Giáo án Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI - XVIII

2 312 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 21:01

Ch­¬ng III: ViÖt Nam tõ thÕ kû XVI ®Õn thÕ kû XVIII Bµi 21: Nh÷ng biÕn ®æi cña nhµ n­íc phong kiÕn trong c¸c thÕ kû XVI- XVIII Câu hỏi: Nho giáo ở Việt Nam từ thế kỷ X- XV phát triển như thế nào? *Thời Lý-Trần: trở thành hệ tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị song không phổ biến trong nhân dân *Thời Lê sơ: Nho giáo trở thành độc tôn Kiểm tra bài cũ: Ch­¬ng III: ViÖt Nam tõ thÕ kû XVI ®Õn thÕ kû XVIII Bµi 21: Nh÷ng biÕn ®æi cña nhµ n­íc phong kiÕn trong c¸c thÕ kû XVI- XVIII 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập Câu hỏi: Đầu thế kỷ XVI, triều Lê sơ suy sụp. Em hãy nêu những biểu hiện của sự suy sụp đó? a. Sự sụp đổ của triều Lê sơ + Vua không quan tâm đến triều chính. + Các thế lực phong kiến nổi dậy( Mạc Đăng Dung). + Phong trào đấu tranh bùng nổ ở nhiều nơi. - Năm 1527, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê lập ra triều Mạc. - Đầu thế kỷ XVI, triều Lê sơ lâm vào khủng hoảng, suy yếu: Câu hỏi: Sau khi lên cầm quyền, nhà Mạc đã thi hành những chính sách gì ? - Năm 1527, nhà Mạc được thành lập . - Chính sách của nhà Mạc: + Xây dựng chính quyền theo mô hình cũ của nhà Lê . + Tổ chức thi cử. + Xây dựng quân đội mạnh. + Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. => Bước đầu ổn định lại đất nước. b.Sự thành lập nhà Mạc Câu hỏi: Mặc dù có những chính sách tích cực trên, nhưng trong thời gian cầm quyền nhà Mạc đã gặp phải rất nhiều khó khăn, sức ép. Vậy nguyên nhân do đâu? - Nhà Mạc chịu nhiều khó khăn, sức ép: + Do sự chống đối của cựu thần nhà Lê. + Do cắt đất thần phục quân Minh => nhân dân phản đối. => Nhà Mạc bị cô lập. Thµnh nhµ M¹c ë L¹ng S¬n [...]... tổ chức như thế Tổ hỏi: chính quyền Chúa Nguyễn nào ? 12 Dinh Phủ Huyện Tổng Xã Câu hỏi :Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê- Trịnh ở Đàng Ngoài là gì? => Đàng Ngoài: Nhà nước phong kiến Đàng Ngoài => Đàng Trong: Chính quyền Đàng Trong -Tuyển chọn quan lại: theo dòng dõi, đề cử, học hành -Quân đội: quân thường trực Củng cố Câu 1: Mạc Đăng Dung bắt ép cung hoàng đế nhường ngôi lập... phong kiến nào? A Lê( Nam triều)- Trịnh( Bắc triều) B Trịnh( Nam triều)- Mạc( Bắc triều) C Mạc ( Nam triều )- Nguyễn( Bắc triều) D Lê, Trịnh( Nam triều )- Mạc( Bắc triều) Câu 4: Từ đầu thế kỉ XVII, Sông Gianh, Luỹ Thầy( Quảng Bình) là giới tuyến chia đất nước ta thành Đàng Trong và Đàng Ngoài Cát cứ hai miền là hai tập đoàn phong kiến nào ? A Trịnh ( Đàng Ngoài )- Lê ( Đàng Trong ) B Trịnh ( Đàng Trong) -... tập trung trong tay chúa Trịnh, vua Lê chỉ là bù nhìn Em hãy nêu đặc điểm về giáo dục, luật pháp, quân đội, đối ngoại của nhà nước phong kiến Đàng Ngoài ? - Chế độ tuyển dụng quan lại: như thời Lê( thi cử) - Luật pháp: Quốc triều hình luật ( luật Hồng Đức ) - Quân đội: Quân thường trực, ngoại binh - Đối ngoại: Hoà hiếu với nhà Thanh 4 Chính quyền ở Đàng Bi 21 NHNG BIN I CA NH NC PHONG KIN TRONG CC TH K XVI XVIII I MC TIU BI HC: Kin thc: - HiX m c s sỉS cD triX uQK nh Lờ m dflQQ s phỏt triQ cD cỏc th lF phong kiQ - BiWm c nh MƠF ặL v tQ tƠLhkn nD th kứ m gúp phôQQ QK xó h i mW thặLgian - HiX X c chiQ tranh phong kiQ diQ bL cĐQKxó hL ViáWNam th kứ XVI XVIII m dflQQ s chia cW'W nmF - Tuy ê mL miQ (jQJ Trong, jQJ Ngoi) cú chớnh quy n riờng nhmng chma chia thnh hai nmF K nng: - Rốn kò n ng phõn tớch, tQJ hS v' n - KhĐ n ng nhQxột v tớnh giai c'S xó hL Thỏi : - BL dmQJ ý thF xõy dQJ v bĐR vá 'W nmF thQJ nh'W - BL dmQJ tinh thôQdõn t c Hot ng ca thy v trũ Kin thc c bn Dung - GV yờu côX HS trĐ lặLcõu hL : Sau nh Mc lờn cm quyn ó thi hnh nhng chớnh sỏch gỡ? - HS trĐ lặL , GV b sung, kWluQ - GV giĐQJ thờm: thặLLờ, phộp quõn iQ m lm sê hX tm nhõn v ruQJ 'W t ng RuQJ 'W cụng lng xó ớt Q thặLnh MƠF m c gQJ giĐLquyWv'Q ruQJ 'W cho nụng d86 Tm0 g0 G -0.036 Tc[(ru)] TJETQq37.44 161.78 281.35 622.9 re g0 G[(ng)10( )-119 d86 Tm0 g0 G -0.036 Tc[(ru BÀI 1 NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỶ XVI-XVIII CHƯƠNG 3 VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN THẾ KỶ XVIII (8 TIẾT) NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH - Sự ra đời của vương triều Mạc và những chính sách của vương triều này - Quá trình đất nước bị chia cắt - Chính quyền ở Đàng Ngoài và Đàng Trong và chính sách của giai cấp thống trị 1. Sự sụp đổ của vương triều Lê sơ. Nhà Mạc thành lập - Sự sụp đổ của vương triều Lê sơ + Đầu thế kỷ XVI, vua ăn chơi sa đọa + Quan lại ra sức bóc lột, vơ vét của dân, + Các thế lực phong kiến tranh giành quyền lực - Nhà Mạc thành lập: Mạc Đăng Dung là vị quan đứng đầu quân đội dưới triều Lê. Trước tình thế nhà Lê suy sụp, năm 1527, ông buộc vua Lê phải nhường ngôi và lập ra nhà Mạc - Chính sách của nhà Mạc Xây dựng chính quyền theo mô hình nhà Lê, tổ chức thi cử để chọn quan lại, ổn định tình hình đất nước. Về ngoại giao thần phục nhà Minh. Do đó không được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân. 2. Đất nước bị chia cắt - Chiến tranh Nam triều – Bắc triều + Nam triều được thành lập ở Thanh Hóa gồm các cựu thần nhà Lê + Chiến tranh Nam triều – Bắc triều từ năm 1545- 1592, hậu quả: Nhà Mạc bị thất bại, tập đoàn Nam triều do Trịnh Kiểm đứng đầu kiểm soát vừng đất từ Thuận Hóa trở ra, triều Lê trung hưng được thành lập + Bắc triều: Triều đình nhà Mạc Lược đồ chiến tranh Nam triều – Bắc triều Nơi giao tranh Di tích thành nhà Mạc ở Cao Bằng - Sự phân liệt Đàng Ngoài – Đàng Trong + Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa + Nguyễn Hoàng tìm cách tách khỏi ảnh hưởng của họ Trịnh và tăng cường khai phá vùng đất phía Nam để tăng cường thế lực + Từ 1627-1672: Chiến tranh giữa hai tập đoàn họ Trịnh và họ Nguyễn diễn ra. Kết quả không phân thắng bại, lấy sông Gianh làm ranh giới Đàng Ngoài – Đàng Trong Lược đồ Đàng Trong – Đàng Ngoài Lược đồ Đàng Trong – Đàng Ngoài năm 1760 [...]... tiền để mua quan - Ngoại giao: Giữ quan hệ thần phục nhà Thanh 4 Chính quyền ở Đàng Trong - Trước năm 1744, chính quyền ở Đàng Trong còn sơ sài - Từ năm 1744 xưng vương, thành lập triều đình trung ương gồm 6 bộ và một số quan lại nhưng vẫn chưa phải là chính quyền phong kiến hoàn chỉnh Chúa Nguyễn 6 Bộ 12 Dinh Phủ Huyện Tổng Xã Năm 1527 Sự kiện Nhà Mạc thành lập 1592 Chiến tranh Nam triều – Bắc triều...3 Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài - Xuất hiện chính quyền vua Lê và Phủ Chúa Trịnh - Vua Lê chỉ tồn tại trên danh nghĩa, quyền lực tập trung trong tay chúa Trịnh Vua Lê Chúa Trịnh 6 Bộ 6 Phiên Trấn Phủ Huyện Xã Triều đình BÀI 21. NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỈ XVIXVIII Cuộc khủng hoảng chính trị ở đầu thế kỉ XVI đã làm sụp đổ triều Lê sơ. Nhà Mạc ra đời chưa được bao lâu thì xảy ra cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và tiếp đó là chiến tranh Trịnh – Nguyễn. Hai chính quyền ở Đàng Ngoài và Đàng Trong được hình thành, tồn tại cho đến cuối thế kỉ XVIII. 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập Đầu thế kỉ XVI, triều Lê sơ suy sụp. Sau khi vua Lê Hiến Tông chết, các vua Uy Mục, Tương Dực không còn quan tâm đến triều chính, chỉ lo ăn chơi, sa đoạ. Quan lại, địa chủ nhân đó hoành hành, hạch sách nhân dân, chiếm đoạt ruộng đất. Nhân dân khổ cực đã nổi dậy đấu tranh ở nhiều nơi. Một số thế lực phong kiến cũng họp quân, đánh nhau, tranh chấp quyền hành. Nổi trội hơn cả là thế lực của Quốc công Thái phó Mạc Đăng Dung. Sau khi dẹp yên các thế lực phong kiến khác, nhận thấy sự bất lực và suy sụp của dòng họ Lê, năm 1527 Mạc Đăng Dung bắt vua Lê nhường ngôi và thành lập triều đại mới – triều Mạc. Trong những năm đầu thống trị, nhà Mạc xây dựng lại chính quyền theo mô hình cũ của nhà Lê, tổ chức thi cử đều đặn để tuyển lựa quan lại. Đồng thời, nhà Mạc cố gắng giải quyết vấn đề ruộng đất, tạo điều kiện ổn định lại đất nước. Nhà Mạc tập trung xây dựng một đạo quân thường trực mạnh để đối phó với mọi tình hình có thể xảy ra. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau, triều đình nhà Mạc suy thoái dần. Giữa lúc đó, nhà Mạc lại phải chịu sức ép từ hai phía. Ở phía nam, một số cựu thần nhà Lê tập hợp lực lượng nổi dậy chống nhà Mạc. Ở phía bắc, biết được Đại Việt đang trong tình trạng không ổn định, vua Minh cho quân tiến xuống, phao tin xâm chiếm nước ta. Nhà Mạc lúng túng, đã buộc phải dâng sổ sách cho quân Minh, chịu thần phục để yên mặt Bắc. Vương triều Mạc không còn được sự tin tưởng của nhân dân. 2. Đất nước bị chia cắt Không chấp nhận chính quyền của họ Mạc, một số quan lại cũ của nhà Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim, đã họp quân, nêu danh nghĩa "phù Lê diệt Mạc", nổi dậy ở vùng Thanh Hoá. Một nhà nước mới được thành lập ở đây, sử cũ gọi là Nam triều để phân biệt với Bắc triều của nhà Mạc. Chiến tranh Nam – Bắc triều bùng nổ, kéo dài cho đến cuối thế kỉ XVI. Triều Mạc bị lật đổ. Đất nước bước đầu được thống nhất lại. Nhưng không lâu sau, hình thành một thế lực cát cứ ở mạn Nam – thế lực phong kiến họ Nguyễn. Năm 1545, Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm được cử lên thay, nắm toàn bộ binh quyền. Người con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng xin được vào trấn thủ đất Thuận Hoá. Đất Thuận Hoá trở thành nơi dấy nghiệp của họ Nguyễn. Năm 1627, cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ, kéo dài đến cuối năm 1672. Không phân được thắng bại, hai bên giảng hoà, lấy sông Gianh (Quảng Bình) làm giới tuyến, chia đất nước làm hai: Đàng Ngoài và Đàng Trong với hai chính quyền riêng biệt. Tình trạng chia cắt đất nước kéo dài cho đến cuối thế kỉ XVIII, gây nên hậu quả hết sức nặng nề cho đất nước. 3. Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài Từ cuối thế kỉ XVI, nhà nước phong kiến Nam triều chuyển về Thăng Long, được xây dựng lại hoàn chỉnh với danh nghĩa thống trị toàn bộ đất nước, do vua Lê đứng đầu. Tuy nhiên, quyền hành của vua Lê không còn như trước, thậm chí bị thu hẹp đến mức chỉ còn là danh nghĩa. Mọi quyền hành đều nằm trong tay người tổng chỉ huy quân đội họ Trịnh, về sau được phong vương (nhân dân quen gọi là chúa). Ở Trung ương hình thành hai bộ phận: triều đình và phủ chúa. Triều đình đứng đầu là vua Lê được tổ chức như cũ nhưng quyền hành bị thu hẹp. Phủ chúa gồm một số quan văn, quan võ cao cấp chuyên cùng chúa bàn bạc, quyết định các chủ trương, chính sách lớn của nhà nước và trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện. Về sau, chúa Trịnh đặt thêm 6 phiên, chỉ đạo hoạt động của các bộ. Cả Đàng Chương III: Việt nam từ thế kỉ Xvi đến hết thế kỉ xviii Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập 2. Đất nước bị chia cắt 3. Nhà nước phong kiến ở đàng ngoài 4. Chính quyền ở đàng trong Bài giảng Lịch sử 10 Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập - Đầu thế kỉ XVI, nhà Lê sơ lâm vào khủng hoảng, suy yếu - Các thế lực phong kiến nổi dậy tranh chấp quyền lực, mạnh nhất là Mạc Đăng Dung - 1527 Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê, lập nên triều Mạc a. Sự sụp đổ của nhà Lê, nhà Mạc thành lập Khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVI Mạc Đăng Dung(1527 – 15) Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII b. Chính quyền nhà Mạc - Nhà Mạc xây dựng chính quyền theo mô hình nhà- Do sự chống đối của cựu thần nhà Lê và nhaõn daõn nhaứ Maùc bũ coõ laọp Tiền cổ nhà Mạc Cổng phía Tây thành nhà Mạc Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII 1. Sự sụp đổ của triều Lê sơ. Nhà Mạc được thành lập - Nguyễn Kim nổi dậy ở Thanh Hoá dựng lên triều Lê Trung hưng 2. Đất nước bị chia cắt -> chính quyền Nam triều được thiết lập - Năm 1545 – 1592 chiến tranh Nam - Bắc triều bùng nổ -> Nhà Mạc bị lật đổ * Chiến tranh Nam – Bắc triều Nam triều Di tích thành nhà Mạc (Lạng Sơn) Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII * Chiến tranh Trịnh – Nguyễn 2. Đất nước bị chia cắt * Chiến tranh Nam – Bắc triều - Năm 1627 – 1672 chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ - Naờm 1672 hai beõn giaỷng hoứa laỏy soõng Gianh laứm giụựi tuyeỏn -> Đất nước bị chia làm hai: Đàng Trong - Đàng Ngoài Bản đồ hành chính thời Lê sơ Thuận Hoá Sông Gianh Sông Gianh Bài 21: những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI - XVIII 3.Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài - Tổ chức bộ máy nhà nước Làm việc nhóm Nhóm 1: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Đàng Ngoài? Nhóm 2: Thi cử và luật pháp của Đàng Ngoài? Nhóm 3: Tổ chức quân đội? Nhóm 4: Chính sách đối ngoại? Chính quyền TƯ (như cũ) Huyện (châu) 12 trấn Phủ Chính quyền địa phương Triều Lê (Bù nhìn) Phủ chúa (Nắm quyền) Quan văn Quan võ 6 phiên Xã Hội chầu triều Lê (thế kỉ XVII) Phủ chúa Trịnh (thế kỉ XVII) [...]...Bi 21: nhng bin i ca nh nc phong kin trong cỏc th k XVI - XVIII 3.Nh nc phong kin ng Ngoi - Thi c v lut phỏp gi nguyờn nh thi Lờ s - Quõn i: u binh Ngoi binh - i ngoi: Ho hiu vi nh Thanh Bi 21: nhng bin i ca nh nc phong kin trong cỏc th k XVI - XVIII Lm vic nhúm: Nhúm 1:Vẽ sơ đồ t chức chính quyn Đàng Trong cho đến năm 1744? 4 Chớnh quyn ng Sở gd-đt thái bình Giáo viên giảng dạy: Bùi Thị Mến Môn : Lịch sử Kiểm tra cũ: Câu hỏi: Nho giáo Việt Nam từ kỷ X- XV phát triển nh nào? *Thời Lý-Trần: trở thành hệ t tởng thống giai cấp thống trị song không phổ biến nhân dân *Thời Lê sơ: Nho giáo trở thành độc tôn Ch ơng III: Việt Nam từ kỷ XVI đến kỷ XVIII Bài 21: Những biến đổi nhà nớc phong kiến kỷ XVI- XVIII Sự sụp đổ triều Lê sơ Nhà Mạc đợc thành lập a Sự sụp đổ triều Lê sơ Câu hỏi: Đầu kỷ XVI, triều Lê sơ suy sụp Em nêu biểu suy sụp đó? - Đầu kỷ XVI, triều Lê sơ lâm vào khủng hoảng, suy yếu Biểu hiện: + Vua không quan tâm đến triều + Các lực phong kiến dậy( Mạc Đăng Dung) + Phong trào đấu tranh bùng nổ nhiều nơi - Năm 1527, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê lập triều Mạc b.Sự thành lập nhà Mạc Câu hỏi: Sau lên cầm quyền, nhà Mạc thi hành những1527, chínhnhà sách ?đợc thành lập - Năm Mạc - Chính sách nhà Mạc: + Xây dựng quyền theo mô hình cũ nhà Lê + Tổ chức thi cử + Quân sự: xây dựng quân đội mạnh + Kinh tế: giải vấn đề ruộng đất => Bớc đầu ổn định lại đất nớc Câu hỏi: Mặc dù có sách tích cực trên, - Nhà Mạc chịu sức ép: nhng thời gian cầm quyền nhà Mạc phải + Do chống đối cựu thần nhà Lê chịu nhiều sức thần ép Vậy nhân đâu? + Do cắt đất phục nguyên quân Minh => nhân dân phản đối => Nhà Mạc bị cô lập 2.Đất nớc bị chia cắt *Chiến tranh Nam-Bắc triều - Nguyên nhân: cựu thần nhà Lê chống Mạc Câu hỏi: Em nêu nguyên nhân ( Nguyễn Kim) chiến tranhthành Nam - Bắc triều? => Hình Nam triều( Nhà Lê- Thanh Hoá), Bắc triều( Nhà Mạc- Thăng Long ) - Chiến tranh bùng nổ từ năm 1545 đến năm 1592 chiến tranh kết thúc => Kết quả: Nhà Mạc bị lật đổ, đất nớc đợc thống * Chiến tranh Trịnh- Nguyễn Câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Trịnh- Nguyễn? Thuận Hoá- nơi dấy nghiệp họ Nguyễn - Nguyên nhân : + Thanh Hoá, Nam triều họ Trịnh nắm quyền lực + mạn Nam, họ Nguyễn cát - 1627, Chiến tranh Trịnh- Nguyễn bùng nổ Câu hỏi:Kết chiến tranh Trịnh - Nguyễn gì? => Kết quả: năm 1672 giảng hoà, lấy sông Gianh làm giới tuyến Câu hỏi: Cuộc chiến tranh có để lại hậu không? =>Hậu : Đất nớc chia cắt thành Đàng Trong Đàng Ngoài S.Gianh-giới tuyến chia cắt Đàng Nhà nớc phong kiến Đàng Ngoài Chính quyền Đàng Trong Câu hỏi: Nhà nớc phong kiến Đàng Ngoài quyền Đàng Trong có tổ chức quyền nh nào? - Tổ chức quyền: Đàng Ngoài Triều đình nhà Lê (Bù nhìn ) Quan văn Đàng Trong Phủ chúa Trịnh (Nắm quyền ) Quan võ Trấn Phủ Huyện , Châu Xã Phiên Chúa Nguyễn 12 Dinh Phủ Huyện Tổng Xã Câu hỏi :Điểm khác biệt quyền Đàng Trong với nhà nớc Lê- Trịnh Đàng Ngoài gì? => Đàng Ngoài: Nhà nớc phong kiến Đàng Ngoài => Đàng Trong: Chính quyền Đàng Trong Câu hỏi: Đàng Ngoài Đàng Trong có chế độ tuyển chọn quan nh nào? Đàng Trong ĐànglạiNgoài -Chế độ tuyển dụng quan lại: nh thời Lê( thi cử) -Tuyển chọn quan lại: theo dòng dõi, đề cử, học hành Câu hỏi: Tổquân chứcthquân Đàng -Quân đội: ờng đội Đàng -QuânNgoài đội: quân thờng Trong nào? trực vành ngoại binh trực Củng cố Câu 1: Mạc Đăng Dung bắt ép cung hoàng đế nhờng lập nhà Mạc vào thời gian ? A Năm 1524 C Năm 1526 B Năm 1525 D Năm 1527 Câu 2: Ai ngời quy tụ đợc đông đảo lực lợng cựu thần nhà Lê chống lại Nhà Mạc ? A Nguyễn Hoàng C Trịnh Kiểm B Nguyễn Kim D Lê Duy Ninh Câu 3: Từ năm 1527 đến năm 1592, đất nớc ta diễn cục diện Nam- Bắc triều Đó tranh giành quyền lực hai tập đoàn phong kiến nào? A Lê( Nam triều)- Trịnh( Bắc triều) B Trịnh( Nam triều)- Mạc( Bắc triều) C Mạc ( Nam triều )- Nguyễn( Bắc triều) D Lê, Trịnh( Nam triều )- Mạc( Bắc triều) Câu 4: Từ đầu kỉ XVII, Sông Gianh, Luỹ Thầy( Quảng Bình) giới tuyến chia đất nớc ta thành Đàng Trong Đàng Ngoài Cát hai miền hai tập đoàn phong kiến ? A Trịnh ( Đàng Ngoài )- Lê ( Đàng Trong ) B Trịnh ( Đàng Trong)- Lê ( Đàng Ngoài) C Lê ( Đàng Ngoài)- Nguyễn ( Đàng Trong) D Lê,Trịnh( Đàng Ngoài)- Nguyễn ( Đàng Trong) ...Hoạt động thầy trò Kiến thức Dung - GV yêu c«X HS tr§ lÆLcâu hL : Sau nhà Mạc lên cầm quyền thi hành sách gì? - HS tr§ lÆL , GV b sung, kˆWlu–Q - GV gi§QJ thêm: thÆLLê, phép quân... 'W công làng xã ˆQ thÆLnhà M¥F m c g‡QJ gi§LquyˆWv'Q ¯ ruQJ 'W cho nông d86 Tm0 g0 G -0 .036 Tc[(ru)] TJETQq37.44 161.78 281.35 622.9 re g0 G[(ng )10( )-1 19 d86 Tm0 g0 G -0 .036 Tc[(ru
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI - XVIII, Giáo án Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI - XVIII, Giáo án Lịch sử 10 bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ XVI - XVIII

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn