Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 01language focus

38 47 0
  • Loading ...
Loading...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 15:39

Game show “Follow pictures to catch words” KEY JEANS KEY BRIDGE KEY PASSENGER KEY CHILDREN KEY CHURCH KEY PICTURE II GRAMMAR Infinitive without to (bare inf.) a E.g E.g.1: He saw some passengers get on the bus S V O bare inf => Bare inf dùng sau số V tri giác : see, hear, feel, watch, … thấy, nghe, cảm thấy, xem… hành động từ lúc bắt đầu kết thúc See Hear + sb/ sth Feel Watch + bare inf II GRAMMAR Infinitive without to (bare inf.) a E.g E.g.2: The film makes her cry S V O bare inf E.g.3: Will you let me use your pen? make (làm cho) + sb + sth let (cho phép) b Exercise Rewrite the sentences, using the words given in brackets Example: - They arrived home late (He saw) => He saw them arrive home late - She didn’t want to stay there for the weekend (They made her) => They made her stay there for the weekend They talked in the next room => I heard ……  I heard them talk in the next room The customs officer told him to open the briefcase => The customs officer made …  The customs officer made him open the briefcase The cat jumped through the window => The boy saw …  The boy saw the cat jump through the window The animal moved towards me, I felt it => I felt …  I felt the animal move towards me ? ?? CONSOLIDATION - two phonetic sounds /dʒ/ - /tʃ/ - Infinitive with to (to inf.) - Infinitive without to (bare inf.) See Hear Feel Watch Make Let somebody something something
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 01language focus , Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 01language focus , Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 Giáo án điện tử tiếng anh lớp 11 unit 01language focus

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập