Bài tập phân tích tình hình tài chính

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 09:15

Tài liệu học tập chương 6: Phân tích tình hình tài doanh nghiệp - 12.01.2015 Công thức: tài sản/vốn chủ sở hữu viết theo cách khác là: a 1:[1-(nợ phải trả/tài sản)] b 1:[1-(tài sản/nợ phải trả)] c 1:[(tài sản/nợ phải trả)-1] d 1:[1-(vốn chủ sở hữu/tài sản)] Công ty REE có tài liệu sau: (đơn vị tính: ngàn tỷ đồng) 2013 2014 Doanh thu 2.000,000 2.196,000 Tài sản 1.000,000 1.200,000 500,000 500,00 ? ? 400,000 450,000 ROA ? ? ROE ? ? ROS ? ? Vòng quay vốn (tài sản) ? ? Tài sản/vốn chủ sở hữu ? ? Vốn chủ sở hữu Nợ Lợi nhuận sau thuế Nợ phải trả/tài sản ? ? Điền số thiếu vào bảng ROE gì? a Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản b Tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu c Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu d Tỷ suất lợi nhuận sau thuế nợ phải trả Đối tượng quan tâm đến ROE nhất? a Nhà báo b Cơ quan thuế c Độc giả d Người lao động e Cổ đông f Đối tác g Ngân hàng h Dân chúng i Sinh viên k Giám đốc bán hàng l Kế toán m Thủ quỹ ROE = 90% có nghĩa lý gì? trường hợp Hà người mua cổ phiếu với mục tiêu dài hạn a khủng khiếpb khủng khiếp c tốt d giữ cổ phiếu e bán cổ phiếu gấp f abcd Nếu Hà có đóng góp 0,0005% tổng vốn chủ sở hữu thu nhập Hà đồng? a 30 b 300 c 3.000 d 30.000 e.300.000 f.3.000.000 g.30.000.000 h.300.000.000 i.3.000.000.000 k.30.000.000.000 l Một kết khác m.2.250.000.000 n Không thể tính ROE tính công thức: a LNST/DTT b LNST/VCSH c.LNST/TS d.LNST/NPT e.LNST/TSNH f.LNST/DT ROE tính công thức: a (LNST/TS)×(DTT/TS) b (LNST/TS)×(TS/VCSH) c (LNST/TS)×(TS/DTT) d LNST/TS ROE tính công thức: .còn gọi công thức dupont a (TS/DTT)×(LNST/TS)×(TS/VCSH) b (DTT/TS)×(LNST/TS)×(TS/VCSH) c (LNST/DTT)×(DTT/TS)×(TS/VCSH) d (LNST/DTT)×(DTT/TS)×(TS/NPT) 10 ROE 2014 so với 2013 tăng: a 10% b 20% c 22% d 25% e 28% f 30% g 32% 11 ROS tăng làm cho ROE tăng a 0,492%; 1,99% b 0,492%; 1,97% c 0,492%; 1,98% d 0,492%; 1,96% e 0,492%; 1,95% 12 Vòng quay vốn giảm (vòng) làm cho ROE giảm a 0,17; 6,96% b 0,17; 6,97% c 0,17; 6,98% d 0,17; 6,99% e 0,17; 6,79% 13 Đòn bảy tài (tỷ số tài sản/vốn chủ sở hữu) tăng làm cho ROE tăng a 40%; 15% b 40%; 25% c 40%; 30% d 40%; 28% e 40%; 29% 14 Trong chuyện ROS làm cho ROE tăng 1,97% lợi nhuận sau thuế doanh thu đóng góp nào? a LNST tăng 12,5% làm cho ROE tăng 10%, nhiên doanh thu tăng 9,8% làm cho ROE giảm 8,03% b LNST tăng 12,5% làm cho ROE tăng 10%, nhiên doanh thu tăng 9,8% làm cho ROE giảm 8,9% c LNST tăng 12,5% làm cho ROE tăng 10%, nhiên doanh thu tăng 9,8% làm cho ROE giảm 8,89% d LNST tăng 12,5% làm cho ROE tăng 10%, nhiên doanh thu tăng 9,8% làm cho ROE giảm 8,32% 15 Trong chuyện Vòng quay vốn làm cho ROE giảm 6,97% doanh thu tài sản đóng góp nào? a DT tăng 12,5% làm cho ROE tăng 10%, nhiên tài sản tăng 9,8% làm cho ROE giảm 8,03% b DT tăng 12,5% làm cho ROE tăng 10%, nhiên tài sản tăng 9,8% làm cho ROE giảm 8,9% c DT tăng 12,5% làm cho ROE tăng 10%, nhiên tài sản tăng 9,8% làm cho ROE giảm 8,89% d DT tăng 9,8% làm cho ROE tăng 8,03%, nhiên tài sản tăng 20% làm cho ROE giảm 15% 16 Trong chuyện tỷ số tài sản chia cho vốn chủ sở hữu làm cho ROE tăng 15% vốn chủ sở hữu tài sản đóng góp nào? a Vốn chủ sở hữu không thay đổi nên không ảnh hưởng tới ROE, tài sản tăng làm cho ROE tăng 15% Thực chất tài sản tăng nguồn từ vay nợ, tác dụng việc sử dụng đòn bảy tài b Vốn chủ sở hữu không thay đổi nên không ảnh hưởng tới ROE, tài sản tăng làm cho ROE tăng 18% Thực chất tài sản tăng nguồn từ vay nợ, tác dụng việc sử dụng đòn bảy tài c Vốn chủ sở hữu không thay đổi nên không ảnh hưởng tới ROE, tài sản tăng làm cho ROE tăng 21% Thực chất tài sản tăng nguồn từ vay nợ, tác dụng việc sử dụng đòn bảy tài d Vốn chủ sở hữu không thay đổi nên không ảnh hưởng tới ROE, tài sản tăng làm cho ROE tăng 22% Thực chất tài sản tăng nguồn từ vay nợ, tác dụng việc sử dụng đòn bảy tài TRẢ LỜI STT CÂU HỎI ĐÚNG SAI CHƯA RÕ CP kinh doanh có chứng từ hợp pháp không thừa nhận hợp lệ chấp nhận khấu trừ vào DT tính LN DN Chỉ tiêu tổng mức chi phí hao phí kỳ kinh doanh phản ánh rõ hiệu quản lý chi phí DN kỳ KD Khi đánh giá hiệu quản lý hàng tồn kho kỳ KD, người ta thường ưu tiên lấy số liệu doanh thu DN kỳ để tính Khi tỷ lệ tăng doanh thu cao tỷ lệ tăng chi phí mức độ chênh lệch tỷ suất phí có kết âm Để đảm bảo khả toán tức thời, DN cần phải có đủ lượng tài sản tiền lớn so với nợ ngắn hạn Nếu để đưa giải pháp khả thi nhằm quản lý chi phí kinh doanh tốt, người phân tích không cần thiết phải nắm hạng mục chi phí cách chi tiết cụ thể Phân tích luồng tiền hoàn toàn cho thấy mức độ bị chiếm dụng vốn DN DN đạt tổng mức lợi nhuận cao cho thấy DN có khả toán công nợ tốt Để đạt hiệu kinh doanh, DN không thiết phải thực tất tiêu phản ánh hiệu KD DN tốt so với tiêu tương ứng trung bình ngành đối thủ cạnh tranh Cty có hệ số LN/DTT cao nghĩa tốt so với công 10 ty có hệ số thấp 11 Tỷ trọng VCSH cao chưa thể phản ánh khả toán DN tốt ... lượng tài sản tiền lớn so với nợ ngắn hạn Nếu để đưa giải pháp khả thi nhằm quản lý chi phí kinh doanh tốt, người phân tích không cần thiết phải nắm hạng mục chi phí cách chi tiết cụ thể Phân tích. .. hưởng tới ROE, tài sản tăng làm cho ROE tăng 18% Thực chất tài sản tăng nguồn từ vay nợ, tác dụng việc sử dụng đòn bảy tài c Vốn chủ sở hữu không thay đổi nên không ảnh hưởng tới ROE, tài sản tăng... 21% Thực chất tài sản tăng nguồn từ vay nợ, tác dụng việc sử dụng đòn bảy tài d Vốn chủ sở hữu không thay đổi nên không ảnh hưởng tới ROE, tài sản tăng làm cho ROE tăng 22% Thực chất tài sản tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phân tích tình hình tài chính , Bài tập phân tích tình hình tài chính , Bài tập phân tích tình hình tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập