Vận dụng phương pháp luận khoa học của phép biện chứng duy vật trong nhận thức sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

64 5,348 57
An An

An An Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,572 tài liệu

  • Loading...
1/64 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2012, 10:03

Đề tài: Vận dụng phương pháp luận khoa học của phép biện chứng duy vật trong nhận thức sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay Mục lụcTrangMở đầu3Chơng 1: Bản chất khoa học và cách mạng của phép biện chứng duy vật61.1. Phép biện chứng duy vật và khái lợc lịch sử phát triển phép biện chứng duy vật61.2. Nội dung, bản chất cách mạng và khoa học của phép biện chứng duy vật16Chơng 2: Vận dụng phơng pháp luận khoa học của phép biện chứng duy vật vào nhận thức sự nghiệp đổi mới ở nớc ta hiện nay 292.1. Phơng pháp luận khoa học của phép biện chứng duy vật 292.2. Yêu cầu và sự vận dụng phơng pháp luận khoa học của phép biện chứng duy vật vào nhận thức sự nghiệp đổi mới ở nớc ta hiện nay39Kết luận 62Danh mục tài liệu tham khảo64 Mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tàiPh. Ăng ghen định nghĩa - phép biện chứng duy vật là một môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài ngời và của t duy. V.I.Lênin viết "phép biện chứng, tức là học thuyết về sự phát triển, dới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện, học thuyết về tính tơng đối của nhận thức, của con ngời , nhận thức này phản ánh vật chất luôn phát triển không ngừng".Phép biện chứng duy vật là "linh hồn sống", là "cái quyết định" của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, của triết học Mác - Lênin nói riêng bởi khi nghiên cứu những quy luật chung nhất, phổ biến nhất về sự vận động, phát triển của hiện thực khách quan và của nhận thức khoa học, phép biện chứng duy vật thông qua các nguyên lý, đợc cụ thể hóa bằng các cặp phạm trù và quy luật cơ bản, thực hiện chức năng phơng pháp luận chung nhất giúp con ngời đề ra những nguyên tắc tơng ứng, định hớng hoạt động lý luận và thực tiễn của mình.Việc giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của tiến bộ xã hội nhằm đa khoa học sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ cho việc hoạch định đờng lối, chủ trơng chính sách của Đảng về con đờng đi lên chủ nghĩa xã hội.Do bản chất khoa học và cách mạng của nó quy định, phép biện chứng duy vật đã và đang khẳng định vai trò thế giới quan và phơng pháp luận khoa học cho chúng ta nhận thức và cải tạo thế giới. Phép biện chứng duy vật là cơ sở lý luận khoa học để chúng ta vận dụng trong nhận thức sự nghiệp đổi mới đất n-ớc, đảm bảo cho nớc ta phát triển vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.Ngày nay cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển mạnh đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, để sự nghiệp đổi mới ở nớc ta luôn đúng định hớng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng và Nhà n-ớc ta phải vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo phép biện chứng duy vật trong tiến trình sự nghiệp đổi mới , mặt khác tình hình thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, sự tác động của nền kinh tế thị trờng, sự chống phá của các thế 3lực thù địch trên mặt trận chính trị t tởng đang đặt ra cho sự nghiệp đổi mới những vấn đề lý luận cần phải giải đáp, phải có những đổi mới cho phù hợp, trong đó quán triệt đầy đủ những nguyên tắc phép biện chứng duy vật .Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, từ đó để tránh những sai lầm của lối t duy siêu hình , chủ quan duy ý chí, áp đặt, duy tâm.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tàiVề bản chất khoa học và cách mạng của phép biện chứng duy vật, phơng pháp luận khoa học trong hoạt động nhận thức cũng nh hoạt động thực tiễn đến nay đã có một đề tài nghiên cứu trên các khía cạnh khác nhau: Lê Hữu Tầng: "Phép biện chứng với t cách là phơng pháp luận của nhận thức khoa học" [19], "Lịch sử phép biện chứng" [20]; Vũ Kiều Phơng: " Sự phê phán của chủ nghĩa Mác đối với phép biện chứng duy tâm của Hêghen trong Bản thảo kinh tế triết học năm 1844" [18]; Nguyễn Trọng Chuẩn: " Mối quan hệ biện chứng giữa đổi mới chính sách kinh tế và đối với chính sách xã hội" [2]; Lơng Văn Khoan: "Nâng cao hiệu quả nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh trong quá trình đổi mới" [10]. Ngoài gia còn nhiều đề tài khác đề cập đến phép biện chứng duy vật trên các nội dung và khía cạnh khác nhau. Song cho đến nay cha có đề tài nào nghiên cứu trực tiếp, một cách hệ thống về việc "vận dụng phơng pháp luận khoa học của phép biện chứng duy vật trong nhận thức sự nghiệp đổi mới ở nớc ta hiện nay Vì vậy tôi đã chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình .3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu* Mục đích:Làm rõ giá trị ý nghĩa khoa học và cách mạng của phép biện chứng duy vật, phơng pháp luận khoa học từ đó vận dụng nâng cao nhận thức trong sự nghiệp đổi mới ở nớc ta hiện nay.* Nhiệm vụ:Luận giải bản chất khoa học và cách mạng của phép biện chứng duy vật 4phân tích phép biện chứng duy vật với t cách là một khoa học vào trong nhận thức sự nghiệp đổi mới ở nớc ta. Đề xuất một số giải pháp vận dụng phép biện chứng duy vật vào nhận thức sự nghiệp đổi mới ở nớc ta hiện nay.4. Cơ sở lý luận thực tiễn và phơng pháp nghiên cứuCơ sở lý luận của đề tài là quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, các văn kiện nghị quyết của Đảng. Cơ sở thực tiễn của đề tài là thực tiễn nhận thức sự nghiệp đổi mới của nớc ta hiện nay.Phơng pháp nghiên cứu: Vận dụng phơng pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, kết hợp với các phơng pháp nhphân tích, tổng hợp, quy nạp, hệ thống cấu trúc v.v 5. ý nghĩa của luận vănLuận văn góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận bản chất khoa học và cách mạng của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng phơng pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật vào nhận thức sự nghiệp đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức của Đảng, Nhà nớc ta trong sự nghiệp đổi mới đất nớc những năm tới.6. Kết cấu của luận vănLuận văn gồm: Phần mở đầu, 2 chơng (4 tiết), kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.Chơng 1Bản chất khoa học và cách mạng của Phép biện chứng duy vật51.1. Phép biện chứng duy vật và khái lợc lịch sử phát triển phép biện chứng duy vật. 1.1.1. Khái niệm phép biện chứng duy vậtKế thừa những t tởng triết học biện chứng trong lịch sử, đồng thời dựa chắc vào thành tựu phát triển của khoa học tự nhiên hiện đại. C. Mác - Ph.Ăngghen đã đa ra quan niệm đúng đắn về phép biện chứng duy vật. Quan niệm đó khác về chất so với các quan niệm biện chứng trong triết học cổ đại và chủ nghĩa duy tâm trong lịch sử. Phép biện chứng duy vật chỉ ra rằng, các sự vật hiện tợng trên thế giới dù muôn hình, muôn vẻ nhng đều tồn tại trong một chỉnh thể thống nhất trong mối liên hệ phổ biến và trong quá trình vận động phát triển không ngừng. Trong tác phẩm chống Đuy rinh Ph.Ăngghen đã chỉ ra: phép biện chứng là khoa học về sự liên hệ phổ biến" và "Phép biện chứng là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội loài ngời và của t duy.Nh vậy, phép biện chứng duy vật là một khoa học, đối tợng nghiên cứu của nó là những mối liên hệ phổ biến và những quy luật chung nhất của thế giới cả tự nhiên, xã hội và t duy. Theo quan điểm C.Mác và Ph. Ăngghen phép biện chứng duy vật lấy hiện thực khách quan, thế giới vật chất làm cơ sở cho học thuyết biện chứng của mình. Với quan điểm thực tiễn đúng đắn dựa vào sự phát triển của khoa học tự nhiên các Ông đã chứng minh rằng mọi sự vật hiện tợng của thế giới đều có sự liên hệ, tác động qua lại, ràng buộc lẫn nhau và thông qua sự tác động, đấu tranh với nhau giải quyết mâu thuẫn nội tại để tạo nên sự phát triển không ngừng.Cũng nh C. Mác và Ph. Ăngghen, Lênin đánh giá cao phép biện chứng duy tâm của Hê ghen trong triết học cổ điển Đức nghiên cứu phép biện chứng của Hê ghen với t cách là tiền đề trực tiếp của phép biện chứng duy vật V.I.Lênin đã nêu lên những nguyên lý hết sức phong phú về phép biện chứng duy vật; Ông đã làm sáng tỏ Bản chất, những quy luật, những phạm trù của nó 6và vạch ra những mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau của các quy luật phạm trù đó. Lênin là ngời đầu tiên khái quát phép biện chứng thành 16 yếu tố. Trong đó các quy luật và phạm trù gắn bó hữu cơ với nhau. Đồng thời chỉ ra phép biện chứng là một chỉnh thể không thể tách rời bởi những nguyên lý, quy luật và phạm trù. Trong chỉnh thể đó Lênin đã tìm ra "hạt nhân" của nó chính là quy luật về sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Phép biện chứng duy vật với t cách là phơng pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn. Nó là sự thống nhất hữu cơ giữa chủ nghĩa duy vật với phơng pháp biện chứng. Thật vật, mỗi nguyên lý của phép biện chứng duy vật đều đợc xây dựng trên lập trờng duy vật, thừa nhận vật chất là cái có tr-ớc sản sinh ra ý thức và quy định ý thức. ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong óc ngời, là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. Mỗi luận điểm của phép biện chứng duy vật không phải đợc rút ra từ khái niệm thuần tuý, từ: "ý niệm tuyệt đối", phi vật chất, mà đợc rút ra trong thế giới tự nhiên và trong lịch sử xã hội loài ngời. Sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng đã làm cho phép biện chứng duy vật không chỉ dừng lại ở phơng pháp giải thích thế giới mà đã trở thành phơng pháp cải tạo thể giới. Phép biện chứng duy vật đã khái quát từ hiện thực khách quan những quy luật vận động và phát triển chung nhất, tạo nên những nguyên lý, những quy luật, những phạm trù, phản ánh quy luật vận động và phát triển chung nhất của thế giới. Phép biện chứng duy vật ra đời ra bớc nhảy mới về chất trong lĩnh vực nhận thức. Nó khắc phục những hạn chế của những t tởng biện chứngcổ đại, đẩy lùi phơng pháp t duy siêu hình, cải tạo phép biện chứng duy tâm của Hê ghen trong triết học cổ điển Đức và trở thành phơng pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.Tóm lại, triết học Mác-Lênin không tự giới hạn ở cái đã đạt đợc, nó luôn luôn vận động đến những vấn đề khoa học và sự giải quyết mới, luôn đặt ra đòi 7hỏi cần phải giải thích và phát triển triết học Mác.1.1.2. Khái lợc lịch sử phát triển phép biện chứng duy vậtNgời đầu tiên đã đa ra thuật ngữ "Phép biện chứng" là Dênôn (khoảng 450 tr.c.n), nhà triết học thuộc trờng phái Êlê, ngời đầu tiên làm nổi bật tính mâu thuẫn của các khái niệm vận động và các hình thức riêng lẻ của tồn tại về đại thể. Arixtốt đã gọi Dênôn là "ngời khởi xớng phép biện chứng". Tuy nhiên, chính tr-ờng phái Êlê nói chung và Dênôn nói riêng đã đối lập tuyệt đói thế giới cảm tính với thể giới t duy, giữa đơn nhất với số nhiều v.v. V.I.Lênin coi Hêraclít là "thuỷ tổ của phép biện chứng", là ngời đầu tiên có quan niệm biện chứng về thế giới quan, "là một trong những sáng lập ra phép biện chứng". Theo Hêraclít, phép biện chứng là sự phản ánh sự vận động và biến đổi của thế giới vật chất từ mâu thuẫn nội tại của sự vật, hiện tợng và coi sự vận động và biến đổi của thế giới vật chất cũng giống nh sự chuyển động của một con sông mà đã xây dựng trong "Học thuyết về dòng chảy", khẳng định "mọi vật đều trôi đi, mọi vật đều chảy đi". Với t tởng biện chứng đó, Hêraclít đã xây dựng đợc một số phạm trù của phép biện chứng nh phạm trù lôgôs (bao gồm lôgôs chủ quan và lôgôs khách quan) để luận bàn về những quy luật khách quan của thế giới vật chất và coi đó là nội dung cơ bản của phép biện chứng. Sau Hêraclít, phép biện chứng cổ đại tiếp tục đợc phát triển, hoàn thiện với nhiều nội dung phong phú với các đại diện tiêu biểu Xôrcrát, Platôn và Arixtốt. ở Xôrcrát, phép biện chứng đợc coi nh là "một nghệ thuật phát hiện ra chân lý bằng cách tranh luận những ý kiến trái ngợc nhau'. T tởng này đã đợc phát triển hơn trong học thuyết biện chứng của Platôn khi ông cho rằng, "phép biện chứng là nghệ thuật tìm ra các khái niệm đúng dới hình thức hỏi - đáp". Arixtốt đã đa ra nhiều t tởng về phạm trù, quy luật và đã xây dựng các hình thức cơ bản của t duy biện chứng. Ph. Ăngghen khẳng định "những nhà triết học cổ Hy Lạp đều là những nhà biện chứng bẩm sinh, tự phát. Và Arixtốt - Hêghen thời cổ đại - đã nghiên cứu những hình thức căn bản nhất của t duy biện chứng 8[14, tr. 34]. Nhìn chung, các nhà biện chứng cổ đại đã cố gắng vẽ lên một bức tranh chung và chân thực về thế giới vật chất; mô tả thế giới vật chất trong trạng thái liên hệ, vận động và phát triển không ngừng; đã khẳng định sự vận động phát triển đó là do những nguyên nhân bên trong của các sự vật, hiện tợng. Tuy chỉ là những phác thảo ban đầu; nhng các nhà biện chứng cổ đại đã nêu lên đợc những nội dung cơ bản và những t tởng chủ yếu của phép biện chứng. Đó là những t tởng về liên hệ, vận động, chuyển hoá; t tởng về các mặt đối lập và ở một chừng mực nhất định đã khẳng định sự phát triển của thế giới vật chất tuân theo những quy luật khách quan. Những t tởng biện chứng đó ty còn sơ khai nh-ng đã phản ánh tơng đối đúng bản chất sự tồn tại của thế giới khách quan. Đặc trng cơ bản của phép biện chứng trong giai đoạn này là tính tự phát ngây thơ. Là tự phát, vì các nhà triết học thời cổ đại nghiên cứu sự vận động, phát triển của sự vật hiện tợng chỉ cốt sao vẽ đợc bức tranh chung, chỉnh thể về thế giới và cố gắng chỉ ra nguồn gốc của nó chứ cha có khả năng xây dựng phép biện chứng. Vì thế, phép biện chứng đó mới chỉ đợc tạo nên từ một số t tởng biện chứng mộc mạc, thô sơ với nội dung lẻ tẻ, rời rạc; cha là hệ thống lý luận chung nhất với các nguyên lý, quy luật, phạm trù và do vậy, cũng cha xác định rõ đối tợng, phạm vi nghiên cứu của phép biện chứng. Là ngây thơ, vì những kết luận của phép biện chứng thờng đợc rút ra từ sự cảm nhận trực tiếp thế giới xung quanh và từ những kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Trong các t t-ởng biện chứng của các nhà triết học cổ đại, tuy phần nào đã cho chúng ta thấy bức tranh chung trong tính chỉnh thể và tơng đối chân thật về thế giới, nhng cha làm rõ đợc mối liên hệ cũng nh cha chỉ ra đợc những quy luật nội tại của sự vận động và phát triển của thế giới đó. Những kết luận mà phép biện chứng duy vật cổ đại rút ra còn thiếu những căn cứ khoa học.Những hạn chế của phép biện chứng tự phát, ngây thơ cổ đại là do trình độ t duy của các nhà triết học thời đó còn cha đủ năng lực khái quát trên cơ sở 9phân tích, mổ xẻ các chi tiết, các bộ phận cụ thể của thế giới vật chất. Ph.Ăng ghen cho rằng chính vì ngời Hy lạp cha đạt tới trình độ mổ xẻ, phân tích giới tự nhiên, cho nên họ hãy còn quan niệm giới tự nhiên là một chỉnh thể và đứng trên mặt toàn bộ mà xét chỉnh thể ấy. Mối liên hệ phổ biến giữa các hiện tợng tự nhiên cha đợc chứng minh về chi tiết: đối với họ, mối liên hệ đó là kết quả của sự quan sát trực tiếp. Đó là thiếu sót của triết học Hy Lạp, do đó mà sau này, nó buộc phải nhờng chỗ cho những cách nhìn khác.Những t tởng biện chứng nổi tiếng trên của các nhà triết học Hy Lạp cổ đại, nh sau này V.I.Lênin nhận xét, suy cho cùng chỉ là "những phỏng đoán thiên tài" của các nhà biện chứng cổ đại mà thôi. Do vậy, nó không tránh khỏi bị phép siêu hình (xuất hiện ở nửa cuối thế kỷ XV, phát triển mạnh vào thế kỷ XVII, XVIII) phủ định và thay thế.Phép biện chứng duy tâm trong triết học cổ điển ĐứcPhép biện chứng duy tâm khách quan ra đời vào cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX trong triết học cổ điển Đức, ngời khởi đầu là I.Cantơ (1724- 1804), qua Phictơ 1726 - 1814), Sêlinh (1775 - 1854) và phát triển đến đỉnh cao trong triết học Ph. Hê ghen (1770 - 1831). Ph. Ăng ghen khẳng định đây là "Hình thức thứ hai của phép biện chứng, hình thức quen thuộc nhất với các nhà khoa học tự nhiên Đức, là triết học cổ điển Đức từ Cantơ đến Hê ghen". [14, tr 492].Các nhà triết học cổ điển Đức đã khôi phục lại và đa phép biện chứng tiến xa so với phép biện chứng Hy Lạp cổ đại, tạo nên bớc nhảy vọt về chất trong lịch sử phép biện chứng. Các nhà kinh điển của triết học cổ điển Đức đã có ý thức xây dựng và áp dụng phép biện chứng vào nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Qua đó, họ đã xây dựng đợc hệ thống phạm trù, quy luật chung nhất của nhận thức tinh thần, và trên một ý nghĩa nào đó, là của cả hiện thực vật chất.Với sự ra đời của nền triết học cổ điển Đức, lần đầu tiên phép biện chứng đã đợc thể hiện với t cách là lôgíc biện chứng, khắc phục một số hạn chế của lôgíc hình 10thức. V.I.Lênin cho rằng, phép biện chứng cổ điển Đức đã tạo ra bớc qua độ chuyển biến từ thế giới quan và lập trờng từ chủ nghĩa duy vật siêu hình sang thế giới quan khoa học duy vật biện chứng mà C.Mác và Ph. Ăng ghen là đại diện. Cũng chính nhờ có hệ thống phạm trù, quy luật đó mà C.Mác và Ph.Ăng ghen đã cải tạo và phát triển thành những phạm trù, quy luật của phép biện chứng duy vật.Với cách nhìn biện chứng, các nhà triết học cổ điển Đức đã coi toàn bộ giới tự nhiên, lịch sử và tinh thần nh là một quá trình luôn luôn vận động, phát triển và chuyển hoá lẫn nhau, không có cái gì là nhất thành bất biến, là tuyệt đối cả. Các học thuyết biện chứng đó đều cố gắng tìm ra mối liên hệ nọi tại của sự vận động, phát triển của bản chất các sự vật, hiện tợng, chỉ ra nguồn gốc của sự vận động, phát triển là do quá trình giải quyết các mâu thuẫn bên trong của bản thân sự vật, hiện tợng, trong đó, phát triển nằm ngay trong những biến đổi về chất trong đó cái mới thay thế cái cũ, cái nọ chuyển hoá thành cái kia, cái phổ biến thành cái cá biệt và cái cá biệt thành cái phổ biến.Trong hệ thống triết học của Hêghen, phép biện chứng duy tâm khách quan đã đợc phát triển đến đỉnh cao với một nội dung rất phong phú, đồ sộ. Kế thừa những quan niệm biện chứng từ Hêraclít đến hệ thống của Cantơ, Phíctơ và Sêlinh, Hêghen coi phát triển là nguyên lý cơ bản nhất của phép biện chứng với phạm trù trung tâm là "tha hoá" và khẳng định "tha hoá" đợc diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc trong cả tự nhiên, xã hội và tinh thần. Thừa nhận phạm trù "tha hoá", phép biện chúng của Hêghen đã trực tiếp thừa nhận t tởng vận động, phát triển và chuyển hoá của các sự vật, hiện tợng trong thế giới khách quan.Hê ghen đã xây dựng hệ thống các khái niệm, phạm trù, quy luật của phép biện chứng nh lợng, chất, độ, mâu thuẫn, mặt đối lập, nội dung, bản chất, khả năng, tất yếu. Mặc dù đứng trên lập trờng duy tâm khách quan, song với những cống hiến vô cùng to lớn của Hêghen đã đa ông trở thành một nhà bác học kiệt xuất, một nhà triết học lớn của thời đại. Ph.Ăng ghen nhận xét, "Tính chất thần bí mà phép biện chứng đã mắc phải trong tay Hêghen tuyệt nhiên không 11[...]... biện chứng duy tâm của Hê ghen là nhu cầu khách quan. Kết quả việc cải tạo đó đà làm cho phép biện chứng từ duy tâm trở thành duy vật và phép biện chứng duy vật của triết học Mác - Lê nin là giai đoạn phát triển cao nhất của phép biện chứng. Bản chất khoa học của triết học Mác - Lênin nói chung và của phép biện chứng duy vật nói riêng thể hiện ở chỗ, phép biện chứng duy vật đà xây 22 sự thống nhất... V.I.Lênin, phép biện chứng tức là học thuyết về sự phát triển dới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc và không phiến diện, học thuyết về tính tơng đối của nhận thức, của con ngời, nhận thức này phản ánh vật chất luôn luôn phát triển không ngừng. Vận dụng phép biện chứng duy vật vào hoạt động nhận thức sự nghiệp đổi mới đất nớc chính là việc quán triệt bản chất khoa học, cách mạng của phép biện chứng duy vật. .. Phép biện chứng đợc giải phóng khỏi những cái vỏ bọc duy tâm của nó dới dạng đơn giản trong đó có trở thành một hình thái duy nhất đúng đắn của t tởng"[16, 192].Với t cách là phơng pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng, phép biện chứng duy vật là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan duy vật với phơng pháp biện chứng. Mỗi nguyên lý của phép biện chứng duy vật. .. chất khoa học và cách mạng của nó quy định, phép biện chứng duy vật đà và đang khẳng định vai trò thế giới quan và phơng pháp luận khoa học cho chúng ta nhận thức và cải tạo thế giới. Phép biện chứng duy vật là cơ sở lý luận khoa học để chóng ta vËn dơng trong nhËn thøc sù nghiƯp ®ỉi mới đất n-ớc, đảm bảo cho nớc ta phát triển vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. Ngày nay cuộc cách mạng khoa học. .. nhận thức sự nghiệp đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức của Đảng, Nhà nớc ta trong sự nghiệp đổi mới đất nớc những năm tới.6. Kết cấu của luận văn Luận văn gồm: Phần mở đầu, 2 chơng (4 tiết), kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.Chơng 1Bản chất khoa học và cách mạng của Phép biện chứng duy vËt5 hiện tợng khác.Quan điểm toàn diện còn đòi hỏi, để nhận thức đợc sự vật, hiện tợng chúng ta. .. hiện nay. Phơng pháp nghiên cứu: Vận dụng phơng pháp luận cđa chđ nghÜa duy vËt biƯn chøng vµ chđ nghÜa duy vật lịch sử, kết hợp với các phơng pháp nhphân tích, tổng hợp, quy nạp, hệ thống cấu trúc v.v 5. ý nghĩa của luận văn Luận văn góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận bản chất khoa học và cách mạng của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng phơng pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật. .. hình thức của phép biện chứng trớc đó. Lần đầu tiên trong lịch sử triết học, phép biện chứng đà trở thành một phơng pháp nhận thức khoa học, thực sự là một "Phơng pháp mà điều căn bản là nó xem xét những sự vật và những phản ánh của chúng trong t tởng, trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau giữa chúng, trong sự ràng buộc, sự vận động, sự phát sinh và sự tiêu vong của chúng", "Là học thuyết... đến nay cha có đề tài nào nghiên cứu trực tiếp, một cách hệ thống về việc " ;vận dụng phơng pháp luận khoa học của phÐp biÖn chøng duy vËt trong nhËn thøc sù nghiÖp đổi mới ở nớc ta hiện nay Vì vậy tôi đà chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình .3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu* Mục đích:Làm rõ giá trị ý nghĩa khoa học và cách mạng của phép biện chứng duy vật, phơng pháp luận khoa học. .. phép biện chứng trên cơ sở căn cứ khoa học vững chắc.Thứ hai, phép biện chứng duy vật có tính phê phán. Bản thân học thuyết của chủ nghĩa Mác trong đó có phÐp biƯn chøng duy vËt lµ hƯ thèng lý ln có tính phê phán. Nó phê phán những hạn chế sai lầm của phơng pháp t duy siêu hình, của phép biện chứng đà có trong lịch sử, và do đó, trở thành khoa học và cách mạng. Đồng thời, phép biện chứng duy vật. .. vật, phơng pháp luận khoa học trong hoạt động nhận thức cũng nh hoạt động thực tiễn đến nay đà có một đề tài nghiên cứu trên các khía cạnh khác nhau: Lê Hữu Tầng: " ;Phép biện chứng với t cách là phơng pháp luận của nhận thức khoa học& quot; [19], "Lịch sử phép biện chứng& quot; [20]; Vũ Kiều Phơng: " Sự phê phán của chủ nghĩa Mác đối với phép biện chứng duy tâm của Hêghen trong Bản thảo . thức sự nghiệp đổi mới ở nớc ta. Đề xuất một số giải pháp vận dụng phép biện chứng duy vật vào nhận thức sự nghiệp đổi mới ở nớc ta hiện nay. 4. Cơ sở lý luận. nghĩa khoa học và cách mạng của phép biện chứng duy vật, phơng pháp luận khoa học từ đó vận dụng nâng cao nhận thức trong sự nghiệp đổi mới ở nớc ta hiện nay. *
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp luận khoa học của phép biện chứng duy vật trong nhận thức sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay, Vận dụng phương pháp luận khoa học của phép biện chứng duy vật trong nhận thức sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay, Vận dụng phương pháp luận khoa học của phép biện chứng duy vật trong nhận thức sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Bình luận về tài liệu van-dung-phuong-phap-luan-khoa-hoc-cua-phep-bien-chung-duy-vat-trong-nhan-thuc-su-nghiep-doi-moi-o-nuoc-ta-hien-nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP