Giao An Sinh Hoc 10 Co Ban

70 1,485 5 Gửi tin nhắn cho Trương Thị Thanh Thanh
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/70 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:25

Giỏo ỏn Sinh hc 10(Ban c bn) Phn I. GII THIU CHUNG V TH GII SNG Tit 1: CC CP T CHC CA TH GII SNG Ngy son: 01.09.2008 Ngy dy: 04.09.2008 I. Mc tiờu: 1. Kin thc: HS gii thớch c t chc v nguyờn tc th bc trong th gii sng, c im chung ca cỏc cp t chc sng. 2. K nng: Rốn luyn t duy h thng v rốn luyn phng phỏp t hc. 3. Giỏo dc cho hc sinh v c s khoa hc v cỏc cp t chc sng trong sinh gii. II. Chun b: Hỡnh v cỏc cp t chc ca th gii sng. III. Phng phỏp dy hc: Vn ỏp + trc quan, hot ng nhúm. IV. Trng tõm bi ging: c im chung cỏc cp t chc sng. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn nh lp: 2. Bi mi: Hot ng thy trũ Ni dung Hot ng 1: Cỏc cp t chc sng: (?) Sinh vt khỏc vt vụ sinh nhng im no ? HS (?) Hc thuyt t bo cho bit nhng iu gỡ ? HS: SV cú nhng biu hin sng nh: TC, sinh trng, . ? Hóy quan sỏt hỡnh v sgk v nhn xột cách thức tổ chức của thế giới sống? HS: quan hình vẽ thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi. GV: nhận xét và bổ sung Hot ng 2: c im cỏc cp t chc sng: (?) Hóy cho bit cỏc cp t chc c bn ca th gii sng ? HS: (?) Ti sao núi t bo l n v c bn cu to nờn mi c th sinh vt ? HS: (?) Nguyờn tc th bc l gỡ ? HS: (?) Th no l c im ni tri ? Cho vớ d ? I. Cỏc cp t chc ca th sng: - Th gii sinh vt c t chc theo th bc cht ch. - T bo l n v c bn cu to nờn mi c th sinh vt. Mi hot ng sng u din ra t bo. - Cỏc cp t chc c bn ca t chc sng bao gm: T bo, c th, qun th, qun xó v h sinh thỏi. II. c im chung ca cỏc cp t chc sng: 1. T chc theo nguyờn tc th bc: - Nguyờn tc th bc: l t chc sng cp di lm nn tng xõy dng nờn t chc sng cp trờn. - c im ni bc l c im ca mt cp t chc no ú c hỡnh thnh do s tng tỏc ca cỏc b phn cu to nờn chỳng. c dim ny khụng th cú c cp t chc nh hn. - c im ni tri c trng cho th gii sng l: TC v NL, sinh trng, phỏt trin, sinh sn, cm ng, kh nng t iu chnh cõn bng ni mụi, tin hoỏ thớch nghi vi mụi trng. Giỏo viờn: Nguyn Thanh V - Trng THPT Ngc Hi Trang 1 Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) HS: (?) Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho cơ thể sống là gì ? HS: (?) Hệ thống mở là gì ? Sinh vật và môi trường có mối quan hệ như thế nào ? HS: (?) Làm thế nào để SV có thể sinh trưởng, phát triển tốt nhất trong môi trường ? (?) Tại sao ăn uống không hợp lí sẽ bị bệnh ? (?) Vì sao sự sống tiếp diễn liên tục từ thê hệ này sang thế hệ khác? HS: (?) Vì sao cây xương rồng khi sống trên sa mạc có nhiều gai dài và nhọn? HS: th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái. GV: nhËn xÐt vµ bæ sung 2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh: - Hệ thống mở: SV ở mọi cấp độ tổ chức đều không ngừng trao đổi chất và năng lượng với môi trường. Sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường. - Khả năng tự điều chỉnh của hệ thống sống nhằm đảm bảo duy trì và điều hoà cân bằng động trong hệ thống để tồn tại và phát triển. 3. Thế giới sống liên tục phát triển: - Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền thông tin trên AND từ thế hệ này sang thế hệ khác. - Các sinh vật trên trái đất có chung nguồn gốc. - Sinh vật có cơ chế phát sinh biến dị di truyền được tự nhiên chọn lọc nên thích nghi với môi trường và tạo nên một thế giới sống đa dạng và phong phú -> Sinh vật không ngừng tiến hoá. 4. Củng cố: Câu 1: Vật chất sống trong tế bào được xắp xếp theo trình tự nào ? A. Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ – siêu phân tử - bào quan. B. Phân tử hữu cơ - phân tử vô cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. C. Phân tử vô cơ - phân tử hữu cơ - đại phân tử - siêu phân tử - bào quan. x D. Phân tử vô cơ - đại phân tử - phân tử hữu cơ - siêu phân tử - bào quan. Câu 2: Thế giới sống được sắp xếp theo các cấp tổ chức chính như thế nào ? A. Tế bào - cơ thể - quần xã - quần thể - hệ sinh thái - sinh quyển. B. Tế bào - cơ thể - quần thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. x C. Tế bào - bào quan - cơ thể - quần xã - hệ sinh thái - sinh quyển. D. Tế bào - cơ thể - quần thể - loài - hệ sinh thái - sinh quyển. Câu 3: Đặc điểm của thế giới sống ? A. Không ngừng trao đổi chất va bnăng lượng với môi trường. B. Là hệ mở có khả năng tự điều chỉnh. C. Là hệ thống duy nhất trên hành tinh. D. Cả a và b. x 5. H ướng dẫn về nhà: - Học bài theo nộidung câu hỏi sách giáo khoa. - Đọc trước bài mới sách giáo khoa . VI. Rót kinh nghiÖm: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi Trang 2 Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 2: Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT Ngày soạn: 06.09.2008 Ngày dạy: 08.06.2008 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được giới và hệ thống phân loại giới, nêu được đặc điểm chính của mỗi giới . 2. Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích so sánh và khái quát kiến thức. 3. Giáo dục: cho HS về ý nghĩa của sự phân chia giới sinh vật. II. Chuẩn bị Sơ đồ sách giáo khoa III. Phương pháp dạy học: Nêu vấn đề và giải quết vấn đề + hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: Hệ thống phân loại và đặc điểm của các giới sinh vật. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Thế giới sống được tổ chức như thế nào ? Nêu các cấp độ tổ chức cơ bản ? (?) Đặc điểm nổi trội và khả năng tự điều chỉnh của cơ thể như thế nào ? 3. Giảng bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1: Khái niệm về giới sinh vật: GV viết sơ đồ lên bảng Giới - Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - loài. (?) Giới là gì ? Cho ví dụ ? HS (?) Sinh giới được chia thành mấy giới ?là những giới nào ? HS Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chính các giới: (?) Giới khởi sinh có đặc điểm gì ? Có những kiểu dinh dưỡng nào ? HS: (?) Giới nguyên sinh gồm có những sinh vật nào ? Đặc điểm của giới này là gì ? HS: Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬT I.Giới và hệ thống phân loại 5 giới: Khái niệm giới: Giới trong sinh học là một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật có chung những đặc điểm nhất định. Hệ thống phân loại sinh giới: chia thành 5 giới: - Giới khởi sinh. - Giới nguyên sinh. - Giới nấm. - Giới thực vật. - Giới động vật. II.Đặc điểm chính của mỗi giới: 1. Giới khởi sinh(Monera): a.Đặc điểm: Sv nhân sơ, kích thước nhỏ 1- 5micrômet. Sống hoại sinh, kí sinh một số có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. b.Đại diện: vi khuẩn, VSV cổ(Sống ở 0 0 C-100 0 C, độ muối 25%). 2. Giới nguyên sinh: a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, có loài có diệp lục. Sống dị dưỡng(Hoại sinh), Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi Trang 3 Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Giới nấm có đặc điểm gì ? HS: (?) Giới nấm có những đại diện nào ? HS: nấm men, nấm sợi… (?) Đặc điểm nổi bậc của giới thực vật là gì ? HS: Có khả năng quang hợp. (?) Giới động vật có gì khác biệt so với giới thực vật? (?) ĐV có vai trò như thế nào đối với sinh giới ? HS: tìm hiểu thông tin trong sgk + thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi. GV: nhận xét và bổ sung hoàn thiện kiến thức. hoặc tự dưỡng. b.Đại diện: tảo, nấm nhầy, ĐV nguyên sinh(Trùng đé giày, trùng biến hình). 3. Giới nấm(Fungi): a.Đặc điểm: Có nhân thật, cơ thể đơn bào hoặc đa bào. Cấu trúc dạng sợi, thành tế bào chứa kitin, không có lục lạp, lông, roi. Sống dị dưỡng kí sinh, cộng sinh, hoại sinh. b. Đại diện: nấm men, nấm sợi, địa y. 4. Giới thực vật(Plantae): a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đa bào, sống cố định, có khả năng cảm ứng chậm. Có khả năng quang hợp. b. Đại diện: rêu, quyết trần, hạt trần, hạt kín. 5. Giới động vật(Animalia) a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đa bào, có khả năng di chuyển, khả năng phản ứng nhanh. Sống dị dưỡng. b. Đại diện: ruột khoang, giun ẹp, giun tròn, giun đốt, thân mềm, chân khớp, ĐV có xương sống. 4. Củng cố: Câu 1: Đặc điểm chung của các loài sinh vật là gì ? A. Chúng đều có chung một tổ tiên. B. Chúng sống trong những môi trường gần giống nhau. C. Chúng đều có cấu tạo tế bào. x D. Cấp đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. Câu 2: Nêu đặc điểm chung của giới thực vật ? A. Thành tế bào có xenlulôzơ, là sinh vật nhân thực, tự dưỡng, sống cố định và cảm ứng chậm. x B. Thành tế bào không có xenlulôzơ, là sinh vật nhân thực, tự dưỡng, sống cố định và cảm ứng chậm. C. Thành tế bào có xenlulôzơ, là sinh vật nhân thực, tự dưỡng, có khả năng di chuyển. D. Thành tế bào không có xenlulôzơ, là sinh vật nhân thực, tự dưỡng. Câu 3: Vai trò của ĐV trong tự nhiên và trong đời sống con người ? A. ĐV tham gia vào các khâu của mạng lưới dinh dưỡng, duy trì sự cân bằng sinh thái. B. ĐV cung cấp thức ăn, nguồn nguyên liệu, dược phẩm quý. C. Nhiều khi động vật còn gây hại cho con người và vật nuôi. D. Cả a, b và c. x 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo nội dung câu hỏi sgk. - Làm bài tập 1,3 ở sgk. - Đọc trước bài mới sgk. VI. Rút kinh nghiệm. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi Trang 4 Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO CHƯƠNG I: THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO Tiết 3 - Bài3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC Ngày soạn:08.09.2008 Ngày dạy: 12.06.2008 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được các nguyên tố chính cấu tạo nên tế bào. Nêu được vai trò của nguyên tố đa lượng và vi lượng. Giải thích được cấu trúc hoá học của phân tử nước quyết định các đặc tính lí hoá của nước. 2. Kĩ năng: - Quan sát tranh hình phát hiện kiến thức - Tư duy phân tích so sánh tổng hợp. 3. Thái độ: cho HS ý nghĩa của các nguyên tố hoá học trong tế bào và vai trò của nước. II. Chuẩn bị: Tranh cấu trúc của phân tử nước. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Trực quan + Hoạt động nhóm. IV. Trọng tâm bài giảng: - Các nguyên tố chính cấu tạo nên tến bào. - Cấu trúc hoá học và vai trò của nước. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Trình bày đặc điểm của các giới sinh vật ? Đại diện của các giới khởi sinh, nguyến inh và giới nấm ? (?) So sánh đặc điểm của giới thực vật và giới động vật ? 3. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung Hoạt động 1 (?) Tại sao các tế bào khác nhau lại được cấu tạo chung từ một số nguyên tố nhất định ? HS: Quan sat bảng sgk trả lời. Tại sao 4 nguyên tố C, H, O, N là những nguyên tố chính cấu tạo nên tấ bào? HS: (?) Vì sao Cacbon là nguyên tố hoá học quan trọng ? HS: GV: Sự sống không phải được hình Bài 3: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC I.Các nguyên tố hoá học: - Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên thế giới sống và không sống. - Các nguyên tố C, H, O, N chiếm 95% khối lượng cơ thể sống. - C là nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ. - Các nguyên tố hoá học nhất định tương tác với nhau theo quy luật lí hoá, hình thành nên sự sống và dẫn tới đặc tính sinh học nổi trội chỉ có ở thế giới sống. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi Trang 5 Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) thành bằng cách tổ hợp ngẫu nhiên của các nguyên tố với tỉ lệ giống nhau như trong tự nhiên… Các nguyên tố hoá học trong cơ thể chiếm tỉ lệ khác nhau nên các nhà khoa học chia thành 2 nhóm đa lượng và vi lượng. (?) Thế nào là nguyên tố đa lượng ? HS; (?) Vai trò của các nguyên tố đa lượng ? HS: (?) Những nguyên tố nào là nguyên tố vi lượng ? Vai trò của các nguyên tố vi lượng là gì ? HS: là những nguyên tố có lượng chứa ít… Thiếu muối iốt -> bướu cổ. Thiếu Cu -> cây vàng lá. Hoạt động 2 (?) Nước có cấu trúc như thế nào ? HS: Nghiên cứu thông tin sgk -> trả lời. (?) Cấu trúc của nước giúp cho nước có đặc tính gì ? HS: (?) Hậu quả gì có thể xảy ra khi ta đưa các tế bào sống vào ngăn đá của tủ lạnh ? Nước đá các liên kết hiđrô luôn bền vững khả năng tái tạo không có. (?) Nếu trong vài ngày cơ thể không được uống nước thế như thế nào ? HS: Vậy nước có vai trò như thế nào đối với tế bào và cơ thể ? 1. Các nguyên tố đa lượng: C, H, O, N, S, K… - Là các nguyên tố có lượng chứa lớn trong khối lượng khô của cơ thể. - Vai trò: tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ như prôtein, lipit, axit nuclêic là chất hóa học chính cấu tạo nên tế bào. 2. Nguyên tố vi lượng( Fe, Cu, Mo, Bo, I…) - Là những nguyên tố có lượng chứa rất nhỏ trong khối lượng khô của tế bào. - Vai trò: Tham gia vào các quá trình sống cơ bản của tế bào. II. Nước và vai trò của nước trong tế bào: 1. Cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước: a. Cấu trúc: - 1 nguyên tử ôxi kết hợp với hai nguyên tử hiđrô bằng liên kết cộng hoá trị. - Phân tử nước có hai đù tích điện trái dấu do đôi điện trong liên kết bị kéo lệch về phía ôxi. b. Đặc tính: - Phân tử nước có tính phân cực. - Phân tử nước này hút phân tử nước kia. - Phân tử nước hút các phân tử phân cực khác. 2. Vai trò của nước đối với tế bào: - Là thành phần cấu tạo nên tế bào. - Là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết. - Là môi trường của các phản ứng sinh hóa. Tham gia vào quá trình chuyển hoá vật chất để duy trì sự sống. 4. Củng cố: Câu 1: Nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ là : A. O. C. Fe. B. K. D. C. Câu 2: Iốt trong cơ thể người chỉ cần một lượng cực nhỏ, nhưng nếu thiếu nó sẽ gây bệnh gì ? A. Đao (Down) B. Bướu cổ Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi Trang 6 Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) B. Ung thư máu D. Hồng cầu lưỡi liềm. Câu 3: Nước có đặc tính phân cực cao nên có vai trò gì ? A. Làm dung môi hoà tan nhiều chất, tạo môi trường cho các phản ứng sinh hoá xảy ra. x B. Làm ổn định nhiệt của cơ thể. C. Làm giảm nhiệt độ cơ thể. D. Làm cho tế bào chất dẫn điện tốt. Câu 4: Khi chạm tay vào lá cây trinh nữ, lá cây cụp lại là do: A. Tế bào lá cây thoát hơi nước nhanh. B. Tế bào lá cây hút no nước nhanh. C. Tế bào cuống lá thoát hơi nước nhanh. x D. Tế bào cuống lá hút no nước nhanh. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài theo nội dung câu hỏi sách giáo khoa. - Đọc trước nội dung bài mới sách giáo khoa. VI.Rút kinh nghiệm: TIẾT 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT Ngày soạn: 15.09.2008 Ngày dạy: 18.09.2008 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS nắm được tên các loại đường có trong cơ thể sinh vật. Nêu được chức năng của từng loại đường và lipit trong cơ thể sinh vật. 2. Kĩ năng: HS so sánh được vai trò của từng loại đường và lipit trong cơ thể sinh vật. 3. Giáo dục cho HS cơ sở khoa học của các chất cấu tạo nên cơ thể sinh vật. II. Chuẩn bị: Cách sắp xếp phân tử glucôzơ trong thành tế bào thực vật. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + trực quan + Hoạt động nhóm IV. Trọng tâm bài giảng: Các loại đường và lipit, chức năng của chúng. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi Trang 7 Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) (?) Trình bày cấu trúc và đặc tính lí hoá của nước. (?) Nước có vai trò như thế nào đối với tế bào ? 3. Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt động 1 (?) Hãy kể tên một số loại đường mà em biết ? HS: Đường mía, dường trong quả. (?) Độ ngọt của các loại đường này như thế nào ? HS: (?) Các loại quả mít, cam, dưa chứa loại đường nào ? HS: GV: Đường đôi còn gọi là đường vận chuyển vì nhiều loại trong số chúng được cơ thể sinh vật dùng để chuyển từ nơi này đến nơi khác. Lactôzơ là loại đường sữa mà mẹ dành cho con. Hoạt động 2 (?) Chức năng của Cabohiđrat là gì ? HS: Tham gia cấu tạo nên các bộ phận của tế bào … (?) Vì sao khi đói lả người ta thường cho uống nước đường thay vì cho ăn các thức ăn khác? HS thảo luận nhóm và trả lời. Hoạt động 3 (?) Lipit có đặc điểm gì khác với cabohiđrat ? HS nghiên cứu sgk (?) GV yêu cầu HS hoàn thành Bài 4: CACBOHIĐRAT VÀ LIPIT I.Cacbohiđrat(Đường): 1. Cấu trúc hoá học: a. Đường đơn(Mônôsaccarit) VD: Glucôzơ, Fuctôzơ(đường trong quả),Galactôzơ (Đường sữa). Có 3 - 7 nguyên tử C, dạng mạch thẳng và mạch vòng. b. Đường đôi (Đisaccarit) VD: Đường mía(Saccarôzơ), mạch nha, Lactôzơ, Mantôzơ… Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng mối liên kết glicôzit. c. Đường đa(Polisaccarit) VD: Xenlulôzơ, tinh bột, Glicôgen, Kitin… - Có rất nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau. - Xenlulôzơ các phân tử liên kết bằng mối liên kết glicôzit. Nhiều phân tử xenlulôzơ liên kết tạo thành vi sợi. Các vi sợi liên kết với nhau tạo nên thành tế bào thực vật. 2. Chức năng: -Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể. -Là thành phần cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể. VD: Kitin cấu tạo nên bộ xương ngoài của côn trùng. II. Lipit: 1. Đặc điểm chung: - Có tính kị khí. - Không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. - Thành phần hoá gọc đa dạng. 2. Cấu tạo và chức năng của lipit: Cấu tạo Chức năng Mỡ Gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với 3 axit béo(16 -18nguyên tử C). - Axit béo no: có Dự trữ năng lượng cho tế bào. Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi Trang 8 Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) phiếu học tập theo nội dung sau GV gọi HS nhận xét bổ sung trong mỡ ĐV. - Axit béo không no: có trong TV, 1 số loài cá. Phôtpholipi t Gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat. Tạo nên các loại màng tế bào. Stêrôit Chứa các nguyên tử kết vòng. Cấu tạo nên màng sinh chất và 1 số hoocmôn. Sắc tố - Vitamin Vitamin là phân tử hữu cơ nhỏ. Sắc tố Carôtenoit Tham gia vào mọi hoạt động sống của cơ thể 4. Củng cố: Câu 1: Bốn đại phân tử hữu cơ quan trọng cấu tạo nên tế bào của cơ thể là: A. Cacbohiđrat, lipit, prôtein, axit nuclêic. x B. Cacbohiđrat, pôlisaccarit, axit amin, prôtein. C. Lipit, axit amin, prôtein, axit amin. D. Lipit, axit amin, prôtein, axit nuclêic. Câu 2: Trong các chất hữu cơ sau: Đường đơn, đường đôi, đường đa, tinh bột, cacbohiđrat. Hợp chất hữu cơ nào là chung cho các hợp chất hữu cơ còn lại ? A. Đường đôi. C. Đường đa. B. Tinh bột. D. Cacbohiđrat. x Câu 3: Loại lipit nào có vai trò chính dự trữ năng lượng ? A. Dầu, mỡ. C. Phôtpholipit, dầu, mỡ. x B. Stêrôit, phôtpholipit. D. Stêrôit, dầu, mỡ. Câu 4: Vào mùa lạnh hanh, khô, người ta thường bôi kem (sáp) chống nứt da vì: A. Sáp giúp da thoát hơi nước nhanh. B. Sáp chống thoát hơi nước qua da. x C. Sáp giúp dự trữ năng lượng. D. Sáp bổ sung nhiều vitamin cho da. 5. Hướng dẫn về nhà: - Học bài dựa vào nội dung câu hỏi sgk. - Đọc trước nội dung bài mới. VI. Rút kinh nghiệm: Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi Trang 9 Giáo án Sinh học 10(Ban cơ bản) Tiết 5: PRÔTEIN Ngày soạn: 20.09.2008 Ngày dạy: 22.09.2008 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS phân biệt được các mức độ cấu trúc của prôtein và chức năng của các loại prôtein. 2. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ năng quan sát tranh, hình để phát hiện kiến thức. 3. Giáo dục: cho HS ý nghĩa các quá trình biến đổi cấu trúc của prôtein trong tế bào. II. Chuẩn bị: Mô hình cấu trúc các bậc của prôtein. III. Phương pháp dạy học: Vấn đáp + Hoạt động nhóm IV. Trọng tâm bài giảng: Cấu trúc và chức năng của prôtein. V. Tổ chức các hoạt động dạy và học: 1. ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: (?) Cấu trúc và chức năng của các loại Cacbohiđrat ? (?) Trình bày cấu trúc và chứ năng của các laọi Lipit ? 3. Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung Prôtein là đại phân tử hữu cơ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống, prôtein chiếm khoảng 50% khối lượng khô trong các loại tế bào. Hoạt động 1 (?) Tại sao các loại thịt bò, gà, lợn lại khác nhau ? GV treo sơ đồ và HS quan sát nhận xét. (?) Prôtein có đặc điểm gì ? HS quan sát sơ đồ -> Thảo luận và trả lời theo nội dung phiếu học tập Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét, bổ sung GV nhận xét và đưa ra nội dung kiến thức đúng. Bài 5: PRÔTIEN I.Cấu trúc của prôtein: 1. Đặc điểm chung: - Prôtein là đại phân tử hữu cơ có cấu trúc đa dạng nhất theo nguyên tắc đa phân. - Đơn phân của prôtein là axit amin(có khoảng 20 loại axit amin). - Prôtein đa dạng và đặc thù do số lượng thành phần và trật tự sắp xếp các axit amin. Cấu trúc Đặc điểm Bậc 1 Axit amin liên kết với nhau nhờ liên kết peptit tạo nên chuỗi pôlipeptit có dạng mạch thẳng. Bậc 2 Chuỗi pôlipeptit xoắn lò xo hoặc gấp nếp nhiều liên kết hiđrô giữa các nhóm peptit gần nhau. Bậc 3 Cấu trúc bậc 2 tiếp tục co xoắn tạo nên câu Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi Trang 10 [...]... bài :SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬTChương II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTTiết 26: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬTNgày soạn:16.02.2008Ngày dạy:20.02.2008I. Mục tiêu:1. Kiến thức: HS nắm được các pha cơ bản nuôi cấy vi khuẩn không liên tục và ý nghĩa của các pha.2. Kĩ năng: HS phân biệt được thời gian và tốc độ sinh trưởng ở từng pha.Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc HồiTrang... ALPGtáI tạo lại RiDP giúp tế bào hấp thụ nhiều CO 2, phầncòn lại ALDP được sử dụng tạo ra tinh bột vàsaccarôzơ.4. Củng cố:Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc HồiTrang 37 Giáo án Sinh học 10( Ban cơ bản)Chương II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOTiết 7 – Bài 7: TẾ BÀO NHÂN SƠNgày soạn: 15 .10. 200Ngày dạy: 24 .10. 200I. Mục tiêu:1. Kiến thức: HS sinh nắm và nêu được các đặc điểm của tế bào nhân... THPT Ngọc HồiTrang 49 Giáo án Sinh học 10( Ban cơ bản)PHẦN III: SINH HỌC VI SINH VẬTCHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTTiết 23: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀNĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTNgày soạn:20.01.2008Ngày dạy:25.01.2008I. Mục tiêu:1. Kiến thức: HS nắm được các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật và môi trường nuôi cấy cơ bản của vi sinh vật.2. Kĩ năng: HS phân biệt... sốngvà dẫn tới đặc tính sinh học nổi trội chỉ có ở thếgiới sống.Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc HồiTrang 5 Giáo án Sinh học 10( Ban cơ bản)Tiết 2: Bài 2: CÁC GIỚI SINH VẬTNgày soạn: 06.09.2008Ngày dạy: 08.06.2008I. Mục tiêu:1. Kiến thức: HS nắm được giới và hệ thống phân loại giới, nêu được đặc điểm chính của mỗigiới .2. Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát, phân tích... sự cân bằng sinh thái.B. ĐV cung cấp thức ăn, nguồn nguyên liệu, dược phẩm quý.C. Nhiều khi động vật còn gây hại cho con người và vật nuôi.D. Cả a, b và c. x5. Hướng dẫn về nhà:- Học bài theo nội dung câu hỏi sgk.- Làm bài tập 1,3 ở sgk.- Đọc trước bài mới sgk.VI. Rút kinh nghiệm.Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc HồiTrang 4 Giáo án Sinh học 10( Ban cơ bản)PHẦN II: SINH HỌC TẾ... cho tế bào sinh trưởng, phát triển, cảmGiáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc HồiTrang 26 Giáo án Sinh học 10( Ban cơ bản)(?) Giới nấm có đặc điểm gì ?HS:(?) Giới nấm có những đại diện nào ?HS: nấm men, nấm sợi…(?) Đặc điểm nổi bậc của giới thực vậtlà gì ?HS: Có khả năng quang hợp.(?) Giới động vật có gì khác biệt so với giới thực vật?(?) ĐV có vai trò như thế nào đối với sinh giới... một số có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ.b.Đại diện: vi khuẩn, VSV cổ(Sống ở 00C -100 0C, độ muối 25%).2. Giới nguyên sinh: a. Đặc điểm: SV nhân thật, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, có loài có diệp lục. Sống dị dưỡng(Hoại sinh) , Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc HồiTrang 3 Giáo án Sinh học 10( Ban cơ bản)Phần I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNGTiết 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI... cấp tổ chức nhỏ hơn.- Đặc điểm nổi trội đặc trưng cho thế giới sống là: TĐC và NL, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh cân bằng nội môi, tiến hoá thích nghi với môi trường.Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc HồiTrang 1 Giáo án Sinh học 10( Ban cơ bản)3. Giáo dục: cho học sinh nguyên tắc và ý nghĩa của phương pháp nuôi cấy liên tục, ứng dụng được vào thực... làm gì ?HS:I. Khái niệm sinh trưởng:1. Sinh trưởng ở vi sinh vật: là sự tăng sinh các thànhphần của tế bào -> sự phân chia. Sự sinh trưởng của quần thể VSV là sự tăng sốlượng tế bào trong quần thể.2. Thời gian thế hệ:- Là thời gian từ khi xuất hiện một tế bào đến khi phânchia(Kí hiệu: g).VD: E.Coli 20 phút tế bào phân chia 1 lần.- Mỗi loài vi khuẩn có thời gian riêng, trong cùng mộtloài... trình, nộp vào tiết tới.- Soạn bài 16Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc HồiTrang 29 Giáo án Sinh học 10( Ban cơ bản)(?) Thế nào là hiện tượng biến tính? Nguyên nhân gây nên hiện tượng này?HS:(?) Yếu tố nào ảnh hưởng đến cấu trúc của prôtein ?HS Quan sát, thảo luận -> trả lời.(?) Tại sao một số sinh vật sống ở suối nước nóng 100 0C mà prôtein không bị biến tính ?HS: Prôtein có . 3 Cấu trúc bậc 2 tiếp tục co xoắn tạo nên câu Giáo viên: Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi Trang 10 Giáo án Sinh học 10( Ban cơ bản) (?) Thế nào là. Nguyễn Thanh Vũ - Trường THPT Ngọc Hồi Trang 16 Giáo án Sinh học 10( Ban cơ bản) Tiết 8 – Bài 8: TẾ BÀO NHÂN THỰC Ngày soạn: 24. 10. 200 Ngày dạy: 30. 10. 200
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao An Sinh Hoc 10 Co Ban, Giao An Sinh Hoc 10 Co Ban, Giao An Sinh Hoc 10 Co Ban

Bình luận về tài liệu giao-an-sinh-hoc-10-co-ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP