Chính phủ ban hành Chương trình hành động về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

22 87 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 16:48

1 I HC QUI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẬU HUY SÁU BÁO CHÍ NGÀNH TÀI CHÍNH VỚI VẤN ĐỀ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành Báo chí Hà Nội, 2013 2 I HC QUI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐẬU HUY SÁU BÁO CHÍ NGÀNH TÀI CHÍNH VỚI VẤN ĐỀ TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60.32.01.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Văn Hƣờng Hà Nội, 2013 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình do tôi tự nghiên cứu. Các số liệu trong luận văn rõ ràng và trung thực, các kết luận của luận văn này chưa từng được công bố trong các công trình khác.   4 LI C Tôi xin trân trọng cám ơn PGS-TS. Đinh Văn Hường đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin trân trọng cám ơn các thầy, cô ở Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), các thầy, cô là nhà báo đã tham gia quá trình giảng dạy, truyền đạt cho tôi những kiến thức quý giá và phương pháp nghiên cứu khoa học bổ ích. Nhân đây, tôi xin gửi lời cám ơn đến Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), các thầy, cô phụ trách công tác giáo vụ đã giúp đỡ, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành khóa học đúng tiến độ và chất lượng. Xin cảm ơn các anh, chị, em học viên lớp Cao học Báo chí K15 đã động viên, cổ vũ, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập. Hà Nội, tháng 8 năm 2013  lu  5 MỤC LỤC Trang DANH MC CH VIT T DANH MC BNG BI M U 1 - p thi  2 -  . 3 - M m v u   4  phu c   5   6  c tin c   7  Kt cu lu 2 3 4 4 6 8 9 9 10 11  C TIN V U DOANH NGHIP A  12 1.1  m, thut ng u DN 12 1.2  m cc v u DNNN trong nn kinh t th i ch  17 1.3  i v Tiu k. 24 30 C TRN V U DOANH NGHI 32 2.1-  Tht Nam, T Doanh nghi 32 2.2- N 39 2.3 c chuyn t u DNNN 57 2.4  u qu u ci hou DNNN Tiu k 74 78 N NGH, GIU QU  N V U DOANH NGHIC N MI . 79 3.1  Mt s kinh nghin c   79 3.2 Mt s v t ra trong vi  83 3.3- Kin ngh nhu qu  CHiNHPHU s6: 9t INQ-CP CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM DQc l~p - T,! - H~nh phuc Ha N(Ji, 0.1- thimg 10 nam 2017 NGHlQUYET Ban h~mh Chlfo'ng trinh himh dQng cua Chinh phu th,!c hi~n Nghi quy~t sB 12-NQ/TW 03 thang nam 2017 cua HQi nghi Ban Ch~p hanh Trung U'(yngDang l~n thfr kh6a XII v~ ti~p t\lc cooc~u l~i, d6i mO'iva nang cao hi~u qua doanh nghi~p nha nlfO'c CONG THONG TIN BIEN Til CHiNH PHU •.' G"'10: C DEN CHiNHPHU Ngay:C1Lf.49/2o:1.1 Can cu Lu~t TfJ chuc Chinh phil 19 thang nam 2015; Can cu Nghi quySt s6 12-NQ/TW 03 thang nam 2017 cila HQi nghi Ban Ch~p hanh Trung uang Dang Iftn thu khoa XII vS tiSp t\Jc ca c~u l:;ti,dfJi rnai va nang cao hi~u qua doanh nghi~p nha nuac; X6t dS nghi cila BQ truang BQ Tai chinh, QUYETNGHJ: Di~u Ban hanh kern theo Nghi quySt Chuang trinh hanh dQng cila Chinh phil tri@nkhai Nghi quySt s6 12-NQ/TW 03 thang narn 2017 cila HQi nghi Ban Ch~p hanh Trung uang Dang Iftn thu khoa XII vS tiSp t\Jc ca c~u l:;ti,dfJi mai va nang cao hi~u qua doanh nghi~p nha nuac Di~u Nghi quySt co hi~u l\fc thi hanh til ky ban hanh Di~u Cac BQ truang, Thil truang ca quan ngang bQ, Thil truang ca quan thuQc Chinh phil, Chil tich Uy ban nhan dan cac tinh, ph6 tr\fc thuQc trung uang, cac tfJ chuc, ca nhan c61ien quan chiu trach nhi~rn thi hanh Nghi quySt nay.! NO'i nh{in: - Ban Bi thu Trung uong Dang; - ThU mUng, cac Ph6 Thil mUng Chinh phil; - Cac bQ, co quan ngang bQ, co quan thuQc Chinh phil; - HDND, UBND cac tinh, ph5 trvc thuQc trung uong; - Van phOng Trung uong va cac Ban cila Dang; - Van phOng T6ng Bi thu; - Van phong Chil tich nu6c; - HQi d6ng dan tQc va cac Uy ban cila Qu5c hQi; - Van phOng Qu5c hQi; - Toa an nhan dan t5i cao; - Vi~n ki6m sat nhan dan t5i cao; - Ki6m toan nha nu6c; - Uy ban Giam sat tai chinh Qu5c gia; - Ngan hang Chinh sach xa hQi; - Ngan hang Phat tri6n Vi~t Nam; - Uy ban trung uong Mi;j.ttr~n T6 qu5c Vi~t Nam; - Co quan trung uong eila cac doan th6; ,r-.l - VPCP: BTCN, cac PCN, Trq ly TTg, TGy C6ng TTDT, cac V\l, C\lC, don vi trl,l'CthuQc, Cong bao; - Luu: VT, DMDN (2) PC cL04 Nguy~n Xuan Phuc CQNG HOA CHINHPHU xA HOI CHU NGHiA VIET NAM DQc l~p - TV - H~nh phuc CHUONG TRINH HANH DQNG CVA CHINH PHV ThU'c hien Nghi quy~t s8 12-NQ/TW 03 thang nam 2017 clla HQi nghi B~n Ch~p hanh Trung U'O'ngDang l~n thfr khoa XII v~ ti~p tllc CO'c~u l~i, d8i mOi va nang cao hi~u qua doanh nghi~p nha nmyc (Ban hanh kern thea Nght quyit s6 9f /NQ-CP OJ- thlmg 10 narn 2017 cua Chinh phu) I MVC TlEU, YEU cAu M\lc tieu a) M\lc tieu t6ng quat: Co c~u l?i, d6i mai va nang cao hi~u qua doanh nghi~p nha nuac tren nSn tang cong ngh~ hi~n d?i, nang l\fc d6i mai sang t?O, quan tri theo chufin m\fc qu6c tS, nhArn huy dQng, phan b6 va su d\lng co hi~u qua cac ngu6n l\fc xa hQi, bao to~m,phat triSn v6n nha nuac t?i doanh nghi~p dS doanh nghi~p nha nuac gift vftng vi tri then ch6t va la mQt l\fc luQ'ngv~t ch~t quan tn;mg cua kinh tS nha nuac, gop ph~n thuc dfiy phat triSn kinh tS va th\fC hi~n tiSn bQ, cong bAng xa hQi b) M\lc tieu C\lthS: M\lc tieu dSn nam 2020: - Hoan co c~u l?i, d6i mai doanh nghi~p nha nuac giai do?n 2017 2020 tren co sa cac tieu chi phan lo?i doanh nghi~p nha nuac, doanh nghi~p co v6n nha nuac thuQc cac nganh, lInh V\fCt?i QuYStdinh s6 58/2016/QD-TTg 28 thang 12 nam 2016 cua Thu tu6'ng Chinh phu, th\fc hi~n c6 ph~n hoa 137 doanh nghi~p nha nuac; hoan thoai v6n theo danh m\lc da duQ'c Thu tu6'ng Chinh phu phe duy~t t?i QuYSt dinh s6 1232/QD-TTg 17 thang nam 2017 va cac doanh nghi~p rna Nha nuac khong c~n n~m gift, tham gia gop v6n theo cac quySt dinh C\lthS cua Thu tu6'ng Chinh phu - T~p trung xu ly dill diSm cac t~p doan kinh tS, t6ng cong ty nha nuac, cac d\f an, cong trinh d~u tu cua doanh nghi~p nha nuac kern hi~u qua, thua 16 keo dai, tn;mg tam la 12 d\f an thua 16,kern hi~u qua cua nganh cong thuang - Ph~n d~u dap tmg cac chufin m\fc 'qu6c tS vS quan tri doanh nghi~p; nang cao mQt buac quan tn;mg hi~u qua san xu~t kinh doanh, ch~t luQ'llgsan phfim, nang l\fc C?nh tranh cua doanh nghi~p nha nuac - Hoan thi~n ma hinh qufm ly, giam sat doanh nghi~p nha nuac va v6n, tai san cua Nha nl{0c d~u tu t~i doanh nghi~p Nam 2018, l~p mQt co quan chuyen trachlam d~i di~n chu sa hfru d6i vai doanh nghi~p nha nuac va c6 ph~n, v6n gopclfaNha nuac t~i doanh nghi~p M\lc tieu d~nnam 2030: - H~u h~t cac d'p:anhnghi~p nha nuac co co cftu sa hfru h6n hqp, chu y~u la doanh nghi~p c'6~Yi~n " C\lthS hoa d~M!dMcacchu truang va giai phap chu y~u vS ti~p t\lC co cftu 1~i;d6i mai Van:adgid~o hi~u qua doanh nghi~p nha nuac dSn nam 2020 va nam 2030; dam ba'tY.~tifth d6ng bQ, nhftt quan triSn khai th\1'c hi~n cac nhi~m V\lva giai 'pli~p Xac dinh ril:li~mV\l cua cac nganh, cac cftp; neu cao trach nhi~m cua nguai dUng d~u dQ~~rthnghi~p,cac bQ, co quan trung uang, dia phuang triSn khai cac m\lcfi'Su, nhi~m V\l II NHIEM GIAI PHAp CHU YEU VUVA " , " -'" Dfiy m~nhc(;ycftu l~i doanh nghi~p nha nuac a) Nghien cUu;ban hanh quy dinh vS c6 phfin hoa doanh nghi~p nha nuac va cac doarih;,:gglri~pdo doanh nghi~p nha ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - HÀ KHẮC MINH BÁO CHÍ VỚI QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC (Khảo sát Báo Đầu tƣ, Báo Tuổi trẻ TPHCM, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Tài doanh nghiệp, từ tháng 8/2012 – tháng 8/2013) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Báo chí học Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - HÀ KHẮC MINH BÁO CHÍ VỚI QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC (Khảo sát Báo Đầu tƣ, Báo Tuổi trẻ TPHCM, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Tài doanh nghiệp, từ tháng 8/2012 – tháng 8/2013) Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học Mã số: 60.32.01.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Anh Tuấn Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình tự nghiên cứu Các số liệu luận văn rõ ràng trung thực, kết luận luận văn chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày 14 tháng năm 2015 TÁC GIẢ Hà Khắc Minh LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Anh Tuấn tư vấn, hướng dẫn lựa chọn thực nghiên cứu đề tài Đây đề tài khó, nhiều quan điểm khác mang tính ứng dụng thực tiễn cao công việc thân Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm công tác nghiên cứu khoa học, song hướng dẫn tận tình TS Nguyễn Anh Tuấn, có phương pháp tiếp cận, nghiên cứu thực đề tài cách hiệu Xin gửi lời tri ân đến thầy, cô giáo Khoa Báo chí - Truyền thông, Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn cung cấp cho kiến thức bản, để bổ sung, hoàn thiện sở lý luận báo chí khuyết thiếu, giúp vững vàng nghiệp vụ, quan trọng bước đầu hình thành tư kỹ nghiên cứu khoa học Xin gửi lời cảm ơn đến nhà hoạch định sách, quản lý nhà nước, lãnh đạo báo, đồng nghiệp dành thời gian trao đổi, cung cấp nhiều thông tin quý báu giúp trình viết luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, người thân bạn bè ủng hộ, động viên, động lực giúp hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận báo chí vai trò báo chí với tái cấu DNNN 12 1.1 Báo chí, thông tin báo chí giám sát phản biện báo chí phát triển kinh tế - xã hội 12 1.2 Quan điểm Đảng, Nhà nước tái cấu DNNN 20 1.3 Vai trò báo chí với tái cấu DNNN………… 30 Tiểu kết Chương 36 Chƣơng 2: Thực trạng thông tin báo chí tái cấu DNNN 37 2.1 Thực trạng thông tin tái cấu DNNN tờ báo 37 2.2 Thực trạng nội dung thông tin 40 2.3 Thực trạng hình thức thông tin 52 Tiểu kết chương 71 Chƣơng 3: Kiến nghị số giải pháp nâng chất lƣợng thông tin tái cấu DNNN 72 3.1 Đánh giá ưu, nhược điểm công tác thông tin tái cấu DNNN 72 3.2 Nguyên nhân hạn chế……………………………… … 85 3.3 Đề xuất số giải pháp 91 Tiểu kết chương 109 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Báo Đầu tư : BĐT Báo Tuổi trẻ : BTT Cổ phần hóa : CPH Doanh nghiệp : DN Doanh nghiệp nhà nước : DNNN Đại học Quốc gia Hà Nội : ĐHQGHN Hỗ trợ phát triển thức : ODA Phản biện xã hội : PBXH Tạp chí Tài doanh nghiệp : TCTCDN Tập đoàn kinh tế : TĐKT Tổng công ty : TCT Thời báo Kinh tế Sài Gòn : TBKTSG Tổng sản phẩm quốc nội : GDP MỞ ĐẦU - Tính cấp thiết lý chọn đề tài Nghị Đại hội Đảng IX khẳng định chủ trương quán Đảng ta phát triển kinh tế nhiều thành phần Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân lần nhấn mạnh nhiệm vụ “tiếp tục đổi phát triển kinh tế nhà nước để thực tốt vai trò chủ đạo kinh tế” Việc đổi phát triển kinh tế nhà nước không bao gồm đổi DNNN – nòng cốt kinh tế nhà nước TĐKT, TCT Nhìn tổng thể, vai trò DNNN nói chung, TĐKT, TCT nhà nước nói riêng thời gian qua quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước Các DNNN bảo đảm sản xuất, cung ứng sản phẩm, hàng hoá dịch vụ thiết yếu cho kinh tế Trong thời kỳ khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu, DNNN trì hoạt động có đóng góp quan trọng việc thực nhiệm vụ điều tiết vĩ mô Nhà nước nhiều lĩnh vực nhằm ổn định kinh tế đảm ... cong bAng xa hQi b) Mlc tieu ClthS: Mlc tieu dSn nam 2020: - Hoan co c~u l?i, d6i mai doanh nghi~p nha nuac giai do?n 2017 2020 tren co sa cac tieu chi phan lo?i doanh nghi~p nha nuac, doanh. .. kinh doanh, ch~t luQ'llgsan phfim, nang lfc C?nh tranh cua doanh nghi~p nha nuac - Hoan thi~n ma hinh qufm ly, giam sat doanh nghi~p nha nuac va v6n, tai san cua Nha nl{0c d~u tu t~i doanh. .. VUVA " , " -'" Dfiy m~nhc(;ycftu l~i doanh nghi~p nha nuac a) Nghien cUu ;ban hanh quy dinh vS c6 phfin hoa doanh nghi~p nha nuac va cac doarih;,:gglri~pdo doanh nghi~p nha nuac hfru 100% v6n diSu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính phủ ban hành Chương trình hành động về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ ban hành Chương trình hành động về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ ban hành Chương trình hành động về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn