bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

James Goodnight
James Goodnight(11524 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 294
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:25

Mô tả: Tập thể lớp 9C trường THCS Việt Đức nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp Trường THCS EaH’Nin Giáo viên: Lê Trọng Tá HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Hãy sắp xếp các chất: CH 4 , K 2 CO 3 , C 2 H 6 , KHCO 3 , CH 3 NO 2 , AlCl 3 , CH 3 Cl, C 2 H 6 O vào các cột trong bảng sau: Hợp chất hữu cơ Hợp chất vô cơ Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrôcacbon CH 4 C 2 H 6 CH 3 NO 2 CH 3 Cl K 2 CO 3 KHCO 3 AlCl 3 C 2 H 6 O I- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. 1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử C O C H H H H C H H H H Vớ d: CH 4 Hãy cho biết hóa trị của : C , H , O? H Cl §¸p ¸n: BiÓu diÔn liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong nh÷ng ph©n tö sau: a, CH 2 Cl 2 b, CH 4 O CH 2 Cl 2 CH 4 O Quan sát mô hình hai chất trên C Cl H Cl H C O H H H H Bài tập: 1. Các em hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và sửa lại cho đúng? Công thức đúng C O H H H C Cl H H H H a. b. C O H H H H C Cl H H H a. b. 2. M¹ch cacbon C C H H H H H H Quan sát biểu diễn các liên kết của chất hữu cơ có công thức: C 2 H 6 Cacbon, hiđro đã đảm bảo hoá trị chưa? C 4 H 10 M¹ch th¼ng (m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh) M¹ch nh¸nh C H H H C H H H H H C H H C H H C H H H C H H C H C H H C H H H C H H C H H C H C 4 H 8 M¹ch vßng * Kết luận: - Trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ c¸c nguyªn tö cacbon cã thÓ liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau t¹o thµnh m¹ch cacbon. - Cã ba lo¹i m¹ch +M¹ch th¼ng (M¹ch kh«ng ph©n nh¸nh) +M¹ch nh¸nh +M¹ch vßng C H H H C H H H H H C H H C H H C H H H C H H C H C H H C H H H C H H C H H C H 3. TrËt tù liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö - Mỗi một hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định. Nếu thay đổi trật tự đó sẽ tạo nên những chất mới. H – C – C – O – H H H H H H – C – O – C – H H H H H Rượu etylic đi metyl ete - Lỏng - Khí - Độc Nguyên tử oxi liên kết với nguyên tử nào trong hai cách biểu diễn trên? Đáp án: Thảo luận nhóm biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử C 2 H 6 O CH 4 Công thức phân tử Công thức cấu tạo H – C – C – O – H H H H H H – C – H H H CH 3 – CH 2 – OH (C 2 H 5 OH) C 2 H 6 O H – C – O – C – H H H H H CH 3 – O – CH 3 II. C«ng thøc cÊu t¹o CH 4 Viết gọn . thức cần nhớ: Thuyết cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ: - Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị. C IV , H I , O II - Các nguyên tử C có thể liên. một hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định. Nếu thay đổi trật tự đó sẽ tạo nên những chất mới. - Công thức cấu tạo cho biết thành phần phân tử

— Xem thêm —

Xem thêm: bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-35-cau-tao-phan-tu-hop-chat-huu-co

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.15099596977234 s. Memory usage = 18.54 MB