Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính

19 14 0
  • Loading ...
Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 15:08

Câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán tài Tài khoản dùng để: hi nh n nh h nh i n đRng ài ản đ ngL B hi nh n nh h nh i n đRng ài hính C hi nh n nh h nh i n đRng kinh D Tấ ả đ ng V liệu uối kỳ rướ ản xuấ để lại phân xưởng ản xuấ kỳ dụng để ản xuấ ản phẩm, k oán ghi: Nợ TK 621, Có TK 152 ghi âmL B Nợ TK 621, Có TK 152 đ ngL C Nợ TK 152, Có TK 627 D Nợ TK 152 , Có TK 154 V liệu uối kỳ ản xuấ để lại xưởng k oán ghi : Nợ TK 621, Có TK 152 ghi âmL đ ngL B Nợ TK 621 , Có TK 152 C Nợ TK 152, Có TK 627 D Nợ TK 152, Có TK 154 Tổng hi phí nguyên v liệu rự i p phá inh rong kỳ để ản xuấ h i loại ản phẩm B 120 r đượ phân ổ heo iêu ố lượng SP Bi SP hoàn hành 1000SP, SPB hoàn hành 500SP hi phí NVL rự i p phân ổ ho SP là: 40 r B 50 r C r đ ngL D 70 r 5 Do nh nghiệp rí h rướ xuấ , k oán ghi: iền lương nghỉ phép ho ông nhân rự i p ản Nợ TK 622m ó TK 335 đ ngL B Nợ TK 622m ó TK 334 C Nợ TK 334m ó TK 335 D Nợ TK 335 m ó TK 334 Do nh nghiệp rí h rướ iền lương nghỉ phép ho ông nhân rự ản xuấ SP n y hự phá inh, ghi: i p Nợ TK 622m ó TK 335 B Nợ TK 335m ó TK 622 C Nợ TK 334m ó TK 335 D Nợ TK 335m ó TK 334 đ ngL giá rị ph liệu hu hồi ướ ính hu hồi ản xuấ nh p kho ghi: Nợ TK 152m ó TK 627 B Nợ TK 152m ó TK 154 đ ngL C Nợ TK 152m ó TK 632 D Nợ TK152m ó TK 11 Tiền ăn giữ ông nhân rự i p ản xuấ : Nợ TK 622 đ ngL B Nợ TK 627 C Nợ TK 334 D Nợ TK 431 Cuối kỳ, ính đượ giá hành hự Nợ TK 155m ó TK 154 hành phẩm nh p kho, k oán ghi: B Nợ TK 632m ó TK 154 C Nợ TK 632m ó TK 631 D âu đ ng đ ngL 10 Khi hàng hó đượ r o đổi để lấy hàng hó B ùng mR giá rị BL h việ r o đổi đượ oi là: R gi o dị h ạo r nh hu đ ngL B R gi o dị h không ạo r nh hu C R gi o dị h ạo r hu nh p i D Không âu đ ng 11 Tại C y TNHH Đại Đồng Ti n, rong kỳ ó phá inh nh hu án hàng, k oán hạ h oán vào: TÀI KHOẢN 5111 B TÀI KHOẢN 5112 đ ngL C TÀI KHOẢN 5113 D TÀI KHOẢN 5114 12 Tại C y hương mại du lị h & v n ải, ó phá inh nh hu, k hạ h oán vào: ài khoản 5111 B ài khoản 5112 C 5113 đ ngL D ấ ả đ ng 13 Ho hồng đượ hưởng án hàng nh n ký gửi, k oán đại lý ghi ài khoản 511 đ ngL B ài khoản 711 C ài khoản 33 oán D ài khoản 515 14 Tại y ổ phần Á Châu, mu iền lãi nh n rướ vào: rái phi u ó kỳ hạn 02 năm k oán ghi nh n Tài khoản 511 B Tài khoản 711 C Tài khoản 33 đ ngL D Tài khoản 515 15 Cá vào: hi phí liên qu n đ n việ án, h nh lý BĐS đầu ẽ đượ ghi nh n Tài khoản 11 B Tài khoản 632 đ ngL C Tài khoản 642 D Tài khoản 635 16 V mR nguyên nhân h qu n, hợp đồng ung ấp dị h vụ ho huê BĐS đầu không đượ i p ụ hự hiện, k oán hạ h oán ố iền phải rả lại ho h hàng vào: Nợ TK 11 B Nợ TK 33 C Nợ TK 531 D Nợ TK 33 7mNợ TK 531 đ ngL 17 Chi khấu hương mại người án mR khoản: iảm giá vốn hàng án B Chi phí án hàng C Chi phí D iảm nh hu đ ngL 1 Do nh nghiệp án hàng rả h m, lãi rả h m đượ hưởng hạ h oán vào: Do nh hu hư hự đ ngL B Do nh hu hoạ đRng ài hính C Do nh hu D Do nh hu án hàng ung ấp dị h vụ 19 Khoản ho hồng hi ho đại lý, nh nghiệp hạ h oán vào: TK 11 B TK 642 C TK 641 đ ngL D TK 635 20 Những hi phí u không đượ ghi nh n khoản giảm nh hu? Thu XK B Thu TTĐB C Thu T T khấu rừ đ ngL D iảm giá hàng án 21 Do nh nghiệp hu nợ h hàng ằng iền mặ , ố nợ phải hu 55 r, nh nghiệp ho h hàng hưởng hi khấu h nh oán 3%m nợ k oán l p định khoản: NỢ 111:53.35 r, NỢ 521:1.65 rmCÓ 131:55 r B NỢ 111:53.35 r, NỢ 635:1.65 rmCÓ 131:55 r đ ngL C NỢ 111:53.35 r, NỢ 11:1.65 rmCÓ 131:55 r D NỢ 111:53.35 r, NỢ 515:1.65 rmCÓ 131:55 r 22 Nh n đượ iền mặ đại lý gi o khoản án hàng o gồm 3000 p, giá hư hu 50.000m p T T 10%.do nh nghiệp rừ ho đại lý ho hồng án hàng 3%mgiá hư hu k oán ghi: NỢ 111:160.5 r, NỢ 641: 4.5 rmCÓ 511:150 r, CÓ 3331:15 r đ ngL B NỢ 111:160.5mCÓ 511:150 r, CÓ 3331:15 C NỢ 111:160.5 r, NỢ 635: 4.5 rmCÓ 511:150 r, CÓ 3331:15 r D NỢ 111:160.5 r, NỢ 11: 4.5 rmCÓ 511:150 r, CÓ 3331:15 r 23 Đại lý án đ ng giá, ho hồng đượ hưởng hạ h oán vào: TK 515 B TK 711 C TK 511 đ ngL D TK 641 24 Do nh nghiệp nh n gi Toàn R giá rị v B Toàn R phí gi C Là giá rị v ông đượ ghi nh n là: hàng hó gi ông ông đ ngL hàng hó heo giá hị rường ại điểm gi ông D Là hàng hó ương ự heo giá hị rường rừ giá rị SP hô nh n gi ông 25 Khoản hoàn nh p l p hi phí dự phòng ản phẩm nh nghiệp xây lắp hạ h oán vào: ó TK 641 B ó TK 642 C ó TK 515 D ó TK 711 đ ngL 26 nh n hàng ký gửi ăn ứ giá rị ghi rong hợp đồng: Nợ TK 156m ó TK 641 B Nợ TK 156m ó TK 33 C Nợ TK 156m ó TK 131 D Nợ TK 003 đ ngL 27 Phản ánh hu Xk, TTĐB phải nRp, k oán hạ h oán: NỢ TK 511mCÓ TK 3332, 3333 đ ngL B NỢ TK 711mCÓ TK 3332, 3333 C NỢ TK 3332, 3333mCÓ TK 642 D NỢ TK 641mCÓ TK 3332, 3333 Nh n iền h hàng rả rướ hoạ đRng ho huê BĐS đầu ho nhiều kỳ, nh nghiệp i n hành phân ổ kỳ đầu iên, T T khấu rừ : NỢ TK 111, 112mCÓ TK 33 7, 3331, NỢ TK 33 7mCÓ TK 5113 B NỢ TK 111, 112mCÓ TK 33 7, 333, NỢ TK 33 7m CÓ TK 5117 đ ngL C NỢ TK 111, 112mCÓ TK 33 7, 3331, D NỢ TK 111, 112mCÓ TK 29 Nh n iền khấu rừ : 33 7, 3331, NỢ TK 33 7mCÓ TK 5112 NỢ TK 33 7mCÓ TK 515 h hàng ho huê BĐS đầu heo ừng kỳ, NỢ TK 111, 112mCÓ TK 33 7, 3331, NỢ TK 3331, 33 7mCÓ TK 5117 B NỢ TK 111, 112mCÓ TK 5117, 3331 đ ngL C NỢ TK 131mCÓ TK 5117, 3331, D NỢ TK 111, 112mCÓ TK NỢ TK 111mCÓ TK 33 7, 3331 , NỢ 131 TK 33 7mCÓ TK 515 30 Chi phí ó liên qu n đ n ho huê BĐS đầu ghi nh n vào: TK 632 đ ngL B TK 641 C TK 642 D TK 11 T T 31 Xuấ 1000Sp gửi đại lý, giá xuấ kho 100.000đm p iá án hư hu qui định ho đại lý 150.000đm p hu T T 10%.ho hồng ho đại lý 5%mgiá hư hu , k oán ghi: NỢ TK 632:100 rmCÓ TK 155:100 r, 641: 7.5 rmCÓ 511:150 r, CÓ 3331:15 r NỢ TK 111:157.5 rmNỢ TK B NỢ 157:100 rmCÓ 155:100 r NỢ 111:157.5 rmNỢ TK641: 7.5 rmCÓ TK 511:150 r, CÓ TK 3331:15 r C NỢ 157:100 rmCÓ 155:100 r đ ngL D Nợ 632:100 rmCÓ 155:100 r 32 nh nghiệp xuấ 1000Sp giá xuấ kho 500.000đmSp, giá án 700.000đmSp óp vốn liên nh.Sãn phẩm đượ hRi đồng liên nh định giá 450.000đm p, k oán hạ h oán: NỢ 222:700 rmCÓ 155:700 r B NỢ 222:500 rmCÓ 155:500 r C NỢ 222:450 r, NỢ 11:250 rmCÓ 155:700 r D NỢ 222:450 r, NỢ 11:50 rmCÓ 155:500 r đ ngL 33 Do nh nghiệp đại lý hi iền mặ rả ho y iền án hR SP u rừ hò hồng đượ hưởng, k oán ghi: NỢ 33 mCÓ 511, CÓ 111 đ ngL B NỢ 641mCÓ 511, CÓ 3331, CÓ 111 C NỢ 33 mCÓ 641, CÓ 111 D NỢ 33 mCÓ 111 34 Kiểm kê hành phẩm phá hi u, k oán phản ánh: NỢ 411mCÓ 155 B NỢ 13 1mCÓ 155 đ ngL C NỢ 511mCÓ 155 D NỢ 13 1mCÓ 632 35 Cuối niên đR k oán , nh nghiệp ó ố dư đầu kỳ 159:20 r iá rị huần ó hể hự đượ hàng ồn kho nhỏ giá gố 10 r.k oán l p oán liên qu n đ n dự phòng giảm giá hàng ồn kho: NỢ 632:10 rmCÓ 159:10 r B NỢ 159:10 rmCÓ 632:10 r đ ngL C NỢ 632: 20 rm ó 159: 20 D NỢ 159: 20 rmCÓ 632:20 r 36 Thu iền vi phạm hợp đồng h hàng ằng h ấn rừ vào khoản ký ượ , ký quỹ ngắn hạn là: 2.000.000đ, k oán hạ h oán: NỢ 33 :2.000.000mCÓ 711:2.000.000 đ ngL B NỢ 33 :2.000.000mCÓ 511:2.000.000 C NỢ 144:2.000.000mCÓ 515:2.000.000 D NỢ 144:2.000.000mCÓ 711:2.000.000 37 Khoản nợ khó đòi xó ổ n y đòi đượ , k oán ghi nh n: TK 511 B TK 515 C TK 711 đ ngL D TK 642 Bán TSCĐ hu ằng T NH, giá hư hu 40 r, hu T T 10%: NỢ 112:44 rmCÓ 711:40 r, CÓ 3331:4 r đ ngL B NỢ 112:44 rmCÓ 511:40 r, CÓ 3331:4 r C NỢ 112:44 rmCÓ 515:40 r, CÓ 3331:4 r D 03 âu đ ng 39 Do nh nghiệp nh n khoản ồi hường ảo hiểm hỏ hoạn ằng T NH, k oán ghi: y ảo hiểm 100 r.về khoản NỢ TK 112:100 rmCÓ TK 711:100 r đ ngL B NỢ TK 112:100 rmCÓ TK 511:100 r C NỢ TK 112:100 rmCÓ TK 515:100 r D 03 âu i 40 nh nghiệp đượ ặng mR lô đấ rị giá ỷ hi phí nh nghiệp ỏ r để đền ù giải phóng mặ ằng lô đấ 100 r.k oán ghi: NỢ TK 213:2 ỷmCÓ TK 711:2 ỷ B NỢ TK 213:2.1 ỷmCÓ TK 711:2.1 ỷ đ ngL C NỢ TK 213:2 ỷmCÓ TK 511:2 ỷ D NỢ TK 213:2.1 ỷmCÓ TK 511:2.1 ỷ 41 R khoản nh hu án hàng hư hu đượ iền rị giá 20 r hư T T 10%L ị ỏ ó rong năm rướ , n y phá r , k oán hạ h oán: NỢ TK 131:22 rmCÓ TK 511:22 r B NỢ TK 131:22 rmCÓ TK 511:20 r, CÓ TK 3331:2 r C NỢ TK 131:22 rmCÓ TK 711:22 r D NỢ TK 131:22 rmCÓ TK 711:20 r, CÓ TK 3331:2 r đ ngL 42 Chi ồi hường vi phạm r.k oán ghi: mk gi o hàng ho h hàng ằng T NH NỢ TK 627:5 rmCÓ TK 112:5 r B NỢ TK 642:5 rmCÓ TK 112:5 r C NỢ TK 11:5 rmCÓ TK 112:5 r đ ngL D NỢ TK 635:5 rmCÓ TK 112:5 r 43 Thu TNDN hành ạm nRp lớn ố hu phải nRp, k vào: 3334mCÓ 211 đ ngL oán ghi nh n B NỢ 211mCÓ 3334 C NỢ 3334mCÓ 421 D NỢ 421mCÓ 3334 44 Trường hợp ài ản hu hu nh p hoãn lại phá inh rong năm nhỏ ài ản hu hu nh p hoãn lại đượ hoàn nh p rong năm, k oán ghi nh n: NỢ 421mCÓ 212 B NỢ 243mCÓ 212 C NỢ 212mCÓ 243 đ ngL D NỢ 212mCÓ 421 45 Thu hu nh p nh nghiệp hành ạm nRp nhỏ ố phải nRp, k oán ghi nh n vào: NỢ TK 3334mCÓ TK 21 B NỢ TK 211mCÓ TK 3334 đ ngL C NỢ TK 3334mCÓ TK 421 D NỢ TK 421mCÓ TK 3334 46 Thu hu nh p nh nghiệp phải ạm nRp hàng quý đượ hạ h oán: NỢ TK 421mCÓ TK 3334 B NỢ TK 3334mCÓ TK 211 C NỢ TK 211mCÓ TK 3334 đ ngL D NỢ TK 3334mCÓ TK 421 47 Số hu T T năm rướ không đượ hấp nh n khấu rừ đượ hạ h oán: NỢ TK 11mCÓ TK 3331 B NỢ TK 632, 627, 641, 642mCÓ TK 133 C NỢ TK 632, 627, 641, 642mCÓ TK 3331 đ ngL D NỢ TK 111, 112mCÓ TK 133 Năm rướ nh nghiệp rí h rướ hi phí hữ lớn TSCĐ 10 r hư phá inh.năm n y hự hữ phá inh r.Ngoài r , rong năm n y nh nghiệp l p dự phòng hi phí ảo hành p 10 r hi phí hư phá inh, k oán xá định ài ản hu TNDN hoãn lại năm n y hạ h oán: NỢ TK 243 m CÓ TK 212:0.56 r B NỢ TK 212 m CÓ TK 243: 0.56 r C NỢ TK 243 m CÓ TK 212: 5.04 r D NỢ TK 212 m CÓ TK 243: r 49 V y ngắn hạn khoản v y ó hời hạn rong vòng…………… ản xuấ kinh nh nh hường: hu kỳ đ ngL B năm C háng D quý 50 Số nợ dài hạn đ n hạn rả rong niên đR k o hả? oán i p heo 40 r, hạ h oán NỢ TK 311mCÓ TK 315 : 40 r B NỢ TK 33 mCÓ TK 315 : 40 r C NỢ TK 342mCÓ TK 315 : 40 r đ ngL D NỢ TK 341mCÓ TK 51 Cuối kỳ, k 315 : 40 r huyển hu T T đượ khấu rừ ghi: NỢ TK 3331m ó TK 133 đ ngL B NỢ TK 133mCÓ TK 33311 C NỢ TK 133mCÓ TK 33311 D 03 âu i 52 Xá định ố hu vào: ài nguyên phải nRp ính vào hi phí ản xuấ ghi nh n TK 627 B TK 3336 đ ngL C TK 642 D TK 641 53 nh nghiệp v y ằng h nh phá hành rái phi u hu ằng iền mặ , o gồm 500 rái phi u, mệnh giá 500.000đmTP.giá phá hành 0.000đm hời hạn 02 năm.lãi uấ 9%mnăm rả lãi định kỳ.k oán l p oán phá hành rái phi u: NỢ TK 111: 240 r, NỢ TK 242: 10 r mCÓ TK 3431: 250 r B NỢ TK 111mCÓ TK 3431: 240 r C NỢ TK 111mCÓ TK 3431: 250 r D NỢ TK 111: 240 r, NỢ TK 3432: 10 r mCÓ TK 3431: 250 r đ ngL 54 Thu iền phạ h hàng vi phạm hợp đồng.do nh nghiệp khấu rừ vào iền ký quỹ ký ượ , k oán ghi: NỢ TK 344mCÓ TK 711 B NỢ TK 33 6mCÓ TK 711 C NỢ TK 344, 33 6mCÓ TK 711 D 03 âu đ ng đ ngL 55 Vốn Vốn nhà đầu gồm: h nh nghiệp B Vốn góp, vốn ổ phần, vốn nhà nướ C 02 âu đ ng đ ngL D 02 âu i 56 Quỹ dự phòng ài hính rí h l p ừ: Lợi nhu n hoạ đRng SXKD đ ngL B Nguồn vốn KD C 02 âu đ ng D 02 âu i 57 Trường hợp ạm rí h quỹ khen hưởng ph lợi lợi nhu n u hu , ghi: NỢ TK 4211mCÓ TK 431 B NỢ TK 4212mCÓ TK 431 C NỢ TK 431mCÓ TK 4211 D , đ ng đ ngL Dùng quỹ khn hưởng ph lợi để rợ ấp ho ông nhân viên, k oán ghi: NỢ TK 4312mCÓ TK 334 đ ngL B NỢ TK 4313mCÓ TK 334 C NỢ TK 4311mCÓ TK 334 D NỢ TK 4212mCÓ 59 u TK 334 ắm TSCĐ ằng nguồn vốn đầu XDCB: NỢ TK 211mCÓ TK 111, 112, 331 B NỢ TK 441mCÓ TK 411 đ ngL C NỢ TK 214mCÓ TK 411 D NỢ TK 211mCÓ TK 414 60 Thời hạn nRp áo áo ài hính năm nướ là: 90 ngày đ ngL y TNHH, y ó vốn đầu B 45 ngày C 60 ngày D 30 ngày 61 ố liệu để ghi vào hỉ “ iêu & khoản ương đương iền ” ố dư Nợ: TK 111, 112 B TK 111, 112, 113 đ ngL C TK 111, 112, 131 D ấ ả đ ng 62 Cá khoản ương đương iền rên ảng CDKT khoản đầu ngắn hạn ó hời hạn: không năm B không háng C không háng đ ngL D không háng 63.Số liệu để ghi vào hỉ iêu “Dự phòng giảm giá đầu ngắn hạn” ố dư Có : TK 129 đ ngL B TK 229 C TK 139 D TK 214 64 Số liệu để ghi vào hỉ iêu “Trả rướ ố dư nợ : TK 13 B TK 141 ho người án” ăn ứ dự vào C TK 144 D ấ ả ài khoản rên đ ngL 65 Số liệu để ghi vào hỉ iêu “ hi phí phải rả” ăn ứ vào ố dư ó : TK 335 đ ngL B TK 352 C TK 334 D TK 336 66 Khoản ứng rướ ho người án, l p ảng ân đối k oán đượ ghi: hi ăng “phải hu h hàng” B hi giảm “phải rả người án” C hi ăng “Trả rướ D ấ ả ho người án” đ ngL i 67 áo áo lưu huyển iền ệ gồm ó: phần B phần đ ngL C phần D phần ố liệu để ghi vào hỉ iêu “Do nh hu án hàng ung ấp dị h vụ” rong áo áo KQHDKD lũy k ố phá inh ên ó : TK 511 B TK 512 C TK 511, 512 đ ngL D TK 511, 521 69 Thông hường heo hời gi n: y TNHH ó nghĩ vụ phải nRp BCTC ho qu n hu năm lần đ ngL B háng lần C háng lần D háng lần 70 Điều kiện để ghi nh n vào “đầu vào y on ” nhà đầu phải nắm giữ ố vốn h hữu rên: 20% B 60% C 70% D 50% đ ngL 71 Điều kiện để ghi nh n “Đầu vào giữ ố vốn h hữu : y liên k ” nh đầu phải nắm 20% 50% đ ngL B 30% 60% C 20% 70% D rên 50% 72 01 rong Điều kiện để ghi nh n ài ản TSCD: Có hời hạn dụng không 01 năm B Có giá rị lớn 1.000.000đ C ó hời gi n dụng rên năm đ ngL D không âu đ ng 73 Chi phí án hàng là: Toàn R hi phí phá inh ạo nên giá rị hành phẩm B Toàn R hi phí phá dị h vụ inh rong r nh iêu hụ hành phẩm, hàng hó , C Chi phí để ó đượ hàng hó D Chi phí o gồm hi phí nhân viên phân xưởng 74 Khi hàng rả h m, rả góp, k oán ghi: NỢ 111, 112, 131mCÓ 511, 3331 B NỢ 131mCÓ 511, CÓ 3331, CÓ 33 đ ngL C NỢ 131mCÓ 711, CÓ 3331 D NỢ 111, 112, 131mCÓ 711, CÓ 3331 75.NRi dung ố iền phạ nh hu hư hự o gồm: h hàng ký vi phạm hợp đồng B Khoản hênh lệ h giữ iền mặ với ổ k oán C Khoản hênh lệnh giữ rả ng y đ ngL án hàng rả h m, rả góp heo m k với giá án D Khoản hu ẽ ó đượ n u án đượ hàng ho h hàng 76.Tiền hu môn ài, hu đấ phải nRp nhà nướ ghi vào: NỢ TK 642 đ ngL B NỢ TK 333 C NỢ TK 11 D NỢ TK 342 77.Tổng khoản rí h BHXh heo lương nh nghiệp người l o đRng là: 15% B 19% C 20% đ ngL D 25% k oán l p r nh ày BCTC heo nguyên ắ ? nguyên ắ B nguyên ắ C nguyên ắ D nguyên ắ đ ngL 79.Do nh nghiệp u không ần phải l p BCTC năm ? Do nh nghiệp nhân B Công y TNHH C Do nh nghiệp vốn nhà nướ D Không nh nghiệp không nRp BCTC đ ngL 0.Theo qui định h đR k oán Việ n m h ó o nhiêu h nh ghi ổ k oán ? B C đ ngL D ... ghi nh n Tài khoản 511 B Tài khoản 711 C Tài khoản 33 đ ngL D Tài khoản 515 15 Cá vào: hi phí liên qu n đ n việ án, h nh lý BĐS đầu ẽ đượ ghi nh n Tài khoản 11 B Tài khoản 632 đ ngL C Tài khoản... Đại Đồng Ti n, rong kỳ ó phá inh nh hu án hàng, k oán hạ h oán vào: TÀI KHOẢN 5111 B TÀI KHOẢN 5112 đ ngL C TÀI KHOẢN 5113 D TÀI KHOẢN 5114 12 Tại C y hương mại du lị h & v n ải, ó phá inh nh... n việ án, h nh lý BĐS đầu ẽ đượ ghi nh n Tài khoản 11 B Tài khoản 632 đ ngL C Tài khoản 642 D Tài khoản 635 16 V mR nguyên nhân h qu n, hợp đồng ung ấp dị h vụ ho huê BĐS đầu không đượ i p ụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính, Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính, Câu hỏi trắc nghiệm môn kế toán tài chính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập