Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện thông nông, tỉnh cao bằng

97 6 0
  • Loading ...
Loading...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2017, 17:17

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ NGA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ NGA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Đình Hòa THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ NGA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Đình Hòa THÁI NGUYÊN - 2016 ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đề tài, nhận giúp đỡ tận tình nhiều tập thể, cá nhân trường Trước hết, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo Phòng Đào tạo, Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Để có kết này, vô biết ơn tỏ lòng kính trọng sâu sắc tới TS Bùi Đình Hòa - Người nhiệt tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ suốt trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng chân thành cảm ơn tới đồng chí lãnh đạo UBND huyện Thông Nông, phòng, ban chức huyện, UBND xã hộ nông dân tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình thu thập thông tin địa phương để thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới tất bạn bè, đồng nghiệp thành viên gia đình động viên, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần để hoàn thành khóa học luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nông Thị Nga iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Khái niệm nghèo 1.1.2 Nghèo đa chiều 1.1.3 Giảm nghèo 10 1.2 Cơ sở thực tiễn 14 1.2.1 Công tác xóa đói giảm nghèo số nước giới 14 1.2.2 Công tác xóa đói giảm nghèo Việt Nam 19 Chương ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU29 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 2.2 Nội dung nghiên cứu 29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu luận chung 30 2.2.2 Phương pháp phân tích thống kê 30 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 34 iv 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên thiên 34 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 37 3.1.3 Thực trạng kết cấu hạ tầng 39 3.1.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn huyện Thông Nông 41 3.2 Thực trạng nghèo kết giảm nghèo huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 42 3.2.1 Thực trạng nghèo kết giảm nghèo huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 42 3.2.2 Thực trạng đói nghèo nhóm hộ điều tra 53 3.3 Tình hình thực sách giảm nghèo huyện Thông Nông, Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 6464 3.3.1 Tình hình thực chương trình sách, XĐGN theo chương trình Nghị 30a Chính phủ địa bàn huyện Thông Nông 6464 3.3.2 Thực chương trình 135 chương trình xây dựng nông thôn 6767 3.3.3 Đánh giá chung công tác giảm nghèo huyện Thông Nông 6969 3.4 Giải pháp xóa đói giảm nghèo huyện Thông Nông giai đoạn 2016 - 2020 7171 3.4.1 Định hướng phát triển chung huyện 7171 3.4.2 Những tiêu phấn đấu cụ thể 7171 3.4.3 Một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho hộ nông dân 7272 3.4.4 Giải pháp tổ chức thực 7676 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7979 Kết luận 7979 Kiến nghị 8080 TÀI LIỆU THAM KHẢO 8181 PHỤ LỤC 8383 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CN-TTCN : Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp DTTSĐBKK : Dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn GTNT : Giao thông nông thôn HTX : Hợp tác xã KTTT : Kinh tế thị trường KTXH : Kinh tế xã hội MTQG : Mục tiêu quốc gia NHCSXH : Ngân hàng sách xã hội NTM : Nông thôn PTNT : Chi cục phát triển nông thôn QĐ : Quyết định TB&XH : Thương binh xã hội TTG : Thủ tướng phủ UBND : Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số hộ nông dân thực tế lựa chọn số hộ điều tra 31 Bảng 3.1: Hiện trạng sử dụng đất đai huyện Thông Nông năm 2015 36 Bảng 3.2: Kết sản xuất kinh doanh huyện Thông Nông giai đoạn (2013 - 2015) 38 Bảng 3.3: Dân số trung bình xã huyện Thông Nông phân theo dân số thành phần dân tộc tính đến năm 2015 38 Bảng 3.4: Cơ sở giáo dục huyện Thông Nông năm 2013 - 2015 40 Bảng 3.5: Cơ sở hạ tầng ngành y tế huyện Thông Nông 41 Bảng 3.6: Thực trạng nghèo huyện Thông Nông từ năm 2011 - 201447 Bảng 3.7: Thực trạng nghèo huyện Thông Nông theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2015 48 Bảng 3.8: Phân tích hộ nghèo theo mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội 49 Bảng 3.9: Kết giảm nghèo huyện Thông Nông từ 2011- 2015 50 Bảng 3.10: Tổng hợp nguyên nhân chủ quan dẫn đến nghèo 51 Bảng 3.11: Thực trạng nghèo nhóm hộ điều tra 53 Bảng 3.12 Phân tích hộ nghèo theo số thiếu hụt xã hội 54 Bảng 3.13: Phân tích tình hình nhân lao động nhóm hộ điều tra 2016 55 Bảng 3.14: Đặc điểm cấp cao thành viên gia đình hộ điều tra 56 Bảng 3.15: Đặc điểm báo vốn vật chất hộ điều tra 57 Bảng 3.16: Phân tích tình hình vay vốn tài năm 2016 58 Bảng 3.17: Phân tích nguyên nhân nghèo nhóm hộ điều tra 6262 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp giảm nghèo địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng” thực từ tháng 12/2015 đến tháng 9/2016 có sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác Các thông tin rõ nguồn gốc, có thông tin thu thập từ điều tra thực tế địa phương, số liệu tổng hợp xử lý Trong trình thực luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành luận văn Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố công trình khác Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn tài liệu tham khảo có Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nông Thị Nga đạt số kết định Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm bình quân 6%/năm, năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 60,89%, đến năm 2015 giảm xuống 39,38 % Theo chuẩn nghèo đa chiều tỷ lệ hộ nghèo chiếm 61,0% (UBND huyện Thông Nông( 2015), Báo cáo đánh giá kết giảm nghèo năm 2011 - 2015[19] Tuy nhiên, Thông Nông huyện nằm 62 huyện nghèo nước, có tỷ lệ hộ nghèo chiếm cao so với huyện tỉnh Tốc độ tăng trưởng kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế chậm Hiệu dụng nguồn vốn đầu tư thấp Thu hút đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống phát triển kinh tế thiếu yếu ảnh hưởng đến xây dựng nông thôn Quy mô kinh tế nhỏ, hiệu sản xuất nông - lâm nghiệp thấp, sức cạnh tranh sản phẩm hạn chế Xuất phát từ thực tế để có giải pháp đẩy mạnh trình xóa đói giảm nghèo, bước chuyển dịch đời sống hộ nghèo từ tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, không bị tài nghèo Đây vấn đề xúc huyện Thông Nông với lý chọn đề tài “Nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp giảm nghèo địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng” Mục tiêu nghiên cứu Phân tích đánh giá việc thực công tác xóa đói giảm nghèo thời gian qua địa bàn huyện Thông Nông Từ đó, đề xuất giải pháp giảm nghèo năm Ý nghĩa đề tài 3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu Thông qua trình nghiên cứu thực đề tài giúp cho nâng cao lực rèn luyện kỹ mình, vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tiễn, đồng thời bổ sung kiến 77 - Phòng Nông nghiệp PTNT: Chủ trì, phối hợp với phòng ban liên quan đạo, hướng dẫn việc quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy hoạch bố trí dân cư; thực sách hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nông khuyến lâm; hướng dẫn thực chế, sách có, sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm kết hợp Thực có hiệu việc chuyển giao công nghệ, phát triển loại trồng, vật nuôi có hiệu quả, phù hợp với điều kiện đặc thù địa bàn - Phòng Y tế: Chủ trì, phối hợp với phòng ban liên quan tổ chức xây dựng bệnh viện trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, đạo Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa, Trạm y tế xã thực tốt việc chăm sóc sức khoẻ khám chữa bệnh cho nhân dân, đạo thực công tác dân số KHHGĐ - Phòng Giáo dục Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với phòng ban liên quan thực sách ưu đãi giáo viên, học sinh; tổ chức, đạo thực việc đầu tư xây dựng sở vật chất trường học - Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với phòng ban liên quan đề xuất phương án luân chuyển, tăng cường cán chủ chốt cho xã; thực sách ưu đãi khuyến khích thu hút tri thức trẻ, cán chuyên môn kĩ thuật làm việc xã đặc biệt khó khăn Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán cấp xã, xóm Xây dựng quy hoạch cán bộ, quy hoạch đào tạo cán sở theo quy định - Phòng Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với phòng ban liên quan trình thực sách hỗ trợ pháp lí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật người dân - Phòng Tài nguyên Môi trường: Chủ trì, phối hợp với phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đai, sách đất ở, đất sản xuất Xây dựng kế hoạch quản lý, khai thác tài nguyên, thực sách bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường địa bàn huyện - Phòng Dân tộc: Tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầng dự án liên quan cho xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo; thực tốt chế độ, sách nhà nước liên quan đến đồng bào dân tộc, đặc biệt đồng bào dân tộc vụ xã hội Oxfam ActionAid (2012) (Oxfam ActionAid(2012) Theo dõi nghèo theo phương pháp tham gia số số cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam, Báo cáo tổng hợp năm (2007- 2011) [17] Chỉ số nghèo đa chiều (Multidimensional Poverty Index) quốc tế, với ba chiều cạnh là: y tế, giáo dục điều kiện sống, thước đo quan trọng nhằm bổ sung cho phương pháp đo lường nghèo truyền thống dựa thu nhập Các khái niệm cho thấy thống cao quốc gia, nhà trị học giả với quan điểm nghèo tượng đa chiều, cần ý nhìn nhận thiếu hụt không thỏa mãn nhu cầu người Nghèo đa chiều tình trạng người không đáp ứng mức tối thiểu nhu cầu sống Khái niệm nghèo đa chiều đề cập Việt Nam từ năm 2013 Đo lường nghèo đa chiều cần áp dụng để dựng nên tranh đầy đủ toàn diện thực trạng nghèo nước ta Hiện Bộ LĐ-TB&XH đề xuất xây dựng tiêu chí nghèo đa chiều, đồng thời rà soát chế, sách nhằm thực giảm nghèo theo hướng đa chiều Việt Nam Nghèo đa chiều hiểu tình trạng người không đáp ứng nhu cầu sống 1.1.2.2 Xác định Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016 2020 sau ( Chính phủ (2015)[18]): * Hộ nghèo - Khu vực nông thôn: hộ đáp ứng hai tiêu chí sau: + Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; + Có thu nhập bình quân đầu người/tháng 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng thiếu hụt từ 03 số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội trở lên 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua tìm hiểu đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, thực trạng, giải pháp giảm nghèo huyện Thông Nông có kết luận sau: Điều kiện tự nhiên có địa hình phức tạp bị chia cắt mạnh, có độ dốc lớn thường xảy castơ gây tượng hạn hán vào mùa khô, mùa mưa gây ngập úng Giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ cấu sản xuất huyện Quy mô sản xuất nhỏ lẻ chưa phát triển, giá trị sản xuất đạt thấp Thực trạng nghèo địa phương cho thấy tỷ lệ hộ nghèo chiếm cao năm gần đây, năm 2013 46,37%, năm 2014 39,38%, năm 2015 (theo chuẩn nghèo đa chiều) 61% Nguyên nhân nghèo hộ gia đình thiếu đất canh tác, thiếu vốn sản xuất, lao động việc làm, thiếu lao động, cách làm ăn, tay nghề, ốm đau bênh tật, thiên tai, lười lao động Trong năm qua, tỷ lệ hộ nghèo huyện có giảm cao; kết giảm nghèo chưa bền vững Nguyên nhân thu nhập nhóm hộ cận nghèo thấp bấp bênh, gặp rủi ro đột xuất dễ rơi vào diện tái nghèo Nguồn thu nhập hộ nghèo chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khí hậu Một phận nhân dân có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, ý thức tự vươn lên thoát nghèo Các sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp có đầu tư đáng kể hiệu đem lại chưa cao, việc chuyển đổi cấu trồng chậm, việc áp dụng KHKT vào sản xuất hạn chế, sản xuất theo tập quán canh tác lạc hậu Quy mô sản xuất nhỏ lẻ mang tính tự cung tự cấp Từ khó khăn, tồn công tác giảm nghèo để công tác giảm nghèo năm đạt kết cao hợn tác giả đề xuất giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hộ nông dân; Đẩy mạnh chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi; giải pháp vốn; tiếp tục thực số sách hỗ trợ cho hộ nghèo 80 Kiến nghị * Đối với Nhà nước: -Mở rộng nội dung hỗ trợ chương trình, tăng mức hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng, tăng cường sách, giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo đầu tư sở vật chất, cho vay vốn, hỗ trợ, giống, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ cho sản xuất * Với UBND tỉnh Đề nghị tăng thêm nguồn vốn đầu tư cho huyện Thông Nông để đảm bảo thực mục tiêu công tác giảm nghèo Vốn đầu tư nên tập trung, không giàn trải - Cấp ngân sách để mở lớp tập huấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, cách làm ăn cho người nghèo * Đối với người nghèo: - Trong công tác giảm nghèo, người nghèo muốn thoát nghèo thực trước hết họ phải tâm, ý trí cố gắng vươn lên thoát nghèo nỗ lực Vì thành viên gia đình phải có đoàn kết trí cao thống ý trí hành động, tích cực lao động để tạo thu nhập, bước cải thiện đời sống, muốn thân hộ nghèo, người nghèo phải sức học tập, rèn luyện sức khỏe để nâng cao hiểu biết thể lực mình, nghĩa có tri thức thể lực tốt có hội tốt để tìm công việc ổn định có thu nhập cao góp phần xóa đói giảm nghèo cho gia đình 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Đảng huyện Thông Nông ( 2015) Báo cáo trị Đại hội Đảng huyện Thông Nông lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 –- 202015 Bộ kế hoạch đầu tư (2005), Chiến lược toàn diện tăng trưởng xóa đói giảm nghèo Lộc văn Chấn (2015) Thực trạng giải pháp giảm nghèo nông hộ huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang Chi cục Thống kê huyện Thông Nông (2015): Niên giám thống kê Thông Nông năm 2015 Chính Phủ (2008), Nghị 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 "Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo" Chính phủ 2005: Quyết định số 170/2005/QĐ - TTg, ngày 8/7/2005 Thủ tướng Chính Phủ việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – - 2010, Thủ tướng Chính phủ Chính phủ 2011: Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015 Chính phủ 2011: Quyết định số 375/QĐ-LĐTBXH phê duyệt kết điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 2011 Bùi Thế Cường (2010), Từ điển xã hội học Oxford, Nhà xuất Đại học quốc gia hà Nội 10 Đại học kinh tế Quốc dân, Những lý luận chung đói nghèo xóa đói giảm nghèo, http://voer.edu.vn/c/208005ac 11 Ngân hàng giới (2004), Báo cáo tình hình phát triển giới 2004, cải thiện dịch vụ để phục vụ người nghèo, Nhà xuất trường Đại học Oxford 12 Ngân hàng giới (2004), Chính sách phát triển vùng số nước châu Á 82 13 Ngân hàng giới(2012), Báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam 2012 "Khởi đầu tốt chưa phải hoàn thành, thành tựu ấn tượng Việt Nam giảm nghèo thách thức" 14 Nghèo Việt Nam, https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%C3A8o 15 Nghị số 80/2011/NQ-CP năm 2011 định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2020 16 Hà Nhung (2016), Ba Bể thực nhiều giải pháp giảm nghèo, http://www.baobackan.org.vn/channel/1121/201606/ba-be-thuc-hien-nhieugiai-phap-giam-ngheo-2437124/ 17 Oxfam ActionAid (2012), Theo dõi nghèo theo phương pháp tham gia số cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam, Báo cáo tổng hợp năm (2007 - 2011), UKAid, DFID 18 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016 - 2020 19 UBND huyện Thông Nông, Báo cáo đánh giá kết thực công tác giảm nghèo năm 2012, giải pháp thực năm 2013 20 UBND huyện Thông Nông, Báo cáo đánh giá kết thực công tác giảm nghèo năm 2011- 2015, giải pháp thực năm 2016- 2020 21 UBND huyện Thông Nông, Báo cáo sơ kết năm thực Chương trình xây dựng nông thôn huyện Thông Nônggiai đoạn 2011- 2015 22 UBND huyện Thông Nông, Báo cáo sơ kết 05 năm ( 2009 - 2014) thực Nghị 30a/2008/NQ - CP phủ chương trình giảm nghèo nhanh bền vững địa bàn Thông Nông 23 UNDP (2012), “Sáng kiến quản lý giới sách kinh tế châu Á Thái Bình Dương: Giới đói nghèo”, Trung tâm vùng Châu Á - Thái Bình Dương, Tr -23 www.undp.org/content/dam/vietnam/docs/Publicatons/ 6%20Gioi%20va%20Doi%20Ngheo.pdf 10 - Khu vực thành thị: hộ đáp ứng hai tiêu chí sau: + Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống; + Có thu nhập bình quân đầu người/tháng 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng thiếu hụt từ 03 số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội trở lên * Hộ cận nghèo - Khu vực nông thôn: hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng thiếu hụt 03 số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội - Khu vực thành thị: hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng thiếu hụt 03 số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội * Hộ có mức sống trung bình - Khu vực nông thôn: hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng - Khu vực thành thị: hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng 1.300.000 đồng đến 1.950.000 đồng 1.1.3 Giảm nghèo 1.1.3.1 Khái niệm giảm nghèo Giảm nghèo làm cho phận dân cư nghèo nâng cao mức sống, bước thoát khỏi tình trạng nghèo, biểu tỷ lệ phần trăm số lượng người nghèo giảm Nói cách khác đi, giảm nghèo trình chuyển phận dân cư nghèo lên mức sống cao Ở khía cạnh khác, giảm nghèo chuyển từ tình trạng có điều kiện lựa chọn sang tình trạng có đầy đủ điều kiện lựa chọn để cải thiện đời sống mặt người 1.1.3.2 Giảm nghèo bền vững Giảm nghèo bền vững: Hiện chưa có khái niệm thống giảm nghèo bền vững nhiên nhận thức giảm nghèo bền vững quan tâm phát biểu nhiều giác độ khác Từ ý kiến tổng hợp phác họa 84 Bằng cấp cao thành viên gia đình gì? Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông Cao đẳng Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ II Về y tế Số thành viên gia đình từ tuổi trở lên tham gia bảo hiểm y tế người Số thành viên gia đình từ tuổi trở lên không tham gia bảo hiểm y tế? người Nguyên nhân không có/không tham gia BHYT? Có bị ốm đau (ốm đau xác định bị bệnh/chấn thương nặng đến mức phải nằm chỗ phải có người chăm sóc giường nghỉ việc/học không tham gia hoạt động bình thường) mà không chữa hay không? Có Không Vì không chữa? III Điều kiện sống Nhà 1.1 Nhà thuộc loại nào? Nhà kiên cố Nhà bán kiên cố Nhà thiếu kiên cố Nhà đơn sơ Nguyên nhân nhà thiếu kiên cố/đơn sơ: Chưa muốn xây Thiếu tiền chưa xây Ở tạm để chuẩn bị chuyển Khác 85 1.2 Diện tích nhà gia đình: m2 1.3 Có dự định xây nhà kiên cố hay không? Có Không Khi nào? Nước sinh hoạt 2.1 Gia đình sử dụng nguồn nước sinh hoạt nào? Giếng đào Giếng khoan Sông, suối Nước mưa Khác 2.2 Nguồn nước sinh hoạt có hợp vệ sinh không? Có Không 2.3 Gia đình có biết tiêu chuẩn nước hay không? Có Không Nhà vệ sinh/Nguyên nhân 3.1 Nhà vệ loại nào? Tự hoại Bán tự hoại Không tự hoại 3.2 Vì lại sử dụng nhà vệ sinh không tự hoại? Không có tiền xây Không muốn xây Thói quen Khác IV Tiếp cận thông tin Gia đình có sử dụng điện thoại không? Có Không Là loại nào? Cố định Di động Điện thoại có kết nối internet không? Có Không Nếu có xin trả lời câu sau : Có thường sử dụng điện thoại để truy cập internet không ? Có Không Có sử dụng máy tính không? Có Không Máy tính có kết nối mạng internet không ? Có Không Nếu có xin trả lời câu A: 86 A Bác thường xem thông tin Internet ? Nếu không xin trả lời câu B : B Vì không kết nối mạng internet? Gia đình có tivi không? Có Không Loại ? Tivi đen trắng Tivi màu Có Không Số lượng: Có radio không? Số lượng:……………… Cái Gia đình có nghe đài phát xóm/xã không ? Có Không Có thường xuyên không? Thường xuyên Không thường xuyên V Bảo hiểm Gia đình bác có tham gia bảo hiểm sau: bảo hiểm xã hội (gồm hưu trí), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm nhân thọ không? Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm học sinh Bảo hiểm nhân thọ Có người tham gia hình thức đó? người Tham gia bao lâu? năm Có người không tham gia? người Vì không tham gia? 5.2 Phúc lợi/trợ giúp xã hội Gia đình có nhận nuôi trẻ em không nơi nương tựa không? Có Không 87 Gia đình có người già 80 tuổi trở lên mà lương hưu, trợ cấp? Có Không Gia đình có người khuyết tật nặng bệnh mà không nhận trợ cấp không? Có Không C THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN I Giáo dục 1.1 Thuận lợi giáo dục Có gần trường học không ? Có Không Đi lại có khó khăn không? Có Không Có gần lớp dậy thêm không? Có Không Ý kiến khác 1.2 Khó khăn giáo dục Có gần trường học không ? Có Không Đi lại có khó khăn không? Có Không Có gần lớp dậy thêm không? Có Không Cách bao xa ? m km Ý kiến khác II Y tế 2.1 Thuận lợi y tế : Có gần sở y tế không? Có Không Bác sĩ có nhiệt tình khám chữa bệnh không? Có Không Đi lại có khó khăn không? Có Không Ý kiến khác : 11 trình đến thoát nghèo, người nghèo vị trí trung tâm với nguồn vốn hạn chế có cần trợ giúp để cải thiện nguồn vốn cần giảm thiểu rào cản để giảm nghèo bền vững gắn với tham gia vào thị trường (Chính phủ 2008, Nghị 30a/2008/NQ - CP ngày 27/12/2008 về, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo [5]) 1.1.3.3 Nội dung thực công tác giảm nghèo bền vững Xóa đói giảm nghèo đấu tranh cam go thành công thực theo hướng bền vững Giảm nghèo bền vững trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước ta giai đoạn 2011- 2020 nhằm cải thiện bước nâng cao điều kiện sống người nghèo, tạo chuyển biến mạnh mẽ toàn diện vùng nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch thành thị nông thôn, vùng, dân tộc nhóm dân cư Để thực giảm nghèo bền vững cần thực nội dung sau (Chính phủ 2008, Nghị 30a/2008/NQ - CP ngày 27/12/2008 về, Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo [5]) a)Tạo điều kiện để hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập - Phần lớn người nghèo phụ thuộc vào thu nhập từ sức lao động, từ công việc mảnh đất họ, từ tiền lương hay từ hình thức lao động khác Người nghèo thiếu việc làm suất lao động thấp dẫn đến thu nhập họ thấp Vì vậy, hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề tăng suất lao động tăng thu nhập cho người nghèo - Đào tạo nghề, giải việc làm cho người nghèo: - Hướng dẫn cách làm ăn thông qua dự án khuyến Nông - Lâm - Ngư: Do nhiều nguyên nhân khác nhau, người nghèo thường nghề, điều kiện để nắm bắt kiến thức sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp nên xuất lao động thấp, làm không đủ ăn Nếu hướng dẫn cách làm ăn khuyến Nông - Lâm - Ngư người nghèo có vốn kiến thức để làm ăn nâng cao thu nhập 89 Có trợ cấp xã hội không? Có Không Ý kiến khác: 5.2 Khó khăn bảo hiểm trợ cấp xã hội: VI Tiếp cận hình thức giải trí 6.1 Thuận lợi việc tiếp cận hình thức giải trí xem phim, thăm quan, lễ hội, hát? Có gần khu vui chơi giải trí không? Có Không Có thường xuyên đến khu vui chơi không? Có Không Ý kiến khác: 6.2 Khó khăn việc tiếp cận hình thức giải trí: VII Thuận lợi, khó khăn 7.1 Thuận lợi: Có đất sản xuất không? Có Không Có thuận lợi mua giống trồng, vật nuôi không? Có đầy đủ thức ăn chăn nuôi sẵn có không? Có Không Có Không Có thuận tiện chăn nuôi, chăm sóc không? Có Không Có đất trồng rừng không? Có Không Có đất nuôi trồng thuỷ sản không? Có Không Có Không Có thuận tiện mua thức ăn chăn nuôi không? 90 Có kinh doanh sản xuất không? Có Không Nhà nước có tạo điều kiện vay vốn để sản xuất không? Có Không Có đủ vốn sản xuất không? Có Không Cơ sở hạ tầng đảm bảo không? Có Không Giao thông lại có khó khăn không? Có Không Có gần chợ, nơi tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản không? Có Không 7.2 Khó khăn: D Mong muốn - Điều kiện sống - Vốn - Tiếp cận thông tin, KHKT - Giáo dục - Y tế 91 E Suy ngẫm giải pháp - Các bác suy nghĩ nguyên nhân nghèo đâu? - Theo bác để thoát nghèo cần làm nào? Chữ ký chủ hộ Người điều tra ... thực trạng đề xuất số giải pháp giảm nghèo địa bàn huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng Mục tiêu nghiên cứu Phân tích đánh giá việc thực công tác xóa đói giảm nghèo thời gian qua địa bàn huyện Thông. .. khăn huyện Thông Nông 41 3.2 Thực trạng nghèo kết giảm nghèo huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 42 3.2.1 Thực trạng nghèo kết giảm nghèo huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. .. HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ NGA NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THÔNG NÔNG, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn Mã số: 60.62.01.16 LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện thông nông, tỉnh cao bằng , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện thông nông, tỉnh cao bằng , Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện thông nông, tỉnh cao bằng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Từ khóa liên quan

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập