Bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng

33 336 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2017, 08:49

...TRẮC NGHIỆM PARABOL VÀ ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ TRẮC NGHIỆM PARABOL Y = AX2 + BX + C VÀ ĐƯỜNG THẲNG;... A nghiệm B nghiệm C nghiệm D Vô nghiệm Câu 76 Hình vẽ bên đồ thị hàm số y = |4x2 – 9x + 1| Phương trình |4x2 – 9x + 1| = 4,0625  m có tối đa nghiệm thực ? A nghiệm B nghiệm C nghiệm D Vô nghiệm. .. GACMA1431988@GMAIL.COM TELL 01633275320 TRẮC NGHIỆM PARABOL VÀ ĐƯỜNG THẲNG PHẦN 2; LỚP 10 THPT _ Câu 10 Parabol hình bên đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng, Bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng, Bài tập trắc nghiệm parabol và đường thẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn