Mau so ke hoach ca nhan

46 541 1
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/46 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2013, 01:26

Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 PHÒNG GIÁO DỤC LÂM HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NĂM HỌC 2008 – 2009 Họ và tên :…………………………………………. Dạy môn : …………………………………… Tổ :………………………………………… Trường THCS …………………………………… Nhiệm vụ được giao trong năm học: Giảng dạy : I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN, THUẬN LI, KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI BẢN THÂN TRONG NĂM HỌC. 1 – ĐẶC ĐIỂM: 2 – THUẬN LI: 3 – KHÓ KHĂN: Trang 1 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 II. KẾ HOẠCH NĂM HỌC. A . TỰ TU DƯỢNG ĐẠO ĐỨC PHẨM CHẤT TƯ CÁCH NHÀ GIÁO: B. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 1. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU: Trang 2 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 Cụ thể: TT LỚP CHỈ TIÊU BỘ MÔN GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH YẾU KÉM SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% 1 2 3 4 5 6 Tổng 2. BIỆN PHÁP + Đối với giáo viên: + Đối với học sinh: Trang 3 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 C. CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH: Trang 4 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 D. THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ NỘI DUNG BIỆN PHÁP CHỈ TIÊU Trang 5 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 E. CÔNG TÁC KHÁC. NỘI DUNG BIỆN PHÁP CHỈ TIÊU Trang 6 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 F. THỰC TẾ DẠY HỌC BỘ MÔN 1. THỤÂN LI: 2. KHÓ KHĂN: Trang 7 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHỤ ĐẠO CHO HỌC SINH YẾU KÉM. 4. KẾ HOẠCH DẠY BỒI DƯỢNG CHO HỌC SINH GIỎI. a. TRONG CÁC TIẾT DẠY: b. BỒI DƯỢNG NGOÀI TIẾT DẠY CHÍNH KHOÁ. Đối với lớp 9: Trang 8 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 Đối với học sinh lớp 8 : Đối với học sinh lớp 7 : Đối với học sinh lớp 6 : Trang 9 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 5. KẾT QUẢ CHẤT LƯNG ĐIỂM THI ĐẦU NĂM NĂM HỌC Môn Lớp Só số Từ TB trở lên Trong đó điểm 8-10 DƯỚI TB Trong đó điểm từ 3 trởû xuống S.lượng Tỷ lệ S.lượng Tỷ lệ S.lượng Tỷ lệ S.lượng Tỷ lệ Trang 10 [...]... PHÁP THỰC HIEN ẹIEU CHặNH34Tệẽ NHAN XET ẹANH GIA QUA TRèNH THệẽC HIEÄN: Trang 39 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009KẾ HOẠCH THÁNG 4NỘI DUNG TRỌNG TÂM: TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU CHặNH12Trang 36 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009KẾ HOẠCH THÁNG 2TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BIỆN PHÁP THỰC HIEN ẹIEU CHặNH34Tệẽ NHAN XET ẹANH GIA QUA TRèNH THệẽC... MONGIOI KHA TRUNG BèNH YEU KEMSL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%Tổng Nhận xét chung: Trang 14 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009KẾ HOẠCH THÁNG 10NỘI DUNG TRỌNG TÂM: TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU CHặNH12Trang 24 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009KẾ HOẠCH THÁNG 1TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BIỆN PHÁP THỰC HIEN ẹIEU CHặNH34Tệẽ NHAN XET ẹANH GIA QUA... 8-10DƯỚI TBTrong đó điểmtừ 3 trởû xuốngS.lượng Tỷ lệ S.lượng Tỷ lệ S.lượng Tỷ lệ S.lượng Tỷ lệTrang 12 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009Cụ theồ:TT LễPCHặ TIEU BO MONGIOI KHA TRUNG BèNH YEU KEMSL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%123456Toång 2. BIỆN PHÁP+ Đối với giáo viên: + Đối với học sinh: Trang 3 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009KẾ HOẠCH THÁNG 2NỘI DUNG TRỌNG TÂM: ...Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009KẾ HOẠCH THÁNG 4TUẦN NỘI DUNG CÔNG VIỆC BIỆN PHÁP THỰC HIEN ẹIEU CHặNH34Tệẽ NHAN XET ẹANH GIA QUA TRèNH THệẽC HIEÄN: Trang 37 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009 C. CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH:Trang 4 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 20093. KẾ HOẠCH... NỘI DUNG CÔNG VIỆC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐIỀU CHặNH12Trang 30 Kế Hoạch Cá Nhân Năm học : 2008 - 2009KẾ HOẠCH HỌC KÌ 1:THÁNG NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ẹIEU CHặNH10Thaựng11Thaựng12Boồ sung ke hoaùch: Trang 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau so ke hoach ca nhan, Mau so ke hoach ca nhan, Mau so ke hoach ca nhan

Bình luận về tài liệu mau-so-ke-hoach-ca-nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP