cv-xin-viec-cho-sinh-vien-moi-ra-truong

2 292 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2017, 13:11

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN CHI TIẾT CÁ NHÂN Họ tên: ……………… Ngày sinh: …………… Giới tính: …… - ……… Cao … cm, nặng:… , hình thức: …….; Địa liên lạc: ……………… Trình độ: ………………………… Số điện: …………………… Địa E-mail: Facebook: ……………………………… Tính cách:………………………………………… Kỹ năng:………………………………………………………………… Chuyên môn: - Khả khác:…………………… Điểm yếu: ………………… KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC IV QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Tên trường: ……………………… Bằng cấp cấp: CÔNG VIỆC MONG MUỐN Mô tả công việc mong muốn: Ngành nghề tìm kiếm: Năm Chữ ký:
- Xem thêm -

Xem thêm: cv-xin-viec-cho-sinh-vien-moi-ra-truong, cv-xin-viec-cho-sinh-vien-moi-ra-truong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn