Tập san 20/11

36 2,294 10 Gửi tin nhắn cho Nguyễn Văn Cừ
Nguyễn Văn Cừ

Nguyễn Văn Cừ

Tải lên: 11,481 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:26

*TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU. • PHÁT BIỂU CỦA NHÀ TRƯỜNG. • PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU. * ĐỊA PHƯƠNG. * PHỤ HUYNH. * TRAO QUÀ CÔ HỒNG. * ĐÁP TỪ (THẦY SÁU) NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH “Năm qua đi, tháng qua đi”,dòng thời gian vẫn âm thầm trôi, mái trường mang tên nhà chí sĩ yêu nước Lê Đình Dương đã đón nhận rồi tiễn đưa bao học sinh vào trường, ra trường. Điều tâm đắc và hạnh phúc cho những nhà giáo chúng tôi là đã đi đúng con đường mình chọn, gieo hạt và chăm chút cho bao mầm non - thế hệ học sinh nẩy mầm và trưởng thành.Và ngôi trường THCS Lê Đình Dương trở thành ngôi nhà chung của các giáo viên, che chở, giúp đỡ nhau trong sự tôn trọng, tin cậy, đồng cảm .Ngôi trường trở thành nguồn sống, tạo sức mạnh đoàn kết, chung lòng chung sức để tập thể giáo viên của trường hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, tuy trời không nắng, không trong, thậm chí xuất hiện cả những cơn mưa dầm rả rích nhưng vẫn không làm giảm đi cái không khí nhộn nhịp, tươi vui ở trường THCS Lê Đình Dương. Được sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng, của Ban Giám Hiệu, của Công đoàn và đặc biệt có sức mạnh đoàn kết, chung lòng chung sức của tập thể giáo viên, đặc san “GIEO HẠT 2” đã nảy mầm. Đặc san là tập hợp những trăn trở, nghĩ suy về Đảng, về ngành, về nghề, về đồng nghiệp, về học sinh dấu yêu. Đến với “GIEO HẠT 2”, bạn sẽ còn được bắt gặp “một chút buồn của nắng, một chút mưa của mây”, một chút niềm thương nỗi nhớ bâng quơ “thời xưa ấy”, một chút kỉ niệm còn vương sau những chuyến ngao du đường dài . BAN BIÊN TẬP Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam tình yêu thương, sự quan tâm và niềm tin sâu sắc, “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, đó là một nhận định về thế hệ trẻ, tương lai của dân tộc, một niềm tin vào tuổi trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước. Bác Hồ tin tưởng ở thế hệ trẻ một phần cũng từ thực tế trải nghiệm qua tuổi trẻ đầy sóng gió của Người, một người (như Bác nói) mới học hết tiểu học, 17 tuổi lần đầu nhìn thấy ngọn đèn điện, 29 tuổi mới nghe Radio lần đầu tiên, mỗi người như thế đã sớm trở thành lãnh tụ của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã có đóng góp đáng kể vào phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Võ Văn Sáu B á c t i n t ư ở n g t h ậ t s ự ở t u ổ i t r ẻ , t r ê n t h ế g i ớ i í t c ó Đ ả n g n à o đ ư ợ c r a đ ờ i t ừ m ộ t t ổ c h ứ c t h a n h n i ê n “ V i ệ t N a m t h a n h n i ê n C á c h m ạ n g đ ồ n g c h í H ộ i ” , m ộ t N g u y ễ n T ấ t T h à n h m ớ i 2 1 t u ổ i đ ờ i r a đ i t ừ B ế n n h à R ồ n g v ớ i h a i b à n t a y t r ắ n g , m ộ t T r ầ n P h ú m ớ i 2 5 t u ổ i đ ã t r ở t h à n h T ổ n g B í t h ư đ ầ u t i ê n c ủ a Đ ả n g C ộ n g S ả n V i ệ t N a m . T r o n g c á c b à i v i ế t , b à i n ó i c ủ a m ì n h B á c đ ã g ở i g ắ m n i ề m t i n v à o t h ế h ệ t r ẻ , t ư ơ n g l a i c ủ a d â n t ộ c . T r o n g t h ư g ử i c á c c h á u h ọ c s i n h n h â n n g à y k h a i t r ư ờ n g n ă m đ ầ u t i ê n c ủ a n ư ớ c V i ệ t N a m đ ộ c l ậ p , B á c v i ế t “ N o n s ô n g V i ệ t N a m c ó t r ở n ê n v ẻ v a n g h a y k h ô n g , d â n t ộ c V i ệ t N a m c ó đ ư ợ c v ẻ v a n g , s á n h v a i c ù n g c á c c ư ờ n g q u ố c n ă m c h â u h a y k h ô n g , m ộ t p h ầ n l ớ n c h í n h ở c ô n g h ọ c t ậ p c ủ a c á c c h á u ” . C o n “ đ ư ờ n g x o à i h o a t r ắ n g n ắ n g đ u đ ư a ” đ ã đ i v à o t h ơ c a , n h ạ c h ọ a n h ư n g í t a i b i ế t ý n g h ĩ a s ự n g h i ệ p “ t r ồ n g n g ư ờ i ” m à B á c H ồ g ử i g ắ m . Đ ồ n g c h í V ũ K ỳ t h ư k ý B á c H ồ c ó k ể l ạ i r ằ n g , t r o n g m ộ t b u ổ i đ i d ạ o B á c H ồ đ ã d ặ n c á c đ / c p h ụ c v ụ c ố g ắ n g t ì m g i ố n g x o à i m i ề n N a m t r ồ n g x e n v à o v ớ i h à n g c â y M u ỗ n đ ể n ó k ị p l ớ n l ê n t h a y t h ế . T r o n g d i c h ú c đ ể l ạ i c h o c h ú n g t a , n g ư ờ i c ă n d ặ n “ B ồ i d ư ỡ n g t h ế h ệ c á c h m ạ n g c h o đ ờ i s a u l à m ộ t v i ệ c r ấ t q u a n t r ọ n g v à r ấ t c ầ n t h i ế t . Đ ả n g c ầ n p h ả i c h ă m l o g i á o d ụ c đ ạ o đ ứ c c á c h m ạ n g c h o h ọ , đ à o t ạ o h ọ t h à n h n h ữ n g n g ư ờ i t h ừ a k ế x â y d ự n g C h ủ n g h ĩ a x ã h ộ i v ừ a “ h ồ n g ” v ừ a “ c h u y ê n ” . Đ ã g ầ n b ố n m ư ơ i m ù a x u â n t r ô i q u a k ể t ừ n g à y B á c H ồ đ i x a , c à n g n h ớ B á c H ồ , t u ổ i t r ẻ V i ệ t n a m c à n g c ố g ắ n g v ư ơ n l ê n t r o n g h ọ c t ậ p v à r e n l u y ệ n “ Đ ừ n g h ỏ i T ổ Q u ố c đ ã l à m g ì c h o t a m à p h ả i h ỏ i t a đ ã l à m g ì c h o T ổ Q u ố c h ô m n a y ” . S a ï u g i å ì 4 5 C o n t h å y ã n g i á ú c P h u û m á ù u l ã n â æ å ì n g C u ì n g b a ï n h x e l à n M æ a b a y t å ï i t á ú p L a ï c â a ï c b o ï n g n g æ å ì i . S a ï u g i å ì 4 5 V æ å ü t c á ö u t a â o ï K y ì L a m t h á n y ã u K e í n g æ å ü c n g æ å ì i x u ä i G i u û c n h a u ê å ï i L o ì n g c a ì n g h ä ú i h a í . S a ï u g i å ì 4 5 B a ï n h x e n g æ ì n g l à n  ä i c h á n v ä ü i b æ å ï c M æ a c a ì n g n à û n g h a û t B æ å ï c c h á n v a ì o l å ï p N i ã ö m v u i d á n g t r a ì o S a ï u g i å ì 4 5 L a û i b a ï n h x e l à n T r å ì i c h á û p c h o a û n g t ä ú i L u î ã ú c h k ã u t r å ì i M u ä ù i v a ì n g v o v e L o ì n g c a ì n g t ã t a ï i . S a ï u g i å ì 4 5 X e n g æ ì n g c á û p b ã ú n V o ì n g t a y c u í a m e û Ä m l á ú y c o n t h å N u û c . sức mạnh đoàn kết, chung lòng chung sức của tập thể giáo viên, đặc san “GIEO HẠT 2” đã nảy mầm. Đặc san là tập hợp những trăn trở, nghĩ suy về Đảng, về. trường trở thành nguồn sống, tạo sức mạnh đoàn kết, chung lòng chung sức để tập thể giáo viên của trường hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập san 20/11, Tập san 20/11, Tập san 20/11

Bình luận về tài liệu tap-san-20-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP