bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

12 327 0 Gửi tin nhắn cho James Goodnight
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:25

Tập thể lớp 9C trường THCS Việt Đức nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lớp Trường THCS EaH’Nin Giáo viên: Lê Trọng Tá HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Hãy sắp xếp các chất: CH 4 , K 2 CO 3 , C 2 H 6 , KHCO 3 , CH 3 NO 2 , AlCl 3 , CH 3 Cl, C 2 H 6 O vào các cột trong bảng sau: Hợp chất hữu cơ Hợp chất vô cơ Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrôcacbon CH 4 C 2 H 6 CH 3 NO 2 CH 3 Cl K 2 CO 3 KHCO 3 AlCl 3 C 2 H 6 O I- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ. 1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử C O C H H H H C H H H H Vớ d: CH 4 Hãy cho biết hóa trị của : C , H , O? H Cl §¸p ¸n: BiÓu diÔn liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong nh÷ng ph©n tö sau: a, CH 2 Cl 2 b, CH 4 O CH 2 Cl 2 CH 4 O Quan sát mô hình hai chất trên C Cl H Cl H C O H H H H Bài tập: 1. Các em hãy chỉ ra những chỗ sai trong các công thức sau và sửa lại cho đúng? Công thức đúng C O H H H C Cl H H H H a. b. C O H H H H C Cl H H H a. b. 2. M¹ch cacbon C C H H H H H H Quan sát biểu diễn các liên kết của chất hữu cơ có công thức: C 2 H 6 Cacbon, hiđro đã đảm bảo hoá trị chưa? C 4 H 10 M¹ch th¼ng (m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh) M¹ch nh¸nh C H H H C H H H H H C H H C H H C H H H C H H C H C H H C H H H C H H C H H C H C 4 H 8 M¹ch vßng * Kết luận: - Trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ c¸c nguyªn tö cacbon cã thÓ liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau t¹o thµnh m¹ch cacbon. - Cã ba lo¹i m¹ch +M¹ch th¼ng (M¹ch kh«ng ph©n nh¸nh) +M¹ch nh¸nh +M¹ch vßng C H H H C H H H H H C H H C H H C H H H C H H C H C H H C H H H C H H C H H C H 3. TrËt tù liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö - Mỗi một hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định. Nếu thay đổi trật tự đó sẽ tạo nên những chất mới. H – C – C – O – H H H H H H – C – O – C – H H H H H Rượu etylic đi metyl ete - Lỏng - Khí - Độc Nguyên tử oxi liên kết với nguyên tử nào trong hai cách biểu diễn trên? Đáp án: Thảo luận nhóm biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử C 2 H 6 O CH 4 Công thức phân tử Công thức cấu tạo H – C – C – O – H H H H H H – C – H H H CH 3 – CH 2 – OH (C 2 H 5 OH) C 2 H 6 O H – C – O – C – H H H H H CH 3 – O – CH 3 II. C«ng thøc cÊu t¹o CH 4 Viết gọn [...]... cacbonCCHHHHHHQuan sỏt biu din cỏc liờn kt ca chất hữu cơ có công thức: C2H6Cacbon, hiđro đã đảm bảo hoá trị chưa? C4H10Mạch thẳng (mạch không phân nhánh)Mạch nhánhCHHHCHHHHHCHHCHHCHHHCHHCHCHHCHHHCHHCHHCHC4H8Mạch vòng * Kt lun:- Trong phân tử hợp chất hữu cơ các nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon.- Có ba loại... nhánhCHHHCHHHHHCHHCHHCHHHCHHCHCHHCHHHCHHCHHCHC4H8Mạch vòng * Kt lun:- Trong phân tử hợp chất hữu cơ các nguyên tử cacbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch cacbon.- Có ba loại mạch +Mạch thẳng (Mạch không phân nhánh) +Mạch nhánh +Mạch vòng CHHHCHHHHHCHHCHHCHHHCHHCHCHHCHHHCHHCHHCH . thức cần nhớ: Thuyết cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ: - Các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị. C IV , H I , O II - Các nguyên tử C có thể liên. một hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định. Nếu thay đổi trật tự đó sẽ tạo nên những chất mới. - Công thức cấu tạo cho biết thành phần phân tử
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, bài 35 cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Bình luận về tài liệu bai-35-cau-tao-phan-tu-hop-chat-huu-co

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP