de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon hoa hoc truong thpt chuyen dai hoc su pham ha noi lan 3

13 255 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 14:44

http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục TRƯỜNG ĐHSP NỘI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2016 – 2017 CHUYÊN Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Cho dãy ion kim loại: K+; Ag+; Fe2+; Cu2+ Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh dãy là: A Ag+ B Cu2+ C Fe2+ D K+ Câu 2: Cho dãy oxit sau: MgO; FeO; CrO3; Cr2O7 Số oxit lưỡng tính là: A B C D Câu 3: Xà phòng hóa hóa chất sau thu glixerol? A Metyl axetat B Benzyl axetat C Tristearin D Metyl fomat Câu 4: Để thu kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thủy luyện, dùng kim loại sau đây? A Ca B Fe C Na D Ag Câu 5: Phát biểu sau sai? A Glyxin, alanin α – aminoaxit B Geranyl axetat có mùi hoa hồng C Tơ nilon - 6,6 tơ nitron protein D Glucozo hợp chất tạp chức Câu 6: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế Z Phương pháp hóa học điều chế Z là: A Ca(OH)2 (dung dịch) + NH4Cl (rắn) → NH3↑ + CaCl2 + H2O B 2HCl (dung dịch) + Zn → ZnCl2 + H2↑ http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục C H2SO4 (đặc) + Na2SO4 (rắn) → SO2 ↑ + Na2SO4 + H2O D HCl (đặc) + MnO2 → Cl2↑ + MnCl2 + H2O Câu 7: Chất có phản ứng màu biure là: A Chất béo B Tinh bột C Protein D Saccarozo Câu 8: Chất sau có tên gọi đường nho? A Tinh bột B Saccarozo C Glucozo D Fructozo Câu 9: Thủy phân este X (C4H6O2) môi trường axit, thu andehit Công thức X là: A CH2=CHCOOCH3 B CH3COOCH3 C HCOOCH2CH=CH2 D CH3COOCH=CH2 Câu 10: Este sau có công thức phân tử C4H8O2? A Propyl axetat B Vinyl axetat C Phenyl axetat D Etyl axetat Câu 11: Phát biểu sau sai? A Hợp kim liti - nhôm siêu nhẹ, dùng kĩ thuật hàng không B Sắt có hemoglobin máu C Phèn chua dùng để làm nước đục D Trong tự nhiên, kim loại kiềm tồn dạng đơn chất Câu 12: PVC chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, dùng làm vật liệu cách điện, dẫn nước, vải che mưa PVC tổng hợp trực tiếp từ monome sau đây? A Vinyl clorua B Acrilonitrin C Propilen D Vinyl axetat Câu 13: Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu dung dịch X Cho X tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch KOH 2M, thu dung dịch Y Cô cạn Y, thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 44,95 B 22,60 C 22,35 D 53,95 Câu 14: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho dung dịch NaOH dư vào X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng là: A 0,35 mol B 0,55 mol C 0,65 mol D 0,50 mol http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục Câu 15: Chấy X (có M = 60 chứa C,H,O) Chất X phản ứng với Na, NaOH NaHCO3 Tên gọi X là: A axit axetic B metyl fomat C Ancol propylic D Axit fomic Câu 16: Polome thiên nhiên X sinh trình quang hợp xanh Ở nhiệt độ thường X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím Polime X là: A Saccarozo B Glicogen C Tinh bột D Xenlulozo Câu 17: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) gọi phản ứng A xà phòng hóa B trùng hợp C thủy phân D trùng ngưng Câu 18: Thí nghiệm sau không xảy phản ứng? A Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl B Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 C Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 D Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4 Câu 19: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu m gam muối Giá trị m là: A 3,425 B 3,825 C 2,550 D 4,725 Câu 20: Amino axit X phân tử có nhóm - NH2 nhóm - COOH Cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu dung dịch chứa 37,65 gam muối Công thức X là: A H2N- [CH2]4 -COOH B H2N - CH2 – COOH C H2N - [CH2]2 - COOH D H2N - [CH2]3 - COOH Câu 21: Ở nhiệt độ cao, khí H2 khử oxit sau đây? A MgO B CuO C CaO Câu 22: Phản ứng hóa học sau sai? A Cu + FeCl3 (dung dịch) → CuCl2 + 2FeCl2 B Na+ H2O → NaOH + H2 C H2 + CuO → Cu + H2O D Al2O3 http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục D Fe + ZnSO4 (dung dịch) → FeSO4 + Zn Câu 23: Thủy phân 4,4 gam etyl axetat 100 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m là: A 4,10 B 1,64 C 4,28 D 2,90 Câu 24: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu 0,04 mol Cl2 Kim loại M là: A Na B K C Ca D Mg Câu 25: Thủy phân triglixerit X dung dịch NaOH, thu hỗn hợp muối gồm natri oleat, natri stearat (có tỉ lệ mol tương ứng 1:2) glixerol Có triglixerol X thỏa mãn tính chất trên? A B C D Câu 26: Hỗn hợp X gồm peptit mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng 1: 1: Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin 8,19 gam valin Biết tổng số liên kết peptit phân tử peptit X nhỏ 13 Giá trị m là: A 18,83 B 18,29 C 19,19 D 18,47 Câu 27: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 Fe3O4 (trong Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng (dư) thu đưcọ 8,96 lít (đktc) hỗn hợp gồm CO2 NO (sản phẩm khử N+5) có tỉ khối so với H2 18,5 Số mol HNO3 tương ứng là: A 1,8 B 2,0 C 3,2 D 3,8 Câu 28: Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Al Al2O3 (trong Al chiếm 60% khối lượng) tan hoàn toàn dung dịch Y gồm H2SO4 NaNO3, thu dung dịch Z chứa muối trung hòa m gam hỗn hợp khí T (trong T có 0,015 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vào Z đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 93,2 gam kết tủa Còn cho Z phản ứng với NaOH lượng NaOH phản ứng tối đa 0,935 mol Giá trị m gần với giá trị nào? A 3,0 B 2,5 C 1,0 D 1,5 Câu 29: Khi làm thí nghiệm với H2SO4 đặc, nóng thường sinh khí SO2 Để hạn http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục chế tốt khí SO2 thoát gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm tẩm dung dịch sau đây? A Cồn B Giấm ăn C Muối ăn D Xút Câu 30: Hỗn hợp X gồm hai chất hữu no, mạch hở (đều chứa C, H, O) phân tử chất có hai nhóm chức số nhóm - OH; - CHO; - COOH Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu đưcọ 4,05 gam Ag 1,86 gam muối amoni hữu Cho toàn lượng muối amoni hữu vào dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu 0,02 mol NH3 Giá trị m là: A 1,22 B 2,98 C 1,50 D 1,24 Câu 31: Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch X Cho dãy chất KMnO4, Cl2, NaOH, Na2CO3, CuSO4, Cu, KNO3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch X là: A B C D Câu 32: X dung dịch HCl nồng độ x mol/l Y dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l Nhỏ từ từ 100ml X vào 100 ml Y, sau phản ứng thu V1 lít CO2 (đktc) Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu V2 lít CO2 (đktc) Biết tỉ lệ V1: V2 = 4:7 Tỉ lệ x:y A 11:7 B 7:3 C 7:5 D 11:4 Câu 33: Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M Ba(OH)2 Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo số mol CO2 sau: Giá trị V là: A 250 B 400 C 300 D 150 Câu 34: Nhỏ từ từ 62,5 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,08M KHCO3 0,12 M vào 125 ml dung dịch HCl 0,1M khuấy Sau phản ứng thu V lít http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục khí CO2 (đktc) Giá trị V là: A 224 B 168 C 280 D 200 Câu 35: Khi nói protein, phát biểu sau sai? A Protein có phản ứng màu biure B Tất protein tan nước tạo thành dung dịch keo C Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu D Thành phần phân tử protein có nguyên tố nito Câu 36: Cho nhóm tác nhân hóa học sau: (1) Ion kim loại nặng Hg2+; Pb2+ (2) Các anion NO3 - ; SO42-; PO43- nồng độ cao (3) Thuốc bảo vệ thực vật (4) CFC (khí thoát từ số thiết bị làm lạnh) Những nhóm tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước là: A (1); (2); (3) B (2); (3); (4) C (1); (2); (4) D (1); (3); (4) Câu 37: Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 0,4 mol Cu(NO3)2 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y m gam chất rắn Z Giá trị m A 28,0 B 25,2 C 19,6 D 22,4 Câu 38: Tiến hành trùng hợp mol etilen điều kiện thích hợp, đem sản phẩm sau trùng hợp tác dụng với dung dịch brom dư lượng phản ứng 36 gam Hiệu suất phản ứng trùng hợp khối lượng poli etilen thu là: A 77,5% C 85% 21,7 gam 23,8 gam B 77,5% 22,4 gam D 70% 23,8 gam Câu 39: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O BaO Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu 1,12 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y chứa 20,52 gam Ba(OH)2 Cho Y tác dụng với 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M thu m gam kết tủa Giá trị m A 36,51 B 27,96 C 1,50 D 29,52 Câu 40: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 0,1 mol H2SO4 Khối lượng Fe http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục tối đa phản ứng với dung dịch X (biết NO sản phẩm khử NO3-) A 3,36 gam B 5,60 gam C 4,48 gam D 2,24 gam Tài Liệu Sưu tầm : Luyện thi THPT Quốc gia môn Khoa học tự nhiên 2017 Nhận thêm tài liệu khác Like page để ôn tập ! Đáp án 1-A 2-A 3-C 4-B 5-C 6-B 7-C 8-C 9-D 10-D 11-D 12-A 13-A 14-C 15-A 16-C 17-D 18-A 19-B 20-C 21-B 22-D 23-B 24-B 25-A 26-C 27-C 28-D 29-D 30-A 31-B 32-C 33-B 34-D 35-B 36-A 37-D 38-A 39-D 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Câu 2: Đáp án A Oxit crom (III) oxit lưỡng tính Câu 3: Đáp án C Câu 4: Đáp án B Dùng kim loại đứng trước đẩy kim loại sau khỏi dd muối Câu 5: Đáp án C Tơ nitron có công thức http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục Câu 6: Đáp án B Câu 7: Đáp án C Protein peptit (trừ đipeptit) có phản ứng màu biure Câu 8: Đáp án C Câu 9: Đáp án D Este bị thử phân thu andehit có dạng RCOOCH=C(R’’)R’ Câu 10: Đáp án D A CH3COOCH2CH2CH3: C5H10O2 B CH3COOCH=CH2: C4H6O2 C CH3COOC6H5: C8H8O2 D CH3COOC2H5: C4H8O2 Câu 11: Đáp án D Sai kim loại kiềm, kiềm thổ số kim loại khác tồn dạng hợp chất Câu 12: Đáp án A Câu 13: Đáp án A Coi hh ban đầu bao gồm gly HCl phản ứng với KOH nGly = 0,2 mol nKOH = 0,5 mol => nHCl = 0,3 mol Muối gồm KCl: 0,3 mol H2NCH2COOK: 0,2 mol => m muối = 44,95g Câu 14: Đáp án C Coi hh ban đầu gồm 0,15 mol glu 0,35 mol HCl phản ứng với NaOH => nNaOH = 2nGlu + nHCl = 0,65 mol Câu 15: Đáp án A X vừa tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3 => X axit cacboxylic Mặt khác MX = 60 => X CH3COOH Câu 16: Đáp án C Quá trình quang hợp http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục diep.luc.to 6nCO2  5nH2O   C6H10O5 n  6nO2 anh.sang.mat.troi Tinh bột Câu 17: Đáp án D Câu 18: Đáp án A Ag đứng sau H dãy điện hóa không phản ứng với HCl Câu 19: Đáp án B m muối = m amin + m HCl = + 0,05 36,5 = 3,825g Câu 20: Đáp án C mHCl = m muối – mX = 37,65 – 26,7 = 10,95g => nHCl = 0,3 mol => MX = 89g/mol X có dạng RNH2COOH => MR = 28 Câu 21: Đáp án B Câu 22: Đáp án D Sắt đứng sau kẽm dãy điện hóa đẩy Zn khỏi muối Câu 23: Đáp án B n este = 0,05 mol n NaOH = 0,02 mol => este dư nCH3COONa = nNaOH = 0,02 mol => m muối = 1,64g Câu 24: Đáp án B dpnc 2MCln   2M  nCl2 0, 08  n  MMCln  8,96 : 0, 04 0, 08  74,5n  M  35,5n n  M  39n Câu 25: Đáp án A http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục Thủy phân X thu muối natri oleat natri sterat có tỉ lệ mol 1:2 => X có gốc oleic gốc steric => X có CTCT Câu 26: Đáp án C nAla = 0,16 mol nVal = 0,07 mol => Tỉ lệ nAla : nVal = 16 : Gọi peptit A, B, C Gộp peptit lại thành peptit lớn hơn: A + B + C + C + C → A - B - C - C – C + 4H2O Peptit lớn phải có công thức tối giản (Ala)16 - (Val)7 => Có 0,01 mol A + B + C + C + C → (Ala)16 - (Val)7 + 4H2O 0,01 0,04 Vậy m = m (Ala)16 - (Val)7 + m H2O = 0,01 (89 16 + 117 – 22 18) + 0,04 18 = 19,19g Câu 27: Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 Fe3O4 (trong Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng (dư) thu đưcọ 8,96 lít (đktc) hỗn hợp gồm CO2 NO (sản phẩm khử N+5) có tỉ khối so với H2 18,5 Số mol HNO3 tương ứng là: A 1,8 B 2,0 C 3,2 Câu 27: Đáp án C Ta có nCO2 + nNO = 0,4 mol, M trung bình = 37g/mol => nCO2 = nNO = 0,2 mol Bảo toàn e: nhh = nNO = 0,6 mol => nFe3O4 = 0,3 mol Và nCO2 = nFeCO3 = 0,2 mol => nCO2 + nFe(OH)2 = 0,2 mol => n nguyên tố Fe = nFeO + nFe(OH)2 + nFeCO3 + 3nFe3O4 = nHNO3 = 3nFe(NO3)3 + nNO = 3,2 mol Câu 28: Đáp án D D 3,8 http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục BaCl2 H 2SO4   93, 2g  n BaSO4  0,  Al  60%M   0,17  YNaNO DdZ  3mTH   7, 65X    Al2O3  0, 03   m  g  T  co 0, 015mol H  nAl2O3 = 0,03 mol, nAl = 0,17 mol, nBaSO4 = 0,4 mol + nH2 = nH+ dư = 0,03 mol => NO3- hết + nNaOH max = 4nAl3+ + nNH4+ => nNH4+ = 0,015 mol + Bảo toàn điện tích: 2nSO42- = nNH4+ + nNa+ + nAl3+ => nNa+ = 0,095 mol = nNaNO3 + Bảo toàn nito: nN (khí) = nNO3- - nNH4+ = 0,08 mol + Bảo toàn e: 3nAl3+ = 8nNH4+ + 2nH2 + t nN(khí) Với t số e trao đổi => t = 4,5 => 0,04 N2O0,5 => m = 1,47g Câu 29: Đáp án D Câu 30: Đáp án A nAg = 0,035 mol, nNH3 = 0,02 mol = nCOONH4 => nCHO = 0,01875 < nNH3 => nCOOH => nCOONH4 = 0,02 – 0,01875 = 0,00125 HO  R  CHO : 0, 01875  HO  R  COOH : 0, 00125 => 0,02 mol HO – R – COONH4 có M = 93 => R = 14 (CH2) HO  R  CHO : 0, 01875 => m = 1,22g HO  R  COOH : 0, 00125 => hh đầu:   Câu 31: Đáp án B 3 2  KMnO4 , Cl2 , NaOH Fe , Fe X   Pu  2   Na 2CO3 , Cu, HNO3 H ,SO4 => Có chất Câu 32: X dung dịch HCl nồng độ x mol/l Y dung dịch Na2CO3 nồng độ y mol/l Nhỏ từ từ 100ml X vào 100 ml Y, sau phản ứng thu V1 lít CO2 http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục (đktc) Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu V2 lít CO2 (đktc) Biết tỉ lệ V1: V2 = 4:7 Tỉ lệ x:y A 11:7 B 7:3 C 7:5 D 11:4 Câu 32: Đáp án C + Đổ Y vào X Thứ tự phản ứng CO32- phản ứng trước CO32  H  CO2  H2O  V2  22, n H + Đổ X vào Y CO32  H  HCO3 HCO3  H  CO2  H2O   V2  22, n H  n CO2   V2 0,5.0,1x x     V1 0,1x-0,1y y Câu 33: Đáp án B Câu 34: Nhỏ từ từ 62,5 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,08M KHCO3 0,12 M vào 125 ml dung dịch HCl 0,1M khuấy Sau phản ứng thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V là: A 224 B 168 C 280 Câu 34: Đáp án D Gọi số mol Na2CO3 NaHCO3 là: x y x : y = 0,08 : 0,12 2x + y = 0,0125 => x = 3,57 10-3 y = 5,36 10-3 mol V CO2 = 22,4 (3,57 10-3 +5,36 10-3) = 0,2 lít = 200 ml Câu 35: Đáp án B Câu 36: Đáp án A (1) (2) (3) Câu 37: Đáp án D D 200 http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục Fe + Fe3+ → Fe2+ 0,05 ← 0,1 Cu2+ + Fe → Fe2+ + Cu x← x x => m sau - m trước = m Cu tạo - m Fe pư => m - m = 64x - 56 (0,05 + x) => x = 0,35 < 0,4 (TM) m = 22,4 gam Câu 38: Đáp án A Fe + Fe3+ → Fe2+ 0,05 ← 0,1 Cu2+ + Fe → Fe2+ + Cu x← x x => m sau - m trước = m Cu tạo - m Fe pư => m - m = 64x - 56 (0,05 + x) => x = 0,35 < 0,4 (TM) m = 22,4 gam Câu 39: Đáp án D Quy đổi thành Na, Ba, BaO Lập hệ giải Câu 40: Đáp án B Fe max => Fe pứ tạo thành Fe2+ 3Fe + 8H+ + NO3- → Fe2+ + NO + 4H2O 0,2 0,04 0,06 ← 0,16 ← 0,04 Cu2+ + Fe → Fe2+ + Cu 0,02 → 0,02 Fe + H+ → Fe2+ 0,02 ← 0,04 => m Fe = 0,1 56 = 5,6 gam ... + nFe(OH)2 + nFeCO3 + 3nFe3O4 = nHNO3 = 3nFe(NO3 )3 + nNO = 3, 2 mol Câu 28: Đáp án D D 3, 8 http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục BaCl2 H 2SO4   93, 2g  n BaSO4 ... 22,4 (3, 57 10 -3 +5 ,36 10 -3) = 0,2 lít = 200 ml Câu 35 : Đáp án B Câu 36 : Đáp án A (1) (2) (3) Câu 37 : Đáp án D D 200 http://thiquocgia.vn/ - Cổng luyện thi THPT Quốc gia NXB Giáo dục Fe + Fe3+ →... 6-B 7-C 8-C 9-D 10-D 11-D 12-A 13- A 14-C 15-A 16-C 17-D 18-A 19-B 20-C 21-B 22-D 23- B 24-B 25-A 26-C 27-C 28-D 29-D 30 -A 31 -B 32 -C 33 -B 34 -D 35 -B 36 -A 37 -D 38 -A 39 -D 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon hoa hoc truong thpt chuyen dai hoc su pham ha noi lan 3, de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon hoa hoc truong thpt chuyen dai hoc su pham ha noi lan 3, de thi thu thpt quoc gia nam 2017 mon hoa hoc truong thpt chuyen dai hoc su pham ha noi lan 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn