Bang don vi do thoi gian - Toan 5

17 1,003 9
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:26

 Lớp 5 / 1 Toaùn 1 thế kỉ bằng bao nhiêu năm? 1 năm bằng bao nhiêu tháng? 1 năm có bao nhiêu ngày? 1 năm nhuận có bao nhiêu ngày? Mấy năm thì có 1 năm nhuận? 1 tuần lễ bằng bao nhiêu ngày? 1 ngày bằng bao nhiêu giờ? 1 giờ bằng bao nhiêu phút? 1 phút bằng bao nhiêu giây? Toaùn Toaùn Hãy kể những tháng có 31 ngày? Hãy kể những tháng có 31 ngày? • Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng Tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai. hai. Hãy kể những tháng có 30 ngày? Hãy kể những tháng có 30 ngày? • Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, Tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười một. tháng mười một. Tháng nào có 28 hoặc 29 ngày? Tháng nào có 28 hoặc 29 ngày? • Tháng 2 có 28 (năm nhuận có 29 ngày) Tháng 2 có 28 (năm nhuận có 29 ngày) Ví dụ về đổi đơn vò đo thời gian Ví dụ về đổi đơn vò đo thời gian Một năm rưỡi = Một năm rưỡi = 1,5 năm 1,5 năm = 12 tháng x 1,5 = 12 tháng x 1,5 = 18 tháng = 18 tháng 2 năm rưỡi = … tháng 30 3 2 giôø = 60 phuùt x = ………phuùt45 3 2 4 3 giôø = 40 phuùt 0,5 giôø = 0,5 giôø = 60 phuùt x 0,5 60 phuùt x 0,5 = 30 phuùt = 30 phuùt 1,5 giôø = ……… phuùt 90 216 phuùt = 216 phuùt = 3 giôø 36 phuùt 3 giôø 36 phuùt = 3,6 giôø = 3,6 giôø 270 phuùt = ………. giôø 270 phuùt = 4 giôø 30 phuùt 270 phuùt = 4,5 giôø Thời gian: 1 phút Thảo luận nhóm đôi: 05101520253035404550556060 [...]... vị đo thời gian Ví dụ về đổi đơn vị đo thời gian Một năm rưỡi =Một năm rưỡi =1 ,5 năm1 ,5 năm= 12 tháng x 1 ,5 = 12 tháng x 1 ,5 = 18 tháng= 18 tháng2 năm rưỡi = … thaùng30 ToaùnToaùn Baøi 3: Vieát Baøi 3: Vieát soá thập phânsố thập phân thích hợp thích hợp vào chỗ chấm:vào chỗ chấm:72 phút = … giờ1,2 150 phút = … giờ2 ,5 30 giây = … phút0 ,5 1 35 giây = … phút2, 25 1 thế kỉ... nhiêu năm?1 năm bằng bao nhiêu tháng?1 năm có bao nhiêu ngày?1 năm nhuận có bao nhiêu ngày?Mấy năm thì có 1 năm nhuận? Bài 2: Vi t số thích hợp vào chỗ chấmBài 2: Vi t số thích hợp vào chỗ chấm6 năm = … tháng 50 4 năm 2 tháng = … tháng723 ngày = … giờ720 ,5 ngày = … giờ123 giờ = … phút6 phút = … giây21phút = … giây1 giờ = … giaây180360303600  1 ngày bằng bao nhiêu giờ ?1 . 270 phuùt = 4 giôø 30 phuùt 270 phuùt = 4 ,5 giôø Thời gian: 1 phút Thảo luận nhóm đôi: 051 0 152 0 253 0 354 0 455 055 6060 Theá kæ 17 Theá kæ 18 Theá kæ 19 Theá. = 60 phuùt x = ………phuùt 45 3 2 4 3 giôø = 40 phuùt 0 ,5 giôø = 0 ,5 giôø = 60 phuùt x 0 ,5 60 phuùt x 0 ,5 = 30 phuùt = 30 phuùt 1 ,5 giôø = ……… phuùt 90 216
- Xem thêm -

Xem thêm: Bang don vi do thoi gian - Toan 5, Bang don vi do thoi gian - Toan 5, Bang don vi do thoi gian - Toan 5

Bình luận về tài liệu bang-don-vi-do-thoi-gian-toan-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP