Tiết 49-Bài 45 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ

21 661 3
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

Bien soan: NVYen 1                                                                                                                                                             Phßng GD&§T TP B¾c Ninh Tr­êng THCS Phong Khª Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Yªn .5 TiÕt 49: ¶nh cña mét vËt t¹o bëi ThÊu kÝnh ph©n kú Nguån s¸ng f f Trigger 15 Bien soan: NVYen 2 S (2) 0 F Câu 1: Hình bên vẽ một TKPK, quang tâm O, trục chính , hai tiêu diểm F và F', các tia tới 1, 2. Hãy vẽ tia ló của các tia tới này. Trả lời câu 1: +Tia ló của tia tới (1) kéo dài đi qua tiêu điểm F. + Tia ló của tia tới (2) qua quang tâm truyền thẳng không đổi hướng. Kiểm tra bài cũ (1) F Bien soan: NVYen 3 Trả lời câu 2: TKPK có đặc điểm trái ngược với TKHT: + Phần rìa của thấu kình phân kỳ dày hơn phần giữa. + Chùm sáng tới song song với trục chính của TKPK, cho chùm tia ló phân kỳ. + Khi để TKPK gần dòng chữ trên trong sách, nhìn qua TK ta thấy hình ảnh dòng chữ bé đi so với khi nhìn trực tiếp . Câu 2: Thấu kính phân kỳ có đặc điểm gì khác so với TKHT Kiểm tra bài cũ Bien soan: NVYen 4 Bạn Đông bị cận thị nặng. Nếu Đông bỏ kính ra, ta nhìn thấy mắt bạn to hơn hay nhỏ hơn khi nhìn mắt bạn lúc đang đeo kính? Trước khi trả lời ta nghiên cứu: Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính phân kỳ Bien soan: NVYen 5 Nguồn sáng f f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I.Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ Bố trí TN như hình dưới C1 Làm TN chứng tổ rằng không hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí. 1. Vật ở xa thấu kính d> 2f Chúng ta quan sát Không hứng được ảnh trên màn. Bien soan: NVYen 6 Nguồn sáng f f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ Bố trí TN như hình dưới C1 Làm TN chứng tổ rằng không hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí 2. Vật ở gần thấu kính 2f>d>f Chúng ta quan sát Không hứng được ảnh trên màn. Bien soan: NVYen 7 Nguồn sáng f f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ Bố trí TN như hình dưới C1 Làm TN chứng tổ rằng không hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí 3. Vật ở gần thấu kính d< f Chúng ta quan sát Không hứng được ảnh trên màn. Bien soan: NVYen 8 Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ Nhắc lại C1: Làm TN chứng tỏ rằng không hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí. Trả lời C1: Qua 3 TN trên chứng tỏ rằng không hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí. Bien soan: NVYen 9 Nguồn sáng f f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ C2 Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi TKPK? Đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật. Vật ở xa thấu kính d> 2f Bien soan: NVYen 10 Nguồn sáng f f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ C2 Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi TKPK? Đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật. Vật ở gần thấu kính d> f [...]... f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ C2 Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi TKPK? Đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật. Vật ở gần thấu kính d< fVậy ảnh của vật tạo bi thấu kính phân kỳ là ảnh ảo, cùng chiều với vật. Bien soan: NVYen 14 Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân. .. C5Dựng ảnhTKHT ảnh AB> vật AB Dựng ảnh TKPK Vật AB> ;ảnh ABĐây là điểm mạnh của Trigger( lặp đi lặp lại nhiều lần mà vẫn thoáng hình), củng cố được cách dựng trong bài này. Bien soan: NVYen 15 ảnh AB> vật AB Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ II Cách dựng ảnh. III ộ lớn của ảnh tạo bởi cáC THấU KíNH PHÂN Kỳ C5: Đặt vật. .. NVYen 7Nguồn sángf f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ Bố trí TN như hình dướiC1 Làm TN chứng tổ rằng không hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí3. Vật ở gần thấu kính d< fChúng ta quan sátKhông hứng được ảnh trên màn. Bien soan: NVYen 17 Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ FFFFBBAAKI0C7.2... trục chính tại A. A là ảnh của điểm A.AB là ảnh của AB tạo bëi TKPK Bien soan: NVYen 5Nguồn sángf f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I.Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ Bố trí TN như hình dướiC1 Làm TN chứng tổ rằng không hứng được ảnh của vật trên màn với mọi vị trí.1. Vật ở xa thấu kính d> 2fChúng ta quan sátKhông hứng được ảnh trên màn. Bien soan:... bài và đọc phần có thể em chưa biết.ãLàm bài tập 44 45. SBT trang 52-53 Bien soan: NVYen 10Nguồn sángf f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ C2 Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi TKPK? Đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Cùng chiều hay ngược chiều với vật. Vật ở gần thÊu kÝnh d> f ... thấu kính có tiêu cự f=12cm. Vật AB cách thấu kính một khoảng d=8cm, A nằm trên trục chính. HÃy dựng ảnh AB của AB. Dựa vào hình vẽ để nêu nhận xét về độ lớn của ảnh so với vật trong hai trường hợp:+ Thấu kính là hội tụ.+ Thấu kính là phân kỳ. ABF0IFABFFFFBBAAKI0 Vật AB> ;ảnh ABDựng ảnhTKHTDựng ảnh TKPK Bien soan: NVYen 12 Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân. .. NVYen 12 Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ II Cách dựng ảnh. C3 Dựa vào kiến thức đà học ở bài trước, hÃy nêu ra cách dựng ảnh của vật AB qua TKPK, biết AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính.FFFFBBAATrả lời C3: + Dựng ảnh B của điểm B qua TK, ảnh này là điểm đồng quy khi kéo dài chùm tia ló.Từ B... gần thấu kính d< fVậy ảnh của vật tạo bi thấu kính phân kỳ là ảnh ảo, cùng chiều với vật. Bien soan: NVYen 14 Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ II Cách dựng ảnh. FFFFBBAAKI+ Khi tịnh tiến AB luôn vuông góc với trục chính thì tại mọi vị trí, tia BI là không đổi. Do đó BO luôn cắt IK kéo dài tại Bnằm trong đoạn... NVYen 3Trả lời câu 2: TKPK có đặc điểm trái ngược với TKHT:+ Phần rìa của thấu kình phân kỳ dày hơn phần giữa.+ Chùm sáng tới song song víi trôc chÝnh cña TKPK, cho chïm tia lã phân kỳ. + Khi để TKPK gần dòng chữ trên trong sách, nhìn qua TK ta thấy hình ảnh dòng chữ bé đi so với khi nhìn trực tiếp .Câu 2: Thấu kính phân kỳ có đặc điểm gì khác so với TKHTKiểm tra bài cũ Bien soan: NVYen . f Tiết 49: ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ C2 Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật. ảnh của một vật tạo bởi Thấu kính Phân kỳ I Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ C2 Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 49-Bài 45 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ, Tiết 49-Bài 45 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ, Tiết 49-Bài 45 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ

Bình luận về tài liệu tiet-49-bai-45-anh-cua-mot-vat-tao-boi-thau-kinh-phan-ky

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP