Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

11 2,037 7
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:27

Bµi 7 t I/Khái niệm Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ của ngôI nhà H y quan sát và nhận xét về ã hình biểu diễn của ngôi nhà? Các viên gạch và cửa sổ càng ở xa càng nhỏ lại. Nhận xét Các đường thẳng trong thực tế song song với nhau và không song song với mặt phẳng hình chiếu,gặp nhau tại một điểm.Điểm này gọi là điểm tụ. 1/Hình chiếu phối cảnh là gì? Mt phng vt th Vật thể Ngi quan sỏt Điểm nhìn Mặt tranh Mặt phẳng tầm mắt t t Đường chân trời t-t Hình chiếu phối cảnh Vậy hình cchiếu phối cảnh là hình biểu diễn như thế nào? Hệ thống các mặt phẳng hình chiếu phối cảnh ra sao? Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm. Hệ thống mặt phẳng hình chiếu phối cảnh: Mặt phẳng vật thể: Là mặt phẳng nằm ngang,trên đó đặt đối tượng cần biểu diễn Mặt tranh: Là mặt phẳng thẳng đứng,trên đó vẽ hình chiếu phối cảnh. Điểm nhìn: ứ ng với vị trí mắt người quan sát,đóng vai trò là tâm chiếu của phép chiếu xuyên tâm. Mặt phẳng tầm mắt: Là mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn. Đường chân trời t-t: Là giao tuyến của mặt phẳng tầm mắt và mặt tranh. 2/ứng dụng của hình chiếu phối cảnh. Hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng để biểu diễn các công trình có kích thước lớn như nhà cửa,cầu đường,đê đập 3/Các loại hình chiếu phối cảnh. Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ a)Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ: Mặt tranh song song với một mặt của vật thể (cũng có nghĩa là ngư ời quan sát nhìn thẳng vào một mặt của vật thể). b)Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ: Mặt tranh không song song với một mặt nào của vật thể (cũng có nghĩa là người quan sát nhìn thẳng vào góc của vật thể hoặc công trình). Có hai loại hình chiếu phối cảnh: II/ Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh Bi tp 1: Vẽ hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ của vật thể biết hai hình chiếu vuông góc như sau : 1. Hỡnh chiu phi cnh 1 im t: t t F 2. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ: Bài tập 2: VÏ h×nh chiÕu phèi c¶nh 2 ®iÓm tô cña vËt thÓ biÕt hai h×nh chiÕu vu«ng gãc nh­ sau : t t F E • • • • • LuyÖn tËp Cñng cè– Bµi tËp trang 40-GSK F • t t • a) H×nh chiÕu phèi c¶nh mét ®iÓm tô cña ng«i nhµ H×nh chiÕu phèi c¶nh hai ®iÓm tô cña ng«i nhµ a) t t • • E F • • Bµi tËp vÒ nhµ: Lµm tiÕp bµi tËp trang 40(c©ub) S¸ch gi¸o khoa C«ng nghÖ 11. [...]... niệm Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ của ngôI nhàH y quan sát và nhận xét về Ã hình biểu diễn của ngôi nhà?Các viên gạch và cửa sổ càng ở xa càng nhỏ lại.Nhận xétCác đường thẳng trong thực tế song song với nhau và không song song với mặt phẳng hình chiếu, gặp nhau tại một điểm.Điểm này gọi là điểm tụ. 2/ứng dụng của hình chiếu phối cảnh. Hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên cạnh các hình. .. điểm tụ. 2/ứng dụng của hình chiếu phối cảnh. Hình chiếu phối cảnh thường được đặt bên cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng để biểu diễn các công trình có kích thước lớn như nhà cửa,cầu đường,đê đập3/Các loại hình chiếu phối cảnh. Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ . t-t Hình chiếu phối cảnh Vậy hình cchiếu phối cảnh là hình biểu diễn như thế nào? Hệ thống các mặt phẳng hình chiếu phối cảnh ra sao? Hình chiếu phối cảnh. hai loại hình chiếu phối cảnh: II/ Phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh Bi tp 1: Vẽ hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ của vật thể biết hai hình chiếu vuông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 7: Hình chiếu phối cảnh, Bài 7: Hình chiếu phối cảnh, Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Bình luận về tài liệu bai-7-hinh-chieu-phoi-canh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP