Kể chuyện - Đôi cánh của Ngựa trắng

Larry Ellison
Larry Ellison(10043 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 2796
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:26

Mô tả: M«n kÓ chuyÖn líp 4 Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn Xu©n Kh¸ng Tr­êng TiÓu häc §iÖp N«ng H­ng Hµ - Th¸i B×nh Th¸ng 03 n¨m 2008 Kiểm tra bài cũ Em hãy kể lại câu chuyện mà em đã được chứng kiến (hoặc tham gia) nói về lòng dũng cảm. Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng Câu 1: Ngựa con là chú ngựa như thế nào?Câu 2: Ngựa mẹ yêu con như thế nào?Câu 3: Đại Bàng Núi có gì lạ mà ngựa con ao ước ?Câu 4: Anh Đại Bàng nói với ngựa con điều gì ?Câu 5: Chuyện gì xảy ra khi ngựa con đi với anh Đại Bàng Núi ?Câu 6: Anh Đại Bàng đã làm gì khi ngựa con gặp nạn ?Câu 7: Ngựa Trắng đã có cánh như thế nào ? Thø ba, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008 KÓ chuyÖn §«i c¸nh cña ngùa tr¾ng Tranh 1: MÑ con Ngùa Tr¾ng quÊn quýt bªn nhau Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng Tranh 2: Ngựa Trắng ao ước có cánh để bay được như Đại Bàng Núi. Đại Bàng Núi bảo Ngưạ Trắng muốn có cánh thì phải đi tìm, đừng quấn quýt bên mẹ cả ngày. Thø ba, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008 KÓ chuyÖn §«i c¸nh cña ngùa tr¾ng Tranh 3: Ngùa Tr¾ng xin phÐp mÑ ®i t×m c¸nh. Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng Tranh 4: Ngựa Trắng gặp Sói Xám và bị Sói Xám dọa ăn thịt. Thø ba, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008 KÓ chuyÖn §«i c¸nh cña ngùa tr¾ng Tranh 5: §¹i Bµng Nói cøu Ngùa Tr¾ng. Thø ba, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008 KÓ chuyÖn §«i c¸nh cña ngùa tr¾ng Tranh 6: Ngùa Tr¾ng chåm lªn vµ thÊy bèn ch©n m×nh thËt sù bay nh­ §¹i Bµng. Tranh 1: Mẹ con Ngựa Trắng quấn quýt bên nhau Tranh 2: Ngựa Trắng ao ước có cánh để bay được như Đại Bàng Núi. Đại Bàng Núi bảo Ngưạ Trắng muốn có cánh thì phải đi tìm, đừng quấn quýt bên mẹ cả ngày. Tranh 3: Ngựa Trắng xin phép mẹ đi tìm cánh. Tranh 4: Ngựa Trắng gặp Sói Xám và bị Sói Xám dọa ăn thịt. Tranh 5: Đại Bàng Núi cứu Ngựa Trắng. Tranh 6: Ngựa Trắng chồm lên và thấy bốn chân mình thật sự bay như Đại Bàng. Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng . tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng Câu 1: Ngựa con là chú ngựa như thế nào?Câu 2: Ngựa mẹ yêu con. năm 2008 Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng Tranh 2: Ngựa Trắng ao ước có cánh để bay được như Đại Bàng Núi. Đại Bàng Núi bảo Ngưạ Trắng muốn có cánh thì

— Xem thêm —

Xem thêm: Kể chuyện - Đôi cánh của Ngựa trắng, Kể chuyện - Đôi cánh của Ngựa trắng, Kể chuyện - Đôi cánh của Ngựa trắng

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Nguyen Hoang Anh
Nguyen Hoang Anh Vào lúc 08:24 pm 23/03/2015

xau hoac

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ke-chuyen-doi-canh-cua-ngua-trang

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.2643871307373 s. Memory usage = 17.81 MB