chuyên đề sự điện lí hóa

17 262 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2017, 17:38

THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương CHUYÊN ĐỀ VỀ SỰ ĐIỆN LI Dạng 1: Đại cương điện li - phân loại chất điện li * KIẾN THỨC CƠ BAN I SỰ ĐIỆN LI: Sự điện li: trình phân li chất nước ion Chất điện li: chất tan nước phân li ion (AXIT, BAZƠ, MUỐI) Dung dịch nước chất điện li dẫn điện Phương trình điện li: AXIT → CATION H+ + ANION GỐC AXIT BAZƠ → CATION KIM LOẠI + ANION OHMUỐI → CATION KIM LOẠI + ANION GỐC AXIT Các hệ quả: -Trong dung dịch, tổng ion dương = tổng ion âm -Dung dịch có tổng nồng độ ion lớn dẫn điện tốt -Tổng số gam ion tổng số gam chất tan có dung dịch II PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI: Chất điện li mạnh chất điện li yếu: a Chất điện li mạnh: Là chất tan nước, phân tử hoà tan phân li ion ( α = , phương trình biểu diễn → ) Axit mạnh: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, HBr, HI, … Bazơ mạnh: KOH, NaOH, Ba(OH)2, … Muối: Hầu hết muối (trừ HgCl2, Hg(CN)2 ) b Chất điện li yếu: Là chất tan nước, có phần số phân tử hoà tan phân li ion Axit yếu: CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, H2CO3, … Bazơ yếu: Mg(OH)2, Al(OH)3, NH3, … VD 1: Một dung dịch có chứa: a mol Na +, b mol Al3+, c mol Cl- d mol SO42- Tìm biểu thức quan hệ a, b, c, d? ĐS: a + 3b = c + 2d VD2: Trong dung dịch sau có nồng độ sau, dung dịch dẫn điện tốt ? A NaCl B CaCl2 C K3PO4 D Fe2(SO4)3 VD3: Một dung dịch có chứa: a mol Na +, b mol Al3+, c mol Cl- d mol SO42- Tìm khối lượng chất tan dung dịch theo a, b, c, d ? ĐS: 23a + 27b + 35,5c + 96d VD4: Phương trình biểu diễn chất điện li mạnh, chất điện li yếu HNO3 → H+ + NO3NaOH → Na+ + OHCH3COOH ↔CH3COO- + H+ * Bài tập trắc nghiệm Nhận biết Câu 1: Sự điện li A Sự phân li chất thành phân tử nhỏ B Sự phân li chất thành ion nước C Sự phân li chất thành nguyên tử cấu tạo nên D Sự phân li chất thành chất đơn giản Câu 2: Chất điện li là: THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương A Chất tan nước B Chất dẫn điện C Chất phân li nước thành ion D Chất không tan nước Câu 3: Dung dịch dẫn điện A NaCl B C2H5OH C HCHO D C6H12O6 Câu 4: Chất không chất điện li A CH3COOH B CH3COONa C CH3COONH4 D CH3OH Câu 5: Cho chất: NaOH,Na2CO3,Ca(OH)2, CaCO3, CH3COONa, C2H5OH,C2H5ONa, HCl, H2SO4,BaCl2, BaSO4 Số chất cho thêm nước tạo thành dung dịch dẫn điện là: A 11 B C D 10 Câu 6: Cho chất :NaCl (dung dịch), KCl (rắn), CaCO (rắn), Pb(NO3)2 (dung dịch), PbSO4 (rắn), Na2O (rắn), Ba (rắn), Fe (rắn), C6H12O6 (dung dịch), nước cất, oleum a, Số chất dẫn điện là: A 11 B C D b,Số chất thêm H2O dung dịch dẫn điện là: A B 11 C D c,Cho thêm H2O vào toàn chất,sau cô cạn hoàn toàn dung dịch,số sản phẩm thu dẫn điện : A 11 B C D Câu 7: Cho chất khí :NH3,Cl2,SO2, CO2, SO3, HCl, HF, HBr, F2, H2O, O2, H2 a, Số chất điện li A B C D 12 b, Số chất thêm H2O dung dịch dẫn điện là: A B 10 C D Câu 8: Chất dẫn điện A NaCl nóng chảy B CaCO3 nóng chảy C AlCl3 nóng chảy D chất cho Câu 9: Chất sau dẫn điện A NaOH đặc B NaOH khan C NaOH nóng chảy D Cả A C Câu 10: Phương trình điện li đúng? A NaCl →Na2+ + ClB Ca(OH)2 →Ca2+ + OH+ C C2H5OH → C2H5 + OH D Cả A,B,C Thông hiểu Câu 11: Câu sau giải thích glucôzơ không chất điện li (1)Dung dịch glucôzơ không dẫn điện (2)Phân tử glucôzơ không phân li thành ion dung dịch (3)Trong dung dịch glucôzơ dòng e dẫn điện A (1) B (2) C (1) (2) D (1), (2) (3) Câu 12: Dung dịch muối,axit,bazơ chất điện li vì: A Chúng có khả phân li thành ion dung dịch B Dung dịch chúng dẫn điện C Các ion thành phần có tính dẫn điện D Cả A,B,C Câu 13: Chọn câu A Mọi chất tan chất điện li B Mọi axit mạnh chất điện li C Mọi axit chất điện li D Cả ba câu sai yếu tố sau (1)Nhiệt độ (2)Áp suất (3)Xúc tác (4)Nồng độ chất tan (5)Diện tích tiếp xúc (6)Bản chất chất điện li a,Yếu tố ảnh hưởng đến độ điện li ? A (1), (4),(6) B (1),(3),(4),(6) C (1),(2),(3),(5) D (2),(4),(5),(6) b,Yếu tố ảnh hưởng đến số điện li? A (1),(2),(6) B (1),(6) THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương C (1),(4),(6) D (1),(2),(3),(4),(5),(6) Câu 14: Chọn câu A Các muối kim loại kiềm chất điện li mạnh B Tất chất điện li nhiều tan nước C Các chất hữu chất điện li yếu D Chỉ tan H2O,các chất phân li thành ion Câu 15: Cho chất sau: NaCl, HCl, AgCl, NaOH, Ca(OH) 2, C2H5OH, CH3COOH, CH3COONa, CaCO3, BaCl2, BaSO4, HgCl2, HgI2, H2O a,Số chất điện li mạnh A 14 B 11 C D b,Số chất điện li yếu A B C 10 D 14 c,Số chất không điện li A B C D + Câu 16: Cho dung dịch CH3COOH có cân CH3COOH ⇄ CH3COO + H a,Dung dịch chứa ion nào? A CH3COOH,H+,CH3COOB H+,CH3COOH C H+,CH3COOD H2O,CH3COOH b,Khi cho thêm HCl vào dung dịch độ điện li thay đổi nào? A Tăng B Giảm C Không đổi D Tăng giảm tuỳ thuộc vào nồng độ HCl c,Dung dịch chứa chất nào? A H+.CH3COOH,ClB HCl,CH3COOH C H+,Cl-,CH3COOD H+,CH3COOH,Cl-,CH3COOVận dụng Câu 17: Dãy chất gồm chất tan điện li mạnh? A HNO3, Cu(NO3)2, Ca3(PO4)2, H3PO4 B H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2 C CaCl2, CuSO4, CaSO4, HNO3; D KCl, H2SO4, H2O, CaCl2 Câu 18: Các dd sau có nồng độ 1M, dung dịch dẫn điện tốt A NH4NO3 B H2SO4 C Ba(OH)2 D Al2(SO4)3 + Câu 19: Cân sau tồn dd : CH3COOH ‫ ↔ڏ‬CH3COO + H Trường hợp sau làm cho độ điện li CH3COOH giảm? A Pha loãng dd B Nhỏ thêm vài giọt dd HCl vào C Nhỏ thêm vào vài giọt dd NaOH D Nhỏ thêm vào vài giọt dd NaCl Câu 20: Nhỏ vài giọt dd phenolphtalein vào dd NH3 thấy dd chuyển màu hồng Trường hợp sau làm cho màu dd đậm lên? A Đun nhẹ dd NH3 B Cho vào dd vài giọt dd HCl C Cho vào dd vài giọt dd K2CO3 D Cho vào dd vài giọt dd NH4Cl Câu 21: Trong dd H3PO4 có loại ion khác nhau? A B C D Câu 22: Câu sau nói điện li? A Sự điện li hoà tan chất vào nước thành dung dịch B Sự điện li phân li chất tác dụng dòng điện C Sự điện li phân li chất thành ion dương ion âm chất tan nước hay trạng thái nóng chảy D Sự điện li trình oxi hóa - khử Câu 23: Dãy sau gồm chất điện li mạnh: A H2SO4,Na2SO4,Ba(OH)2,HgCl2 ,CH3COOH B.FeCl3,Al(OH)3,Ca(NO3)2,HClO4,Mg(OH)2 C NaH2PO4,HNO3,HClO,Fe2 (SO4)3 ,H2S D NaOH,CH3COONa ,HCl,MgSO4,Na2CO3 Dạng 2:Axit – Bazơ – Muối (định nghĩa-tính chất) THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương * KIẾN THỨC CƠ BẢN - Axit bazơ theo thuyết A-RÊ-NI-UT: H 2O Axit:  →H+ ; *Axit nhiều nấc: VD: H 2O Bazơ  → OH − H3PO4 → H + H2PO4 - [H + ].[H PO -4 ] K1 = [H 3PO ] H2PO4 → H + HPO4 2- [H + ].[HPO 42- ] K2 = [H PO -4 ] HPO4 → H + PO4 [H + ].[PO3-4 ] K3 = [HPO 2-4 ] + - 2- + + 3- * Bazơ nhiều nấc: VD: Mg(OH)2 → Mg(OH)+ + OH- ; *Hiđroxit lưỡng tính: Mg(OH)2 → Mg2+ + OH- A(OH)n : Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3 Phân li theo kiểu bazơ: VD: Zn(OH)2 → Zn2+ + 2OH- ; Al(OH)3 → Al3+ + 3OHPhân li theo kiểu axit: VD: Zn(OH)2 → ZnO22- + 2H+ ; Al(OH)3 → AlO2- + H3O+ - Sự điện li muối nước: Muối kép: NaCl.KCl → Na+ + K+ + 2Cl- Phức chất: [Ag(NH3)2]Cl - Muối axit, muối trung hoà: +Muối axit: Là muối mà gốc axit H có khả cho proton +Muối trung hoà: Là muối mà gốc axit không H có khả cho proton Ghi chú: Nếu gốc axit H, H khả cho proton muối trung hoà * LUYỆN TẬP VD1: HF + H2O → F- + H3O+ ⇒ HF axit, F- bazơ NH3 + H2O → NH4+ + OH- ⇒ NH3 bazơ, NH4+ axit HSO3- + H2O → SO32- + H3O+ ⇒ HSO3- axit, SO32- bazơ HSO3- + H2O → H2SO3 + OH- ⇒ HSO3- bazơ, H2CO3 axit Vậy: HSO3- chất lưỡng tính VD2: Na2SO4 → 2Na+ + SO42NaHSO3→ Na++ HSO3HSO3- → H+ + SO32VD3: Na2HPO3, NaH2PO2 dù gốc axit H muối trung hoà, H khả cho proton H3PO3 axit photphorơ (điaxit), H3PO2 axit hipophotphorơ (monoaxit) O O H P H O H H O P H O H THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương Axit hipophotphorơ Axit photphorơ *Bài tập trắc nghiệm Nhận biết Câu 1: Cho điều kiện sau: (1)điện li H+ (2)điện li OH(3)nhận proton H+ (4)cho proton H+ (5)tan nước (6)là chất điện li mạnh a,Theo Areniut,axit chất có điều kiện A (1),(4),(5) B (1),(5),(6) C (3),(6) D (1) b,Theo Areniut,bazơ chất có điều kiện A (2),(5) B (2),(5),(6) C (2) D (2),(3),(5) c,Theo Bronstet,bazơ chất có điều kiện A (2) B (3) C (4) D (2),(3),(5) d,Theo Bronstet,axit chất có điều kiện A (1) B (3) C (4) D (1),(4),(5) e,Hợp chất lữơng tính có tính chất A (1),(2),(3),(4) B (1),(2),(3),(4),(5) C (1),(2),(3),(4),(5),(6) D Đáp án khác f,Hợp chất trung tính có tính chất A (1),(2),(3),(4) B (1),(2),(3),(4),(5) C (1),(2),(3),(4),(5),(6) D Đáp án khác Câu 2: Cho chất sau :NaOH, HCl, NH3, H2SiO3, Zn(OH)2, Al(OH)3, NaCl, KNO2, Pb(OH)2, H2O, NH4Cl, (NH4)2CO3, KHSO3, NaH2PO2 a,Số axit theo Areniut A B C D b,Số chất có tính bazơ A B C 10 D c,Số chất trung tính A.1 B C D Câu 3: Cho chất phân tử sau:HPO 32-, CH3COO-, NO3-, PO43-, HCO3-, Na+, C6H5O-, Al(OH)3, S2-, NH4+, Al3+, SO42-, HSO4-, Cl-, (NH4)2CO3, Na2CO3, Ba2+, ZnO, NaHCO3 a,Số chất,ion có tính axit A B.4 C D b,Số chất,ion có tính bazơ A B C D 10 c,Số chất,ion vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với bazơ A B C D d,Số chất,ion trung tính A B C 10 D Câu 4: Cho chất sau:CaCO3, Fe3O4, Al2O3, BaO, Na2SO4, HgCl2, CrO2, MnO, KHPO3, CO2 a,Số chất có tính axit A B C D b,Số chất có tính bazơ A B C D c,Số chất vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ A B C D Thông hiểu Câu 5: Trong hợp chất sau,hợp chất không lưỡng tính A Amoni axetat B Lizin C Phenol D Alanin THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương Câu 6: Cho a mol SO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH.Dung dịch thu có giá trị A Đáp án khác B pH7 Câu 7: Trộn dung dịch NaHCO với dung dịch NaHSO4 theo tỉ lệ số mol 1:1 đun nóng.Sau phản ứng thu dung dịch có giá trị A pH>7 B pH7 làm quỳ tím hoá xanh D Dung dịch có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ Vận dụng Câu 18: Cho a mol NO2 hấp thụ hoàn toàn vào dd chứa a mol NaOH, pH dd sau phản ứng A B C >7 D C pH < D A,B,C THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương Câu 20: Cho từ từ dd HCl vào dd Na2CO3 (tỉ lệ mol :1), dung dịch thu có A pH=7 B pH > C pH < D A,B,C Câu 21: Cho từ từ dd HCl vào dd NaHCO 3(tỉ lệ mol 1:1) có đun nóng , dung dịch thu có A pH=7 B pH > C pH < D A,B,C Câu 22: Giá trị tích số ion nước phụ thuộc vào: A Sự có mặt axit hoà tan B Sự có mặt bazơ hoà tan C Áp suất D Nhiệt độ Dạng 4:Phản ứng trao đổi ion * KIẾN THỨC CƠ BẢN Phản ứng trao đổi ion: a Dạng thường gặp: MUỐI + AXIT → MUỐI MỚI + AXIT MỚI ĐK: -Axit axit yếu axit phản ứng muối không tan MUỐI + BAZƠ → MUỐI MỚI + BAZƠ MỚI ĐK: Muối phản ứng bazơ phản ứng phải tan, đồng thời sản phẩm phải có chất không tan MUỐI + MUỐI → MUỐI MỚI + MUỐI MỚI ĐK: Hai muối phản ứng phải tan, đồng thời sản phẩm tạo thành phải có chất kết tủa b Cách viết phản ứng hoá học dạng ion: -Phân li thành ion dương ion âm chất vừa chất điện li mạnh, vừa chất dễ tan -Các chất lại giử nguyên dạng phân tử Phản ứng thuỷ phân muối: Dạng muối Muối tạo axit mạnh với bazơ mạnh Muối tạo axit mạnh với bazơ yếu Muối tạo axit yếu với bazơ mạnh Muối tạo axit yếu với bazơ yếu Phản ứng thuỷ phân Không thuỷ phân pH dung dịch pH = Có thuỷ phân (Cation kim loại bị thuỷ phân, tạo mt axit) Có thuỷ phân ( Anion gốc axit bị thuỷ phân, tạo mt bazơ) Có thuỷ phân (Cả cation kim loại anion gốc axit bị thuỷ phân) pH < pH > Tuỳ vào Ka, Kb trình thuỷ phân chiếm ưu thế, cho môi trường axit bazơ * LUYỆN TẬP VD1 Viết phương trình phân tử ứng với phương trình ion thu gọn phản ứng sau 2+ 2+ a Ba + CO3 → BaCO3 ↓ b NH4 +OH → NH3 ↑ +H2O c S2- + 2H+ → H2S↑ d Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓ e Ag+ + Cl- → AgCl↓ f H+ + OH- → H2O HD: a BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaCl b NH4NO3 + NaOH → NH3 ↑+ H2O c FeS + HCl → FeCl2 + H2S THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương VD2 Viết PT dạng phân tử ion rút gọn phản ứng dd theo sơ đồ sau: a Pb(NO3)2 + ? → PbCl2↓ + ? b FeCl3 + ? → Fe(OH)3 + ? c BaCl2 + ? → BaSO4↓ + ? d HCl + ? → ? + CO2↑ + H2O e NH4NO3 + ? → ? + NH3↑ + H2O f H2SO4 + ? → ? + H2O HD: a Pb(NO3)2 + NaCl → PbCl2↓ + NaNO3 2+ Pb + Cl → PbCl2↓ b FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl 3+ Fe + 3OH- → Fe(OH)3 → BaSO4↓ + NaCl c BaCl2 + Na2SO4 Ba2+ + SO42- → BaSO4↓ d HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2↑ + H2O 2H+ + CaCO3 → Ca2+ + CO2↑ + H2O VD3 2NaOH + MgCl2 → 2NaCl + Mg(OH)2 ↓ (phản ứng hoá học dạng phân tử) 2Na+ + 2OH- + Mg2+ + 2Cl- → 2Na+ + 2Cl- + Mg(OH)2 ↓ (dạng ion) 2OH- + Mg2+ → Mg(OH)2 ↓ (dạng ion rút gọn) VD4: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O (dạng phân tử) CaCO3 + 2H+ + 2Cl- → Ca2+ + 2Cl- + CO2 ↑ + H2O (dạng ion) CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 ↑ + H2O (dạng ion rút rọn) VD5: BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4 ↓ (dạng phân tử) Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SO42- → 2Na+ + 2Cl- + BaSO4 ↓ (dạng ion) Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓ (dạng ion rút gọn) VD6 (cơ bản): FeCl2 → Fe2+ + 2Cl- ; ⇒ dd FeCl2 có pH < Fe2+ + HOH → Fe(OH)+ + H+ VD7 (cơ bản): CH3COONa → CH3COO- + Na+ ; CH3COO- + HOH → CH3COOH + OHSuy dd CH3COONa có pH > Nâng cao VD8: (NH4)2CO3 → 2NH4+ + CO32NH4+ + HOH → NH3 + H3O+ Ka CO32- + HOH → HCO3- + OHKb ⇒ So sánh giá trị Ka, Kb Môi trường dd (NH4)2CO3 Bài tập Câu Trộn 100 ml dung dịch HNO3 0.1M với 100 ml dung dịch H2SO4 0.05M thu dung dịch A a Tính nồng độ ion A b Tính pH dung dịch A c Tính thể tích dung dịch NaOH 0.1M để trung hòa dung dịch A Giải a nHNO3 =0.1* 0.1=0.01(mol) ; nH2SO4 =0.1* 0.05=0.005(mol) → nSO2− =nH2SO4 =0.005(mol); nNO− =nHNO3 =0.01(mol); nH+ =nHNO3 +2nH2SO4 =0.02 (mol) THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương 0.01 0.005 0.02 → [NO3− ] = =0.05(M);[SO24− ] = =0.025(M);[H+ ] = =0.1(M) 0.2 0.2 0.2 0.02 + =0.1(M) =10−1(M) → pH =1 b [H ] = 0.2 c Câu c ta làm theo hai cách khác nhau: * Cách 1: Đây cách mà hay làm từ trước đến viết PTHH tính toán dựa vào PTHH → HNO3 + NaOH NaNO3 + H2O 0.01 0.01 → H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O 0.005 0.01 n 0.02 → VNaOH = NaOH = =0.2 (lit) CM 0.1 * Cách 2: Bản chất hai phản ứng là: H+ + OH- → H2O → 0.02 0.02 0.02 → nOH− =nNaOH =0.02 (mol) → VNaOH = =0.2 (lit) 0.1 Câu Dung dịch X chứa NaOH 0.1M, KOH 0.1M Ba(OH) 0.1M Tính thể tích dung dịch HNO 0.2M để trung hòa 100 ml dung dịch X Giải Bài ta giải cách khác nhau, nhiên ta học dựa vào PT ion thu gọn để giải tập, nên TÔI hướng dẫn giải dựa vào PT ion thu gọn nNaOH =0.1* 0.1=0.01(mol); nKOH =0.1* 0.1=0.01(mol); nBa(OH)2 =0.1* 0.1=0.01(mol) → nOH− =nNaOH +nKOH +2nBa(OH)2 =0.04 (mol) Bản chất phản ứng H+ + OH- → ¬ 0.04 0.04 nHNO3 0.04 VHNO3 = = =0.2 (lit) CM 0.2 H2O Câu Viết PT điện li chất sau: HNO3, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, Ca(OH)2, Na2CO3, BaCl2, NaHCO3, H2S CuSO4, Na2SO4 , Fe2(SO4)3, NaHPO4, Mg(OH)2, CH3COOH, H3PO4, HF HD: HNO3 → H+ + NO3Ba(OH)2 → Ba2+ + OHNaOH → Na+ + OHNa2CO3 → 2Na+ + CO32NaHCO3 → Na+ + HCO3HCO3- ↔ H+ + CO322 CuSO4 → Cu2+ + SO42Na2SO4 → 2Na+ + SO42HF ↔ H+ + F10 THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương Câu Viết PT phân tử ion rút gọn phản ứng (nếu có) trộn lẫn chất sau: a dd HNO3 CaCO3 b dd KOH dd FeCl3 c dd H2SO4 dd NaOH d dd Ca(NO3)2 dd Na2CO3 e dd NaOH Al(OH)3 f dd Al2(SO4)3 dd NaOHvừa đủ g dd NaOH Zn(OH)2 h FeS dd HCl i dd CuSO4 dd H2S k dd NaOH NaHCO3 l dd NaHCO3 HCl m Ca(HCO3)2 HCl HD: a HNO3 + CaCO3 → CaNO3 + H2O + CO2 H+ + CaCO3 → Ca2+ + H2O + CO2 b KOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3KCl OH- + Fe3+ → Fe(OH)3 c H2SO4 + NaOH → Na2SO4 + H2O H+ + OH- → H2O d Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + NaNO3 Ca2+ + CO32- → CaCO3 Câu Nhận biết dung dịch chất sau phương pháp hóa học a NH4NO3, (NH4)2CO3, Na2SO4, NaCl b NaOH, NaCl, Na2SO4, NaNO3 c NaOH, H2SO4, BaCl2, Na2SO4, NaNO3 (chỉ dùng thêm quỳ tím) HD: a dùng dd NaOH nhận muối NH 4NO3, (NH4)2CO3, dùng HCl nhận (NH4)2CO3, dùng dd BaCl2 nhận Na2SO4 lại NaCl b Dùng quỳ tím nhận NaOH, dùng dd BaCl2 nhận Na2SO4, dùng AgNO3 Dùng quỳ tím nhận NaOH H 2SO4, ,dùng H2SO4 nhận BaCl2, dùng BaCl2 nhận Na2SO4, lại NaNO3 Câu Tính nồng độ ion dung dịch sau a dd NaOH 0,1M b dd BaCl2 0,2 M c dd Ba(OH)2 0,1M HD: a NaOH → Na+ + OH0,1M 0,1M 0,1M b BaCl2 → Ba2+ + 2Cl0,2 M 0,2 M 0,4 M Câu 7: Trộn 40ml dung dịch HCl 0,5M với 60ml dung dịch NaOH 0,5M thu dung dịch X.Tính pH X HCl + NaOH NaCl + H2O 0,02 0,02 0,02 Số mol NaOH dư=0,01mol, [OH-]=0,1 pH=13 Câu 8: Cho lit dung dịch H2SO4 0,005M tác dụng với 4lit dung dịch NaOH 0,005M pH dung dịch thu là? H2SO4 +2 NaOH Na2SO4 + 2H2O 0,005 0,01 Số mol NaOH dư = 0,01mol, [OH-]=0,01:5 = 2.10-3 pH = 11,3 Câu 9: Đổ 100ml dung dịch BaCl 1M vào 200ml dung dịch Na 2SO4 1M thu dung dịch Y kết tủa X.Tính nồng độ mol/l ion dung dịch Y 11 THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương BaCl2+Na2SO4BaSO4+2NaCl 0,1 0,1 0,1 Khối lượng BaSO4=0,1.233=23,3g Dung dịch Y gồm: Câu 10: Dung dịch KOH 0,001M cần pha loãng với nước ? lần để dung dịch có pH=9 [OH-]=10-3 pH=9 [H+]=10-9, [OH-]=10-5 từ công thức : V1C1=V2C2,vậy V2=100V1 Câu 11: Cho 200 ml dung dịch A chứa HCl (M) HNO 2(M) tác dụng với 300 ml dung dịch B chứa NaOH 0,8 (M) KOH (chưa rõ nồng độ) thu dung dịch C Biết để trung hoà 100 ml dung dịch C cần 60 ml dung dịch HCl M, tính : a, Nồng độ ban đầu KOH dung dịch B b, Khối lượng chất rắn thu cô cạn toàn dung dịch C Hướng dẫn Bình thường ta phải viết phương trình axit với bazơ Nhưng ta viết phương trình dạng ion ta phải viết phương trình ion thu gọn phản ứng trung hoà a Phương trình phản ứng trung hoà : H+ + OH- → H2O Trong 200 (ml) ddA : + nH = 0,2 + 0,2 = 0,6 (mol) Trong 300 (ml) ddB : − nOH = 0,3 0,8 + 0,3 a = 0,24 + 0,3.a (a : nồng độ mol KOH) Trong dung dịch C dư OH− + Trong 100 (ml) dd C : nOH = nH = 0,06 = 0,06 (mol) − Trong 500 (ml) dd C : nOH = 0,06 = 0,3 (mol) − nOH = (0,24 + 0,3.a) – 0,6 = 0,3.a – 0,36 (mol) Ta có : 0,3.a – 0,36 = 0,3 => a = 0,66/0,3 = 2,2 (M) b Khối lượng chất rắn cô cạn toàn dd C Đối với giải với phương pháp bình thường gặp khó khăn, tính khối lượng muối không tính khối lượng bazơ ta bazơ dư Vậy ta sử dụng phương trình ion, thay tính khối lượng muối bazơ ta tính khối lượng ion tạo chất + + Ta có : m Chất rắn = mNa + mK + mCl − − + mNO + mOH − dư + mNa = 0,24 23 = 5,52 (g) + mK = 0,3 2,2 39 = 25,74 (g) − mCl = 0,2 35,5 = 7,1 (g) − mNO = 0,4 62 = 24,8 (g) − nOH dư = 0,3.a – 0,36 = 0,3 2,2 – 0,36 = 0,3 (mol) − mOH dư = 0,3 17 = 5,1 (g) + + m Chất rắn = mNa + mK + mCl − − + mNO + mOH − dư = 68,26 (g) Câu 12: a, Cho dung dịch NaOH có pH = 13 (dung dịch A) Để trung hoà 10 ml dung dịch A cần 10 ml dung dịch B chứa axit HCl H2SO4 Xác định pH dung dịch B ? b, Trộn 100 ml dung dịch A với 100 ml dung dịch Ba(OH) a (M), thu dung dịch C Để trung hoà dung dịch 500 ml dung dịch C cần 350 ml dung dịch B Xác định nồng độ mol Ba(OH)2 Hướng dẫn 12 THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương a Phương trình phản ứng H+ + OH- → H2O (1) H + = 10-13 (M) ⇒ OH − Dd NaOH (ddA) có pH = 13 ⇒ Trong 10 ml = 10-2 (l) dd A co : − nOH = 10-2.10-1 = 10-3 (mol) − + theo pt (1) có : nOH = nH = 10-3 (mol) Trong 10 (ml) = 10-2(l) dung dịch B có : + nH = 10-3 (mol) [ ] [ ] = 10-1 (M) [ ] ⇒ H + = 10-3 / 10-2 = 10-1 (M) => pHB = b Trộn 100 ml A + 100 ml Ba(OH)2 a(M) => 200 ml dd C − => nOH dd C = 10-2 + 0,2 a (mol) − Trong 500 ml dd C có : nOH = 2,5 10-2 + a (mol) + Trong 350 ml dd B có : nH = 3,5 10-2 (mol) -2 Theo pt (1) có : 2,5 10 + a = 3,5 10-2 => a = 10-2 (M) * Bài tập trắc nghiệm Nhận biết Câu 1: Cho thuốc thử sau:Quỳ tím, CaCl2, HCl, NaNO3 Số thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NaCl Na2CO3 A B C D Câu 2: Có lọ riêng biệt đựng dung dịch không màu,mất nhãn HCl,HNO 3,H3PO4.Chỉ dùng thuốc thử để phân biệt dung dịch A Giấy quỳ tím B Dung dịch BaCl2 C Dung dịch phenolphtalein D Dung dịch AgNO3 Câu 3: Dung dịch X có chứa Na+,Mg2+,Ca2+,Ba2+,H+,Cl- Để thu dung dịch có NaCl từ dung dịch X,cần thêm vào X hoá chất đây? A Na2CO3 B K2CO3 C NaOH D AgNO3 Câu 4: Cho Ba vào dung dịch có chứa ion :NH4+,HCO3-,SO42-,K+.Số phản ứng xảy là: A B C D Câu 5: Chỉ dùng dung dịch quỳ tím nhận biết số dung dịch sau:NaOH;HCl;Na2CO3;Ba(OH)2,NH4Cl A B C D Tất Câu 6: Có dung dịch hỗn hợp: a.NaHCO3 + Na2CO3 b.NaHCO3 + Na2SO4 c.Na2CO3 + Na2SO4 Chỉ dùng thêm cặp chất số cặp chất cho để phân biệt dung dịch hỗn hợp nói A Dung dịch KNO3 dung dịch HNO3 B Dung dịch HCl dung dịch KNO3 C Dung dịch Ba(OH)2 dư D Dung dịch HNO3 dung dịch Ba(NO3)2 Câu 7: Phản ứng sau phản ứng trao đổi ion? A MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4 B HCl + AgNO3 →AgCl + HNO3 C 2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2 D Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag 3+ + + Câu 8: Cho ion: Fe , Ag , Na , NO3 , OH , Cl Các ion sau tồn đồng thời dung dịch? A Fe3+, Na+, NO3-, OHB Na+, Fe3+, Cl-, NO3C Ag+, Na+, NO3-, ClD Fe3+, Na+, Cl-, OHCâu 9: Cho: BaCl2 + A → NaCl + B Trong câu trả lời sau, câu sai? A A Na2CO3 ; B BaCO3 B A NaOH; B Ba(OH)2 C A Na2SO4; B BaSO4 D A Na3PO4 ; B Ba3(PO4)2 13 THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương Câu 10: Cho: S2- + H2O ↔ HS- + OHNH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+ ; Chọn đáp án đúng: A.S2- axit, NH4+ bazơ B S2- bazơ, NH4+ axit C.S2- axit, NH4+ axit D S2- bazơ, NH4+ bazơ Câu 11: Cho phản ứng: CH3COO + H2O ↔ CH3COOH + OH- NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+ A.CH3COO- axit, NH4+ bazơ B CH3COO- bazơ, NH4+ axit + C CH3COO axit, NH4 axit D CH3COO- bazơ, NH4+ bazơ Câu 12: Những ion sau có mặt dd ? A Mg2+, SO42 – , Cl– , Ag+ B H+, Na+, Al3+, Cl– C Fe2+, Cu2+, S2 – , Cl– D OH – , Na+, Ba2+ , Fe3+ 2+ 2+ Câu 13: Dung dịch X chứa : a mol Ca , b mol Mg , c mol Cl- d mol NO3- Biểu thức sau biểu diễn mối quan hệ a,b,c,d? A 2a+2b = c+d B a+b = c+d C a+b = 2c+2d D 2a+c = 2b+d Câu 14: Dung dịch A chứa ion : Na +, CO32 – , HCO3– , NH4+, SO42 – Nếu có quỳ tím, dd HCl dd Ba(OH)2 nhận : A Tất ion dd A trừ ion Na+ B Không nhận ion dd A C Tất ion dd A D Nhận ion SO42- vàCO32Câu 15:Trong cặp chất sau đây, cặp chất tồn dd ? A AlCl3 Na2CO3 B HNO3 NaHCO3 C NaAlO2 KOH D NaCl AgNO3 Câu 16: Cho dd chứa ion : Na +, Ca2+, H+, Ba2+, Mg2+, Cl- Nếu không đưa thêm ion lạ vào dd A , dùng chất sau tách nhiều ion khỏi dd A? A Dung dịch Na2SO4 vừa đủ B Dung dịch K2CO3 vừa đủ C Dung dịch NaOH vừa đủ D Dung dịch Na2CO3 vừa đủ Câu 17: Hãy dự đoán tượng xảy thêm từ từ dd Na3CO3 vào dd FeCl3: A Có kết tủa màu nâu đỏ B Có kết tủa màu lục nhạt bọt khí sủi lên C Có bọt khí sủi lên D Có kết tủa màu nâu đỏ bọt khí sủi lên Câu 18: Phản ứng phản ứng trao đổi ion dd? A Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 B Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3 C.2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3 D Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 Câu 19: Có tượng xảy cho từ từ dd NaHSO4 vào dd hỗn hợp Na2CO3 K2CO3? A Không có tượng B Có bọt khí thoát C Một lát sau có bọt khí thoát D Có chất kết tủa màu trắng Thông hiểu Câu 20: Có tượng xảy nhỏ từ từ đến dư dd NaOH vào dd AlCl3? A Không có tượng B Có kết tủa keo trắng xuất không tan NaOH dư C Có kết tủa keo trắng xuất không tan NaOH dư D Có kết tủa keo trắng xuất tan NaOH dư Câu 21: Có tượng xảy cho từ từ dd HCl tới dư vào dd Na2ZnO2? A Không có tượng B Có kết tủa màu trắng xuất không tan HCl dư C Có kết tủa màu trắng xuất tan HCl dư D Có kết tủa màu nâu đỏ xuất tan HCl dư Câu 22: Khi cho dd Na2CO3 dư vào dd chứa ion Ba2+, Fe3+, Al3+, NO3– kết tủa thu : A Al(OH)3, Fe(OH)3 B BaCO3 , Al(OH)3,Fe(OH)3 C BaCO3 D Fe(OH)3 , BaCO3 14 THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương Câu 23: Dung dịch X có chứa ion : NH4+, Fe2+, Fe3+, NO3 – Để chứng minh có mặt ion dd X cần dùng hoá chất sau đây? A Dung dịch kiềm, H2SO4 loãng, Cu B Dung dịch kiềm, giấy quỳ tím C Giấy quỳ tím, H2SO4 đặc, Cu D Các chất khác Câu 24: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X thấy dung dịch vẩn đục Nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào thấy dung dịch trở lại Sau nhỏ từ từ dung dịch HCl vào thấy dung dịch vẩn đục, nhỏ tiếp dung dịch HCl thấy dung dịch trở nên suốt Dung dịch X dung dịch sau đây? A NaAlO2 D (NH4)2SO4 B Al2(SO4)3 C Fe2(SO4)3 Câu 25: Trong dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm chất tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A HNO3, NaCl, Na2SO4 B HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4 C NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2 D HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2 Câu 26: Dự đoán tượng xảy thêm từ từ dd Na2CO3 vào dd FeCl2: A có kết tủa bọt khí B có bọt khí C tượng D có kết tủa Câu 27: Phương trình ion rút gọn phản ứng cho biết: A ion tồn dung dịch B Nồng độ ion dung dịch lớn C Bản chất phản ứng dd chất điện li D Không tồn phân tử dd chất điện li Câu 28: Có dd muối nhãn: NaCl, NH 4Cl, Al(NO3)3, Fe(NO3)3, CuSO4 Dùng dd sau để nhạn biết A dd HCl B dd NaOH C dd BaCl2 D dd H2SO4 Câu 29: Dung dịch muối A làm quỳ tím hóa xanh, dd muối B không làm quỳ tím đổi màu Trộn lẫn dd A B lại với xuất kết tủa trắng A, B là: A Na2SO3, K2SO4 B Na2CO3, Ba(NO3)2 C K2CO3, NaNO3 D K2SO3, Na2SO4 Vận dụng Câu 30: Có dd: Ba(OH)2, Na2CO3, NaHCO3, NaHSO4 Số cặp chất tác dụng với là: A B C D Câu 31: Cho phản ứng sau: (1) H2SO4 loãng + 2NaCl → Na2SO4 + 2HCl (2) H2S + Pb(CH3COO)2 → PbS ↓ + 2CH3COOH (3) Cu(OH)2 + ZnCl2 → Zn(OH)2 + CuCl2 (4) CaCl2 + H2O + CO2 → CaCO3 + 2HCl Phản ứng xảy được? A Chỉ có 1, B Chỉ có C.Chỉ có 1,4 D.Chỉ có 2,4 Câu 32: Để điều chế HCl cách dùng axít khác để đẩy HCl khỏi muối clorua, ta dùng: A H2SO4 loãng B HNO3 C H2SO4 đậm đặc D H2S Câu 33: Người ta dùng H3PO4 để điều chế khí HBr từ muối brômua A H3PO4 axít mạnh HBr B H3PO4 chất có tính ôxi hóa mạnh C H3PO4 bay tính ôxi hóa HBr chất khí có tính khử 15 THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương D H3PO4 axít yếu HBr Câu 34: Người ta dùng H 2SO4 đậm đặc để điều chế HCl từ clorua dùng H2SO4 loãng A H2SO4 đậm đặc mạnh H2SO4 loãng B H2SO4 đậm đặc có tính ôxi hóa mạnh H2SO4 loãng C H2SO4 đậm đặc hút nước D H2SO4 đậm đặc chất lỏng khó bay hơi, hút H2O HCl chất khí tan nhiều nước Câu 35: Cho phản ứng sau : (1) BaCl2 +Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaCl (2) CaCO3 +2NaCl → Na2CO3 +CaCl2 (3) H2SO4 dd +2NaNO3 → 2HNO3 + Na2SO4 (4) Pb(NO3)2 + K2SO4 → PbSO4 +2KNO3 Phản ứng xảy ? A Chỉ có 1, B Chỉ có 1, 2, C Chỉ có 1, 3, D Chỉ có 1,4 Câu 36: M kim loại nhóm II A( Mg, Ca, Ba) Dung dịch muối MCl2 cho kết tủa với dung dịch Na2CO3, Na2SO4 không tạo kết tủa với dung dịch NaOH Xác định kim loại M A Chỉ Mg B Chỉ Ba C Chỉ Ca D Có thể Mg, Ba B.Bài tập Dạng 1: pH Dạng 2: Phản ứng ion dung dịch Dạng 1: pH Câu 1: Dung dịch NaOH có pH=7.Pha loãng dung dịch 10 lần nước dung dịch pH bằng? A B C D Câu 2:Trộn 200ml H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch NaOH 0,06M.pH dung dịch tạo thành là? A 2,7 B 1,6 C 1,9 D 2,4 Câu 3: Nhiệt phân hoàn toàn 1,88g Cu(NO 3)2.Khí bay cho hấp thụ vào H2O tạo thành l dung dịch A Dung dịch A có pH= ? A B C D.Kết khác Câu 4: Dung dịch HCl có pH =3.Pha loãng dung dịch cách thêm vào 90ml nước cất dung dịch có pH=4.Tính thể tích dung dịch trước pha loãng A 10ml B 910ml C 100ml D Kết khác Câu 5: Cho mẫu hợp kim K-Ba tác dụng với nước dư thu dung dịch X 4,48 l khí đktc.Trung hoà X cần a l dung dịch HCl có pH=2.Tính a? A l B l C l D l Câu 6:Hỗn hợp Y gồm dung dịch HCl H 2SO4 tích nhau.Cho m gam hỗn hợp Ca,Fe vào 400ml Y thu 6,272 l khí.Giả sử V không đổi.Tìm pH dung dịch sau phản ứng? A B C 13 D Kết khác Câu 7: A dung dịch Ba(OH)2 có pH=12.B dung dịch HCl có pH=2.Phản ứng vừa đủ V l A cần V2 l B.Tìm V1/V2? A B C ½ D Kết khác Câu 8: Trộn 400ml dung dịch HCl 0,05M H 2SO4 0,025M với 600ml dung dịch Ba(OH) a mol/l thu m gam kết tủa 1000ml dung dịch có pH=12.Tìm m? A 2,33 B 3.495 C 4,60 D 6,99 Câu 9:Trộn dung dịch H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M HCl 0,3M với thể tích thu dung dịch A.Lấy 300ml dung dịch A phản ứng với V l dung dịch B gồm NaOH 0,2M KOH 0,29M thu dung dịch C có pH =2.V là: A 0,134 l B 0,112 l C 0,067 l D 0,224 l Câu 10:Dung dịch A 0,01mol HCl 0,02mol NaCl.Điện phân A có màng ngăn tới anốt thoát 0,224 l khí ngừng lại,trong bình l dung dịch B Dung dịch B có pH =? A B C 12 D 13 16 THPT Yên Hoa + NT.ATK Sơn Dương Câu 11: Dung dịch HCl có pH =5 (V 1) cho vào dung dịch KOH pH =9 (V 2).Tính V1/V2 để dung dịch pH=8 A 0,1 B 10 C 2/9 D 9/11 Dạng 2: Phản ứng ion dung dịch Câu 1:Trộn lẫn 0,2 l dung dịch NaCl 0,2M 0,3 l dung dịch Na2SO4 0,2 M CM [Na+ ] là: A 0,32M B 1M C 0,2M D 0,1M Câu 2: 400ml dung dịch NaOH có pH = a tác dụng với 500ml dung dịch HCl 0,4M.Cô cạn dung dịch thu 15,7g chất rắn.Tìm a? A 12,5 B 13,477 C.13,875 D 13,3 2+ 2+ Câu 3: 1l dung dịch X có chứa 0,2mol Fe ; 0,3mol Mg 2anion Cl ,NO3 Cô cạn cẩn thận dung dịch thu 69,8g chất rắn.Tính nồng độ mol anion A 0,5M; 0,5M B 0,4M; 0,6M C 0,6M; 0,4M D 0,2M; 0,8M Câu 4:Dung dịch A chứa ion Cu 2+;Fe3+,Cl-.Để kết tủa hết ion Cl- 10ml dung dịch A phải dùng hết 70ml dung dịch AgNO3 1M.Cô cạn 100ml dung dịch A thu 43,25g hỗn hợp muối khan.Tính nồng độ mol ion Cu2+,Fe3+,ClA 2M,1M,7M B 2M,1M,0,7M C 0,2M;0,1M;7M D 0,2M;0,1M;0,7M Câu 5:100ml dung dịch A chứa HCl 2M HNO3 1,5M tác dụng vừa đủ với 0,1 l dung dịch B chứa NaOH 0,5M KOH a M.Tìm a? A B C D Câu 6:A dung dịch HCl,B dung dịch NaOH.Tiến hành thí nghiệm: Thí nghiệm 1:Trộn A,B theo tỉ lệ VA : VB = :2 dung dịch X.1 l dung dịch X tác dụng vừa đủ với 17g AgNO3 Thí nghiệm 2:Trộn A,B theo tỉ lệ VA : VB = : dung dịch Y.1 l dung dịch Ycó pH=13,3 Tính CM dung dịch A B A 0,1M;0,2M B 0,1M;0,1M C 0,2M;0,1M D 0,2M;0,2M Câu 7: Sục 2,24 l CO2 vào l dung dịch NaOH 4M Ca(OH)2 0,004M.Tính khối lượng muối A 0,2g B 0,4g C 2g D 4g Câu :Trung hoà dung dịch HCl 21,9% dung dịch NaOH 30%.Dung dịch muối có nồng độ % A 34,6% B 26% C 13% D Kết khác …………….Hết…………… 17 ... ion khác nhau? A B C D Câu 22: Câu sau nói điện li? A Sự điện li hoà tan chất vào nước thành dung dịch B Sự điện li phân li chất tác dụng dòng điện C Sự điện li phân li chất thành ion dương ion... dẫn điện C Các ion thành phần có tính dẫn điện D Cả A,B,C Câu 13: Chọn câu A Mọi chất tan chất điện li B Mọi axit mạnh chất điện li C Mọi axit chất điện li D Cả ba câu sai yếu tố sau (1)Nhiệt... Số chất điện li A B C D 12 b, Số chất thêm H2O dung dịch dẫn điện là: A B 10 C D Câu 8: Chất dẫn điện A NaCl nóng chảy B CaCO3 nóng chảy C AlCl3 nóng chảy D chất cho Câu 9: Chất sau dẫn điện A
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề sự điện lí hóa, chuyên đề sự điện lí hóa, chuyên đề sự điện lí hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn