TNXH Lớp 2 Cây sống dưới nước

8 841 13
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:25

Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn H÷u Thñy §¬n vÞ: Tr­êng TiÓu häc ThÞ trÊn CÇu Gå C©u 1: H·y kÓ tªn mét sè loµi c©y sèng trªn c¹n vµ nªu lîi Ých cña chóng? KiÓm tra bµi cò Mét sè loµi c©y sèng d­íi n­íc Mét sè loµi c©y sèng d­íi n­íc Tù nhiªn x· héi Tù nhiªn x· héi Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 2 n¨m 2009 Giới thiệu cây em biết: + Tên cây + Nơi sống + Ích lợi C©y bÌo C©y hoa sen C©y lóa C©y Lôc B×nh C©y Rong ®u«i chã C©y hoa sóng + Có những cây rễ bám sâu vào bùn ở đáy nước. + Có những cây sống trôi nổi trên mặt nước. + Cây sống dưới nước có nhiều ích lợi. Hoạt động nhóm: 1: Tên cây: 2: Đó là loại cây sống trôi nổi trên mặt nước hay có rễ bám vào bùn dưới đáy nước. 3: Chỉ ra các bộ phận của cây 4: Tìm ra đặc điểm của cây sống dưới nước Quan sát và phân loại cây sống dưới nước theo nhóm cây KÝnh Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ H¹nh phóc thµnh ®¹t! HÑn gÆp l¹i! . những cây rễ bám sâu vào bùn ở đáy nước. + Có những cây sống trôi nổi trên mặt nước. + Cây sống dưới nước có nhiều ích lợi. Hoạt động nhóm: 1: Tên cây: 2: . là loại cây sống trôi nổi trên mặt nước hay có rễ bám vào bùn dưới đáy nước. 3: Chỉ ra các bộ phận của cây 4: Tìm ra đặc điểm của cây sống dưới nước Quan
- Xem thêm -

Xem thêm: TNXH Lớp 2 Cây sống dưới nước, TNXH Lớp 2 Cây sống dưới nước, TNXH Lớp 2 Cây sống dưới nước

Bình luận về tài liệu tnxh-lop-2-cay-song-duoi-nuoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP