Đề kiểm tra Đại số 9, chương I

Ánh Hồng
Ánh Hồng(9954 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 147
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:27

Mô tả: KIỂM TRA 1 tiết Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ A I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chử cái đứng trước kết luận đúng trong các câu sau Câu 1. Biểu thức ( ) 2 3 2 − có giá trò là: A./ 3 2− B./ 2 3− C./ 1 D./ 0 Câu 2. 4 a− có nghóa với a có giá trò: A/. a > 4 B./ a > 10 C./ 4a ≥ D./ 4a ≤ Câu 3 Nếu 2)3( 2 =− x thì x bằng: A/ x= 5; B/ x= 1; C/ x = 5, x = -1; D/ x=5, x= 1 Câu 4. Rút gọn biểu thức ( ) 2 2x − với 2x ≥ ta được kết quả: A./ 2x − B./ 2 x − C./ 4x − D./ ( ) 2 2x − Câu 5. Trục căn thức ở mẫu ab aba − − ; (a ),,0 baob ≠≥≥ được kết quả: A/ ba + ; B/ a ; C/ a − ; D/ a − 1 Câu 6. Nếu 428 =− xx thì x bằng A./ x=4 B./ x= 2 C./ x = 16 D/. x = 8 Câu 7. Rút gọn biểu thức 2 22 3 )2(48 a baba ba a +− − , với b>a>0 được kết quả: A./ 4a 3 B/ 4 C./ – 4a D/. -4 Câu 8. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 4 2 32a b với 0b ≥ , ta được kết quả: A/. 24 2 ba B/ 24ab C/ 216 2 ba D./ 216ab II. TỰ LUẬN: (6điểm) Bài1/(3đ) Kh«ng sư dơng m¸y tÝnh bá tói, tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: a) M 2 5 45 2 20= - + b) 3 2 3 6 3 3 3 A − = + + Bài 2/(2,5đ) Cho biểu thức P = x x xx − − − + + 4 2 2 1 2 2 )0;4( ≥≠ xx a) Rút gọn biểu thức P. b) Tìm x để P = 5 6 a. Tìm tất cả các số nguyên x để P nhận giá trị ngun. B 3/(0,5đ) Cho A= 1 − − xx xx . )0,1( ≥≠ xx Rút gọn A. Tìm giá trị lớn nhất của A sau khi rút gọn Lớp 9… Tên: …………………………………… KIỂM TRA 1 tiết Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ B I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chử cái đứng trước kết luận đúng trong các câu sau Câu 1 4 a− có nghóa với a có giá trò: A/. a > 4 B/. a = 10 C./ 4a ≥ D./ 4a ≤ Câu 2. Rút gọn biểu thức ( ) 2 2x − với 2x ≥ ta được kết quả: A./ 2x − B./ 2 x− C/ 4x − D./ ( ) 2 2x − Câu 3. Biểu thức ( ) 2 3 2 − có giá trò là: A/ 3 2− B/ 2 3− C./ 1 D./ 0 Câu 4. Trục căn thức ở mẫu ab aba − − ; (a ),,0 baob ≠≥≥ được kết quả: A/ ba + ; B/ a ; C/ a − ; D/ a − 1 Câu 5 Nếu 2)3( 2 =− x thì x bằng: A/ x= 5; B/ x= 1; C/ x = 5, x = -1; D/ x=5, x= 1 Câu 6. Nếu 428 =− xx thì x bằng A/ x=4 B/ x= 2 C/ x = 16 D/ x = 8 Câu 7. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 4 2 32a b với 0b ≥ , ta được kết quả: A/. 24 2 ba B/ 24ab C/ 216 2 ba D./ 216ab Câu 8. Rút gọn biểu thức 2 22 3 )2(48 a baba ba a +− − , với b>a>0 được kết quả: A/. 4a 3 B/ 4 C/. – 4a D/. -4 II. TỰ LUẬN: (6điểm) Bài1/(3đ) Kh«ng sư dơng m¸y tÝnh bá tói, tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: a) M 2 5 45 2 20= - + b) 3 2 3 6 3 3 3 A − = + + Bài 2/(2,5đ) Cho biểu thức P = x x xx − − − + + 4 2 2 1 2 2 )0;4( ≥≠ xx c) Rút gọn biểu thức P. d) Tìm x để P = 5 6 b. Tìm tất cả các số nguyên x để P nhận giá trị ngun. B 3/(0,5đ) Cho A= 1 − − xx xx . )0,1( ≥≠ xx Rút gọn A. Tìm giá trị lớn nhất của A sau khi rút gọn Lớp 9… Tên: …………………………………… KIỂM TRA 1 tiết Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ C I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chử cái đứng trước kết luận đúng trong các câu sau Câu 1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 4 2 32a b với 0b ≥ , ta được kết quả: A/. 24 2 ba B/ 24ab C/ 216 2 ba D./ 216ab Câu 2. Biểu thức ( ) 2 3 2 − có giá trò là: A./ 3 2− B./ 2 3− C./ 1 D./ 0 Câu 3. Trục căn thức ở mẫu ab aba − − ; (a ),,0 baob ≠≥≥ được kết quả: A/ ba + ; B/ a ; C/ a − ; D/ a − 1 Câu 4. 4 a− có nghóa với a có giá trò: A./ a > 4 B./ a = 10 C./ 4a ≥ D./ 4a ≤ Câu 5 Nếu 2)3( 2 =− x thì x bằng: A/ x= 5; B/ x= 1; C/ x = 5, x = -1; D/ x=5, x= 1 Câu 6. Nếu 428 =− xx thì x bằng A/. x=4 B/. x= 2 C/. x = 16 D. / x = 8 Câu 7. Rút gọn biểu thức 2 22 3 )2(48 a baba ba a +− − , với b>a>0 được kết quả: A/. 4a 3 B/ 4 C./ – 4a D./ -4 Câu 8. Rút gọn biểu thức ( ) 2 2x − với 2x ≥ ta được kết quả: A/ 2x − B/. 2 x− C./ 4x − D./ ( ) 2 2x − II. TỰ LUẬN: (6điểm) Bài1/(3đ) Kh«ng sư dơng m¸y tÝnh bá tói, tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: a) M 2 5 45 2 20= - + b) 3 2 3 6 3 3 3 A − = + + Bài 2/(2,5đ) Cho biểu thức P = x x xx − − − + + 4 2 2 1 2 2 )0;4( ≥≠ xx a)Rút gọn biểu thức P. b)Tìm x để P = 5 6 c) Tìm tất cả các số nguyên x để P nhận giá trị ngun. B 3/(0,5đ) Cho A= 1 − − xx xx . )0,1( ≥≠ xx Rút gọn A. Tìm giá trị lớn nhất của A sau khi rút gọn KIỂM TRA 1 tiết Lớp 9… Tên: …………………………………… Lớp 9… Tên: …………………………………… Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ D I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào chử cái đứng trước kết luận đúng trong các câu sau Câu 1 Nếu 2)3( 2 =− x thì x bằng: A/ x= 5; B/ x= 1; C/ x = 5, x = -1; D/ x=5, x= 1 Câu 2. Biểu thức ( ) 2 3 2 − có giá trò là: A/ 3 2− B/ 2 3− C./ 1 D/. 0 Câu 3. Trục căn thức ở mẫu ab aba − − ; (a ),,0 baob ≠≥≥ được kết quả: A/ ba + ; B/ a ; C/ a − ; D/ a − 1 Câu 4. Rút gọn biểu thức 2 22 3 )2(48 a baba ba a +− − , với b>a>0 được kết quả: A/ 4a 3 B/ 4 C/. – 4a D./ -4 Câu 5. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn 4 2 32a b với 0b ≥ , ta được kết quả: A/. 24 2 ba B/ 24ab C/ 216 2 ba D./ 216ab Câu 6 4 a− có nghóa với a có giá trò: A./ a > 4 B/ a = 10 C./ 4a ≥ D/ 4a ≤ Câu 7. Rút gọn biểu thức ( ) 2 2x − với 2x ≥ ta được kết quả: A/ 2x − B./ 2 x − C/ 4x − D/ ( ) 2 2x − Câu 8. Nếu 428 =− xx thì x bằng A./ x=4 B/ x= 2 C/ x = 16 D./ x = 8 II. TỰ LUẬN: (6điểm) Bài1/(3đ) Kh«ng sư dơng m¸y tÝnh bá tói, tÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: a) M 2 5 45 2 20= - + b) 3 2 3 6 3 3 3 A − = + + Bài 2/(2,5đ) Cho biểu thức P = x x xx − − − + + 4 2 2 1 2 2 )0;4( ≥≠ xx a)Rút gọn biểu thức P. b)Tìm x để P = 5 6 c)Tìm tất cả các số nguyên x để P nhận giá trị ngun. B 3/(0,5đ) Cho A= 1 − − xx xx . )0,1( ≥≠ xx . Rút gọn A. Tìm giá trị lớn nhất của A sau khi rút gọn . KIỂM TRA 1 tiết Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ A I. TRẮC NGHIỆM: (4 i m) Khoanh tròn vào chử c i đứng trước kết luận đúng trong các câu sau Câu 1. Biểu. A. Tìm giá trị lớn nhất của A sau khi rút gọn Lớp 9… Tên: …………………………………… KIỂM TRA 1 tiết Môn: Toán ĐS 9 – Chương I ĐỀ B I. TRẮC NGHIỆM: (4 i m) Khoanh

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề kiểm tra Đại số 9, chương I, Đề kiểm tra Đại số 9, chương I, Đề kiểm tra Đại số 9, chương I

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-dai-so-9-chuong-i

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.186308860779 s. Memory usage = 17.71 MB