.62144 13.407 13.92921 12.4868 11.80674 9.783673 8.396517 7.753659 7.583387 7.576464 15.9351 16.33348 14.70013 13.30362 12.0953 11.92472 11.78355 11.92229 12.36647 22.64723 20.3825 16.40791 12.76536 10.07365 9.237008 9.561905 10.1722 11.03923 18.76147 19.41813 17.84526 16.5604 TH TH TTH TTH TTH TTH TTH TTH TTH TTH TTH TG TG TG TG TG TG TG TG TG TV TV TV TV TV TV TV TV TV TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ TQ VL VL VL VL 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 10.33732 10.21506 30.70839 21.07547 20.25255 19.40204 18.6186 15.31404 14.35926 14.68303 14.93745 22.9381 23.79686 21.29295 19.11772 18.58103 17.82163 16.78568 16.94136 17.30603 31.90433 32.00004 25.34403 20.27523 16.36477 13.33736 12.26576 11.64655 11.43722 28.36294 29.10038 24.67712 21.04959 18.04272 16.44505 14.77615 13.19346 11.01146 24.90162 23.26073 22.00728 21.70185 HD HD HD HD HD HAUGIA HAUGIA HAUGIA HAUGIA HAUGIA HAUGIA HAUGIA HAUGIA HAUGIA HB HB HB HB HB HB HB HB HB HY HY HY HY HY HY HY HY HY KH KH KH KH KH KH KH KH KH 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15.3927 14.84458 15.35697 15.84953 16.32852 20.49512 20.67957 18.01191 15.77843 13.86897 12.70472 11.79395 11.38751 11.24947 15.22703 15.53157 14.32011 13.51818 12.5637 11.88313 11.93117 11.79568 12.21649 27.20087 27.91849 25.47095 20.4277 16.98831 15.08931 13.7064 14.14174 14.82512 29.93162 31.00916 26.51283 23.41083 20.71044 18.76233 17.41917 16.96321 17.10759 VL VL VL VL VL VP VP VP VP VP VP VP VP VP YB YB YB YB YB YB YB YB YB PY PY PY PY PY PY PY PY PY 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20.95747 17.78674 16.56928 16.21468 16.31952 38.03055 39.51374 34.73258 30.87726 27.47636 26.13595 25.00167 25.85287 26.43062 19.66523 20.84514 16.88457 13.76092 11.29714 10.05419 9.689211 9.632214 9.97508 23.54671 25.19498 21.0882 17.84062 15.22774 13.86281 12.77977 12.66019 12.83713 Bảng ký hiệu cho Bảng Ket tính TFP tỉnh thành Việt Nam giai đoạn 2006-2014 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Tỉnh Cần Thơ Đà Nằng Hải Phòng Hà Nội TPHCM An Giang Bà Rịa - Vũng Tàu Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bắc Ninh Bến Tre Bình Định Bình Dương Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cao Bằng Đắk Lắk Đắk Nông Điện Biên Đồng Nai Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hải Dương Hậu Giang Hòa Bình Hưng Yên Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Ký hiệu CT DN HP HN TPHCM AG BRVT BG BK BL BN BT BD BDU BP BTH CM CB DL DNO DB DNA DT GL HG HNA HT HD HGIA HB HY KH KG KT STT 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Tỉnh Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Quãng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Phú Yên Ký hiệu LC LD LS LC LA ND NA NB NT PT QB QN QNA QNI QT ST SL TNI TB TN TH TTH TG TV TQ VL VP YB PY PHỤ LỤC Kết chạy mô hình Pooled OLS, FEM REM Mô hình Pooled OLS reg gTFP EDI Export Rdexpend HC LnPop Logl Inflation BGD Govexpend Source SS df MS Numb e r F( Model 28403859 160 R esid u al 2.62904985 558 004 1 5 T otal 3.91308844 566 gTFP Coef Std Prob 006 Err t of 8, = 567 558 ) = 34.07 ob s > F 0.0 0 R -squared = Àdj = 0.3 R -sq u a red R o o t MSB p>|t [95% Conf .06864 Inte r v a l ] FDI 0721112 028563 2.52 0.012 0160071 1282153 E xp O rt 0546492 0074123 7.37 0.000 0400898 0692086 Rde xpend 6131285 5637827 09 0.277 -.4942672 1.720524 HC 0018433 0005827 3.16 0.002 0006988 0029878 LnP op -.0218712 0071419 -3.06 0.002 -.0358995 -.0078429 Loglnflation -.2449985 0742322 -3.30 0.001 -.3908071 -.0991899 BGD -.0665204 0099728 -6.67 0.000 -.0861092 -.0469316 Govexp end -.0625835 0191376 -3.27 0.001 -.1001739 -.024993 cons 2428853 1025145 2.37 0.018 0415238 4442468 Mo hinh REM xtreg gTFP EDI Escort Rdexpend Govexpend HC LnPop Loglnflation B G D , re Random-effects GLS regression Number of obs = 567 Group variable: pro Number of groups = 63 R-sq: = 0.2904 0b s per gr o u p : = between = 0.4122 avg = max = 9.0 Wald chi2(8) = 242.29 Prob = 0.0000 within overall = 0.3210 corr(u i , X) gTFP = (assumed) Coe f Std Err z > chi2 PM z| [95% Conf In terv a l] FDI 081764 0301347 0.007 022701 140827 Export 6 0096097 0.000 0278624 0655318 Rdexpend 240857 7438363 67 0.095 -.2 2.6 9 Govexpend -.1 0274483 -3 0.000 -.1 4 -.0493591 HC 0019782 0008062 45 0.014 0003982 0035582 LnPop -.0 2 0105795 -3 0.002 -.0 9 -.0115251 L ogln flation -.3 7 -4 0.000 -.4 -.1 -6 0.000 -.0 -.0 4 66 0.008 7002496 EGD -.0 0093489 _cons 4034115 1514508 s i gm a_u 02716156 s i gm a_e 0609654 rho 16561796 (fraction of varian ce due t o u _i ) Mo hinh FEM xtreg gTFP EDI fjire^end HC LnPop Loglnflation B G D , £e Number of obs = 567 G-roup variable : pro Number of gr oup s = 63 P-sq: Obs per group: between = 0.1268 = avg = 9.0 overall = 0.1378 max = F (8,496) = 30.56 Prob > F = 0.0000 Fixed e f fects within corr(u_i, X b ) (within, ^ = 0.3302 = -0.7981 gTFP Coe f P > |t | [9S% C o n f FDI 0606762 0331253 83 0.068 -.004407 1257595 Export 0353045 0150088 2.35 0.019 0058158 0647931 Rdexpend 2.450675 1.176919 2.08 0.038 138314 4.763036 Govexpend -.5144126 0822766 -6.25 0.000 -.6760663 -.3527589 HC 0025181 0017038 1.48 0.140 -.0008294 0058657 LnPop -.1821529 0789623 -2 0.021 -.3372948 -.027011 Lo g i n f a t i on -.3106755 0856297 -3.63 0.000 -.47 -.1424339 BGD -.04 5 0095277 -4.77 0.000 -.0641727 -.0267336 _cons 2.622529 096564 2.39 0.017 468045 4.777013 s i gma_u 08692849 s i gma_e 0609654 rho 6703036 F test that a l l u_i= 0: Std Err ( fraction F (62, 496) t of varian ce = 41 due t o In terval] u _i ) Prob > F = 0 0 Kiém dinh Breusch vä Pagan Lagrangian xttestO Breusch and Pagan L a g n g ia n m u l t i p l i e r gT FP[pro„t] E stim ated = Xb + u [ p r o ] test random e f f e c t s + e[p ro ,t] resu lts: Var T est: for s d = s q r t (V a r ) gTFP 0069136 083148 e 0037168 0609654 u 0007378 0271616 V ar(u) - c h ib a r2(01) Prob > ch ib ar2 = - 0 0 Hausman test hausman fixed r andom C o efficien ts (b) (B) fixed FDI (b-B) random 0606762 D ifferen c e 081764 -.0 8 s q r t ( d i a g (V _ b - V _ B ) ) S E .0137544 Ex p o r t 0353045 6 -.0 1 011529 Rdexpend 2.4 240857 1.2 8 9120557 Govexpend -.5 4 -.1 -.4 1 5 0775631 HC 0 0019782 00054 001501 L nP op -.1 -.0 2 -.1 9 0782504 Lo g i n f a t i o n -.3 5 -.3 0274999 0375034 BGD -.0454531 -.0 0152719 0 b = co n sisten t B = in co n sisten t T est: Ho: di f ference u n d er Ha, in = = P rob>chi2 = 0 0 is efficien t co efficien ts c h i (8) (V_b-V_B u n d e r Ho a n d H a ; not u n d e r Ho; system atic (b -B ) [ (V_b-V_B) A( - ) ] (b -B ) not p o sitiv e d efin ite) ob tain ed from x t r e g ob tain ed from x t r e g PHỤ LỤC PHÂN TÍCH MÔ HÌNH FEM Phưoĩầg trình xtreg gTFP Rdexpend Govexpend HC LnPop Lotjlnflation B G D , fe F ix ed -effects (¡ w i t h i n ) regression Gr o u p v a r i a h e : pro R-s q : corr(u Number of obs = 567 Number of groups = 63 9.0 = w ith in = 0.3 betw een = 0.0 9 = avg = overall = 0.1 max i, Xb) = -0 gTFP Coe f Rde xp end 2.482848 Govexpend HC LnP op L o gin f1 at i on -.5286965 0042773 -.166117 - 3340998 _cons -.0436788 2.39869 sigma u 0860119 s i gma e 06145156 rho 66205671 BGD Obs p e r F test that all U i=ũ: Std Err 1.186257 0823721 0016223 F (6,498) — Prob = > F 38.47 0.0 0 t p> It [9 S% Conf I n t erval] 2.09 0.037 1521626 - 6.42 0.000 0.009 0.031 0.000 -.6905362 00109 -.3168775 -.5023667 4.813533 -.3668569 -.0153565 -.1658329 0.000 0.025 -.0624959 3051649 -.0248618 4.492215 0856434 2.64 - 2.16 - 3.90 0095774 -4.56 065549 2.25 0767331 group: 0074646 (fraction o f var i anc e due t o u_i) F (62, 498) 4.70 Prob > F 0.0000 Phương trình xt reg gTFP EDI Rdexpend Govexpend HC LnPop Loglnf lation B G D , fe = = 567 between = 0.1233 = avg = 9.0 overall = 0.1410 max = F (7,497) = 33.83 Prob > F = 0.0000 Fixed e ffects (within) regression Number of obs G-roup var i ab e : pro R-sq: within corr(ui, Xb ) gTFP Number of group s = 0.3227 Obs per group: = -0.7700 Coe f Std Err t p > |t [ 95 % Conf 63 In terv a l] FDI 3 2 10 0.036 0 9 4 Rdexpend 2.46467 1.1 2 08 0.038 8 1 Govexpend -.5 3 -6 0.000 -.6 -.3 HC 0 0 6 05 0 0 0 6 LnP op -.1 413171 7 8 - 83 0.068 -.2 3 1 7 L ogin flation -.3 7 5 -3 0.000 -.5033501 -.1 BGD -.0 5 0 -4 0.000 -.0 -.0 3 _cons 2.054602 074521 91 0.056 -.0 6 2 4.16 7 sigm a u 1 8 s i gma_e rho 3 F test that a ll u i= 0: ( fraction F (62, 497) o f v a r i a n c e d u e t o u _i ) = 39 Prob > F = 0 0 Kiêm định phương sai thay đôi x ttest3 M o d i f i e d Wald t e s t in fix ed effect for groupw ise h e t e r o s k e d a s t i c i t y r e g r e s s i o n model HO: signta(i)A2 — sigma for all i chiZ (63) Prob>chiZ = 968.39 = 0.0000 Phương trình - robust xtreg gTFP FBI Export Rdexpend Govexpend HC LnPop Loglnflation B G D f e Fixed- effects (within) regression Number G r o u p v a r i alii1 e : pro Number R-sq: Obs p e r of of robust obs = gr oup s — 63 — between = 0.1268 avg = 9.0 = 0.1378 = corr(u■ _i r Xb) max = -0.7981 (Std Err F (8,62) = Prob = > F adjusted for 63 ijj o o = 0.3302 -J within overall group: 567 0.0000 clu sters in pro) Robust Coe f FDI Expo r t 0606762 0353045 Govexpend -.5 4 p> I t [9S$ 0263539 2.3 0.025 017915 97 0.053 -.0 005071 288405 90 0.062 -.1 5.02616 -.7 7 3 -.2 Err Conf 0079955 In terv a l] 1133569 071116 H 2.450675 Std 0.000 0025181 0012878 96 0.055 -.0000561 0050924 L nP op -.1 1175827 - 55 0.126 -.4 0528916 L ogin flation -.3 5 167609 - 85 0.069 -.6 457211 0243701 BGD -.0454531 0079408 - 5.72 0.000 -.0 6 -.0 9 cons 2.622529 60 0.116 -.6 8 5.90 s i gma_u 131533 HC 644046 ■7-1 p.de x p e n d t or> gTFP 08692849 s igm a e 0609654 rho 6703036 (fra ctio n of varian ce due t o u _i) rho 6703036 (fra ctio n of due t o u _i) varian ce LSt ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HÒ CHÍ MINH HÀ THẾ TÀI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÀU T TRựC TIÉP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀ XUẤT KHẨU ĐẾN TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT CÁC YẾU TỐ TỎNG HỢP (TFPG) , MỨC Đ ộ CẤP TỈNH... tìm yếu tố ảnh hưởng đến TFPG đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến TFPG Mục tiêu cụ thế: - Đo lường tốc độ tăng trưởng TFP 63 tỉnh thành nước giai đoạn 2006-2014 - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến TFPG tỉnh. .. mở đầu, phần bao gồm: Chương I: Trình bày tổng quan lý thuyết đầu tư trực tiếp nước xuất khấu tác động đến suất yếu tố tổng hợp chương nêu số nghiên cứu thực nghiệm trước tác động đầu tư trực tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xuất khẩu đến tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFPG ), mức độ cấp tỉnh , Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và xuất khẩu đến tăng trưởng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFPG ), mức độ cấp tỉnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn