Tiết 49-Bài 45 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(11407 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 643
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 21 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

Mô tả: Bien soan: NVYen 1                                                                                                                                                             Phßng GD&§T TP B¾c Ninh Tr­êng THCS Phong Khª Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Yªn .5 TiÕt 49: ¶nh cña mét vËt t¹o bëi ThÊu kÝnh ph©n kú Nguån s¸ng f f Trigger 15 Bien soan: NVYen 2 S (2) 0 F Câu 1: Hình bên vẽ một TKPK, quang tâm O, trục chính , hai tiêu diểm F và F', các tia tới 1, 2. Hãy vẽ tia ló của các tia tới này. Trả lời câu 1: +Tia ló của tia tới (1) kéo dài đi qua tiêu điểm F. + Tia ló của tia tới (2) qua quang tâm truyền thẳng không đổi hướng. Kiểm tra bài cũ (1) F Bien soan: NVYen 3 Trả lời câu 2: TKPK có đặc điểm trái ngược với TKHT: + Phần rìa của thấu kình phân kỳ dày hơn phần giữa. + Chùm sáng tới song song với trục chính của TKPK, cho chùm tia ló phân kỳ. + Khi để TKPK gần dòng chữ trên trong sách, nhìn qua TK ta thấy hình ảnh dòng chữ bé đi so với khi nhìn trực tiếp . Câu 2: Thấu kính phân kỳ có đặc điểm gì khác so với TKHT Kiểm tra bài cũ Bien soan: NVYen 4 Bạn Đông bị cận thị nặng. Nếu Đông bỏ kính ra, ta nhìn thấy mắt bạn to hơn hay nhỏ hơn khi nhìn mắt bạn lúc đang đeo kính? Trước khi trả lời ta nghiên cứu: Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính phân kỳ Bien soan: NVYen 5 Nguồn sáng f f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I.Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ Bố trí TN như hình dưới C1 Làm TN chứng tổ rằng không hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí. 1. Vật ở xa thấu kính d> 2f Chúng ta quan sát Không hứng được ảnh trên màn. Bien soan: NVYen 6 Nguồn sáng f f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ Bố trí TN như hình dưới C1 Làm TN chứng tổ rằng không hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí 2. Vật ở gần thấu kính 2f>d>f Chúng ta quan sát Không hứng được ảnh trên màn. Bien soan: NVYen 7 Nguồn sáng f f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ Bố trí TN như hình dưới C1 Làm TN chứng tổ rằng không hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí 3. Vật ở gần thấu kính d< f Chúng ta quan sát Không hứng được ảnh trên màn. Bien soan: NVYen 8 Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ Nhắc lại C1: Làm TN chứng tỏ rằng không hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí. Trả lời C1: Qua 3 TN trên chứng tỏ rằng không hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí. Bien soan: NVYen 9 Nguồn sáng f f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ C2 Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi TKPK? Đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật. Vật ở xa thấu kính d> 2f Bien soan: NVYen 10 Nguồn sáng f f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ C2 Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi TKPK? Đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật. Vật ở gần thấu kính d> f . f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ C2 Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật. ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ C2 Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiết 49-Bài 45 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ, Tiết 49-Bài 45 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ, Tiết 49-Bài 45 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tiet-49-bai-45-anh-cua-mot-vat-tao-boi-thau-kinh-phan-ky

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.295577049255 s. Memory usage = 18.47 MB