de cuong on tap hoc ki 2 toan 6

10 99 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2017, 08:14

Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn KIỂM TRA HỌC II Môn: Toaùn Thời gian làm bài: 90 phút I Trắc nghiệm (3 điểm) Chọn phương án trả lời Tổng số nguyên x thỏa mãn -5 < x < : A B C D 11 4,5% số 2,7 Số : A 60 B 70 C 80 D 90 Cho (2x – 7).( -3 ) = 51 Vậy x : A B -5 C 17 D -17 Một sách giá 9.000 đồng Sau giảm giá 20%, giá sách : A 80% đồng B 1.800 đồng C 2.700 đồng D 7.200 đồng Góc A góc B hai góc bù nhau, Biết A = B Số đo góc A : A 800 B 850 C 900 D 1000 Có góc tạo thành từ tia chung goác ? A 19 B 20 C 21 D 22 II Tự luận (7 điểm) Bài 1: (1 đ) Thực phép tính : a) 10 8 11     17 13 17 13 25 b) – + – + – + + 2011 - 2012 Bài 2: (2 đ) Tìm x bieát: a) x b) 124   20  x   : 30   11 Bài 3: (2 đ) Lớp 6A có 42 học sinh Cuối năm học, em xếp loại học lực có mức độ: Giỏi, khá, trung bình Biết số học sinh giỏi số học sinh lớp; số học sinh số 13 học sinh lại Tính: a) Số học sinh trung bình lớp 6A ? b) Số học sinh trung bình chiếm tỉ lệ phần trăm học sinh lớp Bài 4: (2 đ) Trên mặt phẳng bờ chứa tia Oy, vẽ hai tia Ox, Oz cho xOy  500 yOz  1000 a) Tính xOz ? b) Tia Ox có phải tia phân giác yOz không ? Vì ? c) Gọi Ot tia đối tia Oy Tính số đo xOt ? Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn -Hết ĐỀ VI: Bài 1: Thực phép tính sau: 1) 17 11 7   30 15 12 Bài 2: Tìm x, biết: 5  1 7 11 7 18  : 1    3) 9  12  25 13 25 13 25 7    1 a) x + b)   x   1 20 15 20   2) Bài 3: Một thùng đựng xăng có 45 lít xăng Lần thứ nhất, người ta lấy 20% số xăng Lần thứ hai, người ta tiếp tục lấy số xăng lại Hỏi cuối thùng xăng lại lít xăng? Bài 4: Trên nửa mặt phẳng bờ đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot Oy cho xOt  650 ; xOy  1300 Trong ba tia Ox, Ot, Oy tia nằm hai tia lại? Vì sao? Tính số đo tOy ? Tia Ot có tia phân giác xOy không ? Vì sao? Bài 5: Cho A = 196 197 196  197  ;B= Trong hai số A B, số lớn hơn? 197 198 197  198 ĐỀ VII: Bài 1: Thực phép tính sau: 2   28 5 1 2) B =  0,  :   40%  1,   2  2 7 Bài 2: Tìm x, biết: a) x   b) x +  x    12 Bài 3: Lớp 6A có 40 HS bao gồm ba loại giỏi, trung bình Số HS 60% số học sinh 1) A = 3 số HS lại Tính số HS trung bình lớp A? Bài 4: Cho hai tia Oy Ot nằm nửa mặt bờ có bờ chứa tia Ox Biết xOt  400 , xOy  1100 lớp, số HS giỏi Tia Ot có nằm hai tia Õ Oy không? Vì sao? Tính số đo yOt  ? Gọi tia Oz tia đối tia Ox Tính số đo zOy  ? Tia Oy có phải tia phân giác zOt không? Vì sao? Bài 5: Cho B = 1 1    Hãy chứng tỏ B > 19 ĐỀ VIII: Bài 1: Thực phép tính sau: 1) 7 11   12 Bài 2: Tìm x, biết: 15   1  :  :  2  3) 1,     : 49   7 11 1  2 x +   a) b)    x   12 6  3 2) Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn Bài 3: Khối lớp trường có 400 học sinh, số HS giỏi chiếm Trong số HS giỏi đó, số HS nữ chiếm 40% Tính số HS nữ khối đạt loại giỏi? Bài 4: Trên nửa mặt phẳng bờ đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho xOy  400 ; xOz  1200 Vẽ Om phân giác xOy , On phân giác xOz Tính số đo xOm : xOn ; mOn ? Tia Oy có tia phân giác mOn không ? Vì sao? Gọi Ot tia đối tia Oy Tính số đo tOz ? 3   Bài 5: Tính nhanh giá trị biểu thức: M = 11 4   11 ĐỀ IX: Bài 1: Thực phép tính sau:  2 1  24 1) A =      10  2) B = 13 19  23 8 0, 25.3     :1 15  15 60  24 3  1  6 b) 2, :   x   5   Bài 3: Một vòi nước chảy vào bể cạn Giờ thứ vòi chảy 40% bể Giờ thứ hai vòi Bài 2: Tìm x, biết: a) 5,2.x + bể Giờ thứ ba vòi chảy 1080 lít đầy bể Tìm dung tích bể? Bài 4: Cho hai góc kề bù CBA DBC với CBA  1200 Tính số đo DBC  ? Trên nửa mặt phẳng bờ AD chứa tia BC vẽ DBM  300 chảy Tia BM có phải tia phân giác DBC không? Vì sao? Bài 5: Cho S = 3 3      Hãy chứng tỏ S < 1.4 4.7 7.10 40.43 43.46 ĐỀ X: Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: 10   12  : 1)    32 20 24  Bài 2: Tìm x, biết: a) 0,6.x   3  1 2) :  2,5        4  2  5, 2 1  b) 2,8 :   3.x   5  Bài 3: Lớp 6A có ba loại học sinh: giỏi, trung bình Trong số HS giỏi em Số HS giỏi tổng số HS HS giỏi Tìm số HS lớp? Bài 4: Vẽ góc bẹt xOy Trên nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ xOt  1500 , xOm  300 80% số HS Số HS trung bình Tính số đo mOt  ? Vẽ tia Oz tia đối tia Om Tia Oy có phải tia phân giác zOt không? Vì sao? Bài 5: Chứng tỏ : B = 1 1 1        22 32 42 52 62 72 82 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn ĐỀ XI: Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: 1) 5   :   4 2 2) 298  1  2011 :    719  12  2012 5 15  a)  x      18 36  Bài 2: Tìm x, biết: c) b) x  27.18  27.103  120.27 15.33  33.12  Bài 3: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 70 m Biết 40% chiều rộng chiều dài Tìm chu vi diện tích miếng đất Bài 4: Cho xOy  1200 kề bù với yOt Tính số đo yOt = ? Vẽ tia phân giác Om xOy Tính số đo mOt = ? Vẽ tia phân giác On tOy Tính số đo mOn = ?   1   1   1      Bài 5: Rút gọn: B = 1   1   1   1   20 ĐỀ XII: Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: (tính nhanh có thể) 1) 5  1 11 11 Bài 2: Tìm x, biết: 2)  :   2  16  2 3 a)  x +   2 4 Bài 3: Ở lớp 6B số HS giỏi học I b) c)  5      : 3   12 x  0,5.x  0, 75 số HS lớp Cuối năm học có thêm HS đạt loại giỏi nên số HS lớp Tính số HS lớp 6A? Bài 4: Vẽ góc bẹt xOy , vẽ tia Ot cho yOt  600 số HS giỏi Tính số đo xOt  ? Vẽ phân giác Om yOt phân giác On tOx Hỏi mOt tOn có kề không? Có phụ không? Giải thích? Bài 5: Tính giá trị biểu thức sau: A = ĐỀ XIII: Câu 1: (3đ) 5 ; 10 2 b) Tìm số nghịch đảo 5; a) Rút gọn phân số sau :  3333 3333 3333 3333        1212 2020 3030 4242  Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn c) Viết hỗn số sau dạng phân số: ;4 Câu 2: (2 điểm) Tính giá trị biểu thức sau: A= 2 7   11 Câu 3: (1 điểm) Tìm x biết: 1    B =    :   0,2  2    x  1 5 Câu 4: (1 điểm) Học sinh lớp 6A trồng 56 ngày Ngày thứ trồng số cây.Ngày thứ hai trồng số lại Tính số học sinh lớp 6A trồng ngày thứ ba Câu 5: ( điểm) Trên mặt phẳng bờ Ox, vẽ tia Ot, Oy cho xOˆ t = 400, xOˆ y = 800 a)Tia Ot có nằm hai tia Ox Oy không? Vì sao? b)So sánh góc xOt góc tOy c)Tia Ot có tia phân giác góc xOy không? Vì sao? IV ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu 1:  1  a) ;  (1đ) 10 3 ; (1đ) b) 2 18 23 c)  ;4  (1đ) 7 5 6 2 7 2 7    = = (1 điểm)    1   11 11 11 11  1     7    25  35   :  7 (1 điểm) B=    :   0,2  =    :  2       10  6 x Câu 3:   5 x 11   5 x  5 x=9 ( điểm) Câu 4: Ngày thứ trồng 21 ( 0,25 điểm) Số lại 35 ( 0,25 điểm) Ngày thứ hai trồng 20 ( 0,25 điểm) Ngày thứ ba trồng 15 ( 0,25 điểm) Câu - vẽ hình (0,5 điểm) a)Tia Ot nằm hai tia Ox Oy xOˆ t  xOˆ y ( điểm) Câu 2: A = Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn b)Tính tOˆ y = 400  xOˆ t  tOˆ y ( điểm) c)Tia Ot tia phân giác góc xOy tia Ot nằm hai tia Ox, Oy xOˆ t  tOˆ y ( 0,5điểm) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN NĂM HỌC : 2012 – 2013 Thời gian : 90 phút Câu I.( điểm ) Tính giá trị biểu thức sau( tính nhanh có thể)  4 1  1)   50%  0,1 4 5    1 2)    0,  25%  Câu II ( điểm ) Tìm x biết: 1) x   0, 24 7  2)  x  0,  :  3  Câu III.( điểm ) Lớp 6A có 40 học sinh.Trong học kỳ vừa qua có học sinh đạt loại giỏi.25% số học sinh lớp đạt loại Còn lại số học sinh trung bình.Tính: a) Số học sinh đạt loại số học sinh đạt loại trung bình b) Tổng tỉ số phần trăm số học số học sinh giỏi so với số học sinh lớp Câu IV ( điểm ) Cho góc xOy yOz hai góc kề nhau.Biết: xOy  300 ; yOz  750 Gọi Ot tia đối tia Ox 1) Tính số đo góc zOt 2) Oz có phải tia phân giác góc yOt không? Vì sao? Câu V ( điểm ) So sánh : A = 2011  2012 2011 2012  B = 2012  2013 2012 2013 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN NĂM HỌC 2012- 2013 Thời gian 90’ ĐÁP ÁN CÂU THANG ĐIỂM Câu I 4 1 1 7 1 (  )    5 10 10 7 1)   10 10 8 4   10  1 7 0,5 0,5 7 1 2)    0,  25% =     2  3 2 = = 0,5 35 1    6 17 12 0,5  0, 24 24 x  100 16 x 25  x Câu II 1) x   0, 24 7   x  0,  :  3   17 7   x  : 1 10  3 17 2)  x   5 17 20  x   4 5 12  x  4:  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu III 0,5 1) Số học sinh bằng: 40.25%  40  10 0,5 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn 0,5 2) Số học sinh trung bình : 40 – – 10 = 22 b) Tổng tỉ số phần trăm số học số học sinh giỏi so với số học sinh lớp : 18 100%  45% 40 vẽ hình 0,5 điểm 0,5 Câu IV a) Ta có : xOz  xOy  yOz  300  750  1050 ( Oy nằm Ox Oz) 0,5 0,5 b) Ta có : Ox Ot đối nên xOt  180 0,5 Oz nằm Ox Ot nên : xOt  xOz  zOt  180  zOt  1800 1050  750 Vậy, yOz  zOt nên Oz tia phân giác góc yOt Ta có : A = Câu V B= 2011  2012 4023  1 2012  2013 4025 2011 2012 2011 2012 4023     1 2012 2013 2013 2013 2013 Vậy, A < B 0,5 0,5 0,5 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN NĂM HỌC : 2012 – 2013 VẬN DỤNG CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP TỔNG VẬN DỤNG CAO Vận dụng Phân số So sánh phân cách so số sánh phân số vào tập Số câu 1 Số điểm Tỉ lệ 10 % 1điểm=10% Hiểu, thức Các phép tính phân số thành thạo phép tính phân số để tính giá trị biểu thức Số câu Số điểm Tỉ lệ 50 % Hiểu tính chất phép cộng phép tìm x dụng vào toán tìm x đơn giản 1 2 điểm =50% Hiểu ba toán phân phân số số Số câu Số điểm Tỉ lệ 20 % Góc.Tia phân giác Nhận biết tia nằm góc hai tia Số câu Số điểm Tỉ lệ 20 % Tổng số điểm phân số để giải toán nhân phân số.Vận Ba toán Tổng số câu Vận dụng phép tính điểm=20% Hiểu tia phân giác góc Tính số đo góc 1 1 điểm=20% 3 1 30% 40 % 20 % 10 % 10 điểm Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn ... Câu V B= 20 11  20 12 4 023  1 20 12  20 13 4 025 20 11 20 12 2011 20 12 4 023     1 20 12 2013 20 13 20 13 20 13 Vậy, A < B 0,5 0,5 0,5 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn MA TRẬN ĐỀ KI M TRA HỌC...       22 32 42 52 62 72 82 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn ĐỀ XI: Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: 1) 5   :   4 2 2) 29 8  1  20 11 :    719  12  20 12 5 15  a)... góc zOt 2) Oz có phải tia phân giác góc yOt không? Vì sao? Câu V ( điểm ) So sánh : A = 20 11  20 12 2011 20 12  B = 20 12  20 13 20 12 2013 Gia sư Thành Được www.daythem.edu.vn ĐÁP ÁN ĐỀ KI M TRA
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong on tap hoc ki 2 toan 6 , de cuong on tap hoc ki 2 toan 6 , de cuong on tap hoc ki 2 toan 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn