Đáp án đề thi tiếng anh b1

5 2,267 102 Gửi tin nhắn cho lizzie luu
lizzie luu

lizzie luu

Tải lên: 21 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2013, 16:01

Đáp án đề thi tiếng anh b1 ĐÁP ÁN B1 ------------------------------- ĐỌC HIỂU Phần 1: Trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng 1.A 2. B 3. D 4. B 5. D 6. D 7. D 8. B 9. D 10. A 11. A 12. C 13. B 14. D 15. A 16. C 17. B 18. D 19. A 20. C 21. B 22. C 23. A 24. D 25. D 26. A 27. B 28. C 29. D 30. B 31. B 32. B 33. B 34. A 35. C 36. C 37. C 38. B 39. B 40. A 41. A 42. B 43. D 44. C 45. B 46. C 47. B 48. B 49. B 50. B 51. C 52. B 53. A 54. D 55. A 56. D 57. A 58. B 59. D 60. A 61. A 62. B 63. C 64. C 65. C 66. A 67. A 68. B 69. C 70. B 71. B 72. B 73. B 74. A 75. A 76. B 77. C 78. C 79. C 80. C 81. B 82. A 83. A 84. B 85. A 86. A 87. A 88. B 89. B 90. C 91. A 92. B 93. C 94. C 95. A 96. B 97. C 98. B 99. B 100. C 101. A 102. C 103. B 104. C 105. D 106. B 107. D 108. D 109. B 110. A 111. C 112. C 113. C 114. C 115. B 116. A 117. B 118. B 119. B 120. C Phần 2: Đọc biểu bảng 1.1 D 1.2 D 1.3 A 1.4 A 1.5 B 2.1 A 2.2 A 2.3 D 2.4 D 2.5 D 3.1 D 3.2 D 3.3 C 3.4 B 3.5 A 4.1 D 4.2 C 4.3 A 4.4 C 4.5 D 5.1 D 5.2 D 5.3 C 5.4 C 5.5 D 6.1 B 6.2 D 6.3 C 6.4 B 6.5 C 7.1 C 7.2 C 7.3 C 7.4 D 7.5 A 8.1 D 8.2 D 8.3 D 8.4 A 8.5 B 9.1 B 9.2 A 9.3 B 9.4 C 9.5 B 10.1 C 10.2 D 10.3 A 10.4 B 10.5 B 11.1 C 11.2 B 11.3 B 11.4 D 11.5 A 12.1 B 12.2 B 12.3 D 12.4 C 12.5 B Chú ý: Practice 3: Biểu bảng 5 KHÔNG đọc được, Thầy, Cô ghi ra cho học viên “Add Your Name to This List if You Want to go on The Trip” 1 Phần 3: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi PASSAGE 1 1B 2C 3D 4A 5B Câu 5. Which of the following is TRUE about manufacturing industries in Brussels? (corrected) - Delete the word “EXXEPP” cuối câu. PASSAGE 2 1A 2B 3C 4D 5D PASSAGE 3 1D 2A 3A 4B 5B Câu 1: is—are A. ………….fast ( not slow) PASSAGE 4 1A 2D 3C 4D 5A Câu 1: Delete the word “couldn’t” PASSAGE 5 1B 2A 3D 4D 5C PASSAGE 6 1B 2C 3A 4D 5B PASSAGE 7 1C 2C 3C 4D 5B PASSAGE 8 1B 2C 3C 4A 5B PASSAGE 9 1D 2C 3A 4C 5C PASSAGE 10 1B 2D 3C 4A 5B PASSAGE 11 1C 2A 3B 4C 5C PASSAGE 12 1B 2B 3D 4C 5B 2 Phần 4: Đọc và điền khuyết PASSAGE 1 1. C , 2. A , 3. B , 4. D, 5. A 6. A 7. A 8. B 9. A 10. B PASSAGE 2 1. A , 2. B , 3. A , 4. D, 5. B 6. A 7. C 8. D 9. B 10. C PASSAGE 3 1. A , 2. D , 3. D , 4. D, 5. C 6. A 7. B 8. B 9. D 10. B PASSAGE 4 1. B , 2. C , 3. A , 4. C, 5. C 6. C 7. D 8. B 9. C 10. A PASSAGE 5 1. A 2. C 3. B 4. D 5. B 6. C 7. A 8. B 9. D 10. C PASSAGE 6 1. A 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. A 8. C 9. C 10. D PASSAGE 7 1. C 2. B 3. A 4. C 5. B 6. A 7. C 8. D 9. C 10. B PASSAGE 8 1. C 2. B 3. B 4. B 5. C 6. B 7. C 8. B 9. B 10. A PASSAGE 9 1. C 2. B 3. A 4. C 5. C 6. B 7. A 8. D 9. B 10. C PASSAGE 10 1. B 2. A 3. B 4. B 5. C 6. B 7. A 8. B 9. A 10. B PASSAGE 11 1. C 2. A 3. B 4. C 5. D 6. B 7. A 8. C 9. B 10. C PASSAGE 12 1. B 2. A 3. B 4. B 5. A 6. B 7. C 8. A 9. B 10. B VIẾT 3 Phần 1: Chuyển đổi câu (theo gợi ý) Chú ý: Có 2 câu 16 1. Wearing a suit 2. have to dress 3. important to follow 4. a bad idea 5. may/might ask 6. is very important 7. a good idea 8. may/might be 9. don’t have to 10. has made 11. since 1988 11. increased slightly 11. rose by 11. a steady decrease 11. we cut down 11. should not blow / 16. must be 20 11. a rise of 11. a dramatic improvement 11. rose by 10 11. twice a year 21. improve 21. do something 21. I were you 21. had not been 21. would increase 21. have been made 21. have imported bottles 21. will be held 21. was improved by 21. is chosen for 22. is 32. have produced 33. have fallen sharply 34. has been 35. six months 36. for a week 37. talking about 38. is being interviewed 39. as carefully as 40. learn to make 41. Water these plants 42. could call 43. giving me a 44. will be built 45. six years ago 46. order to keep 47. in getting a 48. was said 49. to be paid PHẦN 2: VIẾT THƯ Chú ý: 1. Các “gợi ý” trong từng lá thư chỉ là tham khảo (suggested ideas). Do đó, học viên có thể thêm ý của mình trong nội dung lá thư để tăng tính sáng tạo. 2. Sẽ có câu tình huống (real context) trong đề thi đối với việc viết thư. Ex: You have just received a letter from your friend asking about the reasons you study English. Write your reply to your friend. 4 3. Thầy, Cô tham khảo trang 38&39 (Pack A) về FORMAT NGHE Phần 1: Nghe và xác nhận thông tin đúng /sai Part 1: 1. F; 2. T; 3. F; 4. T; 5. T Part 2: 1. T; 2. F; 3. F; 4. T; 5. F Part 3: 1. T; 2. T; 3. F; 4. F; 5. F Part 4: 1. T; 2. T; 3. F; 4. F; 5. F Part 5: 1. T; 2. F; 3. T; 4. F; 5. F Part 6: 1. F; 2. F; 3. T; 4. T; 5. F Part 7: 1. F; 2. F, 3. T; 4. F; 5. T Phần 2: Nghe và điền khuyết Part 1: 1. Director; 2. emails; 3. company; 4. meetings; 5. visitors; 6. countries; 7. improving; 8. Tokyo; 9. retailers; 10. times Part 2: 1. fares; 2. traditional; 3. online; 4. tickets; 5.meals; 6. flight; 7. attendants; 8. aircraft; 9. turnaround; 10. airport Part 3: 1. restaurant; 2. ground; 3. fitness; 4. sauna; 5. business; 6. Internet; 7. satellite; 8. air; 9. conditioning; 10. service Part 4: 1. 100; 2. stable; 3. increase; 4. rise; 5. peak; 6. slightly; 7. decrease; 8. 130; 9. October; 10. improvement Part 5: 1. longer; 2. care; 3. should; 4. expectancy; 5. healthier; 6. 90; 7. medical; 8. increase; 9. pensions; 10. more Part 6: 1. profits; 2. policy; 3. hug; 4. music; 5. birthday; 6. social; 7. staff; 8. start; 9. relaxed; 10. great Part 7: 1. 15,000; 2. 9,300; 3. 100; 4. 75; 5. 17; 6. 22,500,000; 7. 916,500; 8. 160; 9. 157; 10. 207 HẾT 5 . ĐÁP ÁN B1 ------------------------------- ĐỌC HIỂU Phần 1: Trắc nghiệm ngữ pháp. ý của mình trong nội dung lá thư để tăng tính sáng tạo. 2. Sẽ có câu tình huống (real context) trong đề thi đối với việc viết thư. Ex: You have just received
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án đề thi tiếng anh b1 , Đáp án đề thi tiếng anh b1 , Đáp án đề thi tiếng anh b1

Bình luận về tài liệu dap-an-de-thi-tieng-anh-b1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP