TNXH Lớp 2 Cây sống dưới nước

David Brewster
David Brewster(11543 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 813
13
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2013, 01:25

Mô tả: Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn H÷u Thñy §¬n vÞ: Tr­êng TiÓu häc ThÞ trÊn CÇu Gå C©u 1: H·y kÓ tªn mét sè loµi c©y sèng trªn c¹n vµ nªu lîi Ých cña chóng? KiÓm tra bµi cò Mét sè loµi c©y sèng d­íi n­íc Mét sè loµi c©y sèng d­íi n­íc Tù nhiªn x· héi Tù nhiªn x· héi Thø s¸u ngµy 13 th¸ng 2 n¨m 2009 Giới thiệu cây em biết: + Tên cây + Nơi sống + Ích lợi C©y bÌo C©y hoa sen C©y lóa C©y Lôc B×nh C©y Rong ®u«i chã C©y hoa sóng + Có những cây rễ bám sâu vào bùn ở đáy nước. + Có những cây sống trôi nổi trên mặt nước. + Cây sống dưới nước có nhiều ích lợi. Hoạt động nhóm: 1: Tên cây: 2: Đó là loại cây sống trôi nổi trên mặt nước hay có rễ bám vào bùn dưới đáy nước. 3: Chỉ ra các bộ phận của cây 4: Tìm ra đặc điểm của cây sống dưới nước Quan sát và phân loại cây sống dưới nước theo nhóm cây KÝnh Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ H¹nh phóc thµnh ®¹t! HÑn gÆp l¹i! . những cây rễ bám sâu vào bùn ở đáy nước. + Có những cây sống trôi nổi trên mặt nước. + Cây sống dưới nước có nhiều ích lợi. Hoạt động nhóm: 1: Tên cây: 2: . là loại cây sống trôi nổi trên mặt nước hay có rễ bám vào bùn dưới đáy nước. 3: Chỉ ra các bộ phận của cây 4: Tìm ra đặc điểm của cây sống dưới nước Quan

— Xem thêm —

Xem thêm: TNXH Lớp 2 Cây sống dưới nước, TNXH Lớp 2 Cây sống dưới nước, TNXH Lớp 2 Cây sống dưới nước

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tnxh-lop-2-cay-song-duoi-nuoc

Đăng ký

Generate time = 0.13802003860474 s. Memory usage = 18.57 MB