Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nam hà nội (tt)

17 124 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2017, 22:37

MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH NGOẠI TỆ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh ngoại tệError! Bookmark not defined 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngoại tệ Error! Bookmark not defined 1.1.3 Nghiệp vụ hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM Error! Bookmark not defined 1.1.4 Vai trò hoạt động KDNT NHTM kinh tế thị trường Error! Bookmark not defined 1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTMError! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệError! Bookmark not defined 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động KDNT NHTM Error! Bookmark not defined 1.2.3 Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại tệError! Bookmark not defined 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động KDNT NHTM Error! Bookmark not defined 1.3.1 Những nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined 1.3.2 Những nhân tố chủ quan Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM NỘI Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Nội Error! Bookmark not defined 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Error! Bookmark not defined 2.1.3 Tình hình tài Chi nhánh Nam Nội năm 2010 -2012 Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội Error! Bookmark not defined 2.2.1 Quy trình thực kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội Error! Bookmark not defined 2.2.2 Hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội Error! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội Error! Bookmark not defined 2.3.1 Kết đạt Error! Bookmark not defined 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM- CHI NHÁNH NAM NỘI Error! Bookmark not defined 3.1 Định hướng phát triển NHNo &PTNT Việt NamError! Bookmark not defined 3.1.1 Dự báo tình hình kinh tế nước năm 2014 tác động tới hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM Error! Bookmark not defined 3.1.2 Định hướng phát triển NHNo&PTNT Việt NamError! Bookmark not defined 3.1.3 Định hướng hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Nam Nội năm 2014 năm tiếp theoError! Bookmark not defined 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nâng cao chất lượng quy trình, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ Error! Bookmark not defined 3.2.2 Khai thác triệt để nguồn ngoại tệ Error! Bookmark not defined 3.2.3 Đa dạng hóa loại ngoại tệ kinh doanh Error! Bookmark not defined 3.2.4 Đẩy mạnh nghiệp vụ kinh doanh liên quan đến hoạt động KDNTError! Bookmark not defined 3.2.5 Thường xuyên đánh giá hiệu hoạt động KDNTError! Bookmark not defined 3.2.6 Nâng cao công tác quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại tệ Error! Bookmark not defined 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 3.2.8 Phát triển công nghệ thông tin Error! Bookmark not defined 3.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kiến nghị với NHNN Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU Quá trình hội nhập kinh tế giới ngày mạnh mẽ buộc nước tham gia phải thay tuân thủ quy ước chung, rao cản thuế quan, sách thương mại dần bị dỡ bỏ kèm theo cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại nước ngân hàng 100% vốn nước Các ngân hàng thương mại Việt nam thời gian qua tập trung vào hoạt động tín dụng tuý nhiều rủi ro, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ thấp, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng Để theo kịp hội nhập kinh tế giới buộc ngân hàng thương mại phải mở rộng đa dạng hoá hoạt động kinh doanh, có hoạt động kinh doanh ngoại tệ Hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Việt nam trọng phát triển Tuy nhiên, quy mô hoạt động kinh doanh ngoại tệ chưa tương xứng, quy trình nhiều hạn chế, kết mang lại khiêm tốn Chính lựa chọn đề tài “Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Agribank - Chi nhánh Nam Nội” để nghiên cứu Kết cấu luận văn gồm ba (03) chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kinh doanh ngoại tệ hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH NGOẠI TỆ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh ngoại tệ Hoạt động kinh doanh ngoại tệ việc mua bán loại ngoại tệ khác nhằm đảm bảo cân đối nhu cầu ngoại tệ ngân hàng tìm cách thu lợi nhuận trực tiếp thông qua chênh lệch tỷ giá lãi suất đồng tiền khác 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngoại tệ Các đặc điểm đặc trưng hoạt động kinh doanh ngoại tệ là: Hoạt động KDNT gắn liền với hoạt động thương mại quốc tế; gắn liền với tỷ giá chứa đựng nhiều rủi ro 1.1.3 Các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM 1.1.3.1 Giao dịch giao (Spot) Giao dịch giao giao dịch hai bên thỏa thuận mua bán ngoại tệ theo tỷ giá thống ngày hôm việc chuyển giao đồng tiền thực vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng 1.1.3.2 Giao dịch kỳ hạn (Forward) Giao dịch kỳ hạn giao dịch bên thoả thuận mua bán với lượng ngoại tệ theo tỷ giá xác định ngày hôm việc thực giao dịch vào ngày tương lai, thông thường ngày tương lai thường 30, 60, 90, 120 hay 180 ngày 1.1.3.3 Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (SWAP) Giao dịch hoán đổi ngoại tệ giao dịch bao gồm đồng thời hai giao dịch: giao dịch mua giao dịch bán số lượng đồng tiền với đồng tiền khác, kỳ hạn toán hai giao dịch khác tỷ giá hai giao dịch xác định thời điểm ký hợp đồng 1.1.3.4 Giao dịch hợp đồng tương lai (Future) Hợp đồng tương lai hoạt động KDNT thỏa thuận mua bán số lượng đồng tiền định sẵn theo tỷ giá ấn định vào thời điểm ký kết hợp đồng ngày giao hàng ấn định sẵn hợp đồng tương lai thực Sở giao dịch ngoại hối 1.1.3.5 Giao dịch hợp đồng quyền chọn (Option) Giao dịch hợp đồng quyền chọn công cụ tài mang lại cho người sở hữu có quyền mua bán (nhưng không bắt buộc) số lượng ngoại tệ định với giá ấn định vào ngày ấn định Người mua hợp đồng phải trả cho người bán quyền chọn số tiền lệ phí cho quyền chọn 1.1.4 Vai trò hoạt động KDNT NHTM kinh tế thị trường Hoạt động KDNT ngân hàng việc đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho khách hàng nhằm mục tiêu kinh doanh; đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng nhằm phân tán rủi ro; giúp ngân hàng đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ, hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh tỷ giá biến động mạnh 1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Hiệu hoạt động KDNT ngân hàng thương mại mối quan hệ mục đích kinh doanh kiếm lợi nhuận cho thân ngân hàng đáp ứng tốt nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội đặc biệt kinh tế đối ngoại, đảm bảo cho tồn phát triển NHTM với chi phí mà NHTM phải bỏ để đạt lợi nhuận 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động KDNT NHTM Doanh số thực hiện: tiêu chí để đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hay ngân hàng thể qua doanh số thực Lợi nhuận: lợi nhuận tiêu đánh giá kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Lợi nhuận cao doanh nghiệp kinh doanh hiệu ngược lại Tỷ lệ lợi nhuận tổng doanh số bán ngoại tệ tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Chất lượng dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng: ngân hàng đáp ứng tốt, đầy đủ nhu cầu toán nhập chuyển đổi ngoại tệ đáp ứng yêu cầu nhà nhập khẩu, khách hàng cách liên tục, thông suốt tạo niềm tin khách hàng vào khả chất lượng phục vụ Quy mô mạng lưới thực hoạt động kinh doanh ngoại tệ: quy mô thực hoạt động KDNT thể số lượng khách hàng tham gia vào hoạt động trao đổi ngoại tệ với ngân hàng, số lượng ngoại tệ thực giao dịch loại ngoại tệ tham gia giao dịch Mạng lưới hoạt động KDNT lớn có khả đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng 1.2.3 Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại tệ Hoạt động kinh doanh ngoại tệ gặp rủi ro: rủi ro tỷ giá; rủi ro toán; rủi ro kinh doanh 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động KDNT NHTM 1.3.1 Những nhân tố khách quan Tác động kinh tế, trị, xã hội: kinh tế phát triển, trị thống góp phần ổn định tỷ giá, khuyến khích hoạt động kinh doanh; sách quản lý ngoại hối chế điều hành tỷ giá NHNN thống nhất, minh bạch tạo hội cho NHTM nắm bắt chủ trương đường lối để định hướng phát triển kinh doanh ổn định, hiệu quả; trạng thái ngoại tệ ngân hàng 1.3.2 Những nhân tố chủ quan Nguồn nhân lực: yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật: sở vật chất kỹ thuật hệ thống NHTM đồng bộ, đại đáp ứng yêu cầu nhanh chóng, xác ngày khắt khe khách hàng Quy trình thủ tục thực hoạt động KDNT: Việc thiết lập quy trình thủ tục cần phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực giao dịch, đơn giản, không phức tạp khách hàng đảm bảo tính chặt chẽ, có khả kiểm soát tốt, hạn chế rủi ro hoạt động KDNT Các nghiệp vụ kinh doanh NHTM ảnh hưởng tới hoạt động KDNT: Việc phát triển hoạt động KDNT đòi hỏi phát triển nghiệp vụ khác như: tín dụng, kế toán, nghiệp vụ huy động vốn, marketing… CHƯƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM NỘI 2.1 Khái quát Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội thành lập theo định số 48/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2001 Chủ tịch hội đồng quản trị NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Nam Nội thức khai trương vào hoạt động ngày 08/05/2001 với đội ngũ cán công nhân viên ban đầu 36 người đến 179 người Chi nhánh Nam Nội chi nhánh phụ thuộc NHNo&PTNT Việt Nam, có trụ sở nhà C3 - phường Phương Liệt - quận Thanh Xuân - thành phố Nội Chi nhánh Nam Nội có mạng lưới phòng giao dịch bố trí rải rác địa bàn dân cư như: Chùa Bộc, Châu Long, Trung Kính, Vạn Bảo, Khâm Thiên, Trường Đại Kinh tế quốc dân 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức: Ban lãnh đạo gồm Giám đốc ba phó giám đốc phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh chung chi nhánh Chi nhánh gồm có 08 phòng nghiệp vụ 07 phòng giao dịch Chức nhiệm vụ hoạt động Chi nhánh Nam Nội: Tổ chức trung gian tài chính; tạo phương tiện toán; trung gian toán Các lĩnh vực hoạt động Chi nhánh Nam Nội: Huy động vốn; hoạt động tín dụng; dịch vụ toán ngân quỹ 2.1.3 Tình hình tài Chi nhánh Nam Nội năm 2010 -2012 Tình hình hoạt động chi nhánh đạt hiệu định, lợi nhuân đạt qua năm khả quan Lợi nhuận đạt năm 2011 59 tỷ đồng tăng so với năm 2010 21 tỷ đồng tương đương tăng 55% so với lợi nhuận năm 2010 Năm 2012 lợi nhuận đạt 53 tỷ đồng giảm tỷ đồng so với năm 2011, tương đương giảm 10% so với lợi nhuận năm 2011 Lợi nhuận dương không ổn định qua năm 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội 2.2.1 Quy trình thực kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội 2.2.1.1 Phân cấp quản lý, phạm vi hoạt động nghiệp vụ Trong hệ thống Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, hoạt động kinh doanh ngoại tệ chia tách thành hai cấp quản lý có nhiệm vụ quyền hạn hoàn toàn khác sở giao dịch hệ thống chi nhánh 2.2.1.2 Một số quy định chung Bao gồm quy định về: phương thức giao dịch hợp đồng giao dịch; xác định tỷ giá giao dịch; trạng thái, hạn mức trạng thái ngoại tệ 2.2.1.2 Quy trình mua bán ngoại tệ a) Xác định tỷ giá giao dịch đầu ngày chi nhánh Đầu ngày, cán làm nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ chi nhánh mở máy, đăng nhập vào hệ thống xác định tỷ giá sở giao dịch NHNo&PTNT Việt Nam cập nhật Trên cở sở tỷ giá sở giao dịch cập nhật tỷ giá thị trường liên ngân hàng cán giao dịch thu thập thông tổng hợp trình Ban giám đốc chi nhánh xem xét phê duyệt tỷ giá áp dụng chi nhánh b) Xác định nhu cầu giao dịch Sau xác định tỷ giá giao dịch đầu ngày, cán làm nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ thu thập, xác định nhu cầu khách hàng toàn chi nhánh Số liệu thu thập từ phòng nghiệp vụ phong giao dịch báo c) Quy trình mua bán ngoại tệ chi nhánh khách hàng Chi nhánh không mua quyền lựa chọn tổ chức khác, cá nhân; Khách hàng mua bán ngoại tệ phục vụ cho hoạt động toán quốc tế mục đích hợp pháp khác chi nhánh ngân hàng khác Nghiệp vụ mua ngoại tệ mặt: Khi khách hàng có nhu cầu bán ngoại tệ tiền mặt, kế toán giao dịch yêu cầu khách hàng lập yêu cầu đổi tiền tiến hành kiểm định, đếm chi trả VNĐ cho khách hàng Nghiệp vụ mua ngoại tệ chuyển khoản: Khách hàng tổ chức yêu cầu bán ngoại tệ tài khoản, cán giao dịch hướng dẫn khách hàng lập hợp đồng mua bán ngoại tệ/ủy nhiệm chi/ yêu cầu chi ngoại tệ theo mẫu phù hợp d) Quy trình mua bán ngoại tệ sở giao dịch chi nhánh Giao dịch mua bán ngoại tệ sở giao dịch với chi nhánh thực theo loại hình nghiệp vụ KDNT, riêng nghiệp vụ giao dịch quyền lựa chọn sở giao dịch với chi nhánh thực có hướng dẫn Tổng Giám đốc 2.2.1.4 Các nghiệp vụ KDNT áp dụng Chi nhánh Nam Nội Nghiệp vụ KDNT chiếm tỷ trọng giao dịch lớn chi nhánh so với nghiệp vụ khác; nghiệp vụ KDNT theo hợp đồng kỳ hạn lượng khách hàng giao dịch thông qua hợp đồng kỳ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ chi nhánh; nghiệp vụ kinh doanh hoán đổi ngoại tệ: nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ Chi nhánh Nam Nội thực với Sở giao dịch Việc giao dịch hoán đổi ngoại tệ với khách hàng tạm thời chưa thực hiện; nghiệp vụ KDNT theo hợp đồng tương lai: nghiệp vụ chưa thực Việt Nam Các NHTM TCTD chưa nhận văn pháp luật hướng dẫn nghiệp vụ này; nghiệp vụ KDNT theo quyền chọn: nghiệp vụ giao dịch quyền chọn chưa thực chi nhánh 2.2.2 Hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội 2.2.2.1 Doanh số hoạt động kinh doanh ngoại tệ Doanh số mua nguồn mua ngoại tệ: doanh số mua ngoại tệ Chi nhánh Nam Nội có biến động mạnh có xu hướng giảm ảnh hưởng tới hoạt động KDNT Nguồn mua ngoại tệ để kinh doanh: Các giao dịch mua ngoại tệ trực tiếp khách hàng như: từ hoạt động xuất nhập hàng hoá khách hàng, từ nguồn kiều hối…; mua từ thông qua Sở giao dịch (trung gian ngoại tệ) điều tiết từ chi nhánh thừa ngoại tệ bán cho chi nhánh thiếu ngoại tệ; mua thị trường liên ngân hàng (TTLNH) Doanh số bán nguồn bán ngoại tệ: doanh số bán ngoại tệ Chi nhánh Nam Nội có xu hướng tụt giảm năm sau thấp năm trước Doanh số bán ngoại tệ Chi nhánh Nam Nội thực chủ yếu từ bán ngoại tệ cho khách hàng có mục đích toán hợp đồng ngoại thương, bán ngoại tệ cho Sở giao dịch 2.2.2.2 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh ngoại tệ Lợi nhuận hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh qua năm dương thể trình hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánhhiệu Tuy nhiên, lợi nhuận đạt qua năm không ổn định có năm tăng, có năm giảm só với năm trước 2.2.2.3 Tỷ lệ lợi nhuận tổng doanh thu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ tổng doanh thu hoạt động kinh doanh ngoại tệ chiếm tỷ lệ nhỏ 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội 2.3.1 Kết đạt Về doanh số hoạt động kinh doanh ngoại tệ: doanh số hoạt động KDNT chi nhánh bị giảm Tuy nhiên, chi nhánh cân đối đảm bảo cung cấp đủ nguồn ngoại tệ cho khách hàng có nhu cầu Về tỷ trọng loại ngoại tệ mua bán kinh doanh: doanh số USD chiếm tỷ trọng vượt trội so với loại ngoại tệ khác (trên 74%) Về doanh số toán hàng hoá xuất nhập Chi nhánh Nam Nội qua năm có nhiều biến động không ổn định Lợi nhuận: Mặc dù qua năm lợi nhuận hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh dương thấp so với tổng doanh số hoạt động kinh doanh ngoại tệ Chất lượng dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng: Quy trình nghiệp vụ ban lãnh đạo trọng nhằm cải thiện để tạo điều kiện tốt cho khách hàng đến giao dịch Nhân viên giao dịch có phong cách giao dịch cởi mở, thân thiện tạo tâm lý thoải mái cho khách hàng đến làm việc Quy mô mạng lưới thực hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Mở rộng mạng lưới kinh doanh ngoại tệ Ban lãnh đạo Chi nhánh trọng; quy mô giao dịch ngoại tệ mở rộng đối tượng khách hàng, số lượng giao dịch 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Những hạn chế Doanh số hoạt động KDNT, toán xuất nhập qua Chi nhánh Nam Nội không ổn định chi nhánh tập trung vào số ngành, số doanh nghiệp hoạt động xuất nhập mà không thu hút mở rộng khách hàng; lợi nhuận thu từ Nghiệp vụ KDNT thấp; chưa khuyến khích nhu cầu mua ngoại tệ cá nhân nhiều thủ tục gây khó khăn có người giao dịch; 2.3.2.2 Nguyên nhân Nguyên nhân khách quan: thay đổi sách tiền tệ thắt chặt; việc quy định đối tượng vay vốn ngoại tệ để nhập hàng hóa, dịch vụ theo Thông tư 07/2011/TT-NHNN chung chung; Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng đồng đô la Mỹ… Nguyên nhân chủ quan: Quy trình hoạt động kinh doanh ngoại tệ trình thực nhiều bất cập thủ tục hồ sơ, quy trình xét duyệt; nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ chi nhánh mức đơn giản; hoạt động KDNT tập trung vào số loại ngoại tệ USD, EUR, không đa dạng hoá ngoại tệ toán; nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ sử dụng đơn điệu; chưa có phận làm công tác dự báo, đánh giá biến động tỷ giá; kết hợp nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ với nghiệp vụ kinh doanh khác như: tín dụng, toán quốc tế chi nhánh rời rạc, chưa hỗ trợ cho nhau; hoạt động huy động tiết kiệm chi trả kiều hối chi nhánh linh hoạt; nhân tố người; sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin ảnh hưởng tới hiệu hoạt động kinh doanh ngoại chi nhánh CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAMCHI NHÁNH NAM NỘI 3.1 Định hướng phát triển NHNo &PTNT Việt Nam 3.1.1 Dự báo tình hình kinh tế nước năm 2014 tác động tới hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM Dự báo tình hình kinh tế giới năm 2014 tác động tới hoạt động kinh doành ngoại tệ ngân hàng thương mại: Trải qua năm khó khăn, kinh tế giới đần có dấu hiệu phục hồi với khởi sắc loạt kinh tế hàng đầu khắp châu lục như: Mỹ, Nhật Bản, nước Châu Âu Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2014: Năm 2014, Quốc hội đặt mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế năm 2014 tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát (~7%); tăng trưởng hợp lý (5,8%) nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh kinh tế sở đẩy mạnh thực ba đột phá chiến lược gắn với đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu kinh tế; bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân 3.1.1 Định hướng phát triển NHNo&PTNT Việt Nam NHNo&PTNT Việt Nam xác định mục tiêu chung tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò ngân hàng thương mại hàng đầu, trụ cột đầu tư vốn cho kinh tế đất nước, chủ lực thị trường tài chính, tiền tệ nông thôn, kiên trì bám trụ mục tiêu hoạt động cho “Tam nông” Hội đồng thành viên đưa định hướng hoạt động kinh doanh ngoại hối toàn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam là: Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại hối Trụ sở chính; mở rộng khai thác nguồn vốn ngoại tệ từ nguồn kiều hối, nguồn ngoại tệ từ khách hàng xuất khẩu, nguồn vay tài trợ thương mại, chương trình hỗ trợ xuất nhập từ tổ chức, phủ (ADB, chương trình GSM), nguồn ngoại tệ từ dự án ngân hàng phục vụ; xây dựng sách khách hàng xuất nhập khẩu, coi mục tiêu quan trọng nhằm tăng nguồn thu từ dịch vụ góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng 3.1.3 Định hướng hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Nam Nội năm 2014 năm Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ, gia tăng khả cạnh tranh hoạt động thị trường ngoại hối; tập trung huy động, thu hút nguồn vốn Luôn đảm bảo nguồn ngoại tệ đáp ứng nhu cầu khách hàng đến giao dịch; thay đổi phong cách phục vụ, nâng cao trình độ nghiệp vụ cán phòng KDNT; 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh ngoại tệ NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Nội 3.2.1 Nâng cao chất lượng quy trình, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ Đơn giản hóa thủ tục hồ sơ tới mức tối đa, giản lược giấy tờ không cần thiết tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, xác Tuy nhiên đảm bảo bảo đầy đủ mặt pháp lý tránh rườm gây nản chí cho khách hàng 3.2.2 Khai thác triệt để nguồn ngoại tệ Lượng ngoại tệchi nhánh khai thác từ nhiều nguồn khác như: nguồn thu xuất hàng hoá dịch vụ; tiền mặt cư dân người cư trú người không cư trú, kiều hối… Để khai thác tốt nguồn ngoại tệ này, chi nhánh cần đẩy mạnh hoạt động nhằm thu hút khách hàng có nguồn ngoại tệ bán cho lại cho ngân hàng Chi nhánh áp dụng mức giá linh hoạt, không cứng nhắc loại khách hàng sở cân đối chi phí, lợi nhuận cách hợp lý mà tạo mức giá cạnh tranh, khuyến khích, hấp dẫn khách hàng bán ngoại tệ cho ngân hàng Chi nhánh cần tạo điều kiện cho khách hàng xuất có nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng cách thuận lợi, khuyến khích cho vay doanh nghiệp cu nhu cầu sản xuất, kinh doanh phục vụ nhu cầu xuất Thu hút kiều hối nguồn cung ngoại tệ lớn cho chi nhánh 3.2.3 Đa dạng hóa loại ngoại tệ kinh doanh Đa dạng hóa loại ngoại tệ kinh doanh: đa dạng hóa loại ngoại tệ kinh doanh tạo điều kiện đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, khách hang đa dạng, nhu cầu loại ngoại tệ để toán đa dạng theo Góp phần hạn chế rủi ro tỷ giá mà tập trung vào số ngoại tệ có biến động mạnh 3.2.4 Đẩy mạnh nghiệp vụ kinh doanh liên quan đến hoạt động KDNT Các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh NHTM có mối quan hệ hỗ trợ liên quan trực tiếp tác động đến nhau: nghiệp vụ toán quốc tế; hoạt động cho vay ngoại tệ; thu hút kiều hối 3.2.5 Thường xuyên đánh giá hiệu hoạt động KDNT Thường xuyên tổ chức khảo sát thăm dò ý kiến khách hàng việc sử dụng dịch vụ ngân hàng có gắn với hoạt động kinh doanh ngoại tệ Nắm bắt thực tế phát sinh, vướng mắc, khó khăn khách hàng 3.2.6 Nâng cao công tác quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngoài phòng nghiệp vụ hoạt động kinh doanh ngoại tệ, chi nhánh cần lập thêm phận quản trị rủi ro chuyên trách làm công tác thu thập thông tin, dự báo, đánh giá biến động tỷ giá để tham mưu cho lãnh đạo Phòng kinh doanh ngoại hối, Ban giám đốc đưa phương án kinh doanh ngoại tệ tuơng ứng, hiệu 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng cần có chế độ tuyển dụng cách hợp lý nhằm sử dụng nhân viên có cấp chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu thay đổi ngân hàng, đồng thời có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc nhanh nhẹn, phong cách giao tiếp cởi mở, lịch 3.2.8 Phát triển Công nghệ thông tin Chi nhánh cần trang bị hệ thống máy tính nối mạng với tốc độ cao, đầu tư trang thiết bị sở vật chất hạ tầng để tạo mặt phòng giao dịch đại, động, lịch văn minh Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động KDNT, coi công nghệ tảng, tiền đề để từ chi nhánh triển khai sản phẩm dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh ngoại tệ 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với NHNN Nhà nước cần thực sách tỷ giá thả phù hợp: NHNN cần có biện pháp điều chỉnh công bố tỷ giá linh hoạt hơn; nâng cao vai trò NHNN hoàn thiện chế quản lý ngoại hối: NHNN phải thực chức người mua bán cuối Thị trường ngoại hối; NHNN hoàn thiện khung pháp lý, cần xây dựng văn pháp qui thực nghiệp vụ KDNT 3.3.2 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam NHNo&PTNT Việt Nam cần ban hành quy trình hoạt động kinh doanh ngoại tệ văn hướng dẫn chi tiết, mẫu hồ sơ quy chuẩn đảm bảo tính thống đồng toàn hệ thống; NHNo&PTNT Việt Nam cần có chế khuyến khích thu hút khách hàng có nhu cầu xuất hàng hóa (có nguồn thu ngoại tệ) khách hàng nhập khẩu; NHNo&PTNT Việt Nam cần tổ chức tốt vấn đề điều hoà vốn ngoại tệ hệ thống đảm bảo thu hiệu hoạt động chi nhánh KẾT LUẬN Hoạt động KDNT Việt Nam nghiệp vụ kinh doanh tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại Các nghiệp vụ phát sinh bước giao dịch đơn giản, chứa đựng nhiều rủi ro Phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ mang lại thu nhập, nâng cao vị thế, sức cạnh tranh NHTM thị trường nước thị trường quốc tế Luận văn với đề tài “Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Agribank - Chi nhánh Nam Nội ” hệ thống hóa sở lý luận tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHTM, nêu nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ chi nhánh Nam Nội, đồng thời hạn chế, tồn làm ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh ngoại tệ Từ xây dựng nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ cho Chi nhánh Nam Nội Hoạt động KDNT ngân hàng lĩnh vực rộng lớn gắn với trình phát triển kinh tế giới, trình phát triển hệ thống NHTM, với hiểu biết cá nhân hạn chế mặt thời gian nghiên cứu kinh nghiệm thực tế nên viết nhiều thiếu sót Rất mong Hội đồng khoa học, nhà quản trị ngân hàng bạn đọc quan tâm đến vấn đề đóng góp ý kiến để tác giả có điều kiện hoàn thành luận văn tốt Trân trọng cám ơn! ... TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 2.1 Khái quát Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi. .. trạng hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng No&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Nam. .. TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát Ngân hàng nông nghiệp phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nam hà nội (tt) , Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nam hà nội (tt) , Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh nam hà nội (tt) , Đầu ngày, cán bộ làm nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh mở máy, đăng nhập vào hệ thống xác định tỷ giá do sở giao dịch của NHNo&PTNT Việt Nam cập nhật. Trên cở sở tỷ giá do sở giao dịch cập nhật và tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng do cán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn