Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

17 126 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 17:28

1.Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô 1.Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên. đầu tiên. Nguyên nhân dẫn đến các cuộc đấu tranh Nguyên nhân dẫn đến các cuộc đấu tranh chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển, xã hội thì chia chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển, xã hội thì chia làm hai giai cấp lớn , đối lập nhau: Giai cấp tư sản và làm hai giai cấp lớn , đối lập nhau: Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. giai cấp vô sản. Giai cấp vô sản chủ yếu là nhân dân mất đất phải ra Giai cấp vô sản chủ yếu là nhân dân mất đất phải ra thành thị làm thêu trong các công xưởng, nhà máy. thành thị làm thêu trong các công xưởng, nhà máy. Trong công xưởng tư bản, công nhân phải làm việc hết Trong công xưởng tư bản, công nhân phải làm việc hết sức vất vả nhưng chỉ được nhận đồng lương chết đói. sức vất vả nhưng chỉ được nhận đồng lương chết đói. Những cuộc đấu tranh đầu tiên Những cuộc đấu tranh đầu tiên Các cuộc đấu tranh lúc đầu của nhân dân còn Các cuộc đấu tranh lúc đầu của nhân dân còn nhận thức hạn chế,phong trào đạp phá máy nhận thức hạn chế,phong trào đạp phá máy móc, đót công xưởng là hình thức đấu tranh móc, đót công xưởng là hình thức đấu tranh tự phát. Nhưng sau các cuộc đấu tranh đó họ tự phát. Nhưng sau các cuộc đấu tranh đó họ đã có nhiều kinh nghiệm hơn và dã thành lập đã có nhiều kinh nghiệm hơn và dã thành lập các nghiệp đoàn. các nghiệp đoàn. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX nhân ở nửa đầu thế kỉ XIX Trong những năm 20-30 của thế kỉ XIX, đội ngũ công Trong những năm 20-30 của thế kỉ XIX, đội ngũ công nhân nhiều nước châu Âu ngày càng đông đảo,càng nhân nhiều nước châu Âu ngày càng đông đảo,càng đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị. đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị.  ở pháp, năm 1831 tại thành phố Li-ông công nhân dệt khởi ở pháp, năm 1831 tại thành phố Li-ông công nhân dệt khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm. Cuộc khởi nghĩa đã làm nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm. Cuộc khởi nghĩa đã làm chủ được thành phố 10 ngày với khẩu hiệu “ Sống trong lao chủ được thành phố 10 ngày với khẩu hiệu “ Sống trong lao động hoạc chết trong chiến đấu” động hoạc chết trong chiến đấu”  Năm 1834, công nhân nhà máy tơ ở thành phố Li-ông lại khởi Năm 1834, công nhân nhà máy tơ ở thành phố Li-ông lại khởi nghĩa đòi thiết lập nền cộng hoà.cuộc khởi nghĩa sau 4 ngày nghĩa đòi thiết lập nền cộng hoà.cuộc khởi nghĩa sau 4 ngày đã bị dập tắt. đã bị dập tắt.  ở Anh, trong những năm 1836-1848, một phong trào công ở Anh, trong những năm 1836-1848, một phong trào công nhân rộng lớn có tổ chức diễn ra- nhân rộng lớn có tổ chức diễn ra- phong trào hiến trương phong trào hiến trương . Tuy . Tuy phong trào bị đàn áp nhưng đây là một phong trào có mục tiêu phong trào bị đàn áp nhưng đây là một phong trào có mục tiêu rõ ràng và được mọi người hưởng ứng. rõ ràng và được mọi người hưởng ứng.  ở Đức cuộc đấu tranh của công nhân không duy trì được lâu ở Đức cuộc đấu tranh của công nhân không duy trì được lâu nhưng có tác dụng cho các cuộc khởi nghĩa sau này. nhưng có tác dụng cho các cuộc khởi nghĩa sau này.  Nguyên Giáo viên : Nguyễn Văn Tâm Nội dung kiến thức học - Biết đấu tranh giai cấp công nhân Anh, Pháp, Đức vào nửa đầu kỷ XIX, ưu điểm hạn chế phong trào công nhân? - Trình bày tóm tắt đời CNXH không tưởng: nguồn gốc, nội dung, mặt tích cực, hạn chế ý nghĩa 1/ Sự đời tình cảnh giai cấp vô sản công nghiệp Những đấu tranh ( không dạy) Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX a/ Ở Pháp b/ Ở Anh c/ Ở Đức Chủ nghĩa xã hội không tưởng Hoạt động nhóm Nhóm 1: Nêu diễn biến phong trào đấu tranh công nhân Pháp? Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh công nhân Anh? Nhóm 3: Nêu diễn biến phong trào đấu tranh công nhân Đức? Nhóm 4: Nhận xét kết quả, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa phong trào trên? ( 1836 – 1848) Sơ-lê-din (1844) Li-ông (1831-1834) - Ở Pháp, năm 1831 Li-ông (1831-1834) công nhân dệt Liông khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm làm - Năm 1834 với hiệu “Sống lao động chết chiến đấu” công nhân nhà máy tơ Li-ông khởi nghĩa đòi thiết lập cộng hòa BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦAtừ PHONG -Ở Anh, năm TRÀO 1836 CÔNG NHÂN diễnđầurathế“phong Phong trào đấu tranh giai cấp công-1848 nhân nửa kỉ XIX trào hiến” chương đòi Kết Phong trào đấu tranh - Năm 1831, công nhân dệt thành phố Lithông đầu phiếu, ông khởi nghĩa đòi tăng lương,phổ giảm làm tăng lương, giảm -Năm 1831, côngcông nhân Li-ông - Năm 1834, nhânT.p nhà máy tơkhởi Li-ông khởi lương, nghĩa đòigiảm thiết lậpgiờ làm công tăng Pháp nghĩa, đòi Sơ-lê-din làm Mặc dù bịThất đànbại áp hoà -Năm 1834, (1844) công nhân nhà tơ Li- trào có (1836 – 1848) => máy phong ông khởi nghĩa đòi thiết lập cộng hoà mục đích trị rõ -Từ 1836- 1848, phong trào Hiến chương, ràng Tên nước Anh Đức đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương, giảm Thất bại - Ở Đức, năm 1844 làm công nhân Sơ-lê-din -Năm 1844, công nhân dệt vùng Sơ-lê-din khởi nghĩa=> mở Thất đầu bại khởi nghĩa, phá huỷ nhà máy PT đấu tranh Đức Phong trào hiến chương Anh Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX *Kết quả: tất phong trào đấu tranh công nhân thất bại * Nguyên nhân thất bại: thiếu lãnh đạo đắn, chưa có đường lối trị rõ ràng * Ý nghĩa: đánh đấu trưởng thành công nhân, tiền đề dẫn đến đời CNXH khoa học 3 Chủ nghĩa xã hội không tưởng * Hoàn cảnh đời: Chủ nghĩa xã hội không Chủ nghĩa xã hội - CNTB đời bên cạnh mặt tích tưởng đời hoàn tưởng đời hoàn cực, bộc lộ hạn chế: cảnh cảnh nào? nào? Đại Đại biểu biểu xuất xuất + Sự bóc lột tàn nhẫn tư sản sắc CNXH không sắc CNXH không người lao động, đờilà tưởng ai? tưởng làsống ai? công nhân cực, tệ nạn xã hội…=>CNXH không tưởng đời + Đại biểu : Xanh-Xi-Mông, Phuriê, Ô-oen Vài nét Xanh Xi-mông R.S.Phu Ô oen (1771-1858) ri ê(1760-1825) Ông xuấtmột thânthương quý tộc Là giacóở học Sinhuyên trưởng Anh, tiến vấn bác tư tưởng Pháp Ông phê phán xã người thợ thủ công, , giúp nhân dân hội tư cách sâu sau trở thành xưởng thuộc địa anh tranh giành sắc, kếđấu hoạch cải lớn đề thuêra tới 2500 công độc lập Ông kịch liệt chủ phê tạo xã hội việc lập nhân Ông đến chủ nghĩa phán chế độ ápvịbức lột, ratrương đơn lao bóc động, SAINT SIMON xãgọi hộiđó chủ nghĩa xã hội (1760 - 1825) người laohội kêu xây dựng xã theo tuyên truyền, động kế hoạch, công bằng,văn minh có XANH-XI-MÔNG thuyến phục nêu thời gian nghỉ ngơi gương (1760-1825) S R Phu O ri oen eâ Chủ nghĩa xã hội không tưởng * Nội dung : Em Em hãy cho cho biết biết nội nội - Tố cáo, phê phán mặt trái xã dung Chủ dung Chủ hội tưnghĩa xã nghĩa xã hội hội không không tưởng? tưởng? + Mong muốn xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, tư hữu, bóc lột 3 Chủ nghĩa xã hội không tưởng * Tích cực: Em Em cho cho Chủ Chủ nghĩa nghĩa xã hội không tưởng có xã hội không tưởng có + Phênhững phán sâu sắc xã hội tư mặt mặt tích tích cực cực và + Có ý thức bảo hạn chế gì? hạn chếvệ gì?quyền lợi giai cấp công nhân + Dự đoán xã hội tương lai 3 Chủ nghĩa xã hội không tưởng * Hạn chế: + Không phát quy Sự đời chủ Sự đời chủ luật phát triển chế độ tư nghĩa xã hội không nghĩa xã hội không + Không thấy vai trò sức tưởng có ýý nghĩa gì? tưởng có nghĩa gì? mạnh giai cấp công nhân *Ýnghĩa Là tư tưởng tiến bộ, cổ vũ người lao động đấu tranh.Là tiền đề CN Mác sau 1 H I Ê T Ư S Ô O C N C H Ư Ơ V Ô Ô S A N A N N G G H I E N P H H U H   U N N H A N G Ê P Đ R I Ê Â U O A N Tên nhà xã hội không tưởng người Anh Tên phong công trào nhân công đời nhân đầu tiên Anh Giai cấp đối lập hoàn toàn với giai cấp Tổ chức nghề nghiệp giai Nước Anh, Pháp, Đức Châu lục Giai cấp bị tư sản bóc lột chèn ép? Tên nhà xã hội không tưởng người Pháp nước (1836-1848) nào? ?là gì? lợi địa vị là? công nhân quyền cấp công nhân Các em học cũ, chuẩn bị nội dung 37 Mác-Ănghen Hướng dẫn họcthêm Tổ chức ĐM người CS Tuyên Ngôn ĐCS Cuộc đời nghiệp Cơ sở hình thành tình bạn Hoạt động CM M-Ă Tổ chức ĐM người CS Nội dung tuyên ngôn ĐCS Ý nghĩa tuyên ngôn ĐCS Bài 36: Bài 36: Giai c p công nhân ra đ i l n m nh cùng v i s ấ ờ ớ ạ ớ ự Giai c p công nhân ra đ i l n m nh cùng v i s ấ ờ ớ ạ ớ ự hình thành và phát tri n c a ch nghĩa t b n. ể ủ ủ ư ả hình thành và phát tri n c a ch nghĩa t b n. ể ủ ủ ư ả Do đ i l p v quyên l i, mâu thu n gi a t s n ố ậ ề ợ ẫ ữ ư ả Do đ i l p v quyên l i, mâu thu n gi a t s n ố ậ ề ợ ẫ ữ ư ả v I công nhân đã n y sinh, d n đ n nh ng ớ ả ẫ ế ữ v I công nhân đã n y sinh, d n đ n nh ng ớ ả ẫ ế ữ cu c đ u tranh giai c p ngày càng gay g t. ộ ấ ấ ắ cu c đ u tranh giai c p ngày càng gay g t. ộ ấ ấ ắ 1. 1. Sự Sự ra ra đời đời và và tình tình cảnh cảnh của của giai giai cấp cấp vô vô sản sản công công nghiệp nghiệp . Những . Những cuộc cuộc đấu đấu tranh tranh đầu đầu tiên tiên Sau khi ch ngh a t b n ra I v phỏt tri n, xó h I phõn chia Sau khi ch ngh a t b n ra I v phỏt tri n, xó h I phõn chia th nh hai l c l ng l n: giai c p t s n v giai c p vụ s n. th nh hai l c l ng l n: giai c p t s n v giai c p vụ s n. - Ngu n g c l do nông dân mất ruộng đất, th th cụng b phỏ s n. Ngu n g c l do nông dân mất ruộng đất, th th cụng b phỏ s n. * * T T ỡnh ỡnh c nh c a giai c p vụ s n nụng nghi p: c nh c a giai c p vụ s n nụng nghi p: + Không có tư liệu s n xuất, làm thuê bán sức lao động. + Không có tư liệu s n xuất, làm thuê bán sức lao động. + Lao động vất v đồng lương ít ỏi. + Lao động vất v đồng lương ít ỏi. + Mâu thuẫn công nhân với tư s n ngày càng gay gắt. + Mâu thuẫn công nhân với tư s n ngày càng gay gắt. * * Nhng hỡnh thc u tranh u tiờn ca cụng nhõn: Nhng hỡnh thc u tranh u tiờn ca cụng nhõn: + + ập phá máy móc, đốt công xưởng, ập phá máy móc, đốt công xưởng, + + Hạn chế: Mang tính tự phát, nhầm tưởng máy móc là kẻ thù. Hạn chế: Mang tính tự phát, nhầm tưởng máy móc là kẻ thù. + + Tác dụng: Phá cơ sở vật chất của tư s n, công nhân tích luỹ đư Tác dụng: Phá cơ sở vật chất của tư s n, công nhân tích luỹ đư ợc kinh nghiệm đấu tranh, tổ chức công đoàn bắt đầu được thành l ợc kinh nghiệm đấu tranh, tổ chức công đoàn bắt đầu được thành l p. p. 2.Phong trào đấu tranh của giai cấp công 2.Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân hồi nửa đầu thế XIX nhân hồi nửa đầu thế XIX -ở -ở Pháp, năm 1831công nhân dệt Liông khởi nghĩa đòi tăng lương Pháp, năm 1831công nhân dệt Liông khởi nghĩa đòi tăng lương giảm giờ làm. Năm 1834 thợ tơ ở Liông khởi nghĩa lập nền cộng hoà. giảm giờ làm. Năm 1834 thợ tơ ở Liông khởi nghĩa lập nền cộng hoà. - - ở ở Anh, từ năm 1836-1848 diễn ra phong trào Hiến chương đòi phổ Anh, từ năm 1836-1848 diễn ra phong trào Hiến chương đòi phổ thông đầu phiếu, tăng lương giảm giờ làm. thông đầu phiếu, tăng lương giảm giờ làm. - - ở ở Đức, năm 1844 công nhân Sơlêdin khởi nghĩa. Đức, năm 1844 công nhân Sơlêdin khởi nghĩa. *Kết quả: Tất cả các phong trào đấu tranh công nhân đều *Kết quả: Tất cả các phong trào đấu tranh công nhân đều thất bại. thất bại. *Nguyên nhân: Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, chưa có đường *Nguyên nhân: Thiếu sự lãnh đạo đúng đắn, chưa có đường lối chính trị rõ ràng. lối chính trị rõ ràng. *ý *ý nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, là tiền nghĩa: Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, là tiền đề dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học đề dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học 3.Chủ nghĩa xã hội không tưởng 3.Chủ nghĩa xã hội không tưởng * Hoàn cảnh ra đời: -Sự bóc lột tàn M¸y Gien-ni M¸y h¬i n­íc cña Giªm O¸t * Hình thức đấu tranh : * Nguyên nhân : Do bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột nặng nề - Bị áp bức, bóc lột nặng nề (Từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX) Tiết 42 : Bài 36 : Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Giai cấp vô sản ra đời từ khi nào ? Giai cấp vô sản ra đời từ khi nào ? 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên. a. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. * Sự ra đời : - Giai cấp vô sản ra đời từ cuộc cách mạng công nghiệp (cuối thế kỷ XVIII) trước tiên ở Anh. * Tình cảnh của giai cấp vô sản : Công nhân phải làm việc và sinh hoạt trong Công nhân phải làm việc và sinh hoạt trong hoàn cảnh như thế nào ? hoàn cảnh như thế nào ? - Cuộc sống cơ cực, vất vả b. Những cuộc đấu tranh đầu tiên. Những hình thức đấu tranh đầu tiên của giai Những hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân là gì ? cấp công nhân là gì ? + Đập phá máy móc, đốt phá công xưởng (đầu tiên ở Anh -> lan sang Pháp, Bỉ, Đức) Bài tập trắc nghiệm Công nhân đập phá máy móc, đốt các công xưởng là vì : a. Máy móc là nguyên nhân gây nên nỗi khổ của họ. b. Do nhận thức của công nhân còn hạn chế, sai lầm. c. Cả a và b đều đúng. + B i công : đòi tăng lương, giảm giờ làm.ã + Lập nghiệp đoàn. * Đánh giá : - Phong trào mang nặng tính tự phát, vì quyền lợi kinh tế trước mắt. - Thể hiện tinh thần phản kháng của giai cấp công nhân chống áp bức bóc lột và bất công. b. Do nhận thức của công nhân còn hạn chế, sai lầm. Bài tập : Điền từ vào chỗ ( ) - Giai cấp tư sản gồm : - Giai cấp vô sản là những người làm việc trong các Chủ xưởng, chủ nhà máy, chủ hãng buôn, chủ đồn điền công xưởng, nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ Nông dân mất ruộng Thợ thủ công bị phá sản xuất thân từ Lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh (Từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX) Tiết 42 : Bài 36 : Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên. a. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. b. Những cuộc đấu tranh đầu tiên. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỷ XIX. Nước Kết Quả Mục tiêu đấu tranhThời gian Tên phong trào Công nhân Hoạt động nhóm: Nước - Đòi thiết lập nền cộng hoà Anh Pháp Khởi nghĩa ở Li-ông 1834 1831 - Đòi tăng lương, giảm giờ làm Đều thất bại Kết Quả Mục tiêu đấu tranhThời gian Tên phong trào Công nhân - Đòi quyền bầu cử - Đòi tăng lương, giảm giờ làm 1844 Phong trào Hiến chương 1836-1848 Đức Khởi nghĩa Sơ-lê-din - Chống sự hà khắc của chủ xưởng Hình 71 : Công nhân Anh đưa Hiến chương đến nghị viện (Từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX) Tiết 42 : Bài 36 : së Gi¸o dôc & §µo t¹o B¾c K¹n Trêng THPT Chî Míi GV: m¹c thÞ hång m«n: LÞch Sö Trêng THPT Chî Míi Chơng III Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX) Bài 36 Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên a. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp - CNTB ra đời, phát triển dẫn đến sự hình thành hai gc: gcts và gcvs - Nguồn gốc: n.dân mất đất, thợ thủ công bị phá sản phải vào làm thuê trong các nhà máy, xí nghiệp Trở thành gcvs công nghiệp. - Tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp: + Không có đủ TLSX phải làm thuê bán sức lao động của mình + Điều kiện lao động vất vả nh@ng đồng l@ơng ít ỏi. => >< giữa t@ sản và vô sản ngày càng gay gắt, dẫn đến bùng nổ các cuộc đấu tranh. Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên a. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp b. Các phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản. - Thời gian: Cu i TKXVIII u XIX, phong tr o di n ra từ Anh rồi lan sang các n@ớc khác. - Hình thức đấu tranh: + Đập phá máy móc, đốt c.x@ởng. => đấu tranh tự phát vì họ nhầm t@ ởng máy móc là kẻ thù. +Bãi công => đấu tranh có tổ chức, mục tiêu rõ ràng - Kết quả: thất bại - Tác dụng: Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên a. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp b. Các phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản. - Hình thức đấu tranh: + Đập phá máy móc, đốt c.x@ởng. => đấu tranh tự phát vì họ nhầm t@ ởng máy móc là kẻ thù. + Bãi công => đấu tranh có tổ chức, mục tiêu rõ ràng - Kết quả: thất bại - Tác dụng: + Phá hoại cơ sở vật chất của TS. + Công nhân tích luỹ thêm đ@ợc nhiều kinh nghiệm đấu tranh + Thành lập đ@ợc các nghiệp đoàn. Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân 1. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp. Những cuộc đấu tranh đầu tiên a. Sự ra đời và tình cảnh của giai cấp vô sản công nghiệp b. Các phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu TK XIX. 2. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu thế kỷ XIX. Nhóm 1: Trình bầy phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Pháp? Nhóm 2: Trình bầy phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Anh? Nhóm 3: Trình bầy phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Đức? Nhóm 4: Nhận xét về phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nửa đầu TKXIX? C«ng nh©n C«ng nh©n Ph¸p Ph¸p C«ng nh©n C«ng nh©n Anh Anh C«ng nh©n C«ng nh©n §øc §øc Nguyªn nh©n Nguyªn nh©n DiÔn biÕn DiÔn biÕn KÕt qu¶ - KÕt qu¶ - ý nghÜa ý nghÜa Néi dung Công nhân Pháp Công nhân Pháp Công nhân Anh Công nhân Anh Công nhân Đức Công nhân Đức Nguyên Nguyên nhân nhân Bị bóc lột nặng nề và đời Bị bóc lột nặng nề và đời sống quá khó khăn. sống quá khó khăn. Bị áp bức bóc lột Bị áp bức bóc lột Đời sống rất cơ cực. Đời sống rất cơ cực. Diễn biến Diễn biến - 1831: Công nhân dệt - 1831: Công nhân dệt Li-ông khởi nghĩa đòi tăng Li-ông khởi nghĩa đòi tăng l@ơng, giảm giờ làm. l@ơng, giảm giờ làm. - 1834: Công nhân các nhà - 1834: Công nhân các nhà máy tơ ở Li-ông lại khởi máy tơ ở Li-ông lại khởi nghĩa đòi thiết lập nền nghĩa đòi thiết lập nền cộng hoà. cộng hoà. 1836-1848 diễn ra 1836-1848 diễn ra phong trào Hiến ch@ phong trào Hiến ch@ ơng: công nhân mít ơng: công nhân mít tinh, đ@a kiến nghị tinh, đ@a kiến nghị lên nghị viện, đòi lên nghị viện, đòi phổ thông đầu phiếu, phổ thông đầu phiếu, đòi tăng l@ơng, giảm đòi tăng l@ơng, giảm giờ làm. giờ làm. 1844 1844 : : Công nhân Công nhân dệt Sơlêdin khởi dệt Sơlêdin khởi Bài 36. Bài 36. S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A PHONG TRÀO CÔNG NHÂNỰ Ể Ủ S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A PHONG TRÀO CÔNG NHÂNỰ Ể Ủ I. M C TIÊU BÀI H CỤ Ọ I. M C TIÊU BÀI H CỤ Ọ Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được: 1. Ki n th cế ứ - Nắm được sự ra đời và tình cảnh của giai cấp công nhân công nghiệp, qua đó giúp các em hiểu được cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, giai cấp vô sản lớn mạnh dần. Do đối lập về quyền lợi, mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản đã này sinh và càng gay gắt, dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản dưới nhiều hình thức khác nhau. - Nắm được sự ra đời của chủ nghĩa xã hội không tưởng, những mặt tích cực và hạn chế của hệ tư tưởng này. 2. T t ng, tình c mư ưở ả - Giúp HS nhận thức sâu sắc được quy luật "Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh", song những cuộc đấu tranh chỉ giành thắng lợi khi có tổ chức và hướng đi đúng đắn. - Thông cảm và thấu hiểu được tình cảnh khổ cực của giai cấp vô sản. 3. K n ngỹ ă - Rèn luyện kỹ năng phân tích đánh giá các sự kiện lịch sử nói về đời sống của giai cấp vô sản công nghiệp, những hạn chế trong cuộc đấu tranh của họ. Đánh giá về những mặt tích cực và hạn chế của hệ thống tư tưởng xã hội không tưởng. - Kỹ năng khai thác tranh ảnh lịch sử. II THI T B , TÀI LI U D Y - H CẾ Ị Ệ Ạ Ọ II THI T B , TÀI LI U D Y - H CẾ Ị Ệ Ạ Ọ - Tranh ảnh về phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thời kỳ này. - Những câu chuyện về các nhà xã hội không tưởng. III TI N TRÌNH T CH C D Y - H CẾ Ổ Ứ Ạ Ọ III TI N TRÌNH T CH C D Y - H CẾ Ổ Ứ Ạ Ọ 1. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi l: Trình bày những nét lớn về tình hình kinh tế, chính trị nước Đức cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Câu hỏi 2: Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức. Nguyên nhân dẫn đến đặc điểm đó? 2. Dẫn dắt vào bài mới Giai cấp công nhân ra đời và lớn mạnh cùng với sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Do đối lập về quyền lợi, mâu thuẫn giữa tư bản với công nhân nảy sinh và dẫn đến những cuộc đấu tranh giai cấp đầu thời kỳ cận đại. Cùng với đó, một hệ tư tưởng của giai cấp tư sản ra đời – chủ nghĩa xã hội không tưởng. Giai cấp công nhân ra đời và đời sống của họ ra sao? Nội dung những mặt tích cực và hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng? Để nắm và hiểu những nội dung trên, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay để trả lời câu hỏi trên. 3. Tổ chức các hoạt động trên lớp Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững Ho t ng 1: Cá nhânạ độ - GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân ra đời của giai cấp công nhân? - HS dựa vào SGK tự trả lời câu hỏi. - GV nhận xét, bổ sung và chốt ý: + Chủ nghĩa tư bản ra đời và phát triển thì xã hội phân chia thành 2 lực lượng lớn đối lập nhau về quyền lợi: Giai cấp tư sản và vô sản. + Đội ngũ vô sản bắt nguồn từ nông dân, mất ruộng đất, phải đi làm thuê trong các công xưởng nhà máy. Thợ thủ công phá sản cũng thành công nhân. Giai cấp vô sản ra đời cuối thế kỷ XVIII trước tiên ở Anh. - GV trình bày rõ thêm: GV tư sản hình thành trên cơ sở như chủ xưởng, chủ nhà máy, chủ hãng buôn, chủ đồn điền. - GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi: Đời sống của giai cấp vô sản? - HS đọc SGK trả lời câu hỏi. - GV trình bày và phân tích: + Giai cấp vô sản hoàn toàn không có tư liệu sản xuất, chỉ dựa vào việc làm thuê, bán sức lao động của mình. + Trong các công xưởng tư bản, công nhân  S ra i và tình c nh giai c p vôự đờ ả ấ s n công nghi p. Nh ngả ệ ữ cu c u tranh u tiênộ đấ đầ - Sự phát triển của công nghiệp tư bản dẫn đến sự ra đời của giai cấp vô sản. - Nguồn gốc giai cấp vô sản: Nông dân mất ruộng đất đi làm thuê, thợ thủ công phá sản trở thành công nhân. - ... chiến đấu” công nhân nhà máy tơ Li-ông khởi nghĩa đòi thiết lập cộng hòa BÀI 36: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦAtừ PHONG -Ở Anh, năm TRÀO 1836 CÔNG NHÂN diễnđầurathế phong Phong trào đấu tranh... biến phong trào đấu tranh công nhân Pháp? Nhóm 2: Trình bày phong trào đấu tranh công nhân Anh? Nhóm 3: Nêu diễn biến phong trào đấu tranh công nhân Đức? Nhóm 4: Nhận xét kết quả, nguyên nhân. .. cấp công nhân nửa đầu kỉ XIX *Kết quả: tất phong trào đấu tranh công nhân thất bại * Nguyên nhân thất bại: thiếu lãnh đạo đắn, chưa có đường lối trị rõ ràng * Ý nghĩa: đánh đấu trưởng thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân, Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân, Bài 36. Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn