Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

2 5 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:32

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /2012/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày tháng năm 2012 Dự thảo lần 1QUYẾT ĐỊNHV/v Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNGCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;Căn cứ Nghị định số số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng giao dịch bảo đảm;Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp – Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng .Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - Như Điều 3; CHỦ TỊCH- Bộ TNMT, Bộ Tài chính;- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;- Lưu: 1ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ ________________________________QUY CHẾQuy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (Ban hành kèm theo Quyết định số /2012/QĐ-UBND ngày tháng năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Phạm vi điều chỉnh:Quy chế này quy định việc phối hợp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng giao dịch bảo đảm được thực hiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.2. Đối tượng áp dụng:Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện khoản 1 điều này.Điều 2. Nguyên tắc phối hợpViệc phối hợp phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật và Quy chế này, đồng thời nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm.Chương IIQUY ĐỊNH CỤ THỂĐiều 4. Nội dung phối hợp1. Rà soát, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác đăng giao Quy định đăng biện pháp bảo đảm tài sản Ngày 01/09/2017, Chính phủ đãban hành Nghịđị nh 102/2017/NĐ-CP quy đị nh th ủt ụ c đă ng k ýbi ệ n phá p bả ođả m,cung c ấ p th ông tin vềbi ệ n phá p bả ođả mbằ ng t àis ả n, qu ả n l ýnhà nướ cvềđă ng kýbi ệ n phá p bả ođả m Theo Nghị định quy định có 04 biện pháp bảo đảm phải đăng bao gồm: Thếch ấ p quy ề ns ửdụng đấ t 2.Thếch ấ pt àis ả n gắ n li ề n vớiđấ ttrong tr ườ ng hợp t àis ả n đóđãđượ cch ứng nhậ n quy ề ns ởhữutr ê n Gi ấ y ch ứng nhậ n quy ề ns ửdụng đấ t,quy ề ns ởhữunhà ởvà t àis ả n cgắ n li ề n vớiđấ t Cơquan c óth ẩ mquy ề n đă ng kýc ủahai bệ i n phá p tr ê nl Chinhá nh Vă n phòng đă ng k ý đấ tđai Vă n phòng đă ng kýđấ tđai tự r cthu ộcSởTàinguyê n Môitr ườ ng Cầ mc ốt àubay, th ếch ấ pt àubay Cơquan c óth ẩ mquy ề n đă ng kýl CụcHàng khô ng Vi ệ tNam tr ựcthu ộcBộGiao th ông vậ nt ả i Thếch ấ pt àubi ể n.Cơquan c óth ẩ m quy ề VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí có yêu cầu bao gồm: Một là, th ếch ấ pt àis ả nl động s ả n c; Hai là, th ếch ấ pt àis ả n VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cơ sở pháp lý và những quy định chung 1. Các văn bản pháp quy - Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế. - Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ- TTg ngày 4 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế. 2. Nguyên tắc cấp mã số thuế - Một đối tượng nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi thành lập cho đến khi chấm dứt tồn tại. Mã số thuế được dùng để kê khai nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà đối tượng đó phải nộp, kể cả trường hợp đối tượng nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh trên các địa bàn khác nhau. - Mã số thuế gắn với sự tồn tại của đối tượng nộp thuế. Mã số thuế đã được cấp sẽ không được sử dụng lại để cấp cho đối tượng nộp thuế khác. Đối tượng nộp thuế chấm dứt tồn tại thì mã số thuế sẽ không còn giá trị sử dụng. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chấm dứt tồn tại thì mã số thuế bị đóng và không được sử dụng lại. Mã số thuế đã cấp cho một cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp cá nhân đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó hoạt động kinh doanh trở lại thì vẫn phải sử dụng lại mã số thuế đã được cấp trước đó. Cơ quan Thuế chỉ cấp mã số thuế duy nhất một lần cho một cá nhân đăng thuế. * Mã số thuế 10 số (N 1 N 2 - N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 -N 10 ) được cấp cho: - Doanh nghiệp nhà nước gồm: doanh nghiệp độc lập, tổng công ty, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty; - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam; Bên Việt Nam hợp đồng với nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm nộp hộ thuế cho các nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài; các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam trực tiếp kê khai, nộp thuế; nhà thầu là người điều hành hoặc công ty điều hành hợp đồng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; Chi nhánh của công ty nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. - Chủ dự án, các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam phải đăng thuế để được hoàn thuế; - Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh; - Hợp tác xã; - Chủ doanh nghiệp tư nhân; - Cá nhân, chủ hộ kinh doanh, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng kinh doanh khác; - Cá nhân nộp thuế theo Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; - Đơn vị được uỷ quyền thu thuế, đơn vị thu phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của Pháp luật; - Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác. * Mã số thuế 13 số (N 1 N 2 - N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 -N 10 -N 11 N 12 N 13 ) được cấp cho: - Các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và đăng nộp thuế trực tiếp với cơ quan Thuế; - Doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc các Tổng Xoá đăng giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đăng giao dịch bảo đảm Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng giao dịch, tài sản Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Gửi đơn qua fax (Đối với cá nhân, tổ chức là khách hàng thường xuyên của Trung tâm). Thời hạn giải quyết: Giải quyết việc đăng ngay sau khi nhận đơn hoặc trong ngày làm việc; nếu Trung tâm Đăng nhận đơn sau ba (03) giờ chiều, thì việc giải quyết đăng được hoàn thành trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết việc đăng ký, thì cũng không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu đăng hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bản sao đơn yêu cầu xoá đăng có chứng nhận của Trung tâm đăng giao dịch, tài sản. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp đơn yêu cầu Khách hàng nộp đơn yêu cầu xoá đăng tại một trong các Trung tâm Đăng giao dịch, tài sản của Cục Đăng quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh; 2. Giải quyết đơn Đăng viên kiểm tra và ghi thời điểm nhận đơn (giờ, phút, ngày, tháng, năm), sau đó và ghi rõ họ tên trên đơn yêu cầu xoá đăng ký. Trong trường hợp đơn được nộp trực tiếp tại Trung tâm Đăng thì Đăng viên cấp cho người yêu cầu đăng giấy hẹn trả kết quả đăng ký, trừ khi đơn yêu cầu đăng được giải quyết ngay. Sau đó, Đăng viên phải kịp thời nhập các nội dung kê khai trên đơn yêu cầu xoá đăng vào Hệ thống dữ liệu. Nếu có một trong các căn cứ từ chối thì Đăng viên từ chối đăng và hướng dẫn người yêu cầu đăng thực hiện theo đúng quy định. Việc từ chối đăng phải được lập Tên bước Mô tả bước thành văn bản gửi cho người yêu cầu đăng trong đó nêu rõ lý do từ chối; 3. Chứng nhận đơn Thủ trưởng Trung tâm Đăng chứng nhận đơn yêu cầu xoá đăng ký; 4. Trả kết quả Khách hàng nhận bản sao đơn yêu cầu xóa đăng đã có chứng nhận của Trung tâm Đăng tại nơi đã nộp đơn hoặc qua đường bưu điện tuỳ theo yêu cầu của khách hàng kê khai trên đơn yêu cầu xóa đăng ký. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn yêu cầu xoá đăng theo mẫu; 2. Văn bản uỷ quyền yêu cầu đăng (bản chính), nếu người yêu cầu đăng là người được uỷ quyền. Tuy nhiên, đối với những trường hợp sau đây thì không cần nộp văn bản uỷ Thành phần hồ sơ quyền yêu cầu đăng ký: Pháp nhân uỷ quyền cho chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân đó yêu cầu đăng ký; Bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm bao gồm nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau uỷ quyền cho một người trong số đó yêu cầu đăng ký; Người được uỷ quyền yêu cầu đăng là khách hàng thường xuyên của Trung tâm Đăng ký. 3. Bản sao văn bản về giao dịch bảo đảm trong trường hợp chỉ có một bên vào đơn yêu cầu đăng ký. Tuy nhiên, đối với những trường hợp chỉ có một bên vào đơn sau đây thì không cần nộp bản sao văn bản về giao dịch bảo đảm: Người yêu cầu đăng là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản; Bên nhận bảo đảm hoặc người dược bên nhận bảo đảm uỷ quyền yêu cầu đăng thay đổi nội dung đã đăng về bên nhận bảo đảm, sửa chữa sai sót về bên nhận bảo đảm, yêu cầu đăng thay đổi tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về Đăng giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đăng giao dịch bảo đảm Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng giao dịch, tài sản tại thành phố Hà Nội; thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Qua Fax (Đối với cá nhân, tổ chức là khách hàng thường xuyên của Trung tâm đăng ký) Thời hạn giải quyết: Giải quyết việc đăng ngay sau khi nhận đơn hoặc trong ngày làm việc; nếu Trung tâm Đăng nhận đơn sau ba (03) giờ chiều, thì việc giải quyết đăng được hoàn thành trong ngày làm việc tiếp theo. Trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết việc đăng ký, thì cũng không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu đăng hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí đăng giao dịch bảo đảm 60.000 đồng/trường hợp; nếu có Văn bản cung cấp thông thì nộp thêm phí cung cấp thông tin: 30.000 đồng/1trường hợp đối với cung cấp văn bản tổng hợp thông tin về giao dịch bảo đảm theo tên của bên bảo đảm hoặc văn bản tổng hợp thông tin về giao dịch bảo đảm theo số khung, số máy của phương tiện; 10.000 đồng/ 1 danh mục các giao dịch bảo đảm theo tên của bên bảo đảm. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bản sao Đơn yêu cầu đăng giao dịch bảo đảm có chứng nhận của Trung tâm Đăng giao dịch, tài sản ; Văn bản cung cấp thông tin (nếu có). Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp đơn yêu cầu Khách hàng nộp đơn yêu cầu đăng giao dịch bảo đảm tại một trong các Trung tâm Đăng của Cục Đăng quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh; 2. Giải quyết đơn Đăng viên kiểm tra nội dung đơn yêu cầu đăng ký. Nếu không thuộc các trường hợp từ chối đăng thì Đăng viên ghi thời điểm nhận đơn (giờ, phút, ngày, tháng, năm). Đồng thời, Đăng viên và ghi rõ họ tên trên đơn yêu cầu đăng ký. Trong trường hợp đơn được nộp trực tiếp tại Trung tâm Đăng thì Đăng viên cấp cho người yêu cầu đăng giấy hẹn trả kết quả đăng ký, trừ khi đơn yêu cầu đăng được giải quyết ngay. Sau đó, Đăng viên phải kịp thời nhập các nội dung kê khai trong đơn yêu cầu đăng vào Hệ thống dữ liệu. Nếu có một trong các căn cứ từ chối thì Đăng viên từ chối đăng và hướng dẫn người yêu cầu đăng thực hiện theo đúng quy định. Việc từ chối đăng phải được lập thành văn bản gửi cho người yêu cầu đăng trong đó nêu rõ lý do từ chối; 3. Chứng Thủ trưởng Trung tâm Đăng chứng nhận đơn yêu cầu đăng văn bản cung cấp thông tin theo yêu cầu khê khai trên Tên bước Mô tả bước nhận đơn đơn (nếu có); 4. Trả kết quả Bản sao đơn yêu cầu đăng có chứng nhận của Trung tâm Đăng và Văn bản cung cấp thông tin theo yêu cầu kê khai trên đơn (nếu có) được trao trực tiếp tại Trung tâm Đăng nơi đã nhận đơn hoặc gửi qua dịch vụ gửi thư có bảo đảm của bưu điện tuỳ theo yêu cầu của người yêu cầu đăng ký. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn yêu cầu đăng theo mẫu; 2. Văn bản uỷ quyền yêu cầu đăng (bản chính), nếu người yêu cầu đăng là người được uỷ quyền. Tuy nhiên, đối với những trường hợp sau đây thì không cần nộp văn bản uỷ quyền yêu cầu đăng ký: Pháp nhân uỷ quyền cho chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân đó yêu cầu đăng ký; Bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm bao gồm nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau uỷ quyền cho một người trong số đó yêu cầu đăng ký; Luat gia: THAI NGHIA CAC QUY DINH M 6l VE QUAN LY, SUf DUNG TRICH KHAU HAO TAI SAN CO DINH ■ VA HlfCfNG DAN THlfC HIEN • • 10 CHUAN Ml/C KE TOAN MCfl ThUc hien tit 01-01-2004 NHA XUAT BAN THONG KE NAM 2004 C A C Q U Y D IN H M & I V E QUAN LY, S\S DUNG TRICH KHAU HAO TAI SAN CO DINH V A H lfd N G D A N T H lfC H IE N 10 C H U A N MU’C KE T O A N MCfl L u a tg ia : THAI NGHlA (su’u tam va h f thong hoa) C A C Q U Y D IN H M & I V E QUAN LY, SVS DVNG TRICH KHAU HAO TAI SA N CO DINH m V A H lfC tN G D A N T H l/C H IE N 10 CHUAN MtfC KE TOAN Mdl NHA XUAT BAN THONG KE N AM 2004 LCfl XUAT BAN Be thong n h at quan ly ke toan, tang cufcfng quan ly, suf dung va trich khau hao tai san co dinh cac doanh nghiep; tao dieu kien cho doanh nghiep tinh dung, trich du so' khau hao tai san co dinh vao chi phi kinh doanh; thay the, doi mori may moc, thiet bi theo hirdng ap dung cong nghe tien tien, ky thuat hien dai phu hcfp vdri yeu cau kinh doanh cua doanh nghiep va cua nen kinh te ViTa qua, Bo Tai chinh da ban hanh Q u y e t d in h so 206/2003/Q D-BTC n g a y 12-12-2003 v e q u a n ly , sijf d u n g v a tr ic h k h a u h a o ta i s a n co" d in h (dp d u n g tit ndm ta i ch in h 2004), thay the Quyet d in h so 166/TC/QD/CSTC ngdy 30-12-1999; Ben canh do, Chinh phu va Bo Tai chinh ban h an h nhieu van ban quan khac lien quan den ke toan va tai chinh nhif: T h o n g tit so 10512003IT T -B T C 04-11-2003 hildng da n ke toan thilc h ien sdu (06) chuan mile ke toan - QD so 195 /2 0 / Q D -BTC ngdy 28-11-2003 ve ban h a n h sdu (06) chuan miic kiem toan Viet N a m - N g h i d in h so 12 0 1ND-CP ngdy 22-12-2003 va T h o n g tit so 12812 0 IT T -B T C ngdy 22-12-2003 hitong dan th i h a n h lu a t th u e th u nhap doanh nghiep - Q uyet d in h so 12 0 1Q D -BTC ngdy 02-12-2003 ve Quy che bao ve bi m a t N h a niCdc cua nganh tai c h in h - Do do, de h6 tro kip thefi viec cap n h a t thong tin mdri den quy co quan, don vi cong tac ke toan va quan ly doanh nghiep den quy co quan, don vi doanh nghiep N xuat ban thong ke vifa hoan ta t cuon sach mdri “C a c Q u y D in h Mofi V e Q u a n L y, Suf D u n g T r ic h K h a u H ao T a i S a n Co" D in h V a Hrfc?ng D a n Thijfc H ie n 10 C h u a n M ite Ke T o a n M di” N xuat ban Thong ke xin tra n giori thieu cung quy ban doc Rat mong n h an diroc sir ung ho va dong gop y kien nh iet tin h cua quy ban doc, de difoc hoan th ien hon lan xuat ban toi NHA XUAT BAN THONG KE PHAN QUY DINH MCII VE QUAN LY, Sti DUNG VA KHAU HAO TAI SAN CO DINH Q U Y E T D I N H S O / 0 / Q D - B T C NGAY 12-12-2003 C U A B T R l f C f N G B O TAl C H I N H Ve b a n h a n h C h e d o q u a n ly, sur d u n g va t r i c h k h a u h a o t s a n co d i n h BO T R U I N G B TAI CH INH Can cU Luat Thue Thu nhap doanh nghiep so 09/2003/QH11 ngav 17/6/2003 ; - - Can cU Nghi dinh so 86/2002/ND-CP 5/11/2002 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chifc cua ho, co quan ngang ho; - Can cu Nghi dinh so 77/2003/ND-CP 1/7/2003 cua Chinh phu quy dinh ve chuc ndng, nhiem vu, quyen han va co cau to chifc Bo Tai chinh; - De tang cudng cong tac quan ly, su dung va trich khau hao tai san co dinh cac doanh nghiep; tao dieu kien cho doanh nghiep tinh dung, trich du so khau hao tai san co dinh vao chi phi kinh doanh; thax the, doi moi max moc, thiet hi theo huong dp dung cong nghe tien tien, ky thuat hien dai phu hcfji voi yen cau kinh doanh cua doanh nghiep va cua nen kinh te; - Theo de nghi cua Vu trudng Vu Phap che; Q u y e t djnh Dieu 1: Ban hanh kem theo Quyet dinh ban: "Che quan ly, sir dung va trich kh£u hao tai san co dinh" Ch6 d6 ap dung cho cong ty nha nirac; cong ty co phan nha nirac; cong ty trach nhidm huru han nha nirdrc mot vien; cong ty trach nhiem huru han nha nirac co vien tror len; doanh nghiep co co phan, von gop chi phoi cua nha nirdc Cac doanh nghiep khac chi bat buoc ap dung cac quy dinh co lien quan tai viec xac dinh chi phf khau hao tai san c6 djnh de tfnh thue thu nhap doanh nghiep D i e u 2: Quyet ... gồm: Một là, th ếch ấ pt àis ả nl động s ả n c; Hai là, th ếch ấ pt àis ả n VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản, Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản, Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập