kế hoạch chăm sóc di tích lịch sử

4 2,661 29
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:26

Kế hoạch chăm sóc đền thờ Lê Lộng 2008-2009 Phòng GD&ĐT Triệu sơn CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM TRNG THCS Thọ vực c lp - T do - Hnh phỳc ===== Thọ vực, ng y 20 tháng 02 n m 2009 Kế hoạch Xây dựng chm sóc di tích n th Lờ Lng Giai ủoaùn: 2008-2009 -------- - Cn c Ch th s 40/2008/CT-BGDT ngy 22/8/2008 ca B Giỏo dc v o to v vic phỏt ng phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trong cỏc trng ph thụng giai on 2008-2013; - Cn c cụng vn ca S Giỏo dc & o to Thanh hoá số 443/QĐ ngy 19/8/2008 v vic ban hanh quyết định trin khai phong tro thi ua " Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc"; - Căn cứ công văn số: 118 /PGD&ĐT Triệu sơn ngày 5/9/2008 của Trởng phòng GD&ĐT Triệu sơn về kế hoạch Xây dựng trờng học thân thiện học sinh tích cực - Căn cứ vào công văn số của công đoàn phòng GD & ĐT huyện Triệu Sơn về việc phân công chăm sóc đền thờ Lê Lộng Trng THCS Thọ vực xõy dng k hoch chm súc n th Lờ Lng nm hc 2008- 2009 v nhng nm tip theo nh sau A/ MC CH, YấU CU: Phỏt ng v t chc trin khai n ton th cỏn b giỏo viờn v hc sinh tham gia chm súc v úng gúp xõy dng di tớch lch s n Lờ Lng. - Huy ng sc mnh tng hp ca thy v trũ, ca chớnh quyn a phng, ca cỏc lc lng giỏo dc trong v ngoi nh trng xõy dng nh trng xanh, sch, p; mụi trng trng hc an ton, thõn thin, hiu qu, phự hp vi iu kin ca a phng v yờu cu ca xó hi. - Phỏt huy tớnh ch ng, tớch cc, sỏng to ca cn b giỏo viờn v hc sinh vtham gia cỏc hot ng xó hi mt cỏch phự hp v cú hiu qu. Phong tro ng ký chm súc n th Lờ Lng nm hc 2008-2009 nhm t c cỏc yờu cu sau: - Tng cng s tham gia mt cỏch hng thỳ ca hc sinh trong cỏc hot ng chm súc vi thỏi t giỏc, ch ng v sỏng to. - Phỏt huy tớnh ch ng, sỏng to ca CB-GV trong vic tham gia cỏc hot ng chm súc , giỏo dc hc sinh hng v ci ngun dõn tc, bit n v quớ trng cỏc lch s vn hoỏ. - Huy ng v to iu kin cú s tham gia tớch cc v cú hiu qu ca cỏn b GV v HS , trong vic chm súc v v tụn to cnh quan khu di tớch. Trờng THCS Thọ Vực Triệu Sơn Thanh Hoá Trang 1 Kế hoạch chăm sóc đền thờ Lê Lộng 2008-2009 Phn u trong nm hc 2008-2009 ton th cỏn b GV v hc sinh tham gia nhit tỡnh úng gúp tin ca xõy dng to tin cho cỏc nm k tip. Giáo dục học sinh hớng thiện về tình cảm lòng yêu quê hơng đất nớc biết quý trọng và gìn giữ giá trị văn hoá và tinh thần ,Phát huy truyền thống uống nớc nhớ nguồn . Thực hiện tốt 5 điều Bác dạy qua đó giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam t duy cộng đồng , đào tạo con ngời cả về tri thức và đạo đức. B/ K HOCH THC HIN TRONG NM HC 2008-2009: Thnh lp Ban Ch o Chm súc n Lờ Lng cp trng do Hiu trng nh trng trc tip lm Trng ban, cỏc Phú Hiu trng, Ch tch Cụng on, Bớ th on trng l cỏc Phú trng ban, cỏc thnh viờn gm: Cỏc T trng t chuyờn mụn, Hi Ch thp , Ban i din CMHS, cỏc giỏo viờn ch nhim v GVBM. Phong tro Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc v ng kớ chm súc di tớch lch s n th Lờ Lng nm hc 2008-2009 nhm t c mt s ni dung sau: 1. Huy ng ton b cỏn b giỏo viờn v hc sinh : - Huy ng ton th cỏn b giỏo viờn , hc sinh cỏc t chc cụng on , on thanh niờn tham gia úng gúp. Gn bia chm súc n Lờ Lng. - Huy ng mi cỏn b giỏo viờn úng gúp 10.000 , hc sinh 5.000 2. Giỏo dc cỏn b giỏo viờn v hc sinh : Qua vic chm súc di tớch lch s n th Lờ Lng nhm giỏo dc cỏn b giỏo viờn v hc sinh hng v ci ngun dõn tc . Qua ú hc sinh t ho trờn quờ hng Th Vc ó sinh ra mt anh hựng dõn tc lm dng r quờ hng. 4. Rốn luyn k nng sng cho hc sinh: - Rốn luyn cho hc sinh k nng ng x hp lý vi cỏc tỡnh hung trong cuc sng, thúi quen v k nng lm vic, sinh hot nhúm, sinh hot tp th. Cú ý thc cng ng. - Rốn luyn cho hc sinh cú ý thc bo v sc di tớch lch s ú l nhng giỏ tr vn hoỏ tinh thn . - Lm tt cụng tỏc tuyờn truyn giỏo dc cho HS cỏc em cú ý thc bo v v chm súc, tinh thn phn u vn lờn trong cuc sng . C/ T CHC THC HIN: 1. i vi Ban giỏm hiu: - T chc phỏt ng phong tro thi ua chm súc n Lờ Lng . - Tham mu vi chớnh quyn a phng huy ng sc mnh tng hp ca cỏc lc lng trong v ngoi nh trng xõy dng mụi trng giỏo dc an ton, thõn thin, hiu qu; phi hp vi Ban i din CMHS, t chc tt cỏc hot ng giỏo dc trong v ngoi nh trng cho hc sinh. Trờng THCS Thọ Vực Triệu Sơn Thanh Hoá Trang 2 Kế hoạch chăm sóc đền thờ Lê Lộng 2008-2009 - Phi hp vi Cụng on thc hin tt cụng tỏc giỏo dc t tng, nhn thc, bi dng nghip v, tay ngh cho mi thnh viờn trong HSP, t chc cỏc hot ng phong tro thi ua Hai tt, thi ua trong h thng Cụng on, nõng cao cht lng dy v hc trong nh trng; phi hp vi on thanh niờn t chc cỏc hot ng giỏo dc, vn hoỏ, vn ngh, th dc, th thao cho hc sinh v giỏo viờn trong nh trng. Cui mi hc k, mi nm hc t chc ỏnh giỏ s kt, ỏnh giỏ nhng kt qu ó t c, rỳt kinh nghim thc hin cho nhng nm hc tip theo. Xột khen thng i vi nhng cỏ nhõn, tp th hon thnh tt nhim v c giao. Tng kt phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc vo cui nm hc 2012- 2013. 2. i vi on i v GVCN - Giỏo viờn ch nhim chu trỏch nhim chớnh trong vic theo dừi, kim tra v ỏnh giỏ vic thc hin ca giỏo viờn ch nhim v ca cỏc lp. - Tổng phụ trách đội cú nhim v theo dừi, kim tra v nhc nh cỏc em hc sinh thc hin nghiờm tỳc cỏc ni qui, qui nh ca nh trng. - Cui mi hc k, mi nm hc cỏc t chuyờn mụn t chc nhn xột, ỏnh giỏ vic thc hin phong tro thi ua ca tng t viờn; t ch nhim t chc nhn xột, ỏnh giỏ vic thc hin phong tro thi ua ca giỏo viờn ch nhim v ca cỏc lp. 3 . i v i h c sinh nh tr ng: Hc sinh nh trng có nhim v: - Kớnh trng thy cụ, cỏn b v nhõn viờn ca nh trng; on kt giỳp ln nhau trong hc tp, rốn luyn; thc hin tt iu l, ni quy nh trng; chp hnh phỏp lut ca Nh nc; - Thc hin tt nhim v hc tp, rốn luyn theo chng trỡnh, k hoch giỏo dc ca nh trng; - Tham gia tt cỏc hot ng tp th ca trng, ca lp, ca on TNCS HCM, giỳp gia ỡnh v tham gia cụng tỏc xó hi. - Gi gỡn, bo v ti sn ca nh trng, ni cụng cng; gúp phn xõy dng, bo v v phỏt huy truyn thng ca nh trng, ca a phng. Giáo dục học sinh hớng thiện về tình cảm lòng yêu quê hơng đất nớc biết quý trọng và gìn giữ giá trị văn hoá và tinh thần ,Phát huy truyền thống uống nớc nhớ nguồn . Thực hiện tốt 5 điều Bác dạy qua đó giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam t duy cộng đồng , đào tạo con ngời cả về tri thức và đạo đức. - Thi gian thc hin + Vo ngy mựng 5 hng thỏng Stt Lp Thi gian thc hin Ni dung cụng vic Ghi chỳ 1 9A 05-02-2009 nh c, quột dn, tới cây 2 9B 05-03-2009 nh c, quột dn, tới cây 3 9C 05-04-2009 nh c, quột dn, tới cây 4 8A 05-05-2009 nh c, quột dn, tới cây Trờng THCS Thọ Vực Triệu Sơn Thanh Hoá Trang 3 Kế hoạch chăm sóc đền thờ Lê Lộng 2008-2009 5 8B 05-06-2009 nh c, quột dn, tới cây 6 7A 05-07-2009 nh c, quột dn, tới cây 7 7B 05-08-2009 nh c, quột dn, tới cây 8 6A 05-09-2009 nh c, quột dn, tới cây 9 6B 05-10-2009 nh c, quột dn, tới cây 3. Xõy dng qu úng gúp năm 2008-2009 Stt Ni dung S ngi tham gia Số tiền Thnh tin Ghi chỳ 1 CBGV 20 10.000 đ 200.000 2 Hc sinh 297 5000 đ 1.485.000 1.685.000đ 4. Thi gian thc hin năm 2008-2009 - Ngy 20 thỏng 03 nm 2009 gn bia ng kớ chm súc n th Lờ Lng. - Ngy 20 thỏng 03 nm 2009 bn giao 3 gh ỏ . Trờn õy l k hoch t chc trin khai phong tro thi ua " Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc" tham gia ng ký v chm súc n th Lờ Lng giai on 2008-2013 v c th cho nm hc 2008-2009. Ban ch o ca nh trng yêu cầu CBGV-NV, học sinh trong n v, cỏc b phn cụng tỏc cú liờn quan thc hin nghiờm tỳc ni dung k hoch. Trong quỏ trỡnh thc hin nu cú vng mc, ngh cỏc thnh viờn cú ý kin phn ỏnh kp thi tỡm bin phỏp khc phc. N i nhn : TRNG BAN CH O - PGD&ĐTriệu sơn HIU TRNG - Cỏc thnh viờn trong BC nh trng - Lu Vn phòng Trờng THCS Thọ Vực Triệu Sơn Thanh Hoá Trang 4 . lp - T do - Hnh phỳc ===== Thọ vực, ng y 20 tháng 02 n m 2009 Kế hoạch Xây dựng chm sóc di tích n th Lờ Lng Giai ủoaùn: 2008-2009 -------- - Cn c Ch th. trong vic chm súc v v tụn to cnh quan khu di tớch. Trờng THCS Thọ Vực Triệu Sơn Thanh Hoá Trang 1 Kế hoạch chăm sóc đền thờ Lê Lộng 2008-2009 Phn u trong
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch chăm sóc di tích lịch sử, kế hoạch chăm sóc di tích lịch sử, kế hoạch chăm sóc di tích lịch sử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn