thi ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh

André-Marie Ampère
André-Marie Ampère(9995 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 1077
12
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:25

Mô tả: Hội thi tuyên truyền về Tâm gư ơng Đạo Đức Hồ Chí Minh huyện sơn động tỉnh Bắc Giang năm 2008 Gv: Phạm Thế Hưng-Trưưòng THCS Giáo Liêm Sơn Động Mµn giíi thiÖu, chµo hái cña c¸c ®éi thi Thi sinh kÓ truyÖn B¸c Hå Thi sinh kÓ truyÖn B¸c Hå 21 43 65 1918 2120 722 2817 3029 823 2716 2526 924 1415 1213 1011 C©u hái cña ®ång chÝ lµ c©u sè mÊy ? PhÇn 3 thÝ sinh tr¶ lêi c©u hái cña Ban tæ chøc cuéc thi 21 43 65 1918 2120 722 2817 3029 823 2716 2526 924 1415 1213 1011 C©u hái cña ®ång chÝ lµ c©u sè mÊy ? PhÇn 3 thÝ sinh tr¶ lêi c©u hái cña Ban tæ chøc cuéc thi Vì sao Đảng ta quyết định phát động Cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ? Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Em hãy cho biết tác dụng của hội thi kể chuyên Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? Đáp án: Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một hoạt động chính trị xã hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để hưởng ứng Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua tổ chức Hội thi, nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức thành hành động, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của can bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh ; năng cao nền tảng đạo đức tinh thần trong Đảng và toàn xã hội; lối sống, tệ nạn tham nhung, lãng phí và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đạo đức có vai trò, vị trí và tầm quan trọng như thế nào trong đời sống xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay? Trả lời: -Với các chức năng của đạo đức như: Chức năng giáo dục; chức năng điều chỉnh (Chuẩn mực đạo đức điều chỉnh hành vi của các cá nhân, của cả cộng đồng và mối quan hệ giữa người và người trong xã hội), đạo đức có vai trò quan trọng trong mọi xã hội. - Đạo đức, với những chuẩn mực giá trị đúng đắn, là một bộ phận quan trong của nền tảng tinh thần của xã hội. - Một xã hội mà mọi người sống có tình thương, có trách nhiệm, sống cần, kiêmk, liêm chính sẽ giữ được ổn định chính trị xã hội, qua đó thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội bền vững, xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. -Trong xã hội, sự khủng hoảng của đạo đức, sự lệch chuẩn, loạn chuẩn là một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội . dụng của hội thi kể chuyên Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? Đáp án: Hội thi Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một ho t động. Hưng-Trưưòng THCS Giáo Liêm Sơn Động Mµn giíi thi u, chµo hái cña c¸c ®éi thi Thi sinh kÓ truyÖn B¸c Hå Thi sinh kÓ truyÖn B¸c Hå 21 43 65 1918 2120

— Xem thêm —

Xem thêm: thi ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh, thi ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh, thi ke chuyen tam guong dao duc Ho Chi Minh

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu thi-ke-chuyen-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.14459586143494 s. Memory usage = 17.82 MB