Case study 1 Phân tích dự án Công ty Taxi AB

7 17 0
  • Loading ...
Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 23:24

I/CASE STUDY 1 Chi phí sử dụng vốn bình quân theo phương án ? Bảng 3: Cơ cấu vốn công ty Nợ Lợi nhuận để lại Tổng cộng Phương án 50% 50% 100% Phương án 60% 40% 100% Chi phí sử dụng vốn thuế thu nhập Để có đủ vốn đầu tư cho dự án, công ty định huy động nguồn vốn nợ vay lợi nhuận để lại Khi lien hệ với ngân hàng, Giám đốc tài cho biết ngân hàng cho vay 50% nhu cầu vốn thời hạn năm với lãi suất 18%/ năm Tuy nhiên lãi suất tăng lên 20%/năm công ty sử dụng 50% vốn vay để tài trợ cho dự án Đối với lợi nhuận để lại, công ty chưa niêm yết chứng khoán đề sàn nên khó ước lượng phí tổn Tuy nhiên, Giám đốc tài nghĩ công ty không sử dụng lợi nhuận để lại để đầu tư vào dự án số lợi nhuận sử dụng vào mục đích khác sinh lợi tức 23%/ năm Do 23% xem chi phí hội hợp lý ước lượng chi phí sử dụng lợi nhuận để lại Thuế thu nhập doanh nghiệp hành 22% Dựa bảng chi phí sử dụng vốn thuế thu nhập ta có bảng sau: Vốn vay ( Nợ ) Lợi nhuận để lại Lãi suất Chi phí hội hợp lý Phương án 50% 50% 18%/năm 23%/năm Phương án 60% 40% 20%/năm 23%/năm Thuế thu nhập doanh 22% nghiệp 22% Khi ta có Chi phí (sau thuế) nợ = lãi suất * (1 – thuế thu nhập doanh nghiệp ) (%) = Kd = Y × (1-T) (%) Chi phí sử dụng vốn bình quân VACC i*Ki Trong Wi :Tỉ trọng nguồn vốn thứ i Ki : Chi phí nguồn vốn thứ i Ta có bảng sau Chi phí thuế) (%) Phương án -Vốn vay (Nợ) -Vốn CSH (Lợi nhuận để lại) -Chi phí sử dụng vốn bình quân • Phương án -Vốn vay ( Nợ) -Vốn CSH (Lợi nhuận để lại) -Chi phí sử dụng vốn bình quân (sau Trọng số (%) Chi phí sử dụng vốn bình quân(%) • 14,04 23 50 50 7,02 11,5 - - 18,52 15,6 23 60 40 9,36 9,2 - - 18,56  Công ty nên chọn phương án để công ty có cấu trúc vốn tối ưu 2 Tính chi phí khấu hao xe thiết bị hàng năm ? Bảng 1: Tổng vốn đầu tư cho xe Giá nhập Các thiết bị chuyên dùng Thuế nhập Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế giá trị gia tăng Lệ phí trước bạ Tổng cộng Số tiền 17.500 USD 730 USD 50% 45% 10% 20 triệu VND Từ bảng ta có: - Giá nhập xe thiết bị chuyên dùng 17.500+730=18.230 USD Thuế nhập 18.230 * 50% = 9.115 USD Thuế tiêu thụ đặc biệt (18.230+9.115) * 45% = 12.305,25 USD Thuế giá trị gia tăng (VAT) (18.230+9.115+12.305,25) * 10% = 3.965,025 - USD Với Tỷ giá USD/VND 21.095 => Khi nguyên giá xe thiết bị chuyên dùng tính theo phương pháp trực tiếp : Giá nhập + thuế nhập + thuế TTĐB + thuế VAT + lệ phí trước bạ = (18.230+9.115+12.305,25+3.965,025) * 21.095 + 20.000.000 = 940.064.226,1(VND) ≈ 940 triệu VND Tổng vốn đầu tư cho 375 xe : 940.064.226,1 * 375 = 352.524.084.800 ≈ 352.524,1 triệu VND Theo phương pháp khấu hao đường thẳng chi phí khấu hao xe thiết bị hàng năm : 352.524.084.800 / = 58.754.014 VND Dự báo dòng tiền tệ qua năm dựa thông tin cung cấp?  Trường hợp Đơn vị: triệu đồng Năm VĐT (352.524,08 ) Doan h thu Chi phí EBT 157.500 168.525 206.450.3 114.831,6 59.801,03 101.557,7 66.967,28 192.944,2 110.104,4 82.839,81 220.901,9 97.698,97 180.321,7 105.686,5 74.635,17 91.618,77 101.012,26 Thuế 13.156,23 14.732,8 16.419,74 1.824,76 20.156,13 22.222,7 EAT 46.644,8 52.234,48 58.215,43 64.615,05 71.462,64 78.789,56 Khấu hao Than h lý Luồn g tiền 58.754,01 58.754,01 58.754,01 58.754,01 58.754,01 58.754,01 119.889,64 52.878,612 105.398,8  110.988,4 116.969,4 123.369,0 130.216,6 190.422,18 Trường hợp Đơn vị: triệu đồng Năm VĐT 352.524,0 Doan h thu Chi phí 157.500 168.525 111.909,0 192.944,2 120.455,7 206.450,3 125.182,9 220.901,9 108.050,2 180.321,7 116.037,9 130.240,96 EBT 49.449,71 56.615,96 64.283,85 72.488,49 81.267,42 90.660,94 Thuế 10.878,94 12.455,51 14.142,45 15.947,47 17.878,83 19.945,41 EAT 38.570,77 44.160,45 50.141,4 56.541,02 63.388,59 70.715,53 Khấu hao Than h lý Luồn g tiền 58.754,01 58.754,01 58.754,01 58.754,01 58.754,01 58.754,01 52.878,612 97.324,78 102.914,4 108.895,4 115.295,0 122.142,6 Dự sở tính NPV, IRR tư vấn công ty có nên chấp nhận dự án không?  a Trường hợp Tính NPV b Tính IRR Lấy Lấy r2 = Ta có :  a Trường hợp Tính NPV b Tính IRR Lấy Lấy Ta có: 182.348,15 Phân tích ảnh hưởng đến định đầu tư doanh thu giảm 20% so với dự báo? Đơn vị: triệu đồng Năm VĐT 35.2524, 08 Doanh Thu Chi Phí 122.850 131.449, 11.520 140.650, 97 11.520 150.496, 53 11.520 161.031, 29 11.520 172.303,48 EBT 111.330 24.492,6 EAT 86.837,4 Khấu hao Thanh lý Luồng tiền 58.754,0 129.130, 97 28.408,8 100.722, 16 58.754,0 138.976, 53 30.574,8 108.401, 69 58.754,0 149.511, 29 32.892,4 116.618, 81 58.754,0 160.783,48 Thuế 119.929, 26.384,4 93.545,0 58.754,0 a Tính NPV b Tính IRR Lấy Lấy 11.520 11.520 35.372,37 125.411,11 58.754,01 52.878,612 145.591, 41 152.299, 02 159.476, 17 167.155, 175.372, 82 237.043,732 Ta thấy 0,25684 > 0,233 Kết luận: doanh thu giảm 20% so với dự báo công ty không nên chấp nhận đầu tư dự án ... 19 2.944,2 11 0 .10 4,4 82.839, 81 220.9 01, 9 97.698,97 18 0.3 21, 7 10 5.686,5 74.635 ,17 91. 618 ,77 10 1. 012 ,26 Thuế 13 .15 6,23 14 .732,8 16 . 419 ,74 1. 824,76 20 .15 6 ,13 22.222,7 EAT 46.644,8 52.234,48 58. 215 ,43... 14 9. 511 , 29 32.892,4 11 6. 618 , 81 58.754,0 16 0.783,48 Thuế 11 9.929, 26.384,4 93.545,0 58.754,0 a Tính NPV b Tính IRR Lấy Lấy 11 .520 11 .520 35.372,37 12 5. 411 ,11 58.754, 01 52.878, 612 14 5.5 91, 41. .. tiền 58.754, 01 58.754, 01 58.754, 01 58.754, 01 58.754, 01 58.754, 01 52.878, 612 97.324,78 10 2. 914 ,4 10 8.895,4 11 5.295,0 12 2 .14 2,6 Dự sở tính NPV, IRR tư vấn công ty có nên chấp nhận dự án không? 
- Xem thêm -

Xem thêm: Case study 1 Phân tích dự án Công ty Taxi AB, Case study 1 Phân tích dự án Công ty Taxi AB, Case study 1 Phân tích dự án Công ty Taxi AB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập